a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2021/00182

Datum:

04-11-2021

Uitspraak:

VT vernietigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Maatschappelijk (on)verantwoord

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

 

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie op www.nu.nl waarin twee op pistolen lijkende voorwerpen zijn te zien met daarbij de prijs van € 8,-. Hierbij wordt verwezen naar de Wish-app.

 

Samenvatting van de klacht

Uit de advertentie blijkt niet of het om kinderspeelgoed of een echt vuurwapen gaat. Klager acht dit een ongepaste reclame-uiting die niet overeenstemt met de Nederlandse Reclame Code.

 

Samenvatting van het verweer

Klager heeft de klacht niet tegen de juiste partij ingediend omdat verweerder niet verantwoordelijk is voor de reclame-uiting. Daarnaast is de klacht onvoldoende gemotiveerd en heeft klager onvoldoende documentatie overgelegd ter onderbouwing van de klacht. Klager heeft nagelaten de advertentie in volle omvang of een link naar deze advertentie over te leggen, waardoor verweerder onvoldoende in staat is zich tegen de klacht te verweren. Primair stelt verweerder dat klager om deze redenen niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn klacht.

Subsidiair, indien het primaire verweer geen doel treft, stelt verweerder dat de reclame-uiting een banner betreft waarin slechts een beperkte hoeveelheid informatie kan worden gegeven. Ervan uitgaande dat een geïnteresseerde consument doorklikt, dan zal voor hem direct duidelijk worden dat het om een speelgoedpistool gaat, een bouwpuzzel tot een speelgoedpistool of een dergelijk product. De verkoopprijs van € 8,- is een belangrijke indicatie dat het om een speelgoedproduct gaat. Er worden ook wel puzzels, poster en placemats aangeboden door handelaren op de Wish marktplaats waarop afbeeldingen van vuurwapens zijn afgedrukt. Het publiek zal daarom begrijpen dat er geen echte wapens worden aangeboden. Wish stelt bij gebrek aan kennis van de inhoud van de advertentie waarnaar de banner verwijst, dat het in de Advertentie gaat om speelgoed, althans in ieder geval niet om verboden artikelen. Het verkopen van vuurwapens op de Wish-marktplaats is contractueel verboden. Verweerder treedt op tegen de verkoop van illegale producten en andere illegale activiteiten op het Wish-platform. In zijn huidige vorm is de reclame-uiting niet in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code. De uiting bevat geen inhoud die de menselijke waardigheid aantast of van discriminerende aard is. Het adverteren van speelgoed-(vuur)wapens is gebruikelijk. Daarbij is ook van belang dat via onder meer de televisie en social media kanalen content wordt gepubliceerd met afbeeldingen of video’s waarin echte wapens te zien zijn. Dit is een heel normaal maatschappelijk fenomeen geworden. Het publiek kan zich gemakkelijk aan de uiting onttrekken.

 

De namens de voorzitter gevraagde informatie

De voorzitter vat het verweer aldus op dat het om een speelgoedpistool gaat dat is uitgezonderd van categorie I onder 7° van artikel 2 lid 1 Wet wapens en munitie, omdat het product onder de Richtlijn 2009/48/EG valt. Om als speelgoed in de zin van die Richtlijn te worden aangemerkt, is op grond van artikel 16 van genoemde Richtlijn vereist dat sprake is van een CE-markering. Verweerder is in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of ervan kan worden uitgegaan dat het product is voorzien van een CE-markering in de zin van Richtlijn 2009/48/EG.

 

De reactie van verweerder op de gevraagde informatie

Verweerder verbiedt handelaren om op haar platform producten te verkopen die niet voldoen aan de te lande geldende eisen, met inbegrip van CE-markeringen. Daarom gaat zij ervan uit dat het artikel in kwestie een CE-markering heeft. Verweerder informeert de handelaren op haar platform over geldende en toekomstige wet- en regelgeving betreffende (onder meer) productveiligheidseisen en CE-markering. Verweerder licht dit toe aan de hand van voorbeelden die zij ontleent aan artikel 2.7 van de voorwaarden voor handelaren (Winkeliersbeleid) en het ‘Beleid regionale beperkingen’. Verweerder wijst de handelaren op haar platform ook op de aangescherpte toekomstige voorschriften betreffende productveiligheid.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter gaat ervan uit dat de in de reclame-uiting afgebeelde ‘pistolen’ geen echte vuurwapens zijn. Het ligt immers niet in de rede dat men voor € 8,- een echt vuurwapen kan kopen via een op een algemeen publiek gerichte website als Wish. Dat laat onverlet de vraag of de verkoop, en daarmee in feite ook de aanbieding op Wish, legaal is. Op het oog ziet het afgebeelde pistool er immers zeer realistisch uit. De klacht ziet in het bijzonder op dat aspect.

2)  De voorzitter begrijpt het verweer aldus, dat het aangeboden pistool is uitgezonderd van categorie I onder 7° van artikel 2 lid 1 Wet wapens en munitie omdat het onder de Richtlijn 2009/48/EG valt. Om als speelgoed in de zin van deze richtlijn te worden aangemerkt, is op grond van artikel 16 van bedoelde richtlijn vereist dat sprake is van een CE-markering. Verweerder is in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of ervan kan worden uitgegaan dat het product is voorzien van een CE-markering in de zin van Richtlijn 2009/48/EG. Verweerder stelt, kort samengevat, dat zij handelaren op haar platform verbiedt om producten te verkopen die niet voldoen aan de te lande geldende eisen, met inbegrip van CE-markeringen. Verweerder informeert handelaren over de eisen. Verweerder gaat daarom ervan uit dat het artikel in kwestie een CE-markering heeft.

3)  De voorzitter is van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft aangetoond dat de pistolen een CE-markering hebben. Het enkele feit dat verweerder handelaren in algemene zin informeert over de noodzakelijke naleving van wet- en regelgeving, is onvoldoende om ervan te kunnen uitgaan dat deze markering aanwezig is. Daarbij is het volgende van belang. In dit geval gaat het om voorwerpen die, indien zij geen CE-markering hebben, verboden zijn, zoals volgt uit hetgeen onder 2) is vermeld. Het maken van reclame voor dergelijke voorwerpen, die voor sommige consumenten mogelijk juist hun aantrekkelijkheid ontlenen aan het feit dat zij zeer sterk op echte vuurwapens lijken, impliceert dus de mogelijkheid van verboden wapenbezit door een consument. De Wet wapens en munitie verbiedt niet specifiek de reclame voor dergelijke voorwerpen. Dat neemt niet weg dat de reclame niet los kan worden gezien van het mogelijke plegen van een strafbaar feit door een consument als direct gevolg van die reclame. Verweerder zal daarom, meer dan zij nu doet, toezicht dienen uit te oefenen op reclame-uitingen waarin echt ogende vuurwapens worden aangeboden. Nu zij dit onvoldoende heeft gedaan, is haar uiting op nu.nl in strijd met de goede zeden als bedoeld in artikel 3 Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 3 NRC. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Dit bezwaar wordt als volgt samengevat.
Volgens Wish is de voorzitter er ten onrechte vanuit gegaan dat de producten in de reclame neppistolen zijn. Bij verweer heeft Wish meermaals gesteld dat de advertentie mogelijk iets anders dan een speelgoedpistool betreft, bijvoorbeeld een muismat of een poster. In dat geval is er geen CE-markering nodig. Omdat de identificerende gegevens van de advertentie niet door klager zijn overgelegd, is het tot op heden niet mogelijk om de aard van de afgebeelde producten vast te stellen.

Wish maakt tevens bezwaar tegen de conclusie van de voorzitter dat verweerder onvoldoende heeft aangetoond dat de afgebeelde producten zijn voorzien van een CE-markering. Er is geen enkele aanwijzing dat deze markering ontbreekt. En al zou het in de advertentie om een neppistool gaan, dan rust op Wish niet de verplichting om in de advertentie aan te tonen dat de producten een CE-markering dragen. Het gaat de zorgplicht van Wish te buiten om van alle advertenties die verkopers op haar platform plaatsen te controleren of de aangeboden producten die binnen de regels van een CE-markering vallen daadwerkelijk voldoen aan deze regels. In overeenstemming met de op haar rustende verplichting en ex artikel 14 van de richtlijn 2000/31/EG treft Wish maatregelen indien zij kennis verkrijgt van advertenties die niet voldoen aan de geldende wetgeving, maar op haar rust geen verplichting, ook niet op grond van de goede zeden, om actief op zoek te gaan naar eventuele overtredingen op haar platform, door verkopers. Wish kan geen feiten aandragen over de advertentie zonder te beschikken over de relevante identificerende gegevens van de advertentie. Het uitvoeren van de aanbeveling wordt daarmee onmogelijk.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van verweerder is ter zitting nader toegelicht. Deze toelichting is voor zover van belang in het oordeel van de Commissie opgenomen.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat het volgens hem niet duidelijk is of het om echte vuurwapens of om kinderspeelgoed gaat. Wish heeft hier tegenin gebracht dat het niet duidelijk is om welk product het gaat, en dat het daarom evengoed om een poster of een mousepad met een afbeelding van een pistool kan gaan. Wish heeft ter zitting benadrukt dat de overgelegde uiting een ‘banner’ betreft, waar alleen een afbeelding en de prijs zichtbaar zijn. Wanneer men op de uiting klikt, komt men op de pagina met productinformatie, aldus Wish. Zij heeft ter zitting aannemelijk gemaakt dat zij op basis van de overgelegde uiting niet kan nagaan wie de aanbieder was en wat de aard van het product is dat in de uiting is afgebeeld. Nu klager enkel een printscreen van de banner heeft meegestuurd, en niet heeft gereageerd op het bezwaar noch op de uitnodiging om ter zitting een toelichting te geven, is niet vast komen te staan om wat voor product het hier gaat of ging. Dit is echter wel van belang, omdat dit bepaalt of de aanprijzing in strijd is met de wet en/of anderszins in strijd met de NRC.

Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat zij onvoldoende informatie ter beschikking heeft om de uiting te kunnen beoordelen en acht zij het bezwaar gegrond.   

 

De beslissing

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht af.

 

De beslissing van de voorzitter
d.d. 12 augustus 2021

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie op www.nu.nl waarin twee op pistolen lijkende voorwerpen zijn te zien met daarbij de prijs van € 8,-. Hierbij wordt verwezen naar de Wish-app.

 

Samenvatting van de klacht

Uit de advertentie blijkt niet of het om kinderspeelgoed of een echt vuurwapen gaat. Klager acht dit een ongepaste reclame-uiting die niet overeenstemt met de Nederlandse Reclame Code.

 

Samenvatting van het verweer

Klager heeft de klacht niet tegen de juiste partij ingediend omdat verweerder niet verantwoordelijk is voor de reclame-uiting. Daarnaast is de klacht onvoldoende gemotiveerd en heeft klager onvoldoende documentatie overgelegd ter onderbouwing van de klacht. Klager heeft nagelaten de advertentie in volle omvang of een link naar deze advertentie over te leggen, waardoor verweerder onvoldoende in staat is zich tegen de klacht te verweren. Primair stelt verweerder dat klager om deze redenen niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn klacht.
Subsidiair, indien het primaire verweer geen doel treft, stelt verweerder dat de reclame-uiting een banner betreft waarin slechts een beperkte hoeveelheid informatie kan worden gegeven. Ervan uitgaande dat een geïnteresseerde consument doorklikt, dan zal voor hem direct duidelijk worden dat het om een speelgoedpistool gaat. De verkoopprijs van € 8,- is een belangrijke indicatie dat het om een speelgoedproduct gaat. Het publiek zal daarom begrijpen dat er geen echte wapens worden aangeboden. Het verkopen van vuurwapens op de Wish-marktplaats is contractueel verboden. Verweerder treedt op tegen de verkoop van illegale producten en andere illegale activiteiten op het Wish-platform. In zijn huidige vorm is de reclame-uiting niet in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code. De uiting bevat geen inhoud die de menselijke waardigheid aantast of van discriminerende aard is. Het adverteren van speelgoed-(vuur)wapens is gebruikelijk. Daarbij is ook van belang dat via onder meer de televisie en social media kanalen content wordt gepubliceerd met afbeeldingen of video’s waarin echte wapens te zien zijn. Dit is een heel normaal maatschappelijk fenomeen geworden. Het publiek kan zich gemakkelijk aan de uiting onttrekken.

 

De namens de voorzitter gevraagde informatie

De voorzitter vat het verweer aldus op dat het om een speelgoedpistool gaat dat is uitgezonderd van categorie I onder 7° van artikel 2 lid 1 Wet wapens en munitie, omdat het product onder de Richtlijn 2009/48/EG valt. Om als speelgoed in de zin van die Richtlijn te worden aangemerkt, is op grond van artikel 16 van genoemde Richtlijn vereist dat sprake is van een CE-markering. Verweerder is in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of ervan kan worden uitgegaan dat het product is voorzien van een CE-markering in de zin van Richtlijn 2009/48/EG.

 

De reactie van verweerder op de gevraagde informatie

Verweerder verbiedt handelaren om op haar platform producten te verkopen die niet voldoen aan de te lande geldende eisen, met inbegrip van CE-markeringen. Daarom gaat zij ervan uit dat het artikel in kwestie een CE-markering heeft. Verweerder informeert de handelaren op haar platform over geldende en toekomstige wet- en regelgeving betreffende (onder meer) productveiligheidseisen en CE-markering. Verweerder licht dit toe aan de hand van voorbeelden die zij ontleent aan artikel 2.7 van de voorwaarden voor handelaren (Winkeliersbeleid) en het ‘Beleid regionale beperkingen’. Verweerder wijst de handelaren op haar platform ook op de aangescherpte toekomstige voorschriften betreffende productveiligheid.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter gaat ervan uit dat de in de reclame-uiting afgebeelde ‘pistolen’ geen echte vuurwapens zijn. Het ligt immers niet in de rede dat men voor € 8,- een echt vuurwapen kan kopen via een op een algemeen publiek gerichte website als Wish. Dat laat onverlet de vraag of de verkoop, en daarmee in feite ook de aanbieding op Wish, legaal is. Op het oog ziet het afgebeelde pistool er immers zeer realistisch uit. De klacht ziet in het bijzonder op dat aspect.

2)  De voorzitter begrijpt het verweer aldus, dat het aangeboden pistool is uitgezonderd van categorie I onder 7° van artikel 2 lid 1 Wet wapens en munitie omdat het onder de Richtlijn 2009/48/EG valt. Om als speelgoed in de zin van deze richtlijn te worden aangemerkt, is op grond van artikel 16 van bedoelde richtlijn vereist dat sprake is van een CE-markering. Verweerder is in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of ervan kan worden uitgegaan dat het product is voorzien van een CE-markering in de zin van Richtlijn 2009/48/EG. Verweerder stelt, kort samengevat, dat zij handelaren op haar platform verbiedt om producten te verkopen die niet voldoen aan de te lande geldende eisen, met inbegrip van CE-markeringen. Verweerder informeert handelaren over de eisen. Verweerder gaat daarom ervan uit dat het artikel in kwestie een CE-markering heeft.

3)  De voorzitter is van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft aangetoond dat de pistolen een CE-markering hebben. Het enkele feit dat verweerder handelaren in algemene zin informeert over de noodzakelijke naleving van wet- en regelgeving, is onvoldoende om ervan te kunnen uitgaan dat deze markering aanwezig is. Daarbij is het volgende van belang. In dit geval gaat het om voorwerpen die, indien zij geen CE-markering hebben, verboden zijn, zoals volgt uit hetgeen onder 2) is vermeld. Het maken van reclame voor dergelijke voorwerpen, die voor sommige consumenten mogelijk juist hun aantrekkelijkheid ontlenen aan het feit dat zij zeer sterk op echte vuurwapens lijken, impliceert dus de mogelijkheid van verboden wapenbezit door een consument. De Wet wapens en munitie verbiedt niet specifiek de reclame voor dergelijke voorwerpen. Dat neemt niet weg dat de reclame niet los worden gezien van het mogelijke plegen van een strafbaar feit door een consument als direct gevolg van die reclame. Verweerder zal daarom, meer dan zij nu doet, toezicht dienen uit te oefenen op reclame-uitingen waarin echt ogende vuurwapens worden aangeboden. Nu zij dit onvoldoende heeft gedaan, is haar uiting op nu.nl in strijd met de goede zeden als bedoeld in artikel 3 Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 3 NRC. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken