a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Dossiernr:

2019/00135

Datum:

03-04-2019

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in De Volkskrant van Wijnvoordeel.nl waarin “Spaanse wijnpakketten” worden aangeboden, waaronder een pakket ‘Roemrijk Rood’ voor € 29,99 waarbij een doorgestreepte van-prijs van € 65,90 wordt genoemd.


Samenvatting van de klacht

Het aanbieden van wijn met 54,5% korting is in strijd met artikel 20 lid 1 Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RvA) 2014. Wijnvoordeel.nl is een van de merken van e-Luscious Nederland B.V. Tegen alcoholreclame van een ander merk van dit bedrijf (Wijnoutlet.nl) zijn eerder gegronde klachten ingediend. Wijnvoordeel.nl en Wijnoutlet.nl trekken zich echter van de aanbevelingen weinig aan en zijn daarom geregistreerd in de non-compliance registers van 2016, 2017 en 2018. Er was dus al voor deze klacht sprake van recidive. Om die reden verzoekt STAP aan Wijnvoordeel.nl de maximale boete van € 50.000,- op te leggen.

 

Samenvatting van het verweer

Bij vonnis in kort geding heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat Wijnvoordeel.nl niet is gebonden aan de RvA 2014 en dat beslissingen over het prijsvoordeel als bedoeld in artikel 20 lid 1 RvA 2014 voor haar dan ook niet bindend zijn (Rb. Midden-Nederland (vzr.) 29 september 2017, zaak C/16/444112/KL ZA 17-297). STAP beroept zich op een prijsafspraak binnen een branche die niet is toegestaan en waartegen Wijnvoordeel.nl zich verzet. Wijnvoordeel.nl pleit voor een minimale prijs voor alcohol, het afschaffen van zelfregulering en heldere wetgeving. Wijnvoordeel.nl is verheugd dat staatssecretaris Blokhuis voortgang maakt met het preventieakkoord rondom dit onderwerp.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Het verweer van Wijnvoordeel.nl beperkt zich tot een verwijzing naar het door haar genoemde kort-gedingvonnis waarin de voorzieningenrechter, kort samengevat, naar aanleiding van een vordering die was gebaseerd op de artikelen 6:193b, 6:193c en 6:193g BW, heeft geoordeeld dat Wijnvoordeel.nl niet is gebonden aan de RvA 2014 en dat een beslissing van de Reclame Code Commissie over het prijsvoordeel als bedoeld in artikel 20 lid 1 RvA 2014 voor haar niet bindend is. De voorzieningenrechter heeft daarbij overwogen dat geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken waarom op de RvA 2014 gebaseerde beslissingen van de Reclame Code Commissie in rechte kunnen worden afgedwongen of waarom in rechte direct een beroep op het bepaalde in artikel 20 RvA 2014 kan worden gedaan. De voorzitter oordeelt over dit, als formeel aan te merken verweer van Wijnvoordeel.nl als volgt.

2)  Dat Wijnvoordeel.nl blijkens haar verweer de RvA 2014 niet onderschrijft en zij zich niet aan deze bijzondere reclamecode gebonden acht onder verwijzing naar voornoemd kort-gedingvonnis, brengt niet mee dat de bestreden uiting alsnog toelaatbaar is. De voorzitter verwijst naar de beslissing in dossier 2018/00105 waarin een soortgelijk verweer van Wijnoutlet.nl om de volgende redenen is verworpen. De RvA 2014 strekt tot het maken van verantwoorde reclame voor alcoholhoudende drank vanuit het oogpunt van bescherming van de volksgezondheid. Door de opstellers van deze code is met dat doel onder meer ervoor gekozen een maximum te stellen aan het kortingspercentage in het kader van aanbiedingen voor alcoholhoudende drank waarbij tijdelijk een lagere prijs geldt. Een zorgvuldige wijze van aanprijzen van alcoholhoudende drank dient tevens in het belang te worden geacht van al diegenen die bij het maken van reclame voor alcoholhoudende drank zijn betrokken. Artikel 20 lid 1 RvA 2014 maakt deel uit van het gedetailleerde stelsel van gedragsregels van de RvA 2014 dat een andere grondslag heeft dan de artikelen 6:193b, 6:193c en 6:193g BW. Het behoort tot de vrijheid van meningsuiting van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie om te beoordelen of in strijd met de RvA 2014 is gehandeld en een mening hierover te geven in de vorm van een beslissing die kenbaar is voor derden. Hieraan doet het kort-gedingvonnis verder niet af. Evenmin doet ter zake dat uit parlementaire stukken blijkt dat het voornemen bestaat om in het aankomende wijzigingstraject van de Drank- en Horecawet het toegestane kortingspercentage op de reguliere prijs van alcoholhoudende drank te beperken tot maximaal 25%. Dit is overigens een verdergaande beperking dan de regeling in artikel 20 lid 1 RvA 2014 die uitgaat van een maximale korting van 50% op de normale verkoopprijs.

3)  Wijnvoordeel.nl is geen lid van STIVA en kan ook anderszins niet gebonden worden geacht aan de boete-overeenkomst waarop STAP zich in deze procedure beroept. Dit onderdeel van de klacht wordt daarom afgewezen.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van hetgeen hiervoor is overwogen de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 20 lid 1 RvA 2014. De voorzitter beveelt Wijnvoordeel.nl aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) maken.
Wijst de klacht af voor zover het betreft de gevraagde boete.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken