a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2011/00408

Datum:

22-09-2011

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Vernietigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreffen een radio- en een televisiecommercial voor vakanties van Sunweb.

 

  1. Radiocommercial

De commercial vangt aan met een man en een vrouw die het volgende tegen elkaar zeggen:

Vrouw:  “Dat kan toch helemaal niet? Zo’n vakantie van Sunweb voor zó weinig!”

Man: “Hm, laat eens kijken… Oeh, snel boeken, dan zitten ze eraan vast!”

(….

 

  1. Televisiecommercial

Een vrouw zit op de bank achter een laptop. Naast haar zit een man. Vervolgens zeggen deze personen het volgende:

Vrouw: “Hè? Zo weinig? Dat kan toch helemaal niet?”

Man: “Snel boeken! Dan zitten ze eraan vast.

 

De klacht

 

Deze luidt, samengevat, als volgt.

 

Er wordt gezegd dat Sunweb ‘eraan vast’ zit als men snel boekt. De reclame-uiting is op dit punt onjuist, want zodra een definitieve boeking bij Sunweb is gedaan, wordt deze zorgvuldig nagekeken. Als de prijs ‘(enigszins) anders’ is, in het nadeel van Sunweb, wordt de boeking geannuleerd. Men wordt mogelijk wel gebeld omtrent de reden van de annulering.

 

Het verweer

 

Het verweer luidt, samengevat, als volgt.

 

Adverteerder heeft met deze reclame het doel om zich te positioneren als een ‘direct seller’ met een scherp geprijsd vakantieaanbod ‘voor ieder wat wils’. Adverteerder streeft ernaar om haar prijzen scherper te houden dan die van haar concurrenten.

 

Wanneer een klant een reis boekt bij adverteerder, wordt deze boeking beschouwd als een definitieve reservering. Naar de mening van adverteerder komt dit tot uiting in de reclame-uiting.

 

Adverteerder erkent dat haar aanbod indien nodig kan worden herroepen. Dit betreft herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten. Op grond van de Reisvoorwaarden van de ANVR mag binnen acht uur na de boeking een prijscorrectie worden toegepast. Dit artikel is in het leven geroepen ter bescherming van de reisorganisatie. Een prijscorrectie kan als uitzondering worden beschouwd.

 

Adverteerder meent dat de reclame-uiting voldoet aan alle wet- en regelgeving.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de gewraakte uitingen wordt de consument in verband met de door Sunweb gehan­teerde prijzen aangespoord snel een vakantie bij laatstgenoemde te boe­ken, want “dan zitten ze eraan vast”. De gemiddelde consument zal door deze medede­ling menen dat adverteerder zich altijd gebonden acht aan de boeking, ook voor zover het de prijs be­treft. In de uitingen wordt immers specifiek naar de, blijkbaar, zeer lage prijzen verwe­zen, hetgeen wordt benadrukt door de verbazing van de betrokken perso­nen met be­trekking tot die prijzen.

 

Als erkend is echter komen vast te staan dat er ver­schil­lende redenen kunnen zijn die adverteerder aanleiding geven het aanbod na de boeking te herroepen, óók voor zover het de prijs betreft. Adverteerder houdt zich im­mers het recht voor een prijscorrectie toe te passen. De mededeling dat adverteer­der ook bij zeer lage prijzen na boeking aan de aangeboden vakantie “vastzit”, is der­halve te absoluut en wekt daardoor een onjuiste indruk.

 

Blijkens het voorgaande gaan de bestreden radio- en de televisiecommercial gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oor­deel dat de gemiddelde consument door de uitingen ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden zijn de uitingen mislei­dend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Het College van Beroep:

De grieven

           

Deze kunnen als volgt worden samengevat. 

 

In de reclame staat een familie centraal die de “zuinige Ne­der­lan­der” uitbeeldt. De reclame bedoelt met een knipoog naar deze Nederlander te verwijzen. In de recla­me zegt Sunweb niet zelf dat zij aan boekingen vast zit, maar is de familie aan het woord. Het betreft een parodie. De reclame-uitingen gaan niet over prijswijzigingen na een gemaakte boe­king.

 

Het antwoord in appel

 

De grief is gemotiveerd weersproken. Geïntimeerde betwist dat in de commercials niet Sunweb maar de familie aan het woord is. Geïntimeerde handhaaft verder zijn stellin­gen in eerste aanleg.

 

De mondelinge behandeling

 

Namens Sunweb wordt meegedeeld dat de commercials deel uitmaken van een grotere reclamecampagne. Slechts heel sporadisch komt het voor dat een aanbod wordt herroepen wegens de correctie van een fout.

 

Het oordeel van het College

 

1. Het College stelt voorop dat de gewraakte commercials onmiskenbaar de strekking heb­ben op humoristische wijze de diensten van Sunweb aan te prijzen door de aan­dacht te vestigen op de beweerdelijk lage prijzen die zij – blijkens de verbaasde reac­ties van de personen in de commercials – zou hanteren. De consument wordt in ver­band daarmee opgeroepen snel te boeken onder de mededeling “dan zitten ze eraan vast”. Deze mededeling verwijst duidelijk naar het feit dat door de boeking in beginsel een reisovereenkomst met Sunweb tot stand komt, en zal zo ook door de gemiddelde consument worden begrepen. De strekking van de commercials is der­halve geen ander dan de consument op te roepen snel een reisovereenkomst met Sunweb te sluiten wegens haar beweerdelijk lage prijzen.

 

2. Naar het oordeel van het Col­lege zal de gemiddelde consument de woorden “dan zitten ze eraan vast” niet tevens zo uitleggen, dat Sunweb af­stand doet van de mo­ge­lijkheid om bij fouten een aanbod te herroepen, waartoe zij, naar niet in geschil is, onder bepaalde omstandigheden bevoegd is. Sunweb heeft in beroep overigens vol­doen­de aannemelijk gemaakt dat zij slechts sporadisch van deze moge­lijkheid gebruik maakt. Voor zover geïntimeerde stelt dat hij anders heeft ervaren, doet dat aan dit laatste niet af. Geïnti­meer­de stelt immers zelf dat deze ervaring een andere reisorganisatie betrof.

 

3. Derhalve wordt beslist als volgt.

 

De beslissing

 

Het College vernietigt de beslissing van de Commissie en wijst de klacht alsnog af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken