a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/00652

Datum:

09-08-2012

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een advertentie met de aanhef “VSM vakantie producten” in Allerhande nummer 7, 2012. Daarin worden de producten Kaloba, Prrrikweg!, Calendulan en Arniflor aangeprezen.  

 

 

De klacht

 

Van deze homeopatische geneesmiddelen wordt een werking geclaimd, die niet is aangetoond. In werkelijkheid gaat het om onwerkbare smeersels of druppeltjes.

Klaagster vindt de reclame misleidend en stelt:

“Reclame voor een geneesmiddel dient een objectieve voorstelling van zaken te geven en mag niet misleiden”. 

 

Informatie KOAG/KAG

 

Deze kan als volgt worden samengevat.

De bestreden advertentie voor diverse homeopathische geneesmiddelen en het traditioneel kruidengeneesmiddel Kaloba valt onder de competentie van de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG). De uiting is niet aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien.

 

De betreffende geneesmiddelen zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerd als homeopathisch geneesmiddel dan wel traditioneel kruidengeneesmiddel. De in de uiting genoemde indicaties zijn naar de mening van de Keuringsraad in lijn met de geregistreerde indicaties en zouden door de Keuringsraad worden goedgekeurd.

Indien de uiting aan de Keuringsraad zou zijn voorgelegd, dan had de raad deze niet van een toelating kunnen voorzien, omdat bij Kaloba de werkzame stof niet wordt genoemd. De gehanteerde claims zou de raad niet afwijzen.

 

Het verweer

 

Adverteerder reageert als volgt op klaagsters bezwaar tegen de aanprijzing van Kaloba.

 

Bij het opmaken van de advertentie is gebruik gemaakt van door de KOAG/KAG goedgekeurde claims en claims die overeenkomen met de SPC (Summary of Product Characteristics). Bij het verweer legt adverteerder over:

–       de goedkeuring door KOAG/KAG van de “Tekst brochure VSM Zelfzorgassortiment februari 2011” betreffende onder meer de 4 in de bestreden advertentie genoemde producten en

–       de SPC’s van die 4 producten (documenten zoals bekend bij CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen).

 

Het in de informatie van de KOAG/KAG genoemde punt over het actieve ingrediënt van Kaloba is te ondervangen door aan de disclaimer in de advertentie achter “Traditioneel kruidengeneesmiddel” toe te voegen: “op basis van Pelargonium sidoides”. In de laatste, hierboven bedoelde goedkeuring door de KOAG/KAG is het ontbreken van het actieve ingrediënt niet aan de orde gekomen. Volgens telefonische informatie van KOAG/KAG aan adverteerder van 17 juli 2012 blijkt dat de langere disclaimer moet worden gebruikt.

 

Het bovenstaande doet er niet aan af dat de klacht ongegrond is. Klaagster stelt te vallen over de tekst “Kaloba. Sneller van je verkoudheid af”. Deze tekst wordt volledig gedekt door de KOAG/KAG en in de SPC.      

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie vat de klacht op in die zin dat klaagster bezwaar maakt tegen de in de uiting opgenomen claims met betrekking tot de 4 in die uiting genoemde producten. De Commissie verwijst daartoe naar de omschrijving van de  klacht op het online klachtenformulier en de vermelding op dat formulier van bedoelde 4 producten onder het kopje “om welk product gaat het?”. Dat in het klachtenformulier achter “Tekstfragment” alleen is vermeld:

“Kaloba. Sneller van je

verkoudheid af. 

Prrrikweg! Stilt de jeuk en”

betekent niet dat klaagster -zoals in het verweer wordt gesteld- (alleen) valt over de tekst: “Kaloba. Sneller van je verkoudheid af”. 

 

Klaagster maakt bezwaar tegen de in de uiting aan de producten Kaloba, Prrrikweg!, Calendulan en Arniflor toegeschreven werkingen en vindt de reclame misleidend; haars inziens is de werking niet aangetoond en gaat het om “onwerkbare smeersels of druppeltjes”. In dat verband beroept zij zich op de inhoud van artikel 10 Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG). Daarin staat: “Reclame voor een geneesmiddel dient een objectieve voorstelling van zaken te geven en mag niet misleiden”. 

 

De  Commissie stelt het volgende vast.

1.

Vorenbedoelde werkingen komen deels dan wel geheel overeen met claims ten aanzien van die producten, die voorkomen in de bij het verweer overgelegde “Tekst brochure VSM Zelfzorgassortiment februari 2011”, welke tekst (na doorvoering van een aantal hier niet relevante opmerkingen van de KOAG/KAG) is voorzien van een toelatingsnummer van de KOAG/KAG.

2.

De bewuste claims komen deels dan wel geheel overeen met de bij het verweer overgelegde zogenaamde SPC’s (Summary of Product Characteristics), volgens het verweer “documenten zoals bekend bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen”.

3.

Blijkens de door de KOAG/KAG aan de Commissie verstrekte informatie is de thans bestreden uiting niet aan de KOAG/KAG voorgelegd, maar zou de KOAG/KAG de gehanteerde claims niet afwijzen.

4.

In de bestreden reclame-uiting is overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 9.3 en 9.4 CPG vermeld dat het om homeopatische geneesmiddelen gaat respectievelijk (bij Kaloba) dat het gaat om een traditioneel kruidenmiddel en dat de toepassing uitsluitend is gebaseerd op langdurige gebruikservaring.

 

Gegeven bovenstaande vaststellingen kan niet worden geoordeeld dat de uiting geen objectieve voorstelling van zaken geeft en/of misleidend is als bedoeld in artikel 10 CPG.

 

De KOAG/KAG heeft nog aan de Commissie meegedeeld dat de uiting, indien deze aan de raad was voorgelegd, niet van een toelating had kunnen worden voorzien, omdat bij Kaloba de werkzame stof niet wordt genoemd. Dit leidt echter niet tot een ander oordeel van de Commissie, omdat de klacht geen betrekking heeft op dit punt.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken