a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2021/00471

Datum:

27-10-2021

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

Samenvatting van de klacht

Klager staat ingeschreven bij Postfilter en heeft ten onrechte een direct mail namens New York Pizza ontvangen. Hierdoor is gehandeld in strijd met artikel 5.2 Code voor het gebruik van postfilter (Code Postfilter). Klager heeft zich daarover beklaagd bij verweerder die hem daarop heeft bericht dat zijn e-mailadres in haar database is aangetroffen en dat de mailing vermoedelijk niet door het hoofdkantoor maar door een lokale vestiging is verstuurd. In de privacy verklaring van verweerder staat niet dat zij persoonsgegevens verwerkt voor het versturen van direct mail. Verweerder heeft verder verzuimd klager te informeren over de verwerking van zijn persoonsgegevens op de wijze die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorschrijft in artikel 14 lid 3 onder b. Daarmee is de uiting tevens in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Klager heeft verweerder erop gewezen dat hij niet is geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en de herkomst ervan. Sindsdien heeft hij niets meer gehoord. Klager acht dit in strijd met de artikelen 6.2 en 6.3 van de Code Postfilter. Voorts heeft verweerder klager niet binnen de wettelijke termijn geïnformeerd over onder andere de herkomst van zijn gegevens, alsmede de doeleinden en de grondslag van het gebruik van de gegevens. Ook dit is in strijd met de AVG en artikel 2 NRC. De verwerking van de persoonsgegevens is onrechtmatig.

 

Samenvatting van het verweer

De uiting is geen actie van het hoofdkantoor, maar een lokale activiteit van een ondernemer die een New York Pizza winkel heeft. Deze ondernemer heeft met de beste intenties een relevante aanbieding willen doen. Verweerder heeft de ondernemer benaderd en deze erkent een fout gemaakt te hebben. Het betreft een betreurenswaardige menselijke fout.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Niet in geschil is dat op de uiting de Code Postfilter van toepassing is. Gelet op de datum van het indienen van de klacht betreft dit de versie van deze code die gold tot 1 januari 2021, te weten Code voor het gebruik van postfilter 2015. De voorzitter zal aan die versie toetsen.

2)  Verweerder stelt dat een lokale ondernemer, blijkbaar een franchisenemer, de direct mail aan klager heeft verzonden. Verweerder heeft evenwel zelfstandig verweer gevoerd. De voorzitter gaat daarom ervan uit dat verweerder zich als franchisegever verantwoordelijk acht voor de verzending van de direct mail. Om die reden wordt verweerder in deze beslissing als zodanig aangemerkt.

3)  Uit het verweer blijkt dat bij de verzending sprake is geweest van een menselijke fout. Dat neemt niet weg dat de verzending van de direct mail aan klager in strijd is met artikel 5.2 Code Postfilter 2015. Ingevolge dit artikel is het niet toegestaan een consument te benaderen van wie de gegevens zijn opgenomen in het bestand van het Nationaal Postregister. Klager heeft onweersproken gesteld dat hij in dit register staat ingeschreven. Wel ziet de voorzitter in het verweer aanleiding om aan te nemen dat sprake is geweest van eenmalige fout. Om die reden zal de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verzenden worden gedaan voor zover nodig.

4)  Voor het overige wordt de klacht afgewezen. Verweerder heeft naar aanleiding van het bezwaar van klager onderzoek gedaan naar de klacht en hem hierover tijdig geïnformeerd. Daarmee heeft zij voldaan aan haar informatieverplichtingen uit de Code Postfilter 2015. Tot die verplichtingen kunnen niet worden gerekend het informeren over de verwerking van persoonsgegevens en de grondslag daarvan, alsmede de overige informatieverplichtingen van de AGV. Hiervoor geldt een afzonderlijke wettelijke grondslag die buiten de reikwijdte van de Code Potfilter valt. Voor toetsing aan de bepalingen van de AGV is in het kader van een klacht over de verzending van reclame in beginsel geen plaats (vgl. dossier 2020/00524). De Reclame Code Commissie is hiervoor niet de aangewezen instantie. Dit impliceert tevens dat niet kan worden beoordeeld of de verwerking van de persoonsgegevens van klager rechtmatig heeft plaatsgevonden. In zoverre wijst de voorzitter de klacht af.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 3) is overwogen, is de reclame-uiting in strijd met artikel 5.2 Code Postfilter 2015 aan klager verzonden. De voorzitter beveelt verweerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te verspreiden.
Voor het overige wordt de klacht afgewezen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken