a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00491

Datum:

20-12-2021

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen van Schoonenberg:

A. Een televisiecommercial met de titel “Horen zoals je nog nooit hebt gezien”.

Bij beelden van een vrouw in bij de tekst passende situaties wordt door de voice-over gezegd:

“Wat nou als je Spotify zou kunnen streamen op je hoortoestel. Of dat je er direct mee kan bellen. Dat je je hoortoestel kan tunen, zodat je ook in de drukte perfect kunt horen. En wat als we zelfs een onzichtbaar toestel ín je oor kunnen plaatsen. Wat nou als het er nú allemaal al voor je is?

Bij Schoonenberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien.”

 

B. Een poster in de etalage van een vestiging van Schoonenberg (in Schagen). Bij de afbeelding van twee hoortoestellen in een oplader en een mobiele telefoon, met daarnaast de mededeling “Nieuw!”, staat de tekst: “Phonak Audéo Paradise. Helder, natuurlijk geluid. Ons beste toestel ooit!”

 

C. Een televisiecommercial waarin door de voice-over wordt gezegd: ”Bij Schoonenberg werken we samen met alle zorgverzekeraars. Dus overweeg je een nieuw hoortoestel? Dit jaar krijg je nog een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Kom snel langs. Kijk op schoonenberg.nl voor een winkel in de buurt.” Terwijl deze tekst wordt uitgesproken, verschijnen achtereenvolgens de volgende mededelingen in beeld: “Samenwerking alle zorgverzekeraars” en “100% vergoeding”, met daaronder de tekst: “Vergoeding is mogelijk vanaf minimaal 35dB gehoorverlies. Afhankelijk van aanvullende verzekering en eigen risico.”

 

D. Een Google Ad met de tekst (voor zover zichtbaar in de overgelegde afdruk):

“Ad – https://www.schoonenberg.nl/

Gehoorapparaat en vergoeding door de verzekering | …

(…)

Vergoed tot wel 100%. Phonak Audéo™ Paradise. Probeer Phonak Lyric

Deal: Tot 100% korting op een hoortoestel.”

 

E. Een uiting op de website www.schoonenberg.nl waarin onder meer staat:

“100% vergoeding. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Bij Schoonenberg kan dat met 100% vergoeding.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Specsavers dient de klacht in omdat zij de haars inziens onwenselijke handelwijze (bedrijfsvoering) van Schoonenberg onder de aandacht wil brengen en omdat er volgens haar geen level playing field op de audicienmarkt meer bestaat nadat de Commissie haar uiting “de zorgverzekering vergoedt 75% en Specsavers de rest” misleidend heeft geacht (dossier 2021/00343), terwijl andere audiciens, waaronder Schoonenberg, in reclame een vergelijkbare 100%-vergoeding beloven.

De bedrijfsvoering van Schoonenberg is volgens Specsavers veelal gericht op de verkoop van buitencategorie/vrije markt hoortoestellen die, anders dan verzekerdezorg/categorie 1-5 hoortoestellen, niet binnen de basisverzekering vallen en niet door de zorgverzekeraars worden vergoed. De consument moet daarom zelf de kosten betalen voor de aanschaf van een buitencategorie-toestel. Uit recente rapportage van de vereniging GAIN blijkt dat van de in Nederland over de periode januari tot en met augustus 2021 verkochte hoortoestellen 80,6% de verkoop van verzekerdezorg/categorie 1-5 toestellen betrof en 19,4% toestellen van de buitencategorie/vrije markt. Nu zorgverzekeraars in de regel uitsluitend verzekerde zorg/categorie 1-5 hoortoestellen vergoeden én deze hoortoestellen in 95% van de gevallen een adequaat resultaat geven, dienen verzekerdezorg/categorie 1-5 hoortoestellen als de norm te worden gezien, aldus Specsavers. In tegenstelling tot Schoonenberg biedt Specsavers hoofdzakelijk hoortoestellen aan die binnen deze norm vallen.

Specsavers stelt dat mede tegen deze achtergrond de bestreden uitingen van Schoonenberg  misleidend zijn door onjuiste of onduidelijke informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b en d van de Nederlandse Reclame Code (NRC) alsmede door het ontbreken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 onder c NRC. Specsavers voert daartoe per uiting het volgende aan.

 

Uiting A – televisiecommercial 1

Deze commercial is volgens Specsavers gericht op het aanprijzen van de ‘Phonak Audéo Paradise’ en de ‘Phonak Lyric’, wat hoortoestellen zijn van de buitencategorie/vrije markt, die daarom niet door de zorgverzekeraars zullen worden vergoed. De adviesprijs van de ‘Phonak Audéo Paradise’ ligt tussen € 3600,- en € 4000,- en voor de ‘Phonak Lyric’ (abonnement) op

€ 3.200,- per jaar. Schoonenberg dient te voorkomen dat de consument een besluit neemt over de aanschaf van deze buitencategorie-toestellen zonder dat hij over alle essentiële informatie beschikt. In de commercial wordt echter geen enkele mededeling gedaan over de te verwachten kosten van de hoortoestellen of de oplader. Er wordt geen vanafprijs genoemd en ook wordt de consument niet ervoor gewaarschuwd dat deze hoortoestellen van de buitencategorie niet voor vergoeding in aanmerking komen. Overigens is op de website van Schoonenberg ook geen informatie over de prijs of de exacte kosten van deze toestellen te vinden. De enige manier waarop de consument de prijs van de toestellen kan achterhalen, is door een afspraak te maken en langs te gaan in de winkel. Specsavers wijst op de (overgelegde) resultaten van een op haar verzoek uitgevoerd onderzoek onder consumenten. Hieruit blijkt dat 88,6% van de ondervraagden het eens is met de stelling dat audiciens in hun reclame expliciet zouden moeten aangeven of een hoortoestel door de zorgverzekeraar wordt vergoed en dat 92,8% het eens is met de stelling dat audiciens in reclame op hun website duidelijk zouden moeten vermelden wat de consument moet betalen voor het hoortoestel. Gelet op het vorenstaande acht Specsavers informatie over de prijs en het antwoord op de vraag of de in de commercial aangeprezen hoortoestellen wel of niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen, essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over de aanschaf van de hoortoestellen te nemen. Nu in de commercial niet duidelijk wordt gemaakt welke prijs voor het product wordt betaald en de benodigde essentiële informatie ontbreekt, kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen en is de commercial misleidend, aldus Specsavers.

 

Uiting B – poster in etalage

Ook de reclame-uiting in de winkeletalage bevat geen enkele mededeling over de vraag of de getoonde Phonak Audéo Paradise een verzekerdezorg/categorie 1-5 hoortoestel dan wel een toestel van de buitencategorie/vrije markt is, of het hoortoestel voor vergoeding in aanmerking komt en wat de kosten van de oplader voor dit toestel zijn. Omdat voor de gemiddelde consument onduidelijk is welke prijs voor het getoonde toestel wordt betaald en omdat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, acht Specsavers deze uiting misleidend. Bovendien zet de mededeling “Schoonenberg heeft contracten met alle zorgverzekeraars”, die op een bordje in dezelfde etalage staat, de gemiddelde consument op het verkeerde spoor, omdat de

Phonak Audéo Paradise een toestel is dat niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 

Uitingen C, D en E – televisiecommercial 2, Google Ad en uiting op website

In bovengenoemde uitingen maakt Schoonenberg reclame met de teksten “Vergoed tot wel 100%” en “Tot 100% korting op een hoortoestel” (Google Ad), “Bij Schoonenberg kan dat met 100% vergoeding” (website) en “100% vergoeding”(beeld commercial). Door de voice-over wordt in de televisiecommercial gezegd ”Bij Schoonenberg werken we samen met alle zorgverzekeraars. (…) Dit jaar krijg je nog een vergoeding die kan oplopen tot 100%.”

Volgens Specsavers wekken deze uitingen bij de gemiddelde consument de stellige indruk dat bij Schoonenberg een hoortoestel – zoals de Phonak Audéo Paradise of de Phonac Lyric – kan worden aangeschaft zonder dat daarvoor enige vergoeding behoeft te worden betaald. In het overgrote deel van de gevallen betreft dit onjuiste informatie, waardoor de uitingen misleidend zijn. Schoonenberg adviseert namelijk vaak buitencategorie/vrije markt-toestellen die niet worden vergoed. En indien een hoortoestel wel voor vergoeding in aanmerking komt, wordt de consument mogelijk geconfronteerd met een verschuldigd bedrag aan eigen risico en – in geval van een oplaadbaar hoortoestel – met de kosten van de oplader. In deze gevallen is de mededeling dat de vergoeding kan oplopen tot 100% misleidend. Daarnaast geldt dat het goed mogelijk is dat de consument niet is verzekerd bij een zorgverzekeraar die een samenwerkingscontract met Schoonenberg heeft (zoals zorgverzekeraar ‘Just’ en ‘Bewuzt’). In dat geval betaalt de zorgverzekeraar slechts een veel kleinere vergoeding dan 100%. Bij Schoonenberg is de vergoeding van 100% alleen mogelijk indien de consument een verzekerdezorg/categorie 1-5-toestel koopt en beschikt over een aanvullende verzekering die de volledige eigen bijdrage dekt, wat bij 66% van de zorgpolissen niet het geval is. Door het ontbreken van bovengenoemde essentiële informatie en omdat de suggestie dat de vergoeding kan oplopen tot 100% in de meeste gevallen onjuist is, acht Specsavers de stelling “vergoed tot wel 100%” en “100% vergoed” misleidend. Voor wat betreft de televisiecommercial (uiting C) komt daar bij dat de slechthorende consument de door de voice-over uitgesproken mededeling “…een vergoeding die kan oplopen tot 100%” gemakkelijk kan verwarren met simpel “100% vergoeding”.

Ten slotte voert Specsavers aan dat de mededeling dat Schoonenberg samenwerkt met of contracten heeft met alle zorgverzekeraars onjuist en dus misleidend is, omdat er geen contract is met bijvoorbeeld de zorgverzekeraars Just en Bewuzt.

Specsavers concludeert dat de bestreden reclame-uitingen A t/m E door het ontbreken van essentiële informatie en/of het verstrekken van onjuiste informatie misleidend zijn in de zin van artikel 8 NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Zij verzoekt de Commissie om Schoonenberg een aanbeveling te doen om de uitingen zo aan te passen dat deze niet meer misleidend zijn. Volgens Specsavers zal Schoonenberg daartoe in toekomstige uitingen moeten aangeven:

of het verzekerde zorg/categorie 1-5 hoortoestellen betreft dan wel buitencategorie/vrije markt-toestellen (die niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen);
wat de kosten van de oplader zijn;
dat de consument rekening moet houden met een eigen bijdrage;
dat de consument mogelijk eigen risico dient te betalen.

 

Het verweer

Schoonenberg voert het volgende aan, verkort en zakelijk weergegeven.

De campagne van Specsavers die in uitspraken van de kortgedingrechter, het College van Beroep en de Commissie misleidend is geoordeeld wegens het ontbreken van essentiële informatie, verschilt wezenlijk van de onderhavige campagne van Schoonenberg. Het aspect van een level playing field, dat Specsavers in de klacht zegt na te streven, is daarom niet aan de orde. Bij de campagne van Schoonenberg gaat het om een merk-, assortiments- of themacampagne. Anders dan bij Specsavers het geval was, wordt niet een specifiek hoortoestel met een specifieke prijs geadverteerd, maar wordt in zijn algemeenheid verteld over de mogelijkheden van bij Schoonenberg verkrijgbare hoortoestellen. Deze wijze van adverteren over kwaliteiten van producten zonder daarbij prijzen te vermelden, is juridisch gezien een toelaatbare vorm van reclame maken. Schoonenberg werkt, net als andere audiciens, volgens het Protocol Hoorhulpmiddelen (‘Hoorprotocol’), dat bestaat uit zeven stappen waarmee de audicien hoorhulpmiddelen voor volwassenen kan selecteren en evalueren. Anders dan Specsavers laat Schoonenberg haar klanten zelf kiezen welk hoortoestel de voorkeur heeft en waarvoor ze een offerte wensen te ontvangen. Het is pertinent onjuist dat Schoonenberg alleen ‘vrije markt’-toestellen aanprijst aan haar klanten, de keuze ligt bij de klant. In de hele markt kiezen klanten in 20% van de gevallen voor een ‘vrije markt’-product.

Schoonenberg voert het volgende aan met betrekking tot de klachten tegen de verschillende uitingen, die ieder afzonderlijk dienen te worden beoordeeld.

 

Ad A – televisiecommercial 1

Deze commercial gaat over de mogelijkheden binnen het assortiment van Schoonenberg en noemt geen specifieke producten en prijzen. De stelling van Specsavers dat de commercial alleen betrekking heeft op de Phonak Audéo Paradise en de Phonak Lyric, is onjuist. De tekst (“of”) verwijst naar allerlei verschillende functionaliteiten. 55% van de door Schoonenberg in 2021 verkochte toestellen heeft één of meer van de in de commercial genoemde features; van deze 55% is 70% een ander hoortoestel dan de Phonak Audéo Paradise of de Phonak Lyric. Het is ook onjuist dat de commercial alleen ziet op het aanprijzen van niet-vergoede toestellen. Schoonen-berg legt een overzicht over om aan te tonen dat zij in haar assortiment veel producten met één of meer van de genoemde features heeft die wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Verder voert Schoonenberg aan dat door het niet vermelden van een prijs in de commercial geen sprake is van een misleidende omissie, zoals in de klacht wordt gesteld. De commercial, waarin Schoonenberg reclame maakt voor haar merk en die een opsomming van de verschillende mogelijke functies van hoortoestellen bevat, is niet bedoeld om de consument in staat te stellen op basis van het noemen van een prijs een aankoop te doen. De uiting kwalificeert daarom niet als een uitnodiging tot aankoop. Er bestaat geen verplichting om bij een assortimentscampagne, die geen uitnodiging tot aankoop is, een prijs te vermelden. Bij het niet noemen van een prijs is ook geen sprake van een omissie van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Omdat in de commercial geen concrete prijs wordt genoemd of gesuggereerd, kan de gemiddelde consument niet op basis van een misleidende omissie ten aanzien van de prijs besluiten om naar de winkel van Schoonenberg te gaan. In het vervolgtraject, nadat naar aanleiding van de reclame over het assortiment van Schoonenberg het besluit is genomen om naar de winkel te gaan, wordt de consument geïnformeerd over de prijs en wordt hem verteld of en zo ja hoeveel vergoeding hij krijgt op basis van zijn individuele verzekeringspolis. Het standpunt van Specsavers dat in reclame altijd een prijs van een product zou moeten worden vermeld, is onhoudbaar. Het marktonderzoekje dat Specsavers heeft laten uitvoeren, doet voor de vraag of sprake is van misleiding niet ter zake, aldus Schoonenberg, nu dit onderzoek een sturende vraagstelling bevat en slechts ziet op een algemeen gevraagde wenselijkheid van het verstrekken van informatie over de prijs.

 

Ad B – etalage-uiting

Ook deze uiting is een vorm van imagoreclame voor de Phonak Audéo Paradise, waarin één aspect van dit hoortoestel wordt besproken, te weten de audiokwaliteit: “helder, natuurlijk geluid”. Een prijs is niet vermeld. De ten aanzien van uiting A genoemde argumentatie geldt ook hier: de uiting betreft geen uitnodiging tot aankoop, de vermelding van een prijs is niet verplicht en de consument kan niet over de prijs worden misleid. Er is dus geen misleidende omissie, ook niet ten aanzien van de vergoedingenstatus van het product, aldus Schoonenberg.

 

Ad C – televisiecommercial 2

Deze commercial bevat in de eerste plaats de claim “Wij werken samen met alle zorgverzekeraars”. Deze claim is juist. Schoonenberg heeft samenwerkingscontracten met alle zorgverzekeraars. De in de klacht genoemde “zorgverzekeraars” Just en Bewuzt zijn geen zorgverzekeraars, maar specifieke polissen van zorgverzekeraars VGZ en CZ, waarmee samenwerkingscontracten bestaan.

Verder wordt in de commercial geclaimd: “Dit jaar krijg je nog een vergoeding die kan oplopen tot 100%”, met in beeld de vermelding: “Vergoeding is mogelijk vanaf minimaal 35dB gehoorverlies. Afhankelijk van aanvullende verzekering en eigen risico.” Voor de gemiddelde consument is duidelijk dat de vergoeding kan variëren afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en niet in alle gevallen 100% zal zijn. De in beeld staande tekst bevestigt deze uitleg. De gemiddelde consument is ermee bekend dat vergoedingen in de audiobranche afhankelijk zijn van zijn eigen risico en of hij al dan niet een aanvullende verzekering heeft. De vergoeding kan 100% zijn. Dat geldt in ieder geval bij iedereen die een restitutiepolis heeft en ook bij bepaalde aanvullende verzekeringspakketten.

 

Ad D en E – Google Ad en uiting op website

De mededelingen “Vergoed tot wel 100%” en “Tot 100% korting op een hoortoestel” (Google Ad) en “100% vergoeding. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Bij Schoonenberg kan dat met 100% vergoeding” (website) zijn juist: het is mogelijk (“kan”) om hoortoestellen aan te schaffen met 100% vergoeding.

Schoonenberg concludeert dat de uitingen A t/m E niet misleidend zijn en de klachten dienen te worden afgewezen.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunten toegelicht en vragen van de Commissie beantwoord.

Voor zover nodig wordt hierna ingegaan op hetgeen ter zitting is aangevoerd.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Kern van de klacht is dat de reclame-uitingen voor hoortoestellen van Schoonenberg misleidend zijn, omdat deze volgens Specsavers door onjuiste en/of onvolledige informatie bij het gemiddelde lid van de doelgroep – ‘oudere slechthorenden’ – verkeerde verwachtingen wekken over de kosten die aan een hoortoestel verbonden zijn. Met betrekking tot de klachten over de verschillende uitingen overweegt de Commissie als volgt.

2.

Specsavers stelt dat in televisiecommercial 1 (uiting A) twee specifieke hoortoestellen van de buitencategorie worden aangeprezen en dat door het ontbreken van informatie over de prijs en de vergoedingenstatus van deze toestellen bij de gemiddelde consument de indruk zou worden gewekt dat sprake is van een vergoed toestel en aan de aanschaf daarvan geen kosten verbonden zijn. Deze klacht kan niet slagen. De commercial bevat een opsomming van verschillende functionaliteiten die hoortoestellen binnen het assortiment van Schoonenberg nu kunnen bieden, te weten Spotify streamen, direct bellen, tunen en onzichtbare plaatsing in het oor. De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat een aanzienlijk deel van de door Schoonenberg verkochte hoortoestellen één of meer van de genoemde functionaliteiten heeft en dat dit niet alleen geldt voor de door Specsavers genoemde Phonak Audéo Paradise of de Phonak Lyric. Daarom kan niet worden gezegd dat de commercial in feite een aanprijzing is van deze twee specifieke hoortoestellen of door de gemiddelde consument als zodanig zal worden opgevat. Dat een algemene merk- of assortimentsreclame, waarvan hier sprake is, geen prijs vermeldt, is gebruikelijk en niet ontoelaatbaar. De prijs is geen onderdeel van de aanprijzing van de hoortoestellen en kan in deze merkreclame ook niet als essentiële informatie worden beschouwd. Datzelfde geldt voor de vergoedingenstatus van de hoortoestellen. Overigens acht de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat tot de hoortoestellen van Schoonenberg die één of meer van de genoemde functionaliteiten hebben, zowel toestellen behoren die voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen als toestellen waarbij dat niet het geval is.

Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat door televisiecommercial 1 bij de gemiddelde consument geen onjuiste verwachtingen worden gewekt over de kosten van door Schoonenberg aangeboden hoortoestellen. Dit gedeelte van de klacht wordt daarom afgewezen.

3.

In de etalage-uiting (uiting B) wordt de Phonak Audéo Paradise aangeprezen met de tekst “Helder, natuurlijk geluid! Ons beste toestel ooit!” De uiting betreft geen reclame op prijs. In de uiting wordt geen prijs of vergoeding door de zorgverzekeraar genoemd of gesuggereerd. De Commissie volgt Specsavers niet in haar stelling dat de gemiddelde consument er zonder andersluidende mededeling van uit zal gaan dat een in reclame aangeprezen hoortoestel altijd voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking zal komen. Dat Specsavers hoofdzakelijk verzekerde hoortoestellen adviseert en verkoopt, betekent niet dat die handelwijze als ‘norm’ geldt of door de gemiddelde consument als zodanig zal worden gezien. Niet is gebleken dat het adviseren van toestellen van de buitencategorie, waar mogelijk geen of minder vergoeding van de zorgverzekeraar tegenover staat, niet toelaatbaar is of (bij andere audiciens) zo ongebruikelijk is dat de consument daarop in de reclame-uiting reeds zou moeten worden gewezen teneinde misleiding te voorkomen.

De aanwezigheid in de etalage van het losse bordje met de tekst “Schoonenberg heeft contracten met alle zorgverzekeraars” maakt dit niet anders. Uit de lay-out en de plaatsing van de beide uitingen blijkt dat sprake is van twee afzonderlijke uitingen die niet zonder meer verband houden met elkaar. Verder heeft Schoonenberg gemotiveerd gesteld dat zij daadwerkelijk met alle zorgverzekeraars contracten heeft, zodat de mededeling op het bordje juist is.

Gelet op het voorgaande wordt dit gedeelte van de klacht afgewezen.

4.

In televisiecommercial 2 (uiting C) wordt door de voice-over gezegd: ”Bij Schoonenberg werken we samen met alle zorgverzekeraars. (…) Dit jaar krijg je nog een vergoeding die kan oplopen tot 100% (…)”. Ondertussen verschijnt in beeld, in grote zwarte letters tegen een witte achtergrond: “Samenwerking alle zorgverzekeraars” en “100% vergoeding”. Onder laatstgenoemde mededeling staat in kleinere en lichtgekleurde letters: “Vergoeding is mogelijk vanaf minimaal 35dB gehoor-verlies. Afhankelijk van aanvullende verzekering en eigen risico.”

Zoals hiervoor (onder 3) is overwogen, acht de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat de mededeling dat Schoonenberg samenwerkt met alle zorgverzekeraars juist is. In zoverre kan de klacht tegen deze uiting niet slagen. De klacht treft wel doel waar wordt gesteld dat de commercial bij het gemiddelde lid van de doelgroep de indruk kan wekken van een absolute belofte van volledige vergoeding. De in beeld staande mededeling “100% vergoeding” trekt door de nadruk en vormgeving ervan sterk de aandacht, waardoor de eronder staande voorwaarden veel minder opvallen en de kijker gemakkelijk kunnen ontgaan. Verder geldt dat de getoonde absolute tekst “100% vergoeding” weliswaar wordt genuanceerd door de uitgesproken mededeling dat het gaat om “een vergoeding die kan oplopen tot 100%”, maar dat deze gesproken tekst onvoldoende is om misleiding door de in beeld staande mededeling te voorkomen, vooral nu het een uiting betreft die is gericht op slechthorenden.

In zoverre gaat de televisiecommercial gepaard met informatie die voor het gemiddelde lid van de doelgroep onduidelijk is als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.   

5.

De klacht dat de mededelingen “Vergoed tot wel 100%” en “Tot 100% korting op een hoortoestel” in de Google Ad (uiting D) de stellige indruk wekken dat bij Schoonenberg een hoortoestel wordt aangeschaft zonder dat daarvoor enige vergoeding behoeft te worden betaald, kan niet slagen. De uitingen zijn genuanceerd en maken door de woorden “kan oplopen tot” en “tot (wel)” voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat niet altijd sprake is van een volledige vergoeding van het hoortoestel, maar dat men daar in bepaalde gevallen voor in aanmerking kan komen. Door Specsavers is niet bestreden dat van een volledige vergoeding daadwerkelijke sprake kan zijn. Ook indien dit slechts 13% van de gevallen betreft – zoals ter zitting door Specsavers is gesteld en door Schoonenberg is betwist – dan betekent dit niet dat de uitingen onjuist en om die reden misleidend zijn.

6.

In de uiting op de website van Schoonenberg (uiting E) staat “100% vergoeding. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Bij Schoonenberg kan dat met 100% vergoeding.” Ter zitting is door Schoonenberg toegelicht dat deze uiting dezelfde strekking heeft als de hiervoor besproken Google Ad, namelijk dat een vergoeding van 100% mogelijk is (“kan”), maar dat de vergoeding ook lager kan uitvallen. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de uiting gemakkelijk zo kunnen lezen dat de nadruk (klemtoon) ligt op “100%” en de uiting zo begrijpen dat een of meer hoortoestellen van niet eerder ‘geziene’ hoorkwaliteit bij Schoonenberg in alle gevallen volledig worden vergoed. Vast staat dat dit niet juist is.

Gelet op het voorgaande wordt in de uiting op de website voor de gemiddelde consument onduidelijk als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.   

7.

De Commissie beslist als volgt.

 

De beslissing

Op grond van hetgeen is overwogen onder 4 en 6 van het oordeel acht de Commissie televisiecommercial 2 (uiting C) en de uiting op de website (uiting E) in strijd met artikel 7 NRC.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken