a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2021/00564

Datum:

05-05-2022

Uitspraak:

VAF vernietigd (=aanbeveling)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van Dirk, geldig van “zo. 28 juni  t/m za. 4 juli 2020”.

Daarin staat -herhaaldelijk- “Alweer Honderden producten vast in prijs verlaagd!” en “Honderden producten vast in prijs verlaagd!”.

In de folder worden diverse producten aangeboden met daarbij de vermelding “Van” met daarachter één of meer doorgestreepte prijzen, gevolgd door (in hoofdletters) “voortaan” met daaronder een lagere prijs.

Verder staat in de folder onder meer: “Op Dirk kun je rekenen!” en, onder het vet en relatief groot gedrukte kopje “De voordeligste supermarkt van Nederland is nóg voordeliger geworden”:

“Toen Dirk van den Broek in 1953 de allereerste supermarkt van Nederland opende gaf hij mensen altijd meer waar voor hun geld.

Omdat hij wist dat klanten voor je kiezen, als jij voor je klanten kiest.

Zo denken we bij Dirk nog steeds.

Dus als de tijd om nog meer voordeel vraagt kunt u rekenen op Dirk.

Daarom verlagen we de prijzen van honderden producten. Niet alleen deze week, maar blijvend! Ons nieuwe normaal.

Dat scheelt u honderden euro’s per jaar!”

De door klager overgelegde afdrukken van de uiting zijn aan deze beslissing gehecht.

 

Samenvatting van de klacht

In de folder zegt adverteerder de prijzen van honderden producten te verlagen: “Niet alleen deze week, maar blijvend”. Ook de in grote letters weergegeven belofte “vast in prijs verlaagd” onderstreept dat deze verlaging blijvend is.

Blijkens een op 7 november 2021 door klager gedane peiling met betrekking tot een aantal in de folder genoemde producten wordt deze belofte niet nagekomen. Ter illustratie noemt klager vier producten, namelijk Conimex Sajoer Boontjes, Dubbeldrank mango & guanabana, De Ruijter chocoladehagel en Heinz tomatenketchup. Volgens de folder kosten deze producten voortaan €1,28, € 1,19, € 1,89 respectievelijk € 2,09, maar nu moet hiervoor €1,39, € 1,29, € 2,39 respectievelijk € 2,35 worden betaald. Klager vindt de reclame misleidend.  

 

Het verweer

Adverteerder draagt er zorg voor dat zij met haar prijzen op het laagste prijsniveau van Nederland is gepositioneerd. De door klager genoemde prijsverlagingen hebben er halverwege 2020 voor gezorgd dat adverteerder daar op dat moment nog een schepje bovenop kon doen. Inmiddels zijn wij anderhalf jaar verder en garandeert adverteerder nog steeds dat zij de goedkoopste is. “Dit houdt echter niet in dat ook bij adverteerder “prijzen soms worden verhoogd” (kennelijk is in plaats van “ook bij” bedoeld: “niet ook bij”). De ontwikkeling van grondstofprijzen, lonen en verpakkingsmateriaal (bij adverteerder en bij leveranciers) zorgen er soms voor dat verkoopprijzen in prijs muteren. Klager kan er vanuit gaan dat adverteerder ook in die gevallen altijd de goedkoopste zal zijn.

 

Het oordeel van de voorzitter

Het oordeel van de voorzitter luidt als volgt:

“1.        De voorzitter begrijpt de klacht van klager aldus dat hij bezwaar maakt tegen de bestreden uiting nu daarin wordt aangeprezen dat producten “vast in prijs verlaagd” en prijzen “blijvend” zijn verlaagd, en is gebleken dat bij bepaalde producten desondanks een prijsstijging heeft plaatsgevonden. Adverteerder heeft bij verweer aangevoerd dat zij als supermarkt nog steeds de goedkoopste is, maar dat soms prijzen verhoogd worden. De ontwikkeling van grondstofprijzen, lonen en verpakkingsmaterialen (bij adverteerder en bij leveranciers) zorgen er soms voor dat verkoopprijzen in prijs kunnen muteren. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2.         Naar het oordeel van de voorzitter ligt het niet voor de hand de uiting zo te interpreteren zoals klager doet, te weten dat de desbetreffende producten nooit in prijs zullen worden verhoogd. Het is niet realistisch te veronderstellen dat dit de bedoeling van adverteerder is. De gemiddelde consument zal in plaats daarvan bedoelde mededeling zo opvatten dat adverteerder duidelijk wil maken dat geen sprake is van een tijdelijke actiekorting, maar dat de basis prijs van honderden producten blijvend wordt verlaagd. Dat enkele producten nu in prijs zijn verhoogd, leidt op grond van het voorgaande dan ook niet tot het oordeel dat met terugwerkende kracht sprake is van misleidende reclame. De gewraakte uiting betekent immers niet dat de prijs van een individueel product altijd dezelfde blijft.

3.         Op grond van het voorgaande kan de klacht naar het oordeel van de voorzitter niet slagen”.

 

Samenvatting van klagers bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Volgens de voorzitter is het niet realistisch te veronderstellen dat het de bedoeling van adverteerder is dat de desbetreffende producten nooit in prijs zullen worden verhoogd. Wie echter  zegt dat producten “vast in prijs verlaagd” zijn en bij alle afgebeelde producten aangeeft dat de weergegeven prijs voortaan (oftewel “in het vervolg”, “van nu af aan”) het vermelde bedrag zal zijn, heeft de overduidelijke bedoeling om degene die deze reclame ziet duidelijk te maken dat hij voortaan niet meer dan de vermelde prijs voor dat product hoeft te betalen. 

Voor wat betreft de uitleg van het begrip “vaste prijs” verwijst klager naar eerdere uitspraken,  bijvoorbeeld van de geschillencommissie Schilders-, Behangers en Glaszetbedrijf (referentiecode 41037/45559) en van de Commissie (dossier 2011/00815). Daaruit wordt duidelijk dat een vaste prijs een zekerheid is waaraan niet kan worden getornd, aldus klager.
 
Verder merkt klager op dat de geadverteerde vaste prijzen ook kunnen worden gezien als een aanbod waarop de klant kan reageren met: “Ik aanvaard dat. Ik zal hier op een mij geschikt tijdstip gebruik van maken.” Er wordt immers geen voorbehoud gemaakt met betrekking tot de periode dat de prijs geldt. Hij geldt van nu af aan (“voortaan”), aldus klager.
 
Als klant komt klager graag bij adverteerder, maar het gaat hem erom dat in reclame juiste informatie wordt gegeven.
In de folder had adverteerder kunnen zeggen dat men de goedkoopste is of dat de
geadverteerde producten goedkoper zijn dan bij andere supermarkten. Ook had adverteerder een laagste prijsgarantie kunnen geven, een en ander eventueel onder bepaalde voorwaarden. Dan houdt men nog een slag om de arm, hetgeen in dit geval duidelijk niet is gebeurd, aldus klager.  

 

Samenvatting van adverteerders reactie op het bezwaar

Adverteerder heeft geen behoefte om verder op de onderhavige kwestie in te gaan. Zij handhaaft haar eerder ingenomen standpunt en legt de betreffende e-mail nogmaals over.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt mondeling toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager vindt de bestreden reclamefolder, geldig van “zo. 28 juni  t/m za. 4 juli 2020”, misleidend, omdat daarin -kort gezegd- wordt gesteld: “Honderden producten vast in prijs verlaagd!”, 

“voortaan” met daaronder een lagere prijs dan de doorgestreepte prijs en “(…) verlagen we de prijzen van honderden producten. Niet alleen deze week, maar blijvend!”, terwijl een aantal van de in de folder afgebeelde producten op 7 november 2021 duurder bleek te zijn geworden. In dit verband heeft klager vier voorbeelden genoemd, met prijsverschillen variërend van € 0,10 tot € 0,40. De Commissie oordeelt hierover als volgt.    

In reactie op de klacht heeft adverteerder meegedeeld dat zij er zorg voor draagt dat zij met haar prijzen op het laagste prijsniveau van Nederland is gepositioneerd, dat zij thans, “anderhalf jaar verder”, nog steeds garandeert dat zij de goedkoopste is, maar dat dit -zo begrijpt de Commissie het verweer- onverlet laat dat ook bij adverteerder de prijzen soms worden verhoogd. In dit verband heeft adverteerder gewezen op de ontwikkeling van grondstofprijzen, lonen en verpakkingsmateriaal, waardoor verkoopprijzen veranderen. Ook in die gevallen van prijsverhoging kan klager ervan uitgaan dat adverteerder altijd de goedkoopste zal zijn, zo heeft adverteerder gesteld.

Wat er zij van de vraag of adverteerder “de goedkoopste” of -zoals vermeld in de folder- “De voordeligste supermarkt van Nederland” is of zal zijn, in dit geval dient te worden beoordeeld of de bestreden folder inclusief de hierboven aangehaalde stellingen al dan niet misleidend is.

Dat adverteerders verkoopprijzen om verschillende redenen onderhevig zijn aan veranderingen is begrijpelijk, maar laat zich niet verenigen met de combinatie van de stellige, niet van een duidelijk voorbehoud voorziene mededelingen “vast in prijs verlaagd”, “voortaan” en “blijvend!”. Ook de zinsnede “Niet alleen deze week”, voorafgaand aan “maar blijvend!”, bevat geen enkel voorbehoud. Niet is duidelijk – ook als zou worden aangenomen dat de gemiddelde consument begrijpt dat “blijvend” in een supermarkt niet voor altijd is – hoe lang de consument kan rekenen op de prijsverlaging. In dit geval heeft de Commissie overigens niet kunnen vaststellen op welk moment de prijzen weer zijn verhoogd, nu adverteerder zich daarover niet heeft uitgelaten.   

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de folder voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

 

De beslissing

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter. Zij acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

[Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter van de Reclame Code Commissie d.d. 28 januari 2022.]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van Dirk, geldig in week 27 van het jaar 2020, waarin de volgende mededelingen zijn opgenomen:

“Alweer Honderden producten vast in prijs verlaagd!”
[…..]
“De voordeligste supermarkt van Nederland is nóg voordeliger geworden.
Toen Dirk van den Broek in 1953 de allereerste supermarkt van Nederland opende gaf hij mensen altijd meer waar voor hun geld.
Omdat hij wist dat klanten voor je kiezen, als jij voor je klanten kiest.
Zo denken we bij Dirk nog steeds.
Dus als de tijd om nog meer voordeel vraagt kunt u rekenen op Dirk.
Daarom verlagen we de prijzen van honderden producten. Niet alleen deze week, maar blijvend! Ons nieuwe normaal.
Dat scheelt u honderden euro’s per jaar!”

D

e klacht

In de folder zegt adverteerder de prijzen van honderden producten te verlagen: “Niet alleen deze week, maar blijvend”. Ook de in grote letters weergegeven “vast in prijs verlaagd” onderstreept dat deze verlaging blijvend is. Uit een op 7 november 2021 door klager gedane peiling met betrekking tot een aantal in de folder genoemde producten blijkt dat deze belofte niet wordt nagekomen. Ter illustratie noemt klager een aantal producten waaronder de Conimex Sajoer Boontjes welke eerst worden aangeboden voor de toegezegde vaste prijs van €1,28 en nu €1,39 kosten. Volgens klager komt adverteerder haar belofte niet na, waardoor sprake is van misleidende reclame.

 

Het verweer

Adverteerder draagt er zorg voor dat de prijzen in haar supermarkt op het laagste prijsniveau van Nederland zijn gepositioneerd. De door klager genoemde prijsverlagingen hebben er halverwege 2020 voor gezorgd dat adverteerder daar op dat moment nog een schepje bovenop kon doen. Inmiddels zijn wij anderhalf jaar verder en garandeert adverteerder dat zij nog steeds de goedkoopste is. Dit houdt echter niet in dat ook bij adverteerder soms prijzen worden verhoogd. De ontwikkeling van grondstofprijzen, lonen en verpakkingsmateriaal (bij adverteerder en bij leveranciers) zorgen er soms voor dat verkoopprijzen in prijs muteren.

 

Het oordeel van de voorzitter

1.         De voorzitter begrijpt de klacht van klager aldus dat hij bezwaar maakt tegen de bestreden uiting nu daarin wordt aangeprezen dat producten “vast in prijs verlaagd” en prijzen “blijvend” zijn verlaagd, en is gebleken dat bij bepaalde producten desondanks een prijsstijging heeft plaatsgevonden. Adverteerder heeft bij verweer aangevoerd dat zij als supermarkt nog steeds de goedkoopste is, maar dat soms prijzen verhoogd worden. De ontwikkeling van grondstofprijzen, lonen en verpakkingsmaterialen (bij adverteerder en bij leveranciers) zorgen er soms voor dat verkoopprijzen in prijs kunnen muteren. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2.         Naar het oordeel van de voorzitter ligt het niet voor de hand de uiting zo te interpreteren zoals klager doet, te weten dat de desbetreffende producten nooit in prijs zullen worden verhoogd. Het is niet realistisch te veronderstellen dat dit de bedoeling van adverteerder is. De gemiddelde consument zal in plaats daarvan bedoelde mededeling zo opvatten dat adverteerder duidelijk wil maken dat geen sprake is van een tijdelijke actiekorting, maar dat de basis prijs van honderden producten blijvend wordt verlaagd. Dat enkele producten nu in prijs zijn verhoogd, leidt op grond van het voorgaande dan ook niet tot het oordeel dat met terugwerkende kracht sprake is van misleidende reclame. De gewraakte uiting betekent immers niet dat de prijs van een individueel product altijd dezelfde blijft.

3.         Op grond van het voorgaande kan de klacht naar het oordeel van de voorzitter niet slagen.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter wijst de klacht af.

 

 

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken