a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Status:

Dossiernr:

2022/00075

Datum:

23-03-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Audiovisuele Mediadiensten

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een TV-commercial van Verisure waarin een gesprek te zien is tussen twee buren, bij de voordeur. Buurman X (met twee kinderen naast zich): Hé Koen, ik zie dat je een alarm hebt.

Buurman Koen: “Ja klopt, Ja, weet je, die kinderen zijn steeds vaker alleen thuis, hè?”

X: “Ja wij dachten daar ook al aan.”

K: “Ja, ik zou het doen. Geeft echt een veilig gevoel.”

X: “Je hebt gelijk ook, ik ga het direct regelen.”

K: “Slim. Fijne dag, hè?”
X: “Jij ook, hai”

Vervolgens zegt de voice-over: “Verisure, omdat gemoedsrust telt. Met live view en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl.”

Intussen verschijnt in beeld de volgende tekst:

“Verisure Alarm met Zerovision en politie live view; beeld en audio opname; onmiddellijke interventie; met versnelde politieverbinding”.

 

De klacht

De klacht, zoals deze in het klachtenformulier, de toelichting daarop en in de repliek is verwoord, wordt als volgt samengevat. Klager maakt bezwaar tegen de uiting om drie redenen. Ten eerste zou met de TV-commercial de angst voor een woninginbraak aangewakkerd worden. In de commercial wordt door de ene buur aan de ander gemeld dat er verderop is ingebroken, waaruit de conclusie zou kunnen worden getrokken dat dat op ieder moment ook bij jou kan gebeuren, aldus klager. Ook wordt de opmerking gemaakt “Jouw kinderen zijn toch ook weleens alleen thuis?” Dat vindt klager onnodige bangmakerij. Ten tweede maakt klager bezwaar tegen de suggestie die in de commercial wordt gewekt voor wat betreft een directe lijn met de politie. Dit is volgens klager onjuist: op haar website meldt Verisure dat er bij een melding eerst een surveillant van Verisure gaat kijken, die vervolgens de politie waarschuwt. Op die manier gaat er de nodige tijd overheen. Ten derde is de werkwijze van adverteerder volgens klager in strijd met de Wet op de Privacy, omdat in bepaalde gevallen door Verisure gemaakte videopnamen aan politie en verzekering worden verstrekt. Klager heeft ter motivering van dit onderdeel van zijn klacht een fragment van de website van adverteerder overgelegd, waarin de mogelijkheid van live view wordt beschreven.

 

Samenvatting van het verweer

Volgens Verisure is het onduidelijk op welke TV-commercial klager precies doelt: er is nooit een commercial geweest waarin er in een conversatie tussen twee buren aan de orde is gekomen dat er verderop is ingebroken. Voor wat betreft de verwijzing van klager naar de tekst: “Jouw kinderen zijn toch ook weleens alleen thuis?” heeft adverteerder wel een idee welke commercial klager bedoelt, maar deze commercial wordt niet meer uitgezonden. Adverteerder betwist dat zij doet aan bangmakerij: zij verkoopt nou eenmaal beveiligingssystemen die kunnen bijdragen aan een veilig gevoel.

Verisure is een particuliere alarmcentrale met een eigen meldkamer. Alarmeringen van haar alarmsystemen komen bij Verisure binnen. Zo nodig schakelt Verisure, na verificatie van de alarmmelding de politie in. Dit staat ook op de website. Anders dan klager stelt, is het niet zo dat Verisure eerst een surveillant van Verisure stuurt, die vervolgens de politie waarschuwt. Op de website staat hierover: “Zodra de situatie is geanalyseerd, stuurt de operator een melding aan de politie of aan de hulpdiensten, afhankelijk van het geval. Bovendien wordt in het geval van een bevestigde inbraak de surveillant naar de accommodatie gestuurd.” Hieruit volgt juist dat in een voorkomend geval eerst een melding aan politie en hulpdiensten plaatsvindt.

Voor wat betreft de klacht met betrekking tot eventuele schending van de privacy kan adverteerder de klacht niet plaatsen, omdat deze in feite niet over het adverteren gaat. Daarbij is hetgeen klager stelt onjuist: de beelden worden opgeslagen om ze beschikbaar te hebben voor de politie of de verzekeringsmaatschappij. Ze worden niet zonder meer verstrekt en áls ze al gedeeld worden met bijvoorbeeld de politie, dan gebeurt dit volgens de wet of op basis van een contract.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.

In de TV-commercial is te zien hoe twee buren, in het bijzijn van kinderen, spreken over de aanschaf van een alarmsysteem, waarbij wordt gezegd: “Ja, weet je, die kinderen zijn steeds vaker alleen thuis, hè?” Volgens klager is hier sprake van onnodige bangmakerij. Dit onderdeel van de klacht slaagt niet. Hoewel adverteerder met de aanprijzing van haar product en dienst onmiskenbaar inspeelt op de angst van ouders dat er wordt ingebroken op een moment dat hun kinderen alleen thuis zijn, acht de voorzitter de uiting niet van dien aard dat deze de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat.

2.
In de TV-commercial wordt gezegd: “…Met live view en versnelde politieverbinding”, terwijl in beeld de volgende tekst verschijnt:

“Verisure Alarm met Zerovision en politie live view; beeld en audio opname; onmiddellijke interventie; met versnelde politieverbinding”.

Klager betwist dat sprake is van een versnelde politieverbinding. Uit het verweer blijkt wat met deze versnelde politieverbinding wordt bedoeld: na een melding wordt de situatie in de meldkamer van Verisure beoordeeld, waarna wordt besloten of de politie (of een andere hulpdienst) wordt gewaarschuwd. De “versnelde politieverbinding” bestaat hieruit, dat op het moment dat de genoemde meldkamer besluit om de politie te waarschuwen, de politie live met de beelden kan meekijken.

3.

Het contact met de politie verloopt kennelijk altijd via de meldkamer van adverteerder. Dit zal de gemiddelde consument op basis van de uiting niet verwachten. Met de gesproken en in beeld verschijnende tekst “met versnelde politieverbinding” wordt de indruk gewekt dat wanneer het alarm afgaat, de politie automatisch een melding ontvangt. Van een directe lijn met de politie is echter geen sprake, en of er van een “versnelde politieverbinding” sprake is, hangt kennelijk af van de inschatting van de meldkamer van Verisure. Dit hoeft niet per se sneller te gaan dan wanneer men geen alarmsysteem van adverteerder heeft. Om die reden acht de voorzitter de tekst “met versnelde politieverbinding” in de televisiecommercial te absoluut.   

4.

Gelet op het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat in de TV-commercial onduidelijke informatie is verstrekt over de van het gebruik te verwachten resultaten van het product en de dienst als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu adverteerder heeft meegedeeld dat deze TV -commercial niet langer wordt uitgezonden, doet de voorzitter de aanbeveling ‘voor zover nog nodig’.

5.
Voor wat betreft klagers bezwaar dat de uiting op de website in strijd zou zijn met de privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behoort het niet tot de taak van de voorzitter een uiting aan deze regelgeving te toetsen. Dit onderdeel van de klacht wordt (ook) afgewezen.

 

De beslissing

Gelet op hetgeen is overwogen onder punt 2 en 3 acht de voorzitter de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst zij de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken