a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00002

Datum:

19-02-2019

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de website www.honda-welman.nl en een brochure van Honda telkens voor zover wordt meegedeeld dat men vijf jaar lang gratis kaartupdates voor het navigatiesysteem van de auto ontvangt.

 

Samenvatting van de klacht

Bij aflevering van de door klaagster gekochte auto in 2017 bleken de routekaarten uit 2015 te dateren. Eind 2017 kwam een update die routekaarten uit 2016 bleek te bevatten. Klaagster heeft de update van 2018 nog niet ontvangen. Klaagster rijdt daardoor nog steeds rond met routekaarten die twee tot drie jaar oud zijn. Klachten hierover bij de dealer hebben hierin geen verandering gebracht. Een update dient volgens ‘Van Dale’ een geactualiseerde versie te zijn maar de updates van Honda zijn dat niet. Honda heeft gekozen voor oudere kaarten en niet voor het aanbieden van updates met een hogere frequentie en actualiteit die volgens de kaartleverancier mogelijk zijn. Klaagster voelt zich misleid door de mededelingen dat zij jaarlijks geüpdatete kaarten zou krijgen, nu de kaarten in feite twee tot drie jaar oud zijn.

 

Samenvatting van het verweer

Verweerder is niet verantwoordelijk voor de uitingen nu deze afkomstig zijn van Honda Benelux die ook verantwoordelijk is voor de non-conformiteitgarantie. Verweerder geeft het standpunt van Honda Benelux als volgt weer. Garmin levert het kaartmateriaal. Dit materiaal wordt gecontroleerd en getest waarna het compatibel wordt gemaakt voor de navigatietoestellen. Daarbij dienen copyrights te worden toegevoegd voor updates. Na merkgerichte aanpassingen wordt het materiaal aan de constructeur beschikbaar gesteld. Deze gaat vervolgens op zijn beurt binnen de updates verder testen. Het proces, zoals dat door verweerder gedetailleerd is omschreven, neemt van ruw aangeleverd kaartmateriaal tot het beschikbaar stellen van de update aan de klant ongeveer twaalf maanden in beslag. Klager heeft zijn auto in het voorjaar van 2017 gekocht die toen logischerwijs was voorzien van de update van december 2016. De eerst mogelijke update was december 2017 op basis van ruw kaartmateriaal dat in 2016 is aangeleverd. De tweede mogelijke update was december 2018 op basis van ruw kaartmateriaal uit 2017. Die update is sinds eind december 2018 beschikbaar. Het kaartmateriaal dat Garmin rechtstreeks aan eindgebruikers aanbiedt, zal ook altijd in enige mate ‘verouderd’ zijn. Blijkens het voorgaande is het onjuist dat het kaartmateriaal twee jaar oud is.

 

Samenvatting van de repliek

Verweerder heeft op haar eigen website staan dat men bij het door klaagster gekochte actiemodel 5 jaar lang gratis kaartupdates ontvangt. Het gaat klaagster niet om een garantieclaim maar om een onjuiste reclame-uiting. Toen klaagster de auto in 2017 kocht, bleken de routekaarten uit 2015 te dateren. De 2018 kaartupdate is op 30 december 2018 beschikbaar gesteld en bevat kaarten uit 2017. Deze kaarten moeten dan nog minimaal een jaar mee. Andere autofabrikanten leveren actuelere kaarten. Honda kiest echter voor een andere strategie waardoor ze oudere kaarten levert. Nu in de reclame-uitingen niet wordt gemeld dat de routekaarten niet actueel zijn, want minimaal 12 maanden oud, is sprake van misleiding

.

Samenvatting van de dupliek

De mededeling “inclusief 5 jaar (gratis) kaartupdates” komt volledig overeen met de feiten. Dat klaagster vindt dat de kaarten onvoldoende worden geactualiseerd, is geen reden voor aanpassing van de reclame-uitingen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden uitingen staat dat men vijf jaar lang gratis kaartupdates ontvangt. Dit impliceert dat men gedurende deze periode met enige regelmaat zonder kosten de routekaarten dient te kunnen updaten, waardoor men over routekaarten beschikt die periodiek worden aangepast aan de veranderende wegsituaties. De voorzitter constateert dat deze toezegging wordt waargemaakt nu Honda jaarlijks zonder kosten updates beschikbaar stelt. Klaagster stelt evenwel dat de geactualiseerde routekaarten niet als actueel zijn te beschouwen, nu de routekaarten in de update volgens haar twee tot drie jaar oud zijn. Uit hetgeen verweerder in dit verband stelt, volgt dat het ongeveer twaalf maanden duurt voordat het onbewerkte kaartmateriaal uit een bepaald jaar als update voor de klant beschikbaar komt. Men dient vervolgens weer een jaar te wachten tot de volgende update, waardoor het feitelijk mogelijk is dat men op enig moment als consument is aangewezen op routekaarten die twee jaar oud zijn. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld. Het ruwe kaartmateriaal uit 2017 is in december 2018 als update voor de klant beschikbaar gesteld en zal in december 2019 worden gevolgd door een nieuwe update. Tot dat moment zal de automobilist door de frequentie van updaten beschikken over routekaarten uit 2017.

2)  Verweerder heeft toegelicht hoe het tijdverschil tussen de aanlevering van het ruwe kaartmateriaal en de update ontstaat. De voorzitter acht dit tijdverschil onvoldoende om de onderhavige reclame-uitingen misleidend te achten wegens het ontbreken van informatie over hetjaar van de routekaarten. Uit de uitingen volgt niet dat de updates steeds de meest actueleroutekaarten bevatten die de kaartleverancier ter beschikking kan stellen. Evenmin wordt ditgesuggereerd of worden anderszins verwachtingen gewekt over de mate waarin de routekaarten actueel zijn. Daarnaast kan niet worden gezegd dat de kaarten dusdanig verouderdzijn dat deze als onbruikbaar dienen te worden beschouwd. Bij een vertraging van ongeveertwee jaar zal men immers doorgaans nog zonder problemen zijn bestemming bereiken (vgl.dossier 2018100572). De voorzitter ziet op grond van het voorgaande geen aanleiding te oordelen dat sprake is van een misleidende omissie doordat verweerder en Honda (evenals andere autodealers) geen informatie geven over het jaartal van de routekaarden van het navigatiesysteem. Dat klaagster verder ontevreden is over de frequentie waarmee Honda updates voor routekaarten voor de navigatiesystemen ter beschikking stelt, kan evenmin tot hetoordeel leiden dat sprake is van misleiding. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken