Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.naturesrange.nl voor het voedingssupplement ProstEase. Onder een afbeelding van de verpakking van het product staat onder meer:

ďProstEase TM

voor het behoud van een normale prostaat

ProstEase is een natuurlijk voedingssupplement voor het behoud van een normale prostaat.

goed voor de prostaat

goed voor de prostaatfunctie

voor het behoud van een normale prostaatĒ† en

ďProstEase bestaat uit een complete formule met 25 ingrediŽnten waaronder de vruchten van de zegepalm (serenoa repens), (Ö) He Shou Wu wortelextract, lycopeen en zinkĒ.

De klacht

De klacht, voor zover gehandhaafd in klaagsters e-mails, kan als volgt worden samengevat.

1. Volgens een bij de klacht overgelegde monografie van Natural Medicines Comprehensive Database kan Polygonum Multiflorum (in het Chinees: He Shou Wu) leverschade veroorzaken. Er is dus geen sprake van dat er bij het gebruik van ProstEase geen bijverschijnselen zouden zijn.

Voorts is er onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de werkzaamheid van Polygonum Multiflorum.

2. Over de werkzaamheid van Serenos repens is meer informatie beschikbaar, maar volgens de betere studies heeft dit ingrediŽnt weinig effect. Bovendien zijn er de nodige

-zij het lichte- bijverschijnselen.

3. Waarom zink aan ProstEase is toegevoegd en zo natuurlijk wordt gevonden, is een raadsel. Mineralen met zink dienen een flinke bewerking te ondergaan om zink te isoleren. Veel natuurlijks is daar niet aan en dat betekent dat ProstEase ook niet erg natuurlijk is.

4. Veel kan niet worden gezegd over het totale effect van ProstEase, omdat maar 6 van de 25 ingrediŽnten worden genoemd. De overige ingrediŽnten zouden ook moeten worden vermeld. Wat dat betreft biedt de uiting onvoldoende informatie. Overigens dient de samenstelling op de verpakking te worden vermeld. Die ziet men pas als men de bestelling heeft ontvangen, en dat is te laat.††

Het verweer

Dit kan als volgt worden samengevat.

Ad 1.

Voor zover bekend heeft ProstEase geen bijwerkingen. Onvoorbereide He Shou Wu wortel (dus rauw) kan ongewenste bijwerkingen hebben, maar voorbereide He Shou Wu ondersteunt de lever juist.

Ad 2.

ďWeinig effectĒ impliceert ďeffectĒ.†

Ad 3.

Zink is een essentieel sporenelement en speelt een belangrijke rol in het lichaam.

Ad 4.

Op de verpakking worden alle ingrediŽnten vermeld. Als een klant het product na het lezen van de ingrediŽntenlijst toch niet wenst te gebruiken, krijgt hij zijn geld terug.†

Informatie KOAG/KAG

Namens de KOAG/KAG is onder meer het volgende meegedeeld.†

De uiting valt onder de competentie van de KAG, is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd, en is derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien. Of dit laatste zou gebeuren, hangt af van de onderbouwing van het product, waar de KOAG/KAG op dit moment geen zicht op heeft. Wel kan worden vastgesteld dat de uiting geen medische claims bevat.†

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1 en 2.

In de bestreden uiting wordt niet gesteld of gesuggereerd dat het gebruik van ProstEase geen bijverschijnselen met zich zou brengen. Derhalve acht de Commissie dit onderdeel van de klacht ongegrond.

Voor zover klaagster de werking van afzonderlijke ingrediŽnten betwist, moet in de eerste plaats worden beoordeeld of het product ProstEase ingrediŽnten bevat waaraan de bestreden werking kan worden toegeschreven, en zo ja, of er sprake is van een werkzame hoeveelheid. De Commissie toetst in dit verband aan Verordening (EG) 1924/2006 (hierna: de Claimsverordening), aangezien de claims

ďvoor het behoud van een normale prostaatĒ

ďgoed voor de prostaatĒ en

ďgoed voor de prostaatfunctieĒ

moeten worden aangemerkt als gezondheidsclaims in de zin van artikel 2 lid 5 van de Claimsverordening,

De Commissie constateert dat niet is gebleken dat het onderhavige product ingrediŽnten bevat ten aanzien waarvan is komen vast te staan dat zij voornoemde gezondheidsclaims rechtvaardigen. De ingrediŽnten die in de uiting worden genoemd, staan deels niet op de lijst van goedgekeurde claims als bedoeld in Verordening (EU) Nr. 432/2012 van de Europese Commissie van 16 mei 2012 en rechtvaardigen, voor zover zij wel op die lijst staan (zink), niet de onderhavige, specifiek voor de prostaat bedoelde claims. Voor het overige is niet gebleken dat er momenteel, waar het betreft de in de uiting genoemde ingrediŽnten, zodanige claims aanhangig zijn bij de Europese Commissie.

Op grond van het bovenstaande zijn de bewuste gezondheidsclaims in strijd met de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van Nederlandse Reclame Code (NRC).

Ad 3.

Klaagster heeft de juistheid van de mededeling ďnatuurlijk voedingssupplementĒ gemotiveerd weersproken, door te stellen dat mineralen met zink een flinke bewerking moeten ondergaan, om zink te isoleren. Vervolgens heeft adverteerder volstaan met de mededeling dat zink een essentieel sporenelement is en een belangrijke rol in het lichaam speelt. Aldus is niet aannemelijk geworden dat †de mededeling ďnatuurlijk voedingssupplementĒ juist is.†

Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ad 4.

In de uiting is duidelijk vermeld dat ProstEase 25 ingrediŽnten bevat. Dat hiervan maar 6 ingrediŽnten met name zijn genoemd, betekent niet dat de uiting in strijd is met de NRC. Meer in het bijzonder is er naar het oordeel van de Commissie geen sprake van een verborgen houden van essentiŽle informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om en geÔnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 onder c NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de† artikelen 2 en 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap