a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2020/00306

Datum:

21-09-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klagers brievenbus is voorzien van een “officiële NEE/JA sticker”, wat betekent dat hij wel huis-aan-huisbladen, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen. Ondanks deze sticker heeft de bezorger van het huis-aan-huisblad Achterhoek Nieuws, dat wordt verspreid door Direct Verspreidingen (hierna: “verspreider”), op 19 mei en 2 en 16 juni 2020 ongeadresseerd reclamedrukwerk in klagers brievenbus gedeponeerd, en wel in het dubbelgevouwen Achterhoek Nieuws.

Op 20 mei en 2 juni 2020 heeft klager een mail gestuurd aan de directie van Achterhoek Nieuws met de vraag een en ander te onderzoeken en klager over de uitkomst van het onderzoek te informeren.

Bij e-mail van 2 juni 2020 deelde voornoemde directie aan klager mee dat zijn mail “nogmaals” was doorgestuurd aan verspreider. Vervolgens ontving klager op (eveneens) op 2 juni 2020 een mail van verspreider met de vraag: “Heeft u op uw brievenbus ook de juiste NEE/JA sticker geplakt?”, welke vraag klager bij e-mail van 3 juni 2020 bevestigend heeft beantwoord.  

Bij e-mail van 16 juni 2020 heeft klager rechtstreeks een klacht ingediend bij verspreider.

Op klagers klachten had binnen 4 weken moeten worden gereageerd. Dat is niet gebeurd, aldus klager. Van de verspreider heeft hij niets vernomen, behalve de vraag of hij de juiste sticker op de brievenbus had geplakt. 

 

Het verweer     

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De klacht is door middel van verspreiders klachtensysteem onder de aandacht van de bezorgster gebracht. Naar nu blijkt, heeft de bezorgster de onderhavige klachtmelding nooit ontvangen. Zij
is erop geattendeerd klagers adres met een NEE/JA sticker te respecteren en daar alleen een huis aan huis krant te bezorgen. Verspreider zal dit adres de komende weken monitoren en zo nodig maatregelen treffen wanneer er weer een melding komt.

 

E-mail van 20 juli 2020 van het secretariaat van SRC

Aan klager is meegedeeld dat is besloten om het dossier 4 weken te laten rusten, teneinde na te gaan of de toezegging om geen folders meer in klagers brievenbus te deponeren, wordt nagekomen.

 

E-mail van klager van 21 juli 2020

Klager begrijpt niet waarom is besloten om het dossier 4 weken te laten rusten. Klager heeft een klacht ingediend, omdat verspreider niet heeft gereageerd op zijn drie klachten, terwijl verspreider verplicht is om dat binnen 4 weken te doen, zo stelt klager. Aan het ontbreken van reacties door verspreider wordt geen aandacht besteed, terwijl het daar om gaat, aldus klager

 

E-mail van secretariaat van SRC van 28 augustus 2020

Aan klager is meegedeeld dat met het erop toezien dat klagers NEE/JA sticker wordt gerespecteerd, het doel zou zijn bereikt en dat voor de zekerheid een periode van 4 weken is gehanteerd om te bekijken of de sticker daadwerkelijk wordt gerespecteerd. Aan klager is gevraagd om uiterlijk 31 augustus 2020 te laten weten of hij nog folders in zijn brievenbus
heeft ontvangen.
 

E-mail van klager van (eveneens) 28 augustus 2020.

Klager heeft de afgelopen weken geen reclamefolders ontvangen, maar handhaaft zijn klacht. Indien verspreider binnen 4 weken adequaat op zijn klachten had gereageerd, dan had klager  geen klacht ingediend bij SRC. Naar zijn mening dient verspreider erop te worden gewezen dat hij binnen 4 weken op klagers klachten had moeten reageren en dat verspreider wat dat betreft in gebreke is gebleven.

 

Het oordeel van de voorzitter 

De voorzitter vat de klacht op in die zin dat deze tweeledig is: klager maakt bezwaar tegen (a) het feit dat meermalen ongeadresseerd reclamedrukwerk in zijn brievenbus is gedeponeerd en (b) het uitblijven van een (bevredigende) reactie op zijn klachten, voorafgaand aan indiening van de onderhavige klacht bij SRC. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.  

Ad a.

Verspreider heeft niet weersproken dat hij op 19 mei en 2 en 16 juni 2020 ongeadresseerd reclamedrukwerk in klagers brievenbus heeft laten bezorgen, terwijl deze brievenbus is voorzien van een “officiële NEE/JA sticker”, naar de voorzitter aanneemt een sticker als bedoeld in bijlage 1 bij de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Gelet hierop is in deze gevallen artikel 3.1 Code VOR overtreden. Volgens deze bepaling dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om de respectering van de op bijlage 1 vermelde stickers te bereiken. 

De voorzitter heeft nota genomen van de mededeling van verspreider dat de betreffende bezorgster erop is geattendeerd om klagers adres met een NEE/JA sticker te respecteren, dat klagers adres zal worden gemonitord en dat verspreider maatregelen zal treffen wanneer er weer een melding komt.

Ad b.

Op 20 mei en 2 juni 2020 diende klager klachten in bij de directie van Achterhoek Nieuws welke klachten -naar de voorzitter begrijpt- zijn doorgestuurd aan verspreider. Verspreider heeft niet weersproken dat hij vervolgens heeft volstaan met het versturen van een mail aan klager met de vraag: “Heeft u op uw brievenbus ook de juiste NEE/JA sticker geplakt?”.

Op 16 juni 2020 diende klager rechtstreeks een klacht in bij verspreider, waarop verspreider, naar deze niet heeft weersproken, niet heeft gereageerd, althans niet vóór het indienen van de onderhavige klacht.

De voorzitter heeft er begrip voor dat klager niet tevreden is over de wijze waarop is gereageerd op zijn bovenbedoelde klachten, maar dat leidt niet tot het oordeel dat er in dit opzicht sprake is van overtreding door verspreider van de Code VOR, meer in het bijzonder artikel 5 daarvan. In dit verband overweegt de voorzitter het volgende.

In artikel 5 Code VOR staat voor zover hier van belang:

“De ontvanger van de klacht is gehouden de klacht te onderzoeken en de klager binnen vier weken schriftelijk te informeren omtrent de uitkomst van dit onderzoek”.

Voor wat betreft de klachten van 20 mei en 2 juni 2020 was de directie van Achterhoek Nieuws de ontvanger van de klacht in de zin van artikel 5 Code VOR en Achterhoek Nieuws heeft klager, naar de voorzitter begrijpt, geïnformeerd over het feit dat deze klachten zijn doorgestuurd aan verspreider.    

Voor wat betreft de klacht van 16 juni 2020 was verspreider de ontvanger van de klacht in de zin van artikel 5 Code VOR. Verspreider had op 10 juli 2020, de datum van indienen van de onderhavige klacht bij SRC, nog niet gereageerd op deze klacht, maar de voorzitter stelt vast dat de in artikel 5 Code VOR bedoelde termijn van vier weken, op 10 juli 2020 nog niet was verstreken.  

Wat er zij van het bovenstaande, op basis van de op 19 mei en 2 en 16 juni 2020 door klager ingediende klachten en het uitblijven van een bevredigende reactie daarop, heeft klager een klacht kunnen indienen bij SRC, zoals bedoeld in artikel 6.1 Code VOR.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Verspreider heeft gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. De voorzitter beveelt verspreider, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze ongeadresseerd reclamedrukwerk te (doen) verspreiden.  

Voor het overige wijst hij de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken