a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2011/00072

Datum:

06-07-2011

Uitspraak:

CVB Afwijzing Bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uitingen

           

Het betreft de elektronische nieuwsbrieven die door De Thuisapotheek per email aan consumenten worden gezonden en voorts de volgende tekstgedeelten op de websites van De Thuisapotheek (www.dethuisapotheek.nl en www.thuisapotheek.nl):

 

 “Kosteloze bezorging thuis, op uw werk of op vakantie waar ook in Nederland”

 

en

 

“Laat uw medicijnen automatisch en zonder extra kosten bezorgen.”

 

Voorts betreft het de antwoorden op de volgende ‘veelgestelde vragen’ op de website www.dethuisapotheek.nl:

 

Vraag “Moet ik betalen voor de diensten van De Thuisapotheek?”

Antwoord: “De Thuisapotheek ziet het opvragen van herhaalrecepten en het thuis laten bezorgen van medicijnen als service. Hiervoor hoeven onze klanten dan ook niet te betalen. Als een medicijn niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar of als er een verplichte eigen bijdrage is, ontvangt u net als anders een factuur zonder bijkomende kosten voor onze service.”

 

en

 

Vraag “Levert De Thuisapotheek ook medicijnen die vrij en dus zonder recept verkrijgbaar zijn?”

Antwoord: “Ja, u kunt ook voor vrij verkrijgbare medicijnen (..) bij De Thuisapotheek terecht. Als we deze medicijnen kunnen meesturen met andere medicijnen die wel op recept of op machtiging van de zorgverzekeraar zijn aangevraagd, is het verzenden gratis. Is dit niet het geval, dan rekenen we € 4,50 verzendkosten.”

 

en

 

Vraag “Ben ik nog bij de lokale apotheek ingeschreven als ik medicijnen via De Thuisapotheek krijg?”

Antwoord: “Jazeker, u kunt het zien als verschillende winkels waar u uw medicijnen kunt halen. Iedere winkel heeft zijn eigen specialisme. Bij ons zijn dat chronische ziekten. Omdat wij alleen medicijnen verstrekken aan mensen met een chronische aandoening, kennen we als geen ander de medicijnen die daarbij horen én we weten welke bijwerkingen er kunnen zijn. We houden uw medicijngebruik nauwgezet bij, óók de medicijnen die u ergens anders hebt verkregen.”

 

De klacht

 

Bij de uitingen gaat het impliciet om vergelijkende reclame waarin De Thuisapotheek zich afzet tegen de bestaande traditionele openbare apothekers. De uitingen zijn om de volgende redenen in strijd met artikel 13 sub a en sub e van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

In de uitingen wordt ten onrechte gesuggereerd dat De Thuisapotheek wel en de traditionele apothekers niet over een gratis bezorgservice beschikt.  Alle apothekers beschikken echter over een bezorgservice die gratis is, omdat die dienst volgens vast beleid onderdeel vormt van het tarief voor de geneesmiddelen.

Voorts wordt in de gewraakte reclame-uitingen ten onrechte de suggestie gewekt dat de bestaande apotheken minder kennis zouden hebben van medicijnen voor chronische aandoeningen en de daarbij behorende bijwerkingen dan De Thuisapotheek.

 

De uitingen zijn in strijd met artikel 7 NRC, omdat deze het economische gedrag van de gemiddelde consument (kunnen) verstoren nu wordt gesuggereerd dat de consument slechter af zou zijn bij de traditionele apotheker dan bij De Thuisapotheek.

 

Er is tevens sprake van strijd met artikel 2 NRC omdat de uitingen niet in overeenstemming zijn met het fatsoen.

 

Het verweer

 

De klacht met betrekking tot de elektronische nieuwsbrieven is niet nader uitgewerkt, zodat hieraan geen zelfstandige betekenis toekomt.

 

De Thuisapotheek onderscheidt zich van de traditionele apotheken doordat zij bezorging in heel Nederland aanbiedt, op elk willekeurig adres en aan alle ingeschreven patiënten, zonder selectie. De KNMP hanteert als uitgangspunt dat medicijnen dienen te worden opgehaald bij de apotheek. De meeste traditionele apotheken hebben weliswaar (blijkens de website van de KNMP) een bezorgservice, maar deze is aan voorwaarden gebonden. De apotheken die een bezorgservice hebben, bezorgen binnen bepaalde grenzen in het algemeen gratis, maar vragen bij bezorging buiten het eigen verzorgingsgebied, indien dat al wordt gedaan, een vergoeding. De Thuisapotheek verwijst naar de (bij het verweer gevoegde) resultaten van een in het kader van de onderhavige klachtprocedure uitgevoerde landelijke steekproef, waaruit blijkt dat het serviceniveau van de traditionele apotheken niet kan tippen aan de door De Thuisapotheek geboden bezorgservice.

 

Met de zinsnede “Omdat wij alleen medicijnen verstrekken aan mensen met een chronische aandoening, kennen we als geen ander de medicijnen die daarbij horen en we weten welke bijwerkingen er kunnen zijn” benadrukt De Thuisapotheek dat zij, als specialist op het gebied van medicatie bij chronische aandoeningen, bij uitstek over bepaalde kennis beschikt. Volgens het gangbare taalgebruik sluiten de woorden “als geen ander” niet uit dat anderen eveneens over dergelijke kennis beschikken. 

 

De mondelinge behandeling

 

Partijen hebben aan de hand van pleitnotities hun standpunten nader toegelicht.

 

De Thuisapotheek heeft bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van de klacht door KNMP ter vergadering door nieuwe stukken aan de klacht ten grondslag te leggen. Dit bezwaar is door de Commissie gehonoreerd.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.  De Commissie stelt voorop, dat deze beslissing alleen betrekking heeft op de reclame-uitingen zoals die aan de Commissie in eerste instantie zijn voorgelegd en de daartegen ingediende bezwaren. Deze bezwaren betreffen, kort samengevat, de volgens KNMP misleidende vergelijking tussen De Thuisapotheek en de bestaande apotheken voor wat betreft de gratis bezorgservice en de deskundigheid op het gebied van medicijnen voor chronische aandoeningen.

 

2. Naar het oordeel van de Commissie dienen de mededelingen van De Thuisapotheek omtrent de bezorging van medicijnen en de daaraan verbonden kosten niet te worden opgevat als vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC. In de reclame-uitingen prijst De Thuisapotheek in algemene zin haar diensten aan. Daarbij wordt niet specifiek naar concurrenten of hun diensten verwezen. Evenmin worden die concurrenten impliciet genoemd op zodanige wijze dat sprake is van vergelijkende reclame. Het beroep op artikel 13 NRC moet derhalve worden afgewezen.

 

3. Ter beoordeling staat vervolgens de vraag of de aanprijzing van de diensten van De Thuisapotheek, waaronder kosteloze bezorging van medicijnen in heel Nederland aan mensen met een chronische aandoening, misleidend moet worden geacht. Naar het oordeel van de Commissie is dat niet het geval. De Thuisapotheek heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat gratis bezorging op elk willekeurig adres in Nederland aan alle ingeschreven patiënten plaatsvindt, zodat de mededelingen hieromtrent in de bestreden uitingen niet onjuist zijn.

 

4. Naar het oordeel van de Commissie moet de mededeling “Omdat wij alleen medicijnen verstrekken aan mensen met een chronische aandoening, kennen we als geen ander de medicijnen die daarbij horen én we weten welke bijwerkingen er kunnen zijn” worden beschouwd als een mededeling betreffende de gespecialiseerde deskundigheid van De Thuisapotheek dankzij de ervaring die bestaat met medicijnen voor chronisch zieken, en zal de mededeling door de gemiddelde consument ook als zodanig worden opgevat. De zinsnede “als geen ander” heeft in het dagelijks spraakgebruik niet per definitie de betekenis dat men met uitsluiting van anderen iets als enige en/of het beste kan. Met de bestreden mededeling “als geen ander” wordt, mede gelet op de context waarin deze mededeling wordt gedaan, niet gesteld of gesuggereerd dat de traditionele apotheken geen of minder kennis bezitten op het gebied van medicatie voor chronisch zieken.

 

5. Nu in de uitingen naar het oordeel van de Commissie niet de suggestie ligt besloten dat de consument slechter af zou zijn bij de traditionele apotheker dan bij De Thuisapotheek is, mede gelet op hetgeen hiervoor is geoordeeld, van misleiding geen sprake.

De Commissie acht de uitingen evenmin strijdig met het fatsoen als bedoeld in artikel 2 NRC.

 

6. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie van 21 maart 2011

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

Het College van Beroep:

 

Het prealabele verweer van De Thuisapotheek

 

Het College vat dit verweer als volgt samen.

Nadat de schriftelijke fase van de procedure was gesloten, heeft KNMP ter verga­de­ring van de Commissie zonder enige vooraankondiging een aantal nieuwe klach­ten en nieuwe stukken ingediend. Het door De Thuisapotheek tegen die handel­wijze ingediende bezwaar is door de Commissie gehonoreerd. Het is procedureel onjuist en nadelig voor De Thuisapotheek dat KNMP in het beroep op basis van de geweigerde klachten en stukken voortprocedeert en de klacht op deze wijze alsnog meent te kunnen uitbreiden. Aldus wordt De Thuisapotheek een instantie ontno­men. Uit het oogpunt van “fair play” en “due process” had KNMP een nieuwe klacht behoren in te dienen. Nu wordt door de onwenselijke handelwijze van KNMP de zienswijze van de Commissie gemist.

 

Het standpunt van KNMP ten aanzien van het prealabele verweer

 

De klachten van KNMP zijn vooral gericht tegen de reclame-uitingen sub I en II van De Thuisapotheek, zoals vermeld in de nadere gronden van het beroep. De klach­ten tegen de reclame-uitingen sub III, IV en V, die de Commissie niet in behande­ling heeft genomen, liggen in het verlengde daarvan, zodat het niet praktisch en lo­gisch zou zijn om voor die klachten een nieuwe procedure op te starten. Even­tueel kan het College ervoor kiezen de klachten tegen de reclame-uitingen sub III, IV en V terug te verwijzen naar de Com­missie.

 

De mondelinge behandeling van het prealabele verweer

 

Mr. Kooij voornoemd heeft het standpunt van De Thuisapotheek toegelicht. De Thuisapotheek handhaaft haar prealabele verweer.

 

Het oordeel van het College met betrekking tot het prealabele verweer

 

1. Het College stelt voorop dat geen bepaling in het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, welke colleges zijn ingesteld ingevolge artikel 2 lid 2 van de Statuten van de Stichting Reclame Code, eraan in de weg staat dat het College oordeelt over klachten en daaraan ten grond­slag lig­gende stukken ten aanzien waarvan de Commissie heeft beslist dat deze om pro­cessuele redenen buiten de procedure in eerste aanleg dienen te blijven.

 

2. Wel is het College van oordeel dat het onwenselijk is dat wezenlijk nieuwe klachten buiten de Commissie om aan het oordeel van het College worden voor­gelegd. Hiermee zou immers afbreuk worden gedaan aan de werkwijze waarbij in twee instanties over klachten wordt geoordeeld. Beoordeeld dient derhalve te wor­den of sprake is van wezenlijk nieuwe klachten dan wel een aanvulling die voort­bouwt op de oorspron­kelijk ingediende klacht.

 

3. Het College stelt vast dat de oorspronkelijke en de aangevulde klacht de­zelf­de websites betreffen. Voor zover wordt verwezen naar nieuwsbrieven, betreft het ver­gelijkbare mededelingen als op genoemde websites. Voorts is van belang dat de aangevulde klachten in de kern neerkomen op de vraag of de mededelingen die De Thuisapotheek doet over haar dienstverlening onjuist en/of misleidend zijn en/of op onrechtmatige wijze een vergelijking maken met de dien­sten van concur­renten. De oorspronkelijk in­ge­diende klacht had een vergelijkbare grondslag. Voor zover de aangevul­de klacht nieuwe verwijten bevat, zijn deze naar het oordeel van het Col­lege, mede gelet op het voorgaande, niet dusdanig anders dan de oorspron­kelijke klacht, dat zou moeten worden gesproken van wezenlijk nieuwe klachten.

 

4. Het College wijst op grond van het voorgaande het prealabele verweer af.

 

5. Het College zal De Thuisapotheek in staat stellen inhoudelijk verweer te voeren ten aanzien van het beroep tegen de oor­spronkelijke klacht en ten aanzien van de aangevulde klacht.

 

De beslissing van het College van Beroep van 24 mei 2011

 

Het College stelt De Thuisapotheek in staat binnen veertien dagen na deze uit­spraak schriftelijk inhoudelijk verweer in te dienen ten aanzien van het beroep

tegen de oorspronkelijke klacht en ten aanzien van de aangevulde klacht, dat wil zeggen de stukken, en de daarop gebaseerde klachten, die door de Commissie

zijn geweigerd.

Bepaalt dat de behandeling van deze zaak wordt voortgezet op de vergadering

van 20 juni 2011.

Houdt iedere verdere beslissing aan.

 

[voortgezette behandeling]

 

De grieven

 

Het College vat de grieven als volgt samen.

 

Grief 1

Anders dan de Commissie heeft geoordeeld, is bij de reclame-uitingen met betrek­king tot de bezorging van de medicijnen en de daaraan verbonden kosten sprake van impliciet vergelijkende reclame, nu De Thuisapotheek ten onrechte suggereert dat zij, in tegenstelling tot de traditionele apotheken, over een gratis bezorgservice beschikt. Bezorgkosten zijn bij alle apotheken standaard in de tarieven van genees­middelen inbegrepen. De consument zal door de reclame-uitingen ten onrechte me­nen dat de gratis bezorging een extra dienst van De Thuisapotheek betreft en zal als gevolg daarvan voor De Thuisapotheek kiezen in plaats van de traditionele apotheken. Hierdoor zijn de reclame-uiting tevens in strijd met het fatsoen.

 

Grief 2

Anders dan de Commissie heeft geoordeeld, is bij de reclame-uitingen waarin wordt gezegd dat De Thuisapotheek “als geen ander” de medicijnen voor chronische aandoeningen en de bijwerkingen daarvan kent, sprake van impliciet vergelijkende reclame, nu De Thuisapotheek ten onrechte suggereert dat zij dienaangaande “de beste” is. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat De Thuisapotheek op dit punt over meer kennis beschikt dan de traditionele apotheken. De consument zal daar­door ten onrechte menen dat hij bij De Thuisapotheek beter af is dan bij de traditio­nele apotheken. Ook in zoverre zijn de reclame-uitingen in strijd met het fatsoen.

 

De nadere klachten

 

Het College vat de nadere klachten als volgt samen.

 

1) De reclame-uitingen waarin wordt gezegd “Nooit meer naar de apotheek” en “Niet door weer en wind om medicijnen te halen” zijn misleidend en in strijd met het fat­soen, nu consumenten voor andere dan herhaalrecepten, en met name voor spoed­medicatie, nog steeds naar de lokale apotheek dienen te gaan.

 

2) Bij de reclame-uitingen waarin wordt gezegd dat De Thuisapotheek zorgt voor “me­di­catiebewaking” is sprake van onrechtmatige vergelijkende reclame, nu De Thuis­apotheek haar dienstverlening als zijnde beter impliciet afzet tegen de dienst­ver­le­ning van traditionele apotheken. Tevens is sprake van misleiding van de con­su­ment, nu wordt gesteld dat De Thuisapotheek een (volledige) medicatiebewaking voor de consument verzorgt, terwijl het tegendeel het geval is. De Thuisapotheek heeft geen zicht op het medicijngebruik van haar klanten voor zover dat niet blijkt uit herhaalrecepten en andere eventueel bij De Thuisapotheek afgenomen genees­mid­delen. Er wordt een niveau van veiligheid voor de consument gesuggereerd ten aan­zien van diens medicijn­gebruik, dat De Thuisapotheek in werkelijkheid niet kan bieden. Ook in zoverre zijn de reclame-uitingen in strijd met het fatsoen.

 

3) Bij de reclame-uitingen die betrekking hebben op de “specialistische kennis” van De Thuisapotheek is sprake van onrechtmatige vergelijkende reclame en tevens van mislei­ding van de consument. De Thuisapotheek kan de consument niet toe­zeg­gen dat in het geval de consument verschillende medicijnen gebruikt, zij zorg­vul­dig de combi­na­ties controleert. De reclame-uitingen suggereren ten onrechte dat De Thuis­apo­theek ook de medicijnen die de consument van andere apotheken af­neemt bij haar con­trole betrekt. Ook in zoverre is de uiting in strijd met het fatsoen.

 

Het inhoudelijke verweer van De Thuisapotheek

 

De grieven en de nadere klachten zijn gemotiveerd weersproken.

 

De mondelinge behandeling

 

De aan de zijde van partijen verschenen personen lichten de standpunten van partijen nader toe.

 

Het oordeel van het College

 

1. Het College verwerpt de stelling van KNMP dat ten aanzien van de medede­lingen waarop grief 1 en de nadere klachten 1 tot en met 3 betrekking heb­ben, sprake is van vergelijkende re­clame. Terecht heeft de Commissie geoor­deeld dat De Thuisapotheek in zoverre slechts in algemene zin haar diensten aanprijst. Niet kan worden gezegd dat De Thuisapotheek daarbij op dusdanige wijze – impliciet of expliciet – naar concurrenten of hun dien­sten verwijst, dat ten aanzien van deze uitingen spra­ke is van vergelijkende reclame. In zoverre treffen de grieven en de nadere klachten geen doel. Gelet hierop staat hierna ten aanzien van grief 1 en de nadere klachten 1 tot en met 3 uitsluitend nog ter beoordeling of de reclame mis­lei­dend is en in strijd is met het fatsoen.

 

2. Grief 1 richt zich tegen de afwijzing van de klacht met betrekking tot de bezor­ging van de medicijnen en de daaraan verbonden kos­ten. Het College begrijpt dat het daarbij in het bijzonder gaat om de volgende mededelingen:

•         “De Thuisapotheek bestelt en bezorgt al uw medicijnen gratis”,

•         “Kosteloze bezorging thuis, op uw werk of op vakantie waar ook in  Nederland”

•         “Laat uw medicijnen automatisch en zonder extra kosten bezorgen”

•         “We (…) laten bezorgen in heel Nederland. Gratis!”

•         “De Thuisapotheek ziet (…) het laten bezorgen van medicijnen als service. Hiervoor hoeven onze klanten dan ook niet te betalen.”

Niet in geschil is dat de mededelingen die De Thuisapotheek aldus doet op zichzelf genomen juist zijn, nu De Thuisapotheek gratis medicijnen be­zorgt en dit in heel Ne­derland doet. In de uitin­gen ligt niet de sug­ges­tie besloten dat traditionele apo­theken nooit gratis zouden thuis­be­zorgen. Overigens bezorgen de traditionele apotheken kennelijk alleen binnen hun eigen verzorgingsgebied kosteloos, terwijl, naar De Thuisapotheek voldoende aannemelijk heeft gemaakt, sommige traditio­ne­le apothe­kers er de voorkeur aan geven geen medicijnen thuis be­zorgen. Ook in­dien bezorgkos­ten in de ta­rieven van geneesmiddelen zijn inbe­gre­pen, kan het op grond van het voor­gaande niet onjuist of misleidend worden geacht dat De Thuis­apotheek in haar re­clame-uitingen de aan­dacht vestigt op het feit dat zij gratis medi­cij­nen be­zorgt en dat dit voor heel Neder­land geldt. Grief 1 treft derhalve geen doel.

 

3. Grief 2 richt zich tegen de afwijzing van de klacht met betrekking tot de mede­deling dat De Thuisapotheek “als geen ander” de medicijnen voor chronische aan­doeningen en de bijwerkingen daarvan kent. Het College begrijpt dat het hierbij om het volgende antwoord gaat op de vraag of men nog bij de lokale apotheek is ingeschreven als men medicijnen via De Thuisapotheek krijgt:

•         “Jazeker! U kunt het zien als verschillende winkels waar u uw medicijnen kunt halen. Iedere winkel heeft zijn eigen specialisme. Bij ons zijn dat chronische ziekten. Omdat wij alleen medicijnen verstrekken aan mensen met een chronische aandoening, kennen we als geen ander de medicijnen die daarbij horen én we weten welke bijwerkingen er kunnen zijn. (…)”.

 

4. Anders dan bij de overige uitingen waarover het College dient te beslissen, be­vat deze uiting een vergelijkend element. In de uiting vergelijkt De Thuisapo­theek immers haar specialisme met dat van de traditionele apotheker. KNMP stelt dat het gebruik van de woorden “als geen ander” impliceert dat uit deze vergelijking volgt dat De Thuisapotheek “de beste” is. Zij verwijst daarbij naar de betekenis die deze woorden volgens het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal heb­ben (14e druk). Naar het oor­deel van het College neemt dit echter niet weg dat de gebruikte woorden in de con­text van de uiting dienen te worden bezien, waarbij dient te worden gelet op de be­tekenis die de gemiddelde consument daarbij rede­lijkerwijs aan de uiting zal toe­ken­nen. Deze con­sument zal uit de vraag en het ge­geven antwoord begrijpen dat De Thuis­apo­theek zich heeft gespe­cialiseerd op het ge­bied van herhaalmedicatie (medi­cijnen voor chronisch zieken) en dat De Thuis­apo­theek dit aspect door de gewraak­te woorden wenst te bena­druk­ken.

 

5. Tegen deze achtergrond is niet aannemelijk dat de consument de verwijzing naar de spe­cialisatie van De Thuis­apo­theek in deze zin zal op­vat­ten, dat de traditionele apo­the­­ken in vergelijking met De Thuisapotheek geen of weinig kennis bezit­ten op het gebied van medicatie voor chronisch zieken. Evenmin zal de in aanmerking komende consument op grond van de uiting redelijkerwijs kunnen menen dat De Thuisapo­theek pretendeert op dit ge­bied veel meer deskundig te zijn dan de traditionele apotheken. Gelet hierop is de vergelij­king niet misleidend in de zin van de Nederlandse Reclame Code. Ook overigens kan de vergelijking niet in strijd met deze Code worden geacht. Grief 2 faalt derhalve.

 

6. De nadere klacht 1 heeft betrekking op de volgende mededelingen op de website www.thuisapotheek.nl waarin wordt verwezen naar het feit dat De Thuis­apotheek medicijnen thuis bezorgt:

•         “Nooit meer naar de apotheek”

•         “Niet door weer en wind om medicijnen op te halen”.

Het College verwijst naar de aan deze beslissing gehechte bijlage 2, waarin de in dit verband te beoordelen uiting in fotokopie is weergegeven [bijlage alleen in originele versie aanwezig]. Ook hier geldt dat de gewraakte mededelingen in de context van de uiting dienen te worden bezien. Dienaangaande is van belang dat, zoals uit het voorgaande blijkt, De Thuis­apo­theek zich in het bij­zonder aanprijst als een apotheek voor her­haal­­me­di­catie, dat  wil zeggen medicatie voor chronisch zieken. Dit blijkt ook uit de uiting waarin naar deze specialisatie wordt verwezen met onder meer de woorden “Her­haalrecepten, gemakkelijk geregeld!”, “Maak kennis met De Thuisapotheek, dé apotheek voor patiënten met dagelijks medicijngebruik” en “Uw gemak: geen omkijken meer naar uw herhaalrecepten”. De ge­mid­delde consu­ment zal daarom begrijpen dat de ge­wraakte mededelingen aldus moeten worden opgevat, dat men als klant van De Thuisapotheek voor de ge­brui­kelijke herhaal­me­dicatie geen apo­theek meer hoeft  te bezoeken, maar dat men voor andere medicatie wel fysiek naar een apotheek dient te gaan. De nadere klacht 1 kan op grond hiervan niet slagen.

 

7. De nadere klachten 2 en 3 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Deze klachten betreffen, kort gezegd, de vraag of de mededelingen die De Thuis­apotheek doet met betrekking tot haar toezicht op het medicijngebruik misleidend zijn. Het College constateert dat KNMP zich in verband met deze klachten be­roept op uitingen die niet door haar zijn overgelegd. Zij heeft volstaan met de tekst van de uitingen te vermelden. Ten aanzien van de als citaat gepresenteerde uiting “Des­kun­dig advies en me­di­catiebewa­king” stelt De Thuisapotheek dat de uiting onjuist is geci­teerd en heeft zij de uiting overgelegd zoals die volgens haar beoordeeld moet wor­den. Nu het te­gendeel niet is gesteld of gebleken, zal het College bij de beoor­deling van dit onder­deel van de nadere klacht 2 van deze uiting uitgaan. Het res­terende ge­deelte van de nadere klacht 2 én de nadere klacht 3 kunnen bij gebreke van een overgelegde uiting niet door het Colle­ge worden beoordeeld en kunnen daarom niet slagen.

 

8. De op grond van het voorgaande te beoordelen uiting met betrekking tot klacht 2, die als bijlage 3 aan deze beslissing is ge­hecht [bijlage alleen in originele versie aanwezig], luidt als volgt:

•         “Deskundig advies en medicatiebewaking

De Thuisapotheek is gespecialiseerd in chronische ziektes. We kennen precies de mogelijke bijwerkingen van alle medicijnen en weten welke medicijn­­combinaties problemen op kunnen leveren. Daardoor bent verzekerd van deskundige adviezen. Dat is veilig voor u en wij adviseren u graag. Bij iedere levering ontvangt u uw medicatiepaspoort met een volledig overzicht van al uw medicijnen.

Uw arts krijgt als hoofdverantwoordelijke ook een overzicht van uw medi­catie en eventuele medicatie die via de specialist wordt voorgeschreven.

En wanneer u bijvoorbeeld een extra kuurtje nodig hebt, kunt u dit gewoon halen bij uw lokale apotheek. Neemt u dan wel altijd uw medicatiepaspoort mee: ook handig voor in het buitenland of op vakantie!.”

 

9. Niet in geschil is dat De Thuisapotheek registreert welke medicatie zij aan een patiënt verstrekt en dat de patiënt op basis van deze registratie bij elke levering een actueel medicatiepaspoort van De Thuisapotheek ontvangt met daarin een volledig overzicht van de medicijnen die De Thuisapotheek aan de patiënt ver­strekt. KNMP stelt terecht dat van een sluitend sys­teem geen sprake is, nu De Thuisapotheek niet kan controleren of de consument daar­naast via een lokale apotheker medicijnen af­neemt. De te beoordelen uitingen suggereren ech­ter ook niet dat er sprake is van een slui­tend systeem, en voor de gemiddelde consu­ment zal voldoende duidelijk zijn dat de con­trole door De Thuisapotheek beperkt blijft tot de medicijnen die zij aan de consu­ment levert of waarover zij door de arts of de patiënt is geïnformeerd. Uit de mede­de­ling dat men bij een bezoek aan een loka­le apotheker het medicatie­pas­poort dient mee te nemen, blijkt ook dat geen auto­ma­ti­sche uitwisseling van gege­vens tussen De Thuisapotheek en de lokale apothe­ker plaatsvindt. Ook in zoverre is geen sprake van misleiding of van strijd met het fatsoen, zodat dit gedeelte van de nadere klach­t 2 eveneens faalt.

 

10. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De eindbeslissing

 

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie.

 

Het College wijst de nadere klacht in alle onderdelen af.

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken