a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Dossiernr:

2015/00943 - CVB

Datum:

22-12-2015

Uitspraak:

CVB Aanbeveling (gedeeltelijk) Bevestigd (=Aanbeveling (gedeeltelijk))

Product/dienst:

Persoonlijke verzorging en uiterlijk

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Radio

Het College van Beroep [22 december 2015]

De grieven

Als inleidend kader voert Meda Pharma onder meer aan dat de producten Prioderm Preventief, Prioderm Shampoo Plus en Prioderm Lotion een preventieve werking hebben die onder meer wordt toegelicht op de website prioderm.nl en in de gebruiksaanwijzingen van die producten. Prioderm Shampoo Plus vermindert de statische aantrekking van het haar, zodat hoofdluis niet makkelijk op het haar kan komen en het haar ongeschikt maakt om neten op te leggen. Prioderm Preventief heeft voor mensen een neutrale geur. Voor hoofdluizen is deze geur echter niet prettig waardoor zij minimaal 7 uur van behandelde haren wegblijven. Prioderm Lotion doodt hoofdluizen en neten. Prioderm Lotion heeft een nawerking van enkele weken waardoor de kans op een herbesmetting verkleind wordt.

 

De grieven worden als volgt weergegeven.

Grief I

De Commissie heeft het gebruik van het woord “voorkomen” in de tekst van de

radiocommercial ten onrechte aangemerkt als een te absolute voorstelling van de resultaten die van het gebruik van de Prioderm producten kunnen worden verwacht en die gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van de producten te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De Commissie lijkt volgens Meda Pharma het gebruik van het woord “voorkomen” in de radiocommercial letterlijk te hebben geïnterpreteerd, terwijl het in de context van de omstandigheden van het geval moet worden bekeken en als een lichte, maar toelaatbare overdrijving moet worden beschouwd. Meda Pharma onderbouwt deze grief als volgt.

In de radiocommercial wordt erop gewezen dat voor het gebruik van de producten eerst de bijbehorende bijsluiter of gebruiksaanwijzing moet worden geIezen. Ook wordt de consument erop geattendeerd dat hij op de website prioderm.nl een keuze voor het geschikte product kan maken. Het woord ‘voorkomen’ is aldus in een bepaalde context geplaatst. De gemiddelde consument zal dit woord niet letterlijk nemen en niet menen dat alle Prioderm producten een werking of resultaat hebben waardoor besmetting met hoofdluis wordt voorkomen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de gemiddelde consument gewend is aan enige vorm van overdrijving en dat hij in het bijzonder bij radiocommercials niet (onmiddellijk) daarin een op waarheid berustende claim zal zien. Aan het gebruik van de radio als communicatiemedium is bovendien inherent dat de reclame kort, bondig en enigszins ongenuanceerd kan zijn vanwege de beperking in tijd en de onmogelijkheid om tekst visualiseerbaar te maken. In de radiocommercial wordt het woord ‘voorkomen’ ook niet gespecificeerd en voorafgegaan door de mededeling: “Hoofdluis kun je goed behandelen en”. Meda Pharma verwijst naar beslissingen van het College en de Commissie die volgens haar illustreren dat het woord ‘voorkomen’ niet altijd letterlijk moet worden opgevat.

Meda Pharma stelt dat zij de consument juist en volledig heeft geïnformeerd. De gemiddelde consument zal na het horen van de commercial niet onmiddellijk tot aankoop van één of meer van de Prioderm producten overgaan. De Commissie heeft dit niet in haar beoordeling meegenomen. De consument kan op de website waarnaar in de radiocommercial wordt verwezen, alle bijsluiters en gebruiksaanwijzingen lezen en aan de hand daarvan bepalen of het desbetreffende product het meest geschikt is. De radiocommercial vermeldt dat de Prioderm producten te koop zijn bij de apotheek en de drogist. Laatstgenoemden zijn verplicht aan de consument te vragen of hij op de hoogte is van de werking en het gebruik van het product. Is dat niet het geval, dan wordt hij daar ter plekke over ingelicht. Gelet op het feit dat het om een radiocommercial van in totaal 20 seconden gaat waarin de woorden ‘behandeling’ en ‘voorkomen’ worden gebruikt en waarin wordt vermeld dat de producten kunnen worden gekocht bij apotheek en drogisterij, ligt het niet voor de hand om aan te nemen dat er sprake is van een situatie waarin de commercial de gemiddelde consument aanleiding zal geven een besluit tot aankoop van Prioderm producten te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen. De Commissie heeft de beperkingen van het ten behoeve van ‘de reclame gebruikte medium alsmede het belang van de omstandigheden van het geval (de feitelijke context) ten onrechte niet in haar oordeel betrokken.

Op grond van het vorenstaande heeft de Commissie ten onrechte geoordeeld dat de reclame-uiting misleidend is door het gebruik van het woord ‘voorkomen’. Daarnaast is Meda Pharma van mening dat er geen sprake is geweest van een situatie waarin de gemiddelde consument ertoe is gebracht om op basis van de inhoud van de radiocommercial een besluit tot aankoop van Prioderm producten te nemen dat hij anders niet had genomen. Van misleidende reclame is geen sprake.

 

Grief II

De Commissie is ten onrechte voorbijgegaan aan het (belang van het) feit dat de tekst van de radiocommercial over de Prioderm producten alsmede de‘ bijbehorende verpakkingen, etikettering en gebruiksaanwijzingen of bijsluiter afzonderlijk door de Keuringsraad KOAG/KAG en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zijn getoetst, goedgekeurd en van een toelatingsnummer of RVG nummer zijn voorzien. Meda Pharma, lid van de belangenvereniging Neprofarm, een van de Codepartijen van de Keuringsraad, onderbouwt deze grief als volgt.

Prioderm Lotion is een geneesmiddel, terwijl Prioderm Preventief en Prioderm Shampoo Plus medische hulpmiddelen zijn met CE-teken. De verpakkingen, etiketteringen en gebruiksaanwijzingen van Prioderm Shampoo Plus en Prioderm Preventief zijn door de Keuringsraad getoetst, goedgekeurd en van een toelatingsnummer voorzien. De verpakking, etikettering en de bijsluiter van Prioderm Lotion zijn door het CBG getoetst en goedgekeurd. Zolang de gebruikte teksten identiek zijn aan de teksten zoals die ten tijde van de toetsing en goedkeuring waren, mogen zij door Meda Pharma gebruikt worden. De tekst van de radiocommercial is vooraf ter beoordeling voorgelegd aan de Keuringsraad, getoetst aan de relevante wet- en regelgeving, goedgekeurd en voorzien van het toelatingsnummer 30-0713-1615. Toetsing en goedkeuring door de Keuringsraad impliceert dat de reclame waarheidsgetrouw is, de eigenschappen van het product niet overdrijft en niet in strijd is met de informatie in de bijgesloten gebruiksaanwijzing en op de verpakking van het desbetreffende product, als bedoeld in de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen respectievelijk de Code Publieksreclame Medische (Zelfzorg) Hulpmiddelen). Het gebruik van het woord ‘voorkomen’ is consistent met de teksten op de website prioderm.nl alsmede met de verpakkingen, etikettering en gebruiksaanwijzingen dan wel, in het geval van Prioderm Lotion, de bijsluiter van de Prioderm producten. Meda Pharma houdt zich aan de codes die gelden voor de aanprijzing van geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten.

De Keuringsraad heeft bij brief d.d. 22 september 2015 aan de Commissie meegedeeld dat de radiocommercial onder haar competentie valt, en dat de uiting ter preventieve toetsing is voorgelegd, is goedgekeurd en is voorzien van een toelatingsnummer. De Commissie heeft de door de Keuringsraad verstrekte informatie niet bij de beoordeling betrokken. In het licht van het vorenstaande is het opmerkelijk dat de Commissie heeft geoordeeld dat de werking van de drie producten de mededeling “Hoofdluis kun je goed behandelen en voorkomen met de producten van Prioderm” niet rechtvaardigt. De Commissie heeft haar oordeel op dit punt niet onderbouwd. Terwijl de Keuringsraad van mening is dat de radiocommercial voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving, waarheidsgetrouw is en de tekst ervan consistent is met die van de bijbehorende verpakkingen, bijsluiter en gebruiksaanwijzing, is de Commissie van mening dat onjuiste informatie over de te verwachten resultaten van de werking van de producten is verstrekt. Dit is een onbegrijpelijk oordeel. De Commissie heeft daarnaast miskend dat in de radiocommercial wordt gewezen op het bestaan en het belang van gebruiksaanwijzingen of bijsluiters voor de Prioderm producten. De Commissie heeft de verwijzing naar de website Prioderm kennelijk over het hoofd gezien. Meda Pharma heeft de werking van de Prioderm producten wetenschappelijk laten onderzoeken en onderbouwen. Dat staat in deze zaak niet ter discussie. Als de heldere en in begrijpelijke taal weergegeven informatie van de website naast de eveneens helder en begrijpelijk geschreven gebruiksaanwijzingen en bijsluiter wordt gelegd, kan het niet anders dan dat het voor de gemiddelde consument duidelijk is dat een (nieuwe) besmetting met hoofdluizen en neten door de preventieve werking van de Prioderm producten in combinatie met voorzorgsmaatregelen kan worden voorkomen. De Commissie heeft op grond van het voorgaande in redelijkheid niet tot de bestreden beslissing kunnen komen.

 

De mondelinge behandeling

Meda Pharma doet haar standpunt toelichten mede aan de hand van een overgelegde pleitnotitie.

 

Het oordeel van het College

1. In de bestreden radiocommercial wordt onder meer gezegd: “Hoofdluis kun je goed behandelen en voorkomen met de producten van Prioderm”. Niet in geschil is dat met die ‘producten’ specifiek Prioderm Preventief, Prioderm Shampoo Plus en Prioderm Lotion worden bedoeld. Meda Pharma heeft haar stellingen op die producten toegespitst. In beroep gaat het niet om de vraag of deze producten enige preventieve werking hebben (‘voorkomen’ van hoofdluis). De Commissie heeft immers geoordeeld dat deze producten een zekere bescherming bieden tegen (her)besmet­ting met hoofdluis. Tegen dat oordeel is geen beroep ingesteld. Het geschil in beroep blijft om die reden beperkt tot de vraag of de uiting een juiste voorstelling geeft van de mate waarin bij het gebruik van de genoemde producten een (her)besmet­ting met hoofdluis kan worden voorkomen. In de bestreden uiting wordt gesproken over het behandelen en het voorkomen van hoofdluis, waarbij wordt gezegd dat de Prioderm producten sterker zijn dan hoofdluis. Consumenten zullen die mededelingen, in combinatie met de mededeling dat men zich geen zorgen over hoofdluis hoeft te maken, zo opvatten dat na een behandeling met elk van de onderhavige producten geen (nieuwe) besmetting met hoofdluis zal optreden, derhalve dat men na gebruik van deze producten effectief tegen (her)besmetting is beschermd. Dat in de radiocommercial ook naar de bijsluiter of gebruiksaanwijzing wordt verwezen, brengt niet mee dat de consument een andere uitleg aan de commercial zal geven.

2. Bij de beoordeling is de bijzondere aard van de aangeprezen producten van belang. Prioderm Lotion is een geneesmiddel. Prioderm Preventief en Prioderm Shampoo Plus zijn medische hulpmiddelen. Op grond hiervan zal het College de uiting mede beoordelen aan de hand van de toepasselijke bijzondere reclamecodes. Meda Pharma verwijst naar de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen respectievelijk de Code Publieksreclame Medische (Zelfzorg) Hulpmiddelen. Beide codes zijn inmiddels in de Nederlandse Reclame Code geïmplementeerd als de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015 respectievelijk de Code voor de reclame voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CMH). Het College zal primair aan de CPG en CMH toetsen, nu deze codes deel uitmaken van de Nederlandse Reclame Code. Zij bevatten specifieke normen voor de onderhavige producten. Ten aanzien van Prioderm Lotion is in het bijzonder artikel 9 CPG 2015 van belang. Dit artikel bepaalt dat reclame voor een geneesmiddel een objectieve voorstelling van zaken dient te geven en niet mag misleiden. In de toelichting bij dit artikel staat dat reclame voor een geneesmiddel waarheidsgetrouw moet zijn en de eigenschappen ervan niet mag overdrijven. Voor Prioderm Preventief en Prioderm Shampoo Plus verwijst het College naar de met artikel 9 CPG 2015 overeenstemmende regeling van artikel 9 CMH. Op basis van deze artikelen wordt geoordeeld als volgt.

3. Het College begrijpt dat het CBG ten aanzien van Prioderm Lotion een effectieve bescherming aanwezig acht gedurende enkele weken. Ten aanzien van Prioderm Preventief gaat de Keuringsraad KOAG/KAG blijkbaar uit van een bescherming gedurende zeven uur of langer. Ten aanzien van Prioderm Shampoo Plus is echter geen sprake van een effectieve bescherming maar van een werking die inhoudt dat het behandelde haar minder aantrekkelijk wordt voor hoofdluis (de statische aantrekking van het haar vermindert) waardoor men minder snel zal worden (her)be­smet. Een dergelijk gering te achten bescherming voldoet naar het oordeel van het College niet aan de verwachtingen van de gemiddelde consument op basis van de onderhavige radiocommercial. De commercial claimt immers dat alle drie Prioderm producten geschikt zijn om besmetting effectief te voorkomen. Maar in feite is bij Prioderm Shampoo Plus slechts sprake van een verminderde kans op (her)besmet­ting. Op grond van het voorgaande oordeelt het College dat de radiocommercial ten onrechte voor alle Prioderm producten die in de commercial worden aangeprezen, de indruk wekt dat deze elk afzonderlijk effectieve bescherming bieden tegen (her)besmetting door hoofdluis, nu deze mate van bescherming niet voor Prioderm Shampoo Plus geldt. In dat opzicht acht het College de uiting te absoluut. Meda Pharma had enige nuance dienen aan te brengen waaruit zou blijken dat de ‘Prioderm producten’ onderling verschillen vertonen met betrekking tot de mate waarin zij in staat zijn een (her)besmetting met hoofdluis te voorkomen. Het College onderschrijft bij gebreke van deze nuance het oordeel van de Commissie dat de uiting een te absolute voorstelling geeft van de resultaten die van het gebruik van de afzonderlijke producten kan worden verwacht.

4. Meda Pharma stelt overigens dat in de radiocommercial sprake is van lichte overdrijving en dat de uiting een beeld schetst waarin de werking ‘mooier wordt weergegeven dan deze in werkelijkheid is’. Van klaarblijkelijke, voor de consument duidelijk herkenbare overdrijving is echter geen sprake, zodat de gemiddelde consument de uiting letterlijk zal nemen en ervan zal uitgaan dat ook met Prioderm Shampoo Plus een (her)besmetting met hoofdluis effectief kan worden voorkomen. Het College oordeelt op grond van het voorgaande dat de radiocommercial geen objectieve voorstelling van zaken geeft voor zover het betreft het product Prioderm Shampoo Plus. De consument kan op grond van de radiocommercial besluiten dit product te kopen in de onjuiste veronderstelling dat het effectieve bescherming biedt. Om die reden is de uiting misleidend. Dit oordeel impliceert dat de radiocommercial niet verenigbaar is met artikel 9 CMH. Dat de consument, zoals Meda Pharma stelt, via andere bronnen (website, verpakking, gebruiksaanwijzing, bijsluiter, apotheek of drogist) nader wordt geïnformeerd over de afzonderlijke Prioderm producten, kan niet tot het oordeel dat geen sprake is van strijd met artikel 9 CMH. De radiocommercial dient immers als een zelfstandige reclame-uiting te worden beschouwd die, los van aanvullende informatie in andere uitingen, aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code, inclusief de CMH, dient te voldoen.

5. Het College overweegt, in verband met artikel 3 CMH, dat met het oordeel dat de radiocommercial in strijd is met artikel 9 CMH nu deze mede is bedoeld ter aanprijzing van Prioderm Shampoo Plus, wordt afgeweken van de toelating door de Keuringsraad KOAG/ KAG. Deze instantie heeft de uiting immers van een toelatingsnummer voorzien welk geacht moet worden voor elk afzonderlijk product te zijn bedoeld waarop de radiocommercial betrekking heeft. Het feit dat de Keuringsraad de onderhavige reclame-uiting preventief heeft goedgekeurd, sluit niet uit dat naar aanleiding van een specifieke klacht en op basis van de toetsing na hoor en wederhoor anders wordt beslist over de vraag of de uiting aan de CMH voldoet, mede op basis van de informatie die in beroep beschikbaar is. De toelating door de Keuringsraad staat in dit specifieke geval niet in de weg aan het oordeel dat de bestreden uiting in strijd is met artikel 9 CMH in verbinding met artikel 7 NRC nu daarin mede Prioderm Shampoo Plus wordt aangeprezen. Derhalve wordt beslist als volgt, waarbij, in aanvulling op de beslissing van de Commissie, tevens naar artikel 9 CMH zal worden verwezen.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing van de Commissie met dien verstande dat het de bestreden reclame-uiting in strijd acht met artikel 9 CMH in verbinding met artikel 7 NRC.


[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [5 november 2015]

 

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radioreclame waarin het volgende wordt gezegd:

“Hoofdluis, je moet er niet aan denken! Maak je geen zorgen! Hoofdluis kun je goed behandelen en voorkomen met de producten van Prioderm. Verkrijgbaar bij apotheek en drogist. Prioderm. Sterker dan hoofdluis. Lees voor gebruik de bijsluiter of gebruiksaanwijzing”.

 

De klacht

De klacht kan als volgt worden samengevat.

Op basisscholen is luis na de zomervakantie een groot probleem. Gesteld wordt:  “Hoofdluis kun je goed behandelen en voorkomen”. “Behandelen” begrijpt klaagster, maar “voorkomen” is onmogelijk. Klaagster verwijst naar de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Ouders geven gul als het om hun kinderen gaat. Adverteerder springt hier handig op in tijdens het “luizen seizoen”. Klaagster vindt de uiting misleidend.

 

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

De bestreden radiocommercial voor Prioderm is reeds in 2013 goedgekeurd door de KOAG/KAG. Adverteerder legt de toelating over. Het RIVM zegt over preventieve producten onder meer: “Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben. Er is nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, wegens de mogelijke toename van resistentie en wegens mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen”.

Het RIVM zegt hier niet dat preventieve producten niet effectief zijn of dat het onmogelijk is dat ze hoofdluis kunnen voorkomen. Momenteel zijn er twee producten van het merk Prioderm die hoofdluis kunnen voorkomen, namelijk Prioderm Preventief en Prioderm Shampoo Plus. Voor de ten aanzien van beide producten gevoerde claims bestaat een wetenschappelijke onderbouwing.

Ten aanzien van Prioderm Preventief legt adverteerder een studie over waaruit blijkt dat de ingrediënten Vites agnus castus en paramenthaan-3,8 diol synergetisch werken en daarbij het haar gedurende minimaal 7 uur beschermen tegen een (nieuwe) hoofdluis besmetting. In 2015 is de variant Prioderm Shampoo Plus geïntroduceerd. Dit product behandelt en voorkomt hoofdluizen en neten. Prioderm Shampoo Plus bevat Oligodeceenolie. Dit is een koolwaterstofmengsel dat verstikkend werkt voor hoofdluizen. Het blokkeert de luchtwegen van de hoofdluis en zorgt voor uitdroging van de hoofdluis. Door gebruik van de shampoo wordt het haar niet statisch, hetgeen ervoor zorgt dat de luis moeilijk in het haar terechtkomt. Daarmee behandelt het product niet alleen hoofdluizen en neten, maar heeft het ook een nawerking. Hoofdluizen kunnen niet gemakkelijk op de haren komen en het haar zal minder geschikt zijn om neten op te leggen.

Adverteerder heeft haar verpakkingsteksten, gebruiksaanwijzing en websiteteksten voor Prioderm Shampoo Plus laten keuren door de KOAG/KAG. Blijkens het bij het verweer overgelegde toelatingsdocument van 1 juli 2015 zijn vier toelatingsnummers ontvangen. Het geheel in ogenschouw nemend is de mededeling dat de producten van Prioderm hoofdluis goed kunnen behandelen én voorkomen gerechtvaardigd.

 

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad kan de volgende informatie verstrekken over de radiocommercial voor Prioderm Preventief. De uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad KOAG/KAG. Meda Pharma legt (in principe) al haar publieksreclame, waaronder uitingen voor Prioderm Preventief,  ter preventieve toetsing voor aan de Keuringsraad. Diverse radiocommercials voor Prioderm zijn ter goedkeuring voorgelegd en zijn getoetst aan de Code Publieksreclame voor Medische (zelfzorg)Hulpmiddelen (CPMH). Deze uitingen zijn voorzien van toelatingsnummers en voldoen aan de CPMH. De claim dat Prioderm Preventief een middel is om luizen te voorkomen, komt overeen met de claims op de verpakking en de gebruiksaanwijzing. Het is aan de fabrikant om de wetenschappelijke onderbouwing voor de claims te overleggen.

 

Aanvulling op het verweer bij e-mail van 23 september 2015

Door de Keuringsraad wordt gesproken over Prioderm Preventief, maar de reclame heeft betrekking op “producten” van Prioderm. Het betreft hier niet alleen de in het verweer genoemde producten Prioderm Preventief en Prioderm Shampoo Plus, maar ook het geneesmiddel Prioderm Lotion op basis van Malathion. De werking van dit product is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en daarbij is ook een nawerking aangetoond. Adverteerder legt de bijsluiter van Prioderm Lotion over. In paragraaf 1 daarvan staat:

“Malathion heeft een residuaal effect, dat wil zeggen een nawerking, het hecht gedurende enkele weken aan het haar. Tijdens deze periode na behandeling met de lotion is hierdoor de kans op herbesmetting verkleind”. 

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden radiocommercial wordt gezegd:

“Hoofdluis kun je goed behandelen en voorkomen met de producten van Prioderm”. De Commissie begrijpt uit (de aanvulling op) het verweer dat deze mededeling niet alleen betrekking heeft op het in de informatie van KOAG/KAG genoemde product Prioderm Preventief, maar ook op het product Prioderm Shampoo Plus en op het geneesmiddel Prioderm Lotion. Waar het betreft het in de uiting genoemde “voorkomen” begrijpt de Commissie uit het verweer en de toelichting ter zitting dat daarbij gedoeld wordt op de volgende eigenschappen van de verschillende producten.

Prioderm Preventief

Adverteerder heeft onder verwijzing naar de bij het verweer overgelegde studie “Repellency against head lice (Pediculus humanus capitis)” meegedeeld dat twee ingrediënten van dit product het haar gedurende minimaal 7 uur beschermen tegen een (nieuwe) hoofdluis besmetting.

Prioderm Shampoo Plus

In de bij het verweer overgelegde gebruiksaanwijzing van dit product staat onder het kopje “1. Wat is Prioderm Shampoo Plus?” onder meer: “Voor een maximale bescherming tegen nieuwe hoofdluizen bevat Prioderm Shampoo Plus LPFTM.  LPFTM staat voor Lice Protection Factor. Deze factor maakt het haar onaantrekkelijk voor hoofdluizen. Haar dat met Prioderm Shampoo Plus wordt behandeld, zal minder snel worden besmet door nieuwe luizen”.  In dezelfde gebruiksaanwijzing staat onder het kopje “3. Hoe beschermt Prioderm Shampoo Plus het haar tegen een nieuwe besmetting?”:

“Prioderm Shampoo Plus bevat LPFTM.  LPFTM is een mengsel van een polymeer (acrylaat) en in olie oplosbare bestanddelen dat ervoor zorgt dat hoofdluizen moeilijker op het haar kunnen kruipen. Onderzoek toont aan dat hoofdluizen minder geneigd zijn te blijven op haar en weefsel dat met Prioderm Shampoo Plus is behandeld”.

In de bij het verweer overgelegde websiteteksten staat onder meer:

“Hoe werkt Prioderm Shampoo Plus?  Prioderm Shampoo Plus werkt verstikkend en uitdrogend op de hoofdluizen en neten. Daarnaast vermindert de shampoo de statische aantrekking van het haar, waardoor hoofdluizen minder makkelijk op de haren kunnen komen”

en

“Hoe werkt Prioderm Shampoo Plus? (…) Doordat de shampoo de statische werking van het haar vermindert, behandelt Prioderm Shampoo Plus niet alleen hoofdluizen en neten, maar heeft het ook een nawerking. Hoofdluizen kunnen niet makkelijk op de haren komen en het haar zal minder geschikt zijn om neten op te leggen”.

Prioderm Lotion.

In de bij het verweer overgelegde bijsluiter staat onder meer: “1. Wat is Prioderm lotion en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Prioderm lotion behoort tot de parasieten dodende geneesmiddelen; het werkzame bestanddeel malathion doodt luizen en neten (eitjes). Malathion heeft een residuaal effect, dat wil zeggen een nawerking, het hecht gedurende enkele weken aan het haar. Tijdens deze periode na behandeling met de lotion is hierdoor de kans op herbesmetting verkleind”.

Gelet op bovengenoemde eigenschappen kan worden gezegd dat de in de uiting bedoelde producten van Prioderm een zekere bescherming bieden tegen besmetting en/of herbesmetting met hoofdluizen. Daarbij is in het geval van Prioderm Preventief sprake van ingrediënten die “gedurende minimaal 7 uur beschermen tegen een nieuwe hoofdluisbesmetting”, bij Prioderm Shampoo Plus van een minder snelle besmetting door nieuwe luizen en een “minder makkelijk op de haren kunnen komen” van luizen en bij Prioderm Lotion van een verkleining van de kans op herbesmetting. 

Deze werking van de drie producten rechtvaardigt naar het oordeel van de Commissie echter niet de mededelingen “Maak je geen zorgen! Hoofdluis kun je goed behandelen en voorkomen met de producten van Prioderm”. Deze mededelingen geven, voor zover gesproken wordt over “voorkomen”, een te absolute voorstelling van de resultaten die van het gebruik van de producten kunnen worden verwacht. In zoverre gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van de producten te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken