a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2021/00515

Datum:

09-05-2022

Uitspraak:

VAF bevestigd (=afwijzing)

Product/dienst:

Uitzenden/ICT

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Beslissing van de RCC d.d. 09-05-2022: 

(de voorzittersbeslissing is na de RCC-beslissing opgenomen)

 

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft twee uitingen op de website van Ziggo www.ziggo.nl.

In uiting 1 staat:

“Nu 6 maanden 39,95 p.m. Daarna 58,45 p.m, Info en Opties”, en daarnaast:

“Nu 6 maanden 39,95 p.m. Daarna 68,00 p.m, Info en Opties”.

Onderaan de uiting staat “Ben je ondernemer? Dit zijn de voordelen van Ziggo Zakelijk”.

 

In uiting 2, op de subpagina www.ziggo.nl/zakelijk, staat:

“Zakelijk Internet Start 42,- per maand, Nu eerste maand GRATIS, bespaar 42,-

Ga verder Of stel zelf samen”, en daarnaast: 

“Zakelijk Internet Complete 49,- per maand, Nu tot 4 maanden gratis, bespaar tot 198,-

Ga verder Of stel zelf samen”.

 

Samenvatting van de klacht

Ziggo doet op internet aanbiedingen aan particulieren waarbij de prijzen inclusief BTW zijn zonder dat dit expliciet wordt vermeld, terwijl zij in nagenoeg dezelfde opmaak en lay-out aan consumenten die over een Kamer van Koophandel (KvK) nummer beschikken (bijvoorbeeld klein zakelijke verbruikers) een aanbod doet waarbij de prijzen exclusief BTW moeten worden begrepen. Door op deze manier aanbiedingen te doen, ontstaat verwarring over de vraag of de aanbiedingen inclusief of exclusief BTW zijn. Volgens klager is dit in strijd met de Wet op de omzetbelasting 1968. Op basis van artikel 38 van deze wet mag Ziggo geen aanbiedingen doen aan niet-ondernemers zonder de prijs inclusief BTW te vermelden. Omdat dit in haar voordeel is, aldus klager, gaat Ziggo ervan uit dat iemand als ondernemer een overeenkomst wil sluiten als hij over een KvK-nummer beschikt en dat bij de bestelling invoert. Ziggo neemt dit aan zonder te onderzoeken in welke hoedanigheid een natuurlijk persoon een internetabonnement wil afnemen en zonder naar een BTW-nummer te vragen. Dit is niet toegestaan, aldus klager, die in dit verband wijst op een uitspraak van de rechtbank Rotterdam uit 2020 (ECLI:NL:RBROT:2020:8487). Ziggo biedt (in uiting 1) aan consumenten een prijs aan inclusief BTW en zet daaronder een hyperlink waarin voordelen voor ondernemers in het vooruitzicht worden gesteld. Na aanklikken van deze link komt de consument vervolgens op een pagina waar een abonnement voor €42 in plaats van €54,95 wordt voorgesteld. Daarvoor hoeft een consument enkel het KvK-nummer in te voeren, en niet het BTW-nummer. Het addertje onder het gras is volgens klager dat pas laat in het bestelproces in onopvallende lichtgrijze letters wordt vermeld dat de prijs van €42 exclusief BTW is. Het is niet toegestaan om prijzen exclusief BTW aan te bieden als de aanbieder niet weet of de wederpartij de BTW kan verrekenen, aldus klager.

 

Samenvatting van het verweer

 Op de website www.ziggo.nl toont Ziggo de producten voor consumenten. Op de pagina waar klager de consumentenproducten van Ziggo bekeek (uiting 1), staat de klikbare tekst “Ben je ondernemer? Dit zijn de voordelen van Ziggo Zakelijk”. Klager heeft bewust op deze tekst geklikt en aangegeven ondernemer te zijn en werd daarmee naar de website www.ziggo.nl/zakelijk geleid. Op deze website worden alleen zakelijke producten getoond, die uitsluitend voor ondernemers zijn bedoeld. Linksboven en op andere plekken van deze website staat “zakelijke producten”, verderop staat “Als ondernemer ben je al druk genoeg” en er staan termen als “zakelijke klantenservice”. Nadat klager op deze website een pakket met producten had samengesteld, werd hij naar een pagina geleid waar hij als eerste het KvK-nummer en de bedrijfsnaam moest opgeven. Daarna heeft klager een hokje met de tekst “Ik sta als gevolmachtigde geregistreerd bij de KvK” aangevinkt. Indien klager het KvK-nummer en de bedrijfsnaam niet had ingevuld en het hokje niet had aangevinkt, zou hij zijn bestelling niet hebben kunnen afronden.

Artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting houdt een verbod in om aan niet-ondernemers producten aan te bieden tegen prijzen anders dan inclusief omzetbelasting. Zoals klager zelf aangeeft, toont Ziggo de producten aan de consument inclusief omzetbelasting en de prijzen van producten die aan de zakelijke klant worden aangeboden, exclusief omzetbelasting. Ziggo handelt dus niet in strijd met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting. De verwijzing van klager naar de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 30 september 2020 is onjuist, nu het feitencomplex in die casus wezenlijk anders is dan in het onderhavige geval. In die casus benaderde een energieleverancier zelf actief klanten met zakelijke aanbiedingen, terwijl hij ook met niet-zakelijke klanten te maken had. In deze casus is het klager zelf die naar het duidelijk zichtbare zakelijke gedeelte van de website navigeert voor de duidelijk zichtbare zakelijke producten, doordat klager zelf aangeeft ondernemer te zijn.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht zo begrepen dat klager bezwaar maakt tegen de uitingen omdat daaruit onvoldoende duidelijk zou blijken of het aanbod inclusief of exclusief BTW is, waardoor Ziggo in strijd zou handelen met de Wet op de omzetbelasting 1968. Uiting 2 zou daarnaast ook misleidend zijn omdat pas laat en op onopvallende wijze in het bestelproces duidelijk wordt gemaakt dat het aanbod exclusief BTW is. De voorzitter heeft de klacht afgewezen en heeft daartoe het volgende, kort samengevat, overwogen.

Niet ter discussie staat dat het aanbod van €39,95 (uiting 1) inclusief BTW is en dat, nadat klager op de knop “Ben je ondernemer?” had geklikt, de aanbiedingen die zijn gericht op ondernemers, oftewel de ‘zakelijke’ aanbiedingen, zijn verschenen. De gemiddelde consument zal bij deze vraag weten wat er wordt bedoeld en begrijpen dat als men hierop klikt en wordt doorgeleid naar www.ziggo.nl/zakelijk, het aanbod op deze pagina(s) bedoeld is voor ondernemers. Voor hen is het BTW-bedrag geen kostenpost, omdat ze dat bedrag kunnen verrekenen. De daar genoemde bedragen zijn dus de bedragen voor ondernemers. Klagers bezwaar dat pas laat in het bestelproces wordt duidelijk gemaakt dat het zakelijk aanbod exclusief BTW is, slaagt evenmin, nu dit niet in het aanbod staat en kennelijk ten overvloede wordt medegedeeld. Het aanbod is pas zichtbaar in het deel van de website dat voor ondernemers is bedoeld, nadat men op “Ben je ondernemer?” heeft geklikt. Van strijd met de Wet op de omzetbelasting1968 is geen sprake. De voorzitter is van oordeel dat de gemiddelde consument op basis van de uiting goed geïnformeerd zijn keuze kan maken.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter  

Klager voert in bezwaar het volgende aan, verkort en zakelijk weergegeven.

Klager is in dit geval inderdaad op de url www.ziggo.nl/zakelijk gekomen na doorverwijzing via de hyperlink met de tekst “Ben je ondernemer? Dit zijn de voordelen van Ziggo Zakelijk”. Deze tekst acht klager echter onvoldoende om te voorkomen dat een consument terechtkomt bij het aanbod dat louter voor ondernemers is bedoeld. Bovendien kunnen consumenten ook rechtstreeks terechtkomen op de vrijelijk toegankelijke url www.ziggo.nl/zakelijk, waar prijzen zonder BTW worden aangeboden. In het licht van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting is niet alleen van belang voor wie het aanbod op Ziggo Zakelijk is bedoeld, zoals Ziggo stelt, maar ook wie hiermee wordt of kan worden bereikt. De strekking van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting is dat geen aanbiedingen mogen worden gedaan aan consumenten zonder de BTW te vermelden. Dat is nu juist wat Ziggo wel doet, aldus klager. In het bestelproces moet weliswaar een KvK-nummer worden opgegeven en “Ik sta als gevolmachtigd geregistreerd bij de KvK” worden aangevinkt, maar Ziggo vraagt vervolgens niet om te bevestigen dat men de overeenkomst niet als consument maar als ondernemer wil aangaan, waarbij dan afstand wordt gedaan van alle consumentenrechten die men anders zou hebben. Een KvK-nummer hoeft niet bepalend te zijn voor het zijn van ondernemer, maar Ziggo gaat daar wel van uit. Wanneer Ziggo de intentie heeft om alleen ondernemers aanbiedingen te doen, dient zij deze intentie op onmiskenbare wijze aan te geven en in haar aanbod laten blijken. Ziggo doet dat niet. Zij biedt hetzelfde aanbod (alle url’s van haar website) aan zowel consumenten als ondernemers aan, en noemt een deel van die url’s ‘zakelijk’, in welk geval dan niet de BTW wordt inbegrepen in de prijs. Klager meent dat Ziggo dit bewust doet en kennelijk met geen ander doel dan dat het haar voordeel oplevert. Klager concludeert dat Ziggo handelt in strijd met de artikelen 2 en/of 7 en/of 8 NRC en meent dat “een stringente aanbeveling (met alert)” geëigend is, overeenkomstig de beslissing van de Commissie in dossier 2017/00833, waarin een adverteerder ook had gehandeld in strijd met artikel 38 Wet op de omzetbelasting 1968.

 

De reactie van adverteerder op het bezwaar

Ziggo heeft het bezwaar gemotiveerd weersproken. Op hetgeen Ziggo heeft gesteld zal in het hiernavolgende, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

1) Kern van de klacht is dat Ziggo op haar website onvoldoende duidelijk onderscheid zou maken tussen enerzijds het aanbod dat voor consumenten is bestemd, waarbij de prijzen inclusief BTW moeten worden vermeld, en anderzijds het louter voor ondernemers bedoelde aanbod met prijzen exclusief BTW. Volgens de klacht kunnen (ook) consumenten hierdoor worden geconfronteerd met aanbiedingen waarbij de prijzen exclusief BTW worden vermeld, wat in strijd is met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en misleidend is. De Commissie overweegt als volgt.

2) Artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 luidt: “Het is de ondernemer verboden aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen zou zijn begrepen.” In de onderhavige zaak betekent deze bepaling dat Ziggo op haar website geen producten aan consumenten mag aanbieden met vermelding van prijzen waarin geen BTW is begrepen. Daarvan is naar het oordeel van de Commissie geen sprake. Vast is komen te staan dat Ziggo haar producten die zijn bestemd voor ondernemers op een apart gedeelte van haar website, gescheiden van de voor consumenten bedoelde producten, aanbiedt, namelijk op ziggo.nl/zakelijk. Voor de gemiddelde consument is voldoende duidelijk dat op dit gedeelte van de website louter zakelijke producten worden aangeboden die uitsluitend voor ondernemers zijn bestemd. Dit blijkt niet alleen uit  de toevoeging ‘zakelijk’ aan het webadres, maar ook uit de naamgeving van dit websitegedeelte (“Ziggo Zakelijk”) en de hier aangeboden “zakelijke producten” (bijvoorbeeld “zakelijk internet”). Dat Ziggo Zakelijk is bedoeld voor ondernemers blijkt verder bijvoorbeeld uit de zinsnede “Als ondernemer ben je al druk genoeg”. Dat het Ziggo Zakelijk-gedeelte van de website niet alleen kan worden bezocht door op de consumentenpagina de hyperlink “Ben je ondernemer? Dit zijn de voordelen van Ziggo Zakelijk” aan te klikken (zoals klager heeft gedaan), maar ook rechtstreeks, neemt niet weg dat Ziggo Zakelijk duidelijk niet is gericht op consumenten en dat de hier aangeboden producten uitsluitend zijn bestemd voor ondernemers met de voor ondernemers geldende prijzen. Bovendien kunnen zakelijke producten alleen worden besteld wanneer het KvK-nummer en de bedrijfsnaam worden opgegeven en wordt aangevinkt “Ik sta als gevolmachtigde geregistreerd bij de KvK”. Ook daardoor wordt benadrukt dat het aanbod van die producten alleen voor ondernemers is bestemd.

3) Het voorgaande leidt tot het oordeel dat Ziggo niet haar zakelijke producten (mede) aan consumenten aanbiedt zonder vermelding van BTW. Van strijd met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (en daardoor van strijd met de wet in de zin van artikel 2 NRC) is daarom geen sprake. De uitingen zijn evenmin misleidend in de zin van de NRC, nu voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is dat het aanbod op Ziggo Zakelijk niet op consumenten is gericht, maar dat ondernemers de doelgroep zijn.

4) Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht.

 

Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter d.d. 07-02-2022:

De bestreden uitingen

Het betreft twee uitingen op ziggo.nl.

In uiting 1 staat:

“Nu 6 maanden 39,95 p.m. Daarna 58,45 p.m, Info en Opties”, en daarnaast “Nu 6 maanden 39,95 p.m. Daarna 68,00 p.m, Info en Opties”. Onderaan de uiting staat “Ben je ondernemer? Dit zijn de voordelen van Ziggo Zakelijk”

In uiting 2, op de subpagina ziggon.l/zakelijk, staat: “Zakelijk Internet Start 42,- per maand, Nu eerste maand GRATIS, bespaar 42,-, Ga verder Of stel zelf samen”.  En daarnaast: “Zakelijk Internet Complete 49,- per maand, Nu tot 4 maanden gratis, bespaar tot 198,-, Ga verder Of stel zelf samen”.

 

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uitingen omdat Ziggo volgens hem op internet aanbiedingen aan particulieren doet, waarbij zij de prijzen inclusief BTW vermeldt zonder dat zij dit expliciet vermeldt, terwijl zij anderzijds aan consumenten die over een Kamer van Koophandel (KvK) nummer beschikken (bijvoorbeeld klein zakelijke verbruikers) een aanbod doet waarbij de prijzen exclusief BTW begrepen moeten worden. Daardoor ontstaat verwarring over de vraag of de aanbiedingen al dan niet inclusief of exclusief BTW zijn. Volgens klager is dit in strijd met artikel 30 Wet Omzetbelasting (OB) 1968. Op basis van artikel 38 van dezelfde wet mag Ziggo geen aanbiedingen doen aan niet-ondernemers zonder de prijs inclusief BTW te vermelden.

Volgens klager is het niet juist dat Ziggo ervan uitgaat dat iemand als ondernemer een overeenkomst wil sluiten als hij over een KvK-nummer beschikt en dat invoert. Naar een BTW- nummer wordt niet gevraagd. Ziggo gaat er dan zonder nader onderzoek vanuit dat zij met een ondernemer te maken heeft, omdat dat in haar voordeel zou zijn, wat niet is toegestaan, zo volgt volgens klager uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2020:8487). 

Ziggo biedt aan consumenten een prijs aan inclusief BTW, zet daaronder een hyperlink waarin voordelen voor ondernemers in het verschiet worden gesteld, waar de consument vervolgens op een pagina komt waar een abonnement voor €42 in plaats van voor €54,95 wordt voorgesteld.  Daarvoor hoeft een consument enkel het KvK nummer in te voeren, en niet het BTW-nummer (wat volgens klager logischer zou zijn geweest). Het addertje onder het gras is volgens klager dat pas laat in het bestelproces in onopvallende lichtgrijze letters wordt vermeld dat de prijs van €42 exclusief BTW is. Volgens klager is het niet toegestaan om prijzen exclusief BTW aan te bieden, als de aanbieder niet weet of de wederpartij de BTW kan verrekenen.

 

Samenvatting van het verweer

Klager stelt dat hij via een vergelijkingswebsite op 27 januari 2021 op de website www.ziggo.nl is gekomen. Op deze website worden de producten van Ziggo voor consumenten getoond. Op de pagina waar klager de consumentenproducten van Ziggo bekeek, staat de klikbare tekst “Ben je ondernemer? Dit zijn de voordelen van Ziggo Zakelijk”. Klager heeft bewust op deze tekst geklikt en aangegeven ondernemer te zijn en werd daarmee naar de website www.ziggo.nl/zakelijk geleid.

Op deze website worden enkel zakelijke producten getoond die uitsluitend voor ondernemers bedoeld zijn. Linksboven en op andere plekken van deze website staat “zakelijke producten”, verderop staat “Als ondernemer ben je al druk genoeg” en termen als “zakelijke klantenservice”. Op de website is Klager een pakket met producten gaan samenstellen.

Toen Klager het pakket had samengesteld werd hij naar een pagina geleid waar hij als eerste het KvK-nummer en de bedrijfsnaam moest opgeven. Daarna heeft Klager een hokje met de tekst “Ik sta als gevolmachtigde geregistreerd bij de KvK.” aangevinkt. Indien Klager het KvK-nummer en de bedrijfsnaam niet had ingevuld en het hokje niet had aangevinkt, kon de bestelling niet afgerond worden. Klager had dan de melding gekregen dat het formulier informatie mist. Ziggo heeft ter ondersteuning van deze stelling een afdruk van de bestelbevestiging van klagers abonnement overgelegd. Volgens Ziggo wist klager, of had hij behoren te weten, dat dit een pagina voor ondernemers was en dat klager als ondernemer, handelend onder zijn bedrijfsnaam, een overeenkomst met Ziggo aanging.

Artikel 38 Wet OB houdt een verbod in om producten aan te bieden tegen prijzen anders dan inclusief omzetbelasting aan niet-ondernemers. Zoals klager zelf aangeeft, toont Ziggo zijn producten aan de consument inclusief omzetbelasting en de prijzen van producten die aan de zakelijke klant worden aangeboden, exclusief omzetbelasting. Ziggo handelt dus niet in strijd met artikel 38 Wet OB.

Voor zover Klager meent dat hij consument én ondernemer is, stelt Ziggo dat dat tijdens het zien van de reclame op de website van Ziggo Zakelijk niet kan; klager heeft immers zelf aangegeven ondernemer te zijn. Indien klager namelijk wel als consument aangemerkt diende te worden, heeft klager zich onder valse voorwendselen voorgedaan als zakelijke klant en kan dit Ziggo niet aangerekend worden. Daarnaast voerde Klager bij het bestellen van het zakelijke product zijn zakelijke gegevens in.

De verwijzing naar de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 30 september 2020 is onjuist. Het feitencomplex in die casus is immers wezenlijk anders dan in deze. In die casus benaderde een energieleverancier zelf actief klanten met zakelijke aanbiedingen, terwijl hij ook met niet-zakelijke klanten te maken had. In deze casus is het klager zelf die naar het duidelijk zichtbare zakelijke gedeelte van website navigeert voor de duidelijk zichtbare zakelijke producten, doordat klager zelf aangeeft ondernemer te zijn.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt de klacht zo, dat klager bezwaar maakt tegen de uitingen omdat daaruit onvoldoende duidelijk zou blijken of het aanbod inclusief of exclusief BTW is, waardoor Ziggo in strijd zou handelen met de wet OB 1968. De uiting zou daarnaast ook misleidend zijn omdat pas laat en op onopvallende wijze in het bestelproces duidelijk wordt dat het aanbod exclusief BTW is.

Deze klacht slaagt niet.

Niet ter discussie staat dat het aanbod van €39,95 inclusief BTW is.

Evenmin staat ter discussie dat klager het aanbod op een vergelijkingssite heeft gezien en vervolgens op de knop “ben je ondernemer” heeft geklikt, waarna de aanbiedingen gericht op ondernemers, oftewel de ‘zakelijke’ aanbiedingen verschenen. De voorzitter acht de vraag “ben je ondernemer” duidelijk; de gemiddelde consument zal bij deze vraag weten wat er bedoeld wordt, en begrijpen dat als men hierop klikt en wordt doorgeleid naar www.ziggo.nl/zakelijk, het aanbod op deze pagina(s) bedoeld is voor ondernemers. Voor hen is het BTW-bedrag geen kostenpost, omdat ze dat bedrag kunnen verrekenen. De genoemde bedragen zijn dus de bedragen voor ondernemers.

Klagers bezwaar dat pas laat in het bestelproces wordt duidelijk gemaakt dat het zakelijk aanbod exclusief BTW is, slaagt evenmin nu dit niet in het aanbod staat en kennelijk ten overvloede wordt medegedeeld. Het aanbod is pas zichtbaar in het deel van de website dat voor ondernemers is bedoeld, nadat men op “ben je ondernemer” heeft geklikt. Van strijd met de wet OB 1968 is geen sprake.    

Voor zover klagers bezwaar erop ziet dat Ziggo zich harder zou moeten inspannen om er zeker van te zijn dat bezoekers van de website die aanvinken dat zij ondernemer zijn dit ook daadwerkelijk zijn, dan wel dat zij daadwerkelijk een zakelijk abonnement wíllen, is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument op basis van de uiting goed geïnformeerd zijn keuze kan maken. Klagers verwijzing naar de uitspraak van de rechtbank Rotterdam treft in dit verband geen doel omdat het feitencomplex in die zaak verschilt van de onderhavige, onder meer omdat er bij de onderhavige klacht geen sprake is van een actieve benadering door een (tussenpersoon van) adverteerder.  

   

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken