a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2018/00494

Datum:

05-11-2018

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden uiting

Het betreft een lijst met “Beschikbare netwerken buitenland” waarnaar in een door verweerder aan klager verzonden e-mail wordt verwezen. In deze lijst wordt Libanon genoemd als een van de landen met een serviceprovider (Libancell) waarvan men met een abonnement van verweerder gebruik kan maken (‘roaming’).

 

Het standpunt van klager zoals blijkt uit de klacht, repliek en nadere reactie

Dit wordt als volgt samengevat. Klager heeft een lijst ontvangen die hem handig leek in het buitenland. Op deze lijst staat dat in Libanon gebruik kan worden gemaakt van roaming via de provider Libancell. In Libanon bleek echter geen roaming provider beschikbaar waardoor klager daar niet kon bellen en evenmin gebeld kon worden. Ook sms-en was niet mogelijk. Verweerder heeft dus onjuiste informatie verstrekt en heeft deze informatie niet tijdig gecorrigeerd. Klager sluit niet uit dat ook ten aanzien van andere landen onjuiste informatie wordt gegeven. Verder vindt klager dat verweerder niet adequaat heeft gereageerd op zijn klacht dat in Libanon geen roaming beschikbaar was en op zijn klacht over de onderhavige uiting.

 

Het standpunt van verweerder zoals blijkt uit het verweer en de dupliek

Verweerder betwist dat sprake is van reclame. Zij stelt dat de uiting geen enkel aanprijzend element maar uitsluitend feitelijke informatie bevat. Enige vorm van uitlokking of beïnvloeding is niet aan de orde. De klacht hoort daarom niet bij de Reclame Code Commissie thuis. Dat neemt niet weg dat verweerder het betreurt dat klager problemen heeft ervaren met het bellen in het buitenland. Verweerder heeft een medewerker ingeschakeld om te zien of deze problemen verholpen kunnen worden. Verweerder is als Mobile Network Operator afhankelijk van het netwerk van een derde. Als deze geen afspraken heeft met een lokale telecomprovider, kunnen klanten van verweerder hun abonnement niet in dat land gebruiken. Abonnementen van verweerder kunnen vooralsnog niet in Libanon worden gebruikt. De onjuiste informatie op de website hierover is inmiddels aangepast. Verweerder heeft getracht excuses aan te bieden aan klager, maar deze weigert contact over deze kwestie.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is (in feite) gericht tegen het overzicht “Beschikbare netwerken buitenland” van verweerder. In dit overzicht worden wereldwijd de buitenlandse netwerken genoemd waarvan met een abonnement van verweerder gebruik kan worden gemaakt in het kader van roaming. Het overzicht is, naar klager onweersproken heeft gesteld, gemakkelijk via Google te vinden. De gemiddelde consument die wil weten of hij in een specifiek land gebruik kan maken van een abonnement met verweerder, zal derhalve in het stadium van het sluiten van een transactie van deze informatie kennis (kunnen) nemen. Van de lijst met beschikbare netwerken in het buitenland gaat, in het licht van de website waarvan deze lijst deel uitmaakt en waarop abonnementen worden aangeprezen, enige aanprijzende werking uit. De voorzitter is op grond van het voorgaande bevoegd om de uiting te beoordelen.

2)  Niet in geschil is dat Libanon in het onderhavige overzicht ten onrechte wordt genoemd als land waarin gebruik kan worden gemaakt van het abonnement met verweerder. Aldus is geen juiste informatie verstrekt over de geschiktheid voor het gebruik, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Of in het overzicht ten onrechte ook andere landen worden genoemd waarin verweerder over een lokale telecomprovider beschikt, kan niet worden beoordeeld. Verder is voor het onderhavige geschil niet van belang of verweerder tijdig heeft gereageerd toen klager meldde dat hij in Libanon geen gebruik kon maken van zijn abonnement, en hoe het contact tussen partijen naar aanleiding van de klacht verder is verlopen. Verweerder heeft overigens voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een onbedoelde fout en dat de fout inmiddels is hersteld. Gelet hierop zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

  

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken