Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

 De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de volgende reclame-uitingen voor het door elk van beide adverteerders op hun respectievelijke websites aangeboden product “Undaria-P”, een dieetpil op basis van een zeewier extract.

A.    de website  www.sneldrogist.nl van Melicom waarop onder meer het volgende staat:

“Sterk extract tot 500 keer krachtiger

Voor het experiment gebruikten de Japanse onderzoekers een soort zeewier met de Latijnse naam ‘Undaria pinnatifida’. Het is nog maar kort geleden, dat men erin is geslaagd om de stof die de kleur geeft aan het zeewier te isoleren en te onderzoeken op haar specifieke werking. Met name in dit pigment werden de meeste werkstoffen ontdekt. Maar de belangrijkste ontdekking was, dat van het pigment een extract gemaakt kon worden, waardoor de afslankende werking van het zeewier 250 tot 500 keer werd versterkt. Hierdoor ontstond er een eindproduct – Undaria-P – met een ongekend vetverbrandingseffect.

Hoe werkt het?

Het gemaakte extract – Fucoxanthin genaamd - stimuleert een proteine die op zijn beurt puur vet omzet in energie. Deze proteine zorgt ervoor dat uw lichaam een ware vetverbrandingsmachine gaat worden, zonder extra inspanning of dieet. Deze bijzondere werking werd door het Japanse onderzoeksteam uitvoerig beschreven tijdens het recente American Chemical Society's  national meeting in San Francisco”

B.   de website www.undaria.eu van Luminet voor wat betreft de links ‘FAQ’  met betrekking tot het genoemde product.

 

De klacht

Het aangeprezen product, Undaria-P, is een afslankpil die fucoxanthine bevat. In de uitingen wordt de werking van Undaria-P toegeschreven aan fucoxanthine, een extract dat gemaakt is van het pigment van “Undaria pinnatifida”, een soort zeewier.

Het bewijs dat het slikken van een bruin zeewier extract enig effect heeft, ontbreekt.

Blijkens een door klaagster overgelegd artikel afkomstig van BBC News betreffende een door een Japanse onderzoeksteam verricht onderzoek, is fucoxantine een kleurstof van bruin blaasjeswier. Dit artikel gaat over het effect van de geïsoleerde kleurstof. Bovendien zijn in het kader van dit onderzoek alleen proeven met ratten en muizen gedaan. Niet bekend is wat het effect van het middel bij mensen zal zijn en of er bijverschijnselen zullen zijn.

Bruin zeewier bevat weliswaar fucoxantine, maar het is misleidend om een extract van bruin zeewier aan te duiden als fucoxantine en om daaraan dezelfde eigenschappen toe te kennen als aan de geïsoleerde kleurstof.

 

De Keuringsraad KOAG/KAG

De uiting op www.sneldrogist.nl valt onder de competentie van de KAG, maar is niet aan de KAG voorgelegd en dus niet voorzien van een geldig toelatingsnummer. Indien de uiting wel zou zijn voorgelegd, zou de KAG deze niet van een toelatingsnummer hebben voorzien, omdat er aanprijzingen worden gedaan die in strijd zijn met de artikelen 7, 10 en 25 van de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten.

 

Het verweer van Melicom

De informatie die op de website over Undaria-P wordt gegeven, is afkomstig van de webpagina www.undaria.eu. De leverancier heeft Melicom daarnaar verwezen. Inmiddels is de bewuste informatie van de website verwijderd.

 

De repliek

Klaagster blijft bij haar standpunt.

       

Het oordeel van de Commissie

 

Eerder is door klaagster een klacht ingediend tegen een reclame-uiting van Luminet voor het product Unduria-P. Die klacht heeft geleid tot een aanbeveling gedateerd 29 oktober 2007 (dossiernummer 07.0415). In die beslissing heeft de Commissie geoordeeld dat Luminet weliswaar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een zekere (wetenschappelijke) basis is voor de werking die in de uiting aan bruin zeewier wordt toegeschreven, maar dat een aanzienlijk verdergaande claim, zoals de claim   ‘Het gemaakte extract stimuleert een proteïne die op zijn beurt puur vet omzet in energie. Deze proteïne zorgt ervoor dat uw lichaam een ware vetverbrandingsmachine gaat worden zonder extra inspanning of dieet’, niet aannemelijk is gemaakt. Om die reden achtte de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 Nederlandse Reclame Code.

 

In de onderhavige uitingen worden wederom enkele van deze en soortgelijke claims gebezigd. Onder meer wordt gezegd dat het product een ‘ongekend vetverbrandingseffect’ heeft en dat het lichaam een ‘ware vetverbrandingsmachine gaat worden’. Adverteerders hebben geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat het product deze werking heeft.

 

In beide uitingen wordt melding gemaakt van een Japans onderzoek. Naar de Commissie begrijpt uit de door klaagster overgelegde informatie over dit onderzoek,   heeft dit onderzoek uitsluitend betrekking op de zich in het zeewier bevindende stof fucoxantine. Niet gesteld of gebleken is dat er ook onderzoek is gedaan naar de effec­ti­vi­teit van het product Undaria-P.  

Gelet hierop is niet komen vast te staan dat het product Undaria-P de werking heeft die daaraan in de uitingen wordt toegeschreven.

Adverteerders hebben blijkens het voorgaande geen juiste informatie verschaft over een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van arti­kel 8.2 Nederlandse Reclame Code (NRC) nieuw, te weten de van het gebruik van het product te verwachten resultaten. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde con­sument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC (nieuw).

 

Melicom is verantwoordelijk voor hetgeen zij op haar website stelt. Dat zij de gewraakte tekst letterlijk van de website van de leverancier van het product heeft overgenomen, leidt niet tot een ander oordeel.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de gewraakte reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC (nieuw). De Commissie beveelt de adverteerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap