a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

SMS/internet diensten

Dossiernr:

2021/00297 - CVB

Datum:

22-12-2021

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (gedeeltelijk) (=Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

SMS/internet diensten

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [22 december 2021]

De bestreden uiting

De klacht is, voor zover in beroep relevant, gericht tegen een e-mail die is verzonden aan info@[naam]-pages.nl. Dit e-mailadres houdt verband met de website [naam]-pages.nl. In de e-mail staat onder meer: “Het viel mij op dat jullie een domeinnaam gebruiken met een streepje. […] De domeinnaam zonder streepje is op dit moment nog beschikbaar. Het is slim om zowel de domeinnaam met als zonder streepje te registreren. […]Vervolgens zorgen wij ervoor dat hij doorverwijst naar […] Wij rekenen hiervoor € 16,- excl. BTW per jaar.”

 

De inleidende klacht, voor zover na de bezwaarfase in beroep relevant

Slimmarketeers.nl handelt in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder i van de Nederlandse Reclame Code (NRC) door in de e-mail een prijs exclusief btw te noemen. Op de website van appellant staat duidelijk dat het geen zakelijke website is. Ook bij een niet-zakelijke website kan een “info@”-adres worden aangemaakt.

 

De beslissing van de Commissie

Volgens de klacht is de e-mail verstuurd aan een privéwebsite. Dit wordt gemotiveerd aan de hand van een hyperlink naar de subpagina van de website waar contactgegevens staan. De Commissie acht de enkele verwijzing naar deze subpagina onvoldoende om te concluderen dat het om een privéwebsite gaat.

 

Tekst van de grieven

Op de contactpagina van de bewuste website staat dat het ondernemerschap is gestopt, zoals blijkt uit de overgelegde schermafdruk. De website vermeldt geen KvK-nummer. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is beëindigd. De website is daarna op eigen naam gezet. Het gaat dus om een privé-website.

 

Samenvatting van het antwoord in appel

Dit strekt tot bevestiging van de bestreden beslissing. Op hetgeen geïntimeerde stelt, zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van het College

1. Appellant maakt bezwaar tegen een e-mail van geïntimeerde omdat daarin een prijs exclusief btw is genoemd. Het College begrijpt het standpunt van appellant aldus, dat de e-mail niet aan een onderneming, maar aan hem als consument is verzonden, en dat om die reden een prijs inclusief btw had dienen te worden genoemd. Het College oordeelt als volgt.

2. Uit de stukken en de stellingen van appellant kan worden afgeleid dat het gebruikte e-mailadres heeft toebehoord aan een onderneming die ook de website heeft geëxploiteerd waaraan dat e-mailadres was gekoppeld. De onderneming is volgens appellant inmiddels beëindigd en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uit de stellingen van appellant en de door hem overgelegde stukken blijkt echter geen datum van de beëindiging en de uitschrijving. Niet kan worden vastgesteld daardoor dat de e-mail is verzonden op het moment dat de onderneming niet meer bestond. De e-mail was door zijn inhoud bovendien specifiek voor de onderneming bedoeld, nu het een aanbod betrof voor een extra e-mailadres dat een variant vormt op de naam van de desbetreffende onderneming. Het e-mailadres van de onderneming was ten tijde van het verzenden van de e-mail kennelijk actief, nu de aanbieding aan dit adres was gericht. Op grond van het voorgaande mocht in de aanbieding een prijs exclusief btw worden genoemd, zoals ook de Commissie heeft geoordeeld. Het College beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing, voor zover in beroep aan de orde.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Copde Commissie [16 november 2021]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een e-mail verstuurd aan “info@[naam]-pages.nl”, welk adres aan (een website van) klager toebehoort. De e-mail is afkomstig van [naam]@slimmarketeers.nl. Het onderwerp van de e-mail luidt: “Domeinnaam met een streepje”. In de e-mail staat onder meer:
“Goedemorgen,
Het viel mij op dat jullie een domeinnaam gebruiken met een streepje. […] De domeinnaam zonder streepje is op dit moment nog beschikbaar. Het is slim om zowel de domeinnaam met als zonder streepje te registreren. […] Wij kunnen […] voor jullie registreren. Vervolgens zorgen wij ervoor dat hij doorverwijst naar […] Wij rekenen hiervoor €16,- excl. BTW per jaar. Is dit interessant voor jullie?
[naam medewerkster]
[Marketing Medewerker SLIM Marketeers
[naam medewerkster]@slimmarketeers.nl”.

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat hij van afzender reclame via e-mail heeft ontvangen hoewel hij op de website waarmee de gewraakte e-mail verband houdt (in de e-mail staat het aanbod tot registratie van een extra domeinnaam) heeft kenbaar gemaakt dat geen prijs wordt gesteld op acquisitie. Klager heeft ook geen toestemming voor de e-mail gegeven. Afzender handelt in strijd met de Code reclame via e-mail 2012 (Code e-mail) en met de ‘AVG’ door het e-mailadres te verzamelen en te gebruiken. Toen klager hiertegen een klacht wilde indienen bij de privacy afdeling van afzender, kon hij in de e-mail en op de website van afzender alleen een e-mailadres vinden, maar geen geografisch adres. Verder wordt in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder i van de Nederlandse Reclame Code (NRC) de prijs exclusief btw genoemd en is de uiting in strijd met artikel 11.1 NRC. Tevens is de uiting mogelijk in strijd met punt 21 van de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1 doordat afzender in reactie op de klacht heeft meegedeeld dat de e-mail goed bedoeld is.

 

De reactie van afzender

Het was niet de intentie van afzender om actief reclame te maken. De e-mail is goed bedoeld en is verstuurd aan een algemeen e-mailadres. Afzender zal niet opnieuw een dergelijke actie uitvoeren.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager heeft onweersproken gesteld dat de e-mail is verzonden in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail. Gelet hierop wordt niet meer toegekomen aan de stelling dat hierdoor tevens in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is gehandeld. Verder heeft klager onweersproken gesteld dat de e-mail niet voldoet aan de eis (van artikel 2.2 Code e-mail) dat daarin het geografische adres van afzender dient te staan althans via een werkende link daarnaar dient te worden verwezen. In zoverre is de klacht gegrond. Voor het overige wordt de klacht afgewezen. De e-mail is verzonden aan een “info@” adres, dat blijkbaar zakelijk bedoeld is. Afzender kon dus volstaan met een prijs exclusief btw te noemen. Voor zover klager zonder toelichting stelt dat niet is voldaan aan artikel 11.1 NRC, is de klacht onvoldoende gemotiveerd. Met betrekking tot de stelling van klager dat de uiting in strijd is met punt 21 van de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1, kan de klacht niet slagen aangezien de e-mail onmiskenbaar een aanbieding voor zakelijke dienstverlening betreft. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hiervoor onder 1) is vermeld heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 1.3.a Code e-mail en in artikel 2.2 Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer opnieuw op een dergelijke wijze reclame via e-mail te verzenden.
Ten aanzien van hetgeen hiervoor onder 2) is vermeld, wijst de voorzitter de klacht af.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Volgens klager staat op de website duidelijk dat het geen zakelijke website is en dat acquisitie niet gewenst is. Klager heeft de link naar de contactpagina van de betreffende website bijgevoegd. Ook bij een niet-zakelijke website kan een “info@”-adres worden aangemaakt, aldus klager. Volgens hem zijn de artikelen 8.4i en 8.5 NRC daarom gewoon van toepassing. Klager maakt tevens bezwaar tegen het feit dat de voorzitter niet heeft geoordeeld over artikel 8.4 k t/m r NRC, terwijl hij dat artikel wel in zijn klacht genoemd had. Volgens klager is er strijd met artikel 11.1 NRC, omdat uit de weergave van de zender van de e-mail (alleen een voor- en achternaam) niet blijkt dat het een zakelijk adres is. Pas uit de laatste regel van de e-mail blijkt dat het een zakelijk aanbod is en helemaal onderaan de e-mail van welk bedrijf.

 

Het oordeel van de Commissie

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter ziet op drie onderdelen: 1. het aanbod in de e-mail is ten onrechte exclusief btw gedaan, 2. in de e-mail ontbreekt essentiële informatie en 3. het is onduidelijk van wie de e-mail afkomstig is.

Ad 1.

Volgens klager is de e-mail verstuurd aan een privé website, en niet naar een zakelijke. Klager motiveert dit aan de hand van een hyperlink naar de subpagina van zijn website waar de contactgegevens zijn opgenomen. De Commissie acht de enkele verwijzing naar deze subpagina onvoldoende om te concluderen dat het om een privé-website gaat, zoals klager stelt. Dit onderdeel van het bezwaar wordt daarom afgewezen.

Ad 2.

Volgens klager heeft adverteerder niet voldaan aan de eisen die worden gesteld in artikel 8.4 k t/m r NRC. In deze bepalingen zijn extra informatieverplichtingen opgenomen die gelden voor een zogenoemde ‘uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand’ gericht aan een consument. Deze bepalingen zijn in dit geval niet van toepassing nu op grond van het voorgaande ervan moet worden uitgegaan dat het om een aanbieding met een zakelijk karakter gaat, terwijl bedoelde bepalingen specifiek zijn bedoeld om een consument te beschermen gelet op het feit dat deze zijn ontleend aan Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten.

Ad 3.

In de e-mail is te zien dat deze afkomstig is van: “[voornaam+achternaam]<[voornaam]@slimmarketeers.nl>”. De Commissie begrijpt het bezwaar van klager zo, dat hij door de weergegeven naam van de afzender (die bestaat uit haar voor- en achternaam) op het verkeerde been wordt gezet in die zin, dat het lijkt alsof hij door een privépersoon wordt benaderd in plaats van door een commercieel bedrijf. Dit bezwaar slaagt niet. Volgens de Commissie is het duidelijk dat de e-mail afkomstig is van adverteerder, omdat behalve de voor- en achternaam van de medewerkster ook het e-mailadres van waaruit zij de e-mail stuurt [naam]@slimmarketeers.nl is vermeld. Onderaan de (korte) e-mail staan nogmaals de naam van deze medewerkster, haar functie en de naam van adverteerder. Naar het oordeel van de Commissie is het daarmee duidelijk van wie de e-mail afkomstig is, en is van verhulling, of op bedrieglijke wijze de indruk wekken dat de afzender niet optreedt ten behoeve van zijn handel of bedrijf, zoals klager met zijn beroep op punt 21 van de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1 suggereert, geen sprake.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht het bezwaar ongegrond en bevestigt de beslissing van de voorzitter.

 

[Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter waartegen bezwaar is gemaakt]

De beslissing van de voorzitter
d.d. 28 juli 2021

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat hij van afzender reclame via e-mail heeft ontvangen hoewel hij op de website waarmee de gewraakte e-mail verband houdt (in de e-mail staat het aanbod tot registratie van een extra domeinnaam) heeft kenbaar gemaakt dat geen prijs wordt gesteld op acquisitie. Klager heeft ook geen toestemming voor de e-mail gegeven. Afzender handelt in strijd met de Code reclame via e-mail 2012 (Code e-mail) en met de ‘AVG’ door het e-mailadres te verzamelen en te gebruiken. Toen klager hiertegen een klacht wilde indienen bij de privacy afdeling van afzender, kon hij in de e-mail en op de website van afzender alleen een e-mailadres vinden, maar geen geografisch adres. Verder wordt in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder i van de Nederlandse Reclame Code (NRC) de prijs exclusief btw genoemd en is de uiting in strijd met artikel 11.1 NRC. Tevens is de uiting mogelijk in strijd met punt 21 van de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1 doordat afzender in reactie op de klacht heeft meegedeeld dat de e-mail goed bedoeld is.

 

De reactie van afzender

Het was niet de intentie van afzender om actief reclame te maken. De e-mail is goed bedoeld en is verstuurd aan een algemeen e-mailadres. Afzender zal niet opnieuw een dergelijke actie uitvoeren.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager heeft onweersproken gesteld dat de e-mail is verzonden in strijd met artikel 1.3.a Code e-mail. Gelet hierop wordt niet meer toegekomen aan de stelling dat hierdoor tevens in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is gehandeld. Verder heeft klager onweersproken gesteld dat de e-mail niet voldoet aan de eis (van artikel 2.2 Code e-mail) dat daarin het geografische adres van afzender dient te staan althans via een werkende link daarnaar dient te worden verwezen. In zoverre is de klacht gegrond.

2.  Voor het overige wordt de klacht afgewezen. De e-mail is verzonden aan een “info@” adres, dat blijkbaar zakelijk bedoeld is. Afzender kon dus volstaan met een prijs exclusief btw te noemen. Voor zover klager zonder toelichting stelt dat niet is voldaan aan artikel 11.1 NRC, is de klacht onvoldoende gemotiveerd. Met betrekking tot de stelling van klager dat de uiting in strijd is met punt 21 van de bij artikel 8.5 NRC behorende bijlage 1, kan de klacht niet slagen aangezien de e-mail onmiskenbaar een aanbieding voor zakelijke dienstverlening betreft. De voorzitter beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hiervoor onder 1) is vermeld heeft afzender gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 1.3.a Code e-mail en in artikel 2.2 Code e-mail. De voorzitter beveelt afzender aan om niet meer opnieuw op een dergelijke wijze reclame via e-mail te verzenden.

Ten aanzien van hetgeen hiervoor onder 2) is vermeld, wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken