a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Niet)-commerciele reclame

Dossiernr:

2019/00003/A

Datum:

01-04-2019

Uitspraak:

dVAF vernietigd (=vrijblijvend advies)

Product/dienst:

(Niet)-commerciele reclame

Motivatie:

Herkenbaarheid reclame

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden uiting

 

Het betreft een uiting in -zo heeft klager bij e-mail van 29 december 2018 en in het elektronisch klachtenformulier meegedeeld- het Algemeen Dagblad van 17 december 2018. Bovenaan de uiting staat:

“ADVERTENTIE”.

Daaronder staat de hieronder deels weergegeven tekst, vergezeld van een foto van Mark Rutte, en onderaan zijn handgeschreven naam. Rechts onderaan de uiting staat:

“VANAVOND

 om 17:55

 op NPO1”.

 

Bovenbedoelde tekst begint met: (handgeschreven) “Beste Nederlanders,” waarna Mark Rutte onder meer zegt:

“Als ik u zeg, “wat een geweldig land hebben we toch”, dan denkt u vast: “daar heb je die Rutte weer””

(…)

en

“Ik zie Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is. Een land dat niet perfect is maar waar we wel altijd stappen vooruit zetten. Dat bezit is broos, is breekbaar. Heus, het kan ook kapot gaan. Ik zie Nederland als een vaasje, dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere mensen vasthouden”

(…)

en

“We hebben voorbeelden gezien van samenlevingen waar ze het vaasje lieten vallen. Kijk naar Groot-Brittannië. Daar hebben de politici en inwoners vergeten wat ze samen bereikt hadden. Nu zitten ze in de chaos.   

In Nederland zien we ook een groep die zich niet verantwoordelijk voelt om er met elkaar iets moois van te maken. Mensen die alleen met zichzelf bezig zijn en altijd eerst denken aan hun eigenbelang. Mensen die zo hard trekken aan het vaasje dat het daardoor stuk gaat.”

en

“Het is gemakkelijk om verschillen uit te vergroten tot harde tegenstellingen. Maar je kunt je ook realiseren dat dit land juist zo mooi is geworden omdat we altijd hebben geprobeerd om dat tere bezit, dat mooie Nederland, zo goed mogelijk te beschermen.  Door met elkaar compromissen te sluiten waarbij we ook lastige problemen op een verstandige manier oplossen. Waar niemand echt helemaal zijn zin krijgt.”

(…)

en

“Daarom wil ik met deze brief de onuitgesproken afspraak die we met elkaar hebben – om samen dat broze bezit te beschermen – eens uitspreken.

Ik ben ontzettend trots op al die mensen die er op hun eigen manier iets van maken met elkaar. Die omkijken naar een ander. Een arm om iemand heen slaan. Zij maken Nederland mooier. Sterker nog: zij zijn Nederland. 

Er zullen nu mensen zijn die hun schouders ophalen. Die niet weten waar ik het over heb. Vooral hen gun ik het om hieraan mee te doen. Kom naast ons staan in plaats van tegenover ons. En laten we met zijn allen al die gewone normale mensen, al die doeners, met wie we samen het vaasje vasthouden, wat vaker ronduit vertellen dat we ze enorm waarderen”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

1.

Niet duidelijk is door wie de advertentie c.q. advertorial is geplaatst en betaald. Klager noemt in dit verband de volgende mogelijkheden:

a. de VVD

b. Mark Rutte als minister president

c. Mark Rutte als privé persoon

d. De VVD verkiezingskas

e. Middelen gedoneerd aan politieke partijen van donateurs c.q. bedrijven

f.  Middelen beschikbaar gesteld aan politieke partijen “vastgelegd in de Wet die hiervoor niet is bedoeld” aldus klager.

Klager baseert zijn klacht op “de beginselen van algemeen belang en het handhaven van democratische rechtsbeginselen”.

2.

De uiting wekt de indruk van “een advertorial c.q. betaalde advertentie zonder dit te vermelden”.

 

De beslissing van de voorzitter
d.d. 10 januari 2019

De voorzitter heeft de klacht direct afgewezen. Hij heeft daartoe het volgende overwogen:

“Naar het oordeel van de voorzitter zal de gemiddelde consument begrijpen dat het een advertentie betreft van de VVD. Uit de uiting als geheel, die onder de vermelding “advertentie” is geplaatst, blijkt immers duidelijk dat deze een politiek doel dient dat niet los kan worden gezien van de VVD. In de uiting wordt verder naar zendtijd voor politieke partijen op NPO1 verwezen, zodat ervan kan worden uitgegaan dat de advertentie is gefinancierd door de VVD. Dat dit laatste niet met zoveel woorden in de advertentie staat, brengt niet mee dat is gehandeld in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Op grond van het voorgaande treft de klacht geen doel (…)”.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Het bezwaar tegen de voorzittersafwijzing.

Klager maakt bezwaar tegen de (motivering van) de beslissing van de voorzitter. Hij verwijst in dit verband naar aandacht, besteed aan de bestreden uiting op internet en in de media, en wel als volgt.

i.

In een “brief geplukt van internet” staat -volgens de bijlage bij het bezwaarschrift: 

“Weer schrijft Rutte open brief aan alle Nederlanders: ‘we moeten ons land beschermen’.  

De VVD trapt de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten vandaag af met een paginagrote krantenadvertentie van partijleider Mark Rutte. Opvallend is dat in die advertentie de naam VVD helemaal niet voorkomt. De advertentie is een open brief van Rutte aan ‘al die gewone normale mensen’, die hij in de tekst oproept om Nederland te beschermen”.

ii.

De politieke redactie van het Algemeen Dagblad (hierna: AD) heeft op 17-12-18, 06.00 uur het volgende meegedeeld, aldus klager:

“Rutte vergelijkt Nederland met een teer bezit dat kapot kan, als ‘een vaasje dat door 17  miljoen gewone en bijzondere mensen wordt vastgehouden’. Hij trekt een vergelijking met het Verenigd Koninkrijk ‘waar ze het vaasje lieten vallen’. Daarbij doelt hij op de aanstaande brexit. ,,Nu zitten ze in de chaos.””.

Naar aanleiding van bovenstaande mededeling van de redactie van het AD, stelt klager -samengevat- het volgende. Omdat de advertentie heel veel onduidelijkheid zou oproepen, heeft de redactie van het AD in dezelfde uitgave een redactionele gratis ondersteuning gegeven over de inhoud en de bedoeling van de advertentie. Met andere woorden, aldus klager, de redactionele ondersteuning kan gezien worden als advertorial, “wat niet genoemd wordt”.

iii.

Op de dag van publicatie van de advertentie werd in elke nieuwsuitzending van radio en televisie verwezen naar “de onduidelijkheid” in deze advertentie, waarbij de vraag werd gesteld “wat moet er met het vaasje gedaan of gezien (…) worden”.

De onduidelijkheid spitste zich, aldus klager, toe op de vraag:

a) is het een advertentie van de VVD;

b) is het een advertentie van Mark Rutte als merk;

c) is het een advertentie van het kabinet Rutte;

d) is het een persoonlijke visie van Mark Rutte en

e) is het een advertentie in het kader van een verkiezingsprogramma?

Als de politieke reporters van radio en televisie over het bovenstaande al geen duidelijkheid kunnen verschaffen, dan bestaat die duidelijkheid er voor de gemiddelde krantenlezer c.q. gebruiker van internet en/of twitter ook niet, aldus klager.

De motivering van de voorzittersbeslissing roept dan ook vraagtekens op bij klager, met name waar de voorzitter verwijst naar “VANAVOND om 17:55 op NPO1” en waar gesteld wordt dat het algemeen bekend is dat Mark Rutte de VVD leider is.

Ten slotte wijst klager op het verschil tussen de advertentie in de krant (pagina 12 van het AD), waarin het woord “advertentie” in diapositief is afgedrukt en dezelfde advertentie op internet, waar het woord advertentie “niet meer” te vinden is.

Klager concludeert dat de advertentie c.q. advertorial strijdig is met “de beginselen van de Reclame Code Commissie” en dat de uitspraak van de voorzitter dient te worden vernietigd.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De VVD kan zich geheel vinden in de gronden van het oordeel van de voorzitter. 

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot de hiervoor onder “De bestreden uiting” omschreven advertentie in het AD, nu de klacht daartoe beperkt is. In het bezwaarschrift wordt ook gesproken over een “redactionele ondersteuning” in het  AD, die volgens klager kan worden gezien als “advertorial”, en over “dezelfde advertentie op internet”, zonder de aanduiding “advertentie”. Nu deze uitingen pas in het bezwaarschrift zijn genoemd, komen deze niet in aanmerking voor beoordeling in de onderhavige procedure.  

De Commissie stelt vast dat de VVD in reactie op het bezwaar heeft meegedeeld dat zij zich geheel kan vinden in de gronden van het oordeel van de voorzitter. Dit betekent dat ook de VVD van mening is dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat het een advertentie betreft van de VVD. Nu de VVD niet heeft aangevoerd dat dit een onjuiste interpretatie van de gemiddelde consument is, gaat de Commissie ervan uit dat de advertentie afkomstig is van de VVD.

Gezien de klacht en klagers bezwaar tegen de voorzittersbeslissing moet worden beoordeeld of uit de bestreden uiting -die gezien de aanduiding “ADVERTENTIE” als reclame herkenbaar is- voldoende duidelijk valt op te maken dat deze afkomstig is van de VVD. De Commissie overweegt hierover het volgende. 

In de advertentie komt de naam VVD niet voor. De Commissie acht het aannemelijk dat de gemiddelde lezer van de uiting weet dat Mark Rutte verbonden is aan de VVD, maar dat betekent nog niet dat voldoende duidelijk is dat de onderhavige uiting afkomstig is van de VVD. De inhoud en vorm van de brief, waarin “Mark Rutte” onder meer zegt:

“Beste Nederlanders”;

“Ik zie Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is”;

“(…) wil ik met deze brief de onuitgesproken afspraak die we met elkaar hebben – om samen dat broze bezit te beschermen – eens uitspreken.

Ik ben ontzettend trots op al die mensen die er op hun eigen manier iets van maken met elkaar. Die omkijken naar een ander. Een arm om iemand heen slaan. Zij maken Nederland mooier. Sterker nog: zij zijn Nederland”

en

“Kom naast ons staan in plaats van tegenover ons”,

acht de Commissie van dien aard dat men gemakkelijk -ten onrechte- zou kunnen denken dat de uiting afkomstig is van Mark Rutte alleen, die behalve politiek leider van de VVD, ook minister-president van Nederland is.

Uit de enkele mededeling “VANAVOND om 17:55 op NPO1”, valt niet zonder meer af te leiden dat het hier een uitzending in de zendtijd voor politieke partijen betreft, zodat daarmee naar het oordeel van de Commissie ook onvoldoende duidelijk wordt gemaakt  dat de uiting afkomstig is van de VVD. 

Nu het, gelet op het bovenstaande, voor de gemiddelde lezer niet duidelijk is dat de uiting afkomstig is van de VVD, en men hierdoor op het verkeerde been kan worden gezet over de identiteit van de adverteerder en de hoedanigheid waarin Mark Rutte zich in de uiting uitspreekt (bijvoorbeeld als VVD-vertegenwoordiger, als premier of namens zichzelf), acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daarin is bepaald:

“Reclame behoort naar vorm en inhoud zodanig te zijn dat het vertrouwen in reclame niet wordt geschaad”.

Nu het reclame voor denkbeelden betreft, zal de Commissie een vrijblijvend advies geven. 

 

De beslissing

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter. Zij acht de reclame-uiting in strijd met artikel 5 NRC en adviseert verweerder om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestreden uiting

 

Het betreft een uiting in -zo heeft klager bij e-mail van 29 december 2018 en in het elektronisch klachtenformulier meegedeeld- het Algemeen Dagblad van 17 december 2018. Bovenaan de uiting staat:

“ADVERTENTIE”.

Daaronder staat de hieronder deels weergegeven tekst, vergezeld van een foto van Mark Rutte, en onderaan zijn handgeschreven naam. Rechts onderaan de uiting staat:

“VANAVOND

 om 17:55

 op NPO1”.

 

Bovenbedoelde tekst begint met: (handgeschreven) “Beste Nederlanders,” waarna Mark Rutte onder meer zegt:

“Als ik u zeg, “wat een geweldig land hebben we toch”, dan denkt u vast: “daar heb je die Rutte weer””

(…)

 

 

 

 

en

 

“Ik zie Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is. 

Een land dat niet perfect is maar waar we wel altijd stappen vooruit zetten.

 

Dat bezit is broos, is breekbaar. Heus, het kan ook kapot gaan. Ik zie Nederland als een vaasje, dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere mensen vasthouden”

(…)

 

en

 

“We hebben voorbeelden gezien van samenlevingen waar ze het vaasje lieten vallen. Kijk naar Groot-Brittannië. Daar hebben de politici en inwoners vergeten wat ze samen bereikt hadden. Nu zitten ze in de chaos.   

 

In Nederland zien we ook een groep die zich niet verantwoordelijk voelt om er met elkaar iets moois van te maken. Mensen die alleen met zichzelf bezig zijn en altijd eerst denken aan hun eigenbelang. Mensen die zo hard trekken aan het vaasje dat het daardoor stuk gaat.”

 

en

 

“Het is gemakkelijk om verschillen uit te vergroten tot harde tegenstellingen. Maar je kunt je ook realiseren dat dit land juist zo mooi is geworden omdat we altijd hebben geprobeerd om dat tere bezit, dat mooie Nederland, zo goed mogelijk te beschermen.  Door met elkaar compromissen te sluiten waarbij we ook lastige problemen op een verstandige manier oplossen. Waar niemand echt helemaal zijn zin krijgt.”

(…)

 

en

 

“Daarom wil ik met deze brief de onuitgesproken afspraak die we met elkaar hebben

– om samen dat broze bezit te beschermen – eens uitspreken.

 

Ik ben ontzettend trots op al die mensen die er op hun eigen manier iets van maken met elkaar. Die omkijken naar een ander. Een arm om iemand heen slaan. Zij maken Nederland mooier. Sterker nog: zij zijn Nederland. 

 

Er zullen nu mensen zijn die hun schouders ophalen. Die niet weten waar ik het over heb. Vooral hen gun ik het om hieraan mee te doen. Kom naast ons staan in plaats van tegenover ons. En laten we met zijn allen al die gewone normale mensen, al die doeners, met wie we samen het vaasje vasthouden, wat vaker ronduit vertellen dat we ze enorm waarderen”. 

 

De uiting is in kopie aan deze uitspraak gehecht.

 

 

 

 

 

De klacht

 

De klacht wordt als volgt samengevat.

 

1.

Niet duidelijk is door wie de advertentie c.q. advertorial is geplaatst en betaald. Klager noemt in dit verband de volgende mogelijkheden:

a. de VVD

b. Mark Rutte als minister president

c. Mark Rutte als privé persoon

d. De VVD verkiezingskas

e. Middelen gedoneerd aan politieke partijen van donateurs c.q. bedrijven

f.  Middelen beschikbaar gesteld aan politieke partijen “vastgelegd in de Wet die hiervoor  

    niet is bedoeld” aldus klager.

Klager baseert zijn klacht op “de beginselen van algemeen belang en het handhaven van democratische rechtsbeginselen”.

2.

De uiting wekt de indruk van “een advertorial c.q. betaalde advertentie zonder dit te vermelden”.

 

De beslissing van de voorzitter

 

De voorzitter heeft de klacht direct afgewezen. Hij heeft daartoe het volgende overwogen:

 

“Naar het oordeel van de voorzitter zal de gemiddelde consument begrijpen dat het een advertentie betreft van de VVD. Uit de uiting als geheel, die onder de vermelding “advertentie” is geplaatst, blijkt immers duidelijk dat deze een politiek doel dient dat niet los kan worden gezien van de VVD. In de uiting wordt verder naar zendtijd voor politieke partijen op NPO1 verwezen, zodat ervan kan worden uitgegaan dat de advertentie is gefinancierd door de VVD. Dat dit laatste niet met zoveel woorden in de advertentie staat, brengt niet mee dat is gehandeld in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Op grond van het voorgaande treft de klacht geen doel (…)”.

 

Het bezwaar tegen de voorzittersafwijzing.

 

Klager maakt bezwaar tegen de (motivering van) de beslissing van de voorzitter. Hij verwijst in dit verband naar aandacht, besteed aan de bestreden uiting op internet en in de media, en wel als volgt.

 

i.

In een “brief geplukt van internet” staat -volgens de bijlage bij het bezwaarschrift: 

“Weer schrijft Rutte open brief aan alle

Nederlanders: ‘we moeten ons land beschermen’.  

De VVD trapt de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten vandaag af met een paginagrote krantenadvertentie van partijleider Mark Rutte. Opvallend is dat in die advertentie de naam VVD helemaal niet voorkomt. De advertentie is een open brief van

 

 

 

 

Rutte aan ‘al die gewone normale mensen’, die hij in de tekst oproept om Nederland te beschermen”.

 

ii.

De politieke redactie van het Algemeen Dagblad (hierna: AD) heeft op 17-12-18, 06.00 uur het volgende meegedeeld, aldus klager:

“Rutte vergelijkt Nederland met een teer bezit dat kapot kan, als ‘een vaasje dat door 17  miljoen gewone en bijzondere mensen wordt vastgehouden’. Hij trekt een vergelijking met het Verenigd Koninkrijk ‘waar ze het vaasje lieten vallen’. Daarbij doelt hij op de aanstaande brexit. ,,Nu zitten ze in de chaos.””.

 

Naar aanleiding van bovenstaande mededeling van de redactie van het AD, stelt klager

-samengevat- het volgende. Omdat de advertentie heel veel onduidelijkheid zou oproepen, heeft de redactie van het AD in dezelfde uitgave een redactionele gratis ondersteuning gegeven over de inhoud en de bedoeling van de advertentie. Met andere woorden, aldus klager, de redactionele ondersteuning kan gezien worden als advertorial, “wat niet genoemd wordt”.

 

iii.

Op de dag van publicatie van de advertentie werd in elke nieuwsuitzending van radio en televisie verwezen naar “de onduidelijkheid” in deze advertentie, waarbij de vraag werd gesteld “wat moet er met het vaasje gedaan of gezien (…) worden”.

 

De onduidelijkheid spitste zich, aldus klager, toe op de vraag:

a) is het een advertentie van de VVD;

b) is het een advertentie van Mark Rutte als merk;

c) is het een advertentie van het kabinet Rutte;

d) is het een persoonlijke visie van Mark Rutte en

e) is het een advertentie in het kader van een verkiezingsprogramma?

 

Als de politieke reporters van radio en televisie over het bovenstaande al geen duidelijkheid kunnen verschaffen, dan bestaat die duidelijkheid er voor de gemiddelde krantenlezer c.q. gebruiker van internet en/of twitter ook niet, aldus klager.

De motivering van de voorzittersbeslissing roept dan ook vraagtekens op bij klager, met name waar de voorzitter verwijst naar “VANAVOND om 17:55 op NPO1” en waar gesteld wordt dat het algemeen bekend is dat Mark Rutte de VVD leider is.

 

Ten slotte wijst klager op het verschil tussen de advertentie in de krant (pagina 12 van het AD), waarin het woord “advertentie” in diapositief is afgedrukt en dezelfde advertentie op internet, waar het woord advertentie “niet meer” te vinden is.

 

Klager concludeert dat de advertentie c.q. advertorial strijdig is met “de beginselen van de Reclame Code Commissie” en dat de uitspraak van de voorzitter dient te worden vernietigd.

 

 

 

 

 

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

 

De VVD kan zich geheel vinden in de gronden van het oordeel van de voorzitter. 

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie stelt voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot de hiervoor onder “De bestreden uiting” omschreven advertentie in het AD, nu de klacht daartoe beperkt is. In het bezwaarschrift wordt ook gesproken over een “redactionele ondersteuning” in het  AD, die volgens klager kan worden gezien als “advertorial”, en over “dezelfde advertentie op internet”, zonder de aanduiding “advertentie”. Nu deze uitingen pas in het bezwaarschrift zijn genoemd, komen deze niet in aanmerking voor beoordeling in de onderhavige procedure.  

 

De Commissie stelt vast dat de VVD in reactie op het bezwaar heeft meegedeeld dat zij zich geheel kan vinden in de gronden van het oordeel van de voorzitter. Dit betekent dat ook de VVD van mening is dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat het een advertentie betreft van de VVD. Nu de VVD niet heeft aangevoerd dat dit een onjuiste interpretatie van de gemiddelde consument is, gaat de Commissie ervan uit dat de advertentie afkomstig is van de VVD.

 

Gezien de klacht en klagers bezwaar tegen de voorzittersbeslissing moet worden beoordeeld of uit de bestreden uiting -die gezien de aanduiding “ADVERTENTIE” als reclame herkenbaar is- voldoende duidelijk valt op te maken dat deze afkomstig is van de VVD. De Commissie overweegt hierover het volgende. 

 

In de advertentie komt de naam VVD niet voor. De Commissie acht het aannemelijk dat de gemiddelde lezer van de uiting weet dat Mark Rutte verbonden is aan de VVD, maar dat betekent nog niet dat voldoende duidelijk is dat de onderhavige uiting afkomstig is van de VVD. De inhoud en vorm van de brief, waarin “Mark Rutte” onder meer zegt:

“Beste Nederlanders”;

“Ik zie Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is”;

“(…) wil ik met deze brief de onuitgesproken afspraak die we met elkaar hebben – om samen dat broze bezit te beschermen – eens uitspreken.

Ik ben ontzettend trots op al die mensen die er op hun eigen manier iets van maken met elkaar. Die omkijken naar een ander. Een arm om iemand heen slaan. Zij maken Nederland mooier. Sterker nog: zij zijn Nederland” en

“Kom naast ons staan in plaats van tegenover ons”,

acht de Commissie van dien aard dat men gemakkelijk -ten onrechte- zou kunnen denken dat de uiting afkomstig is van Mark Rutte alleen, die behalve politiek leider van de VVD, ook minister-president van Nederland is.

 

Uit de enkele mededeling “VANAVOND om 17:55 op NPO1”, valt niet zonder meer af te leiden dat het hier een uitzending in de zendtijd voor politieke partijen betreft, zodat

 

 

 

 

 

daarmee naar het oordeel van de Commissie ook onvoldoende duidelijk wordt gemaakt  dat de uiting afkomstig is van de VVD. 

 

Nu het, gelet op het bovenstaande, voor de gemiddelde lezer niet duidelijk is dat de uiting afkomstig is van de VVD, en men hierdoor op het verkeerde been kan worden gezet over de identiteit van de adverteerder en de hoedanigheid waarin Mark Rutte zich in de uiting uitspreekt (bijvoorbeeld als VVD-vertegenwoordiger, als premier of namens zichzelf), acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daarin is bepaald:

“Reclame behoort naar vorm en inhoud zodanig te zijn dat het vertrouwen in reclame niet wordt geschaad”.

 

Nu het reclame voor denkbeelden betreft, zal de Commissie een vrijblijvend advies geven. 

 

De beslissing

 

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter. Zij acht de reclame-uiting in strijd met artikel 5 NRC en adviseert verweerder om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in een landelijk dagblad met de aanhef “Beste Nederlanders”. Hierin staat een door Mark Rutte ondertekende tekst die onder meer inhoudt: “Ik zie Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is. Een land dat niet perfect is maar waar we wel altijd stappen vooruit zetten.” Hierna wordt ingegaan op actuele gebeurtenissen en wordt opgeroepen “om samen dat broze bezit te beschermen”. In de uiting staat verder: “Vanavond om 17:55 op NPO1”. Van de uiting is een fotokopie aan deze beslissing gehecht.

 

Samenvatting van de klacht

Het is niet duidelijk wie de advertentie heeft geplaatst en hoe het plaatsen daarvan is gefinancierd. Klager verwijst daarbij naar “de beginselen van algemeen belang en het handhaven van de democratische rechtsbeginselen”. Ook wekt de uiting “de indruk van een advertorial of advertentie zonder dit te vermelden”.

 

Het oordeel van de voorzitter

Naar het oordeel van de voorzitter zal de gemiddelde consument begrijpen dat het een advertentie betreft van de VVD. Uit de uiting als geheel, die onder de vermelding “advertentie” is geplaatst, blijkt immers duidelijk dat deze een politiek doel dient dat niet los kan worden gezien van de VVD. In de uiting wordt verder naar zendtijd voor politieke partijen op NPO1 verwezen, zodat ervan kan worden uitgegaan dat de advertentie is gefinancierd door de VVD. Dat dit laatste niet met zoveel woorden in de advertentie staat, brengt niet mee dat is gehandeld in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Op grond van het voorgaande treft de klacht geen doel en wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken