Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de televisiereclame voor Finish vaatwasmiddelen, waarin het volgende  worden gezegd:

VO:                  Elke keer als iemand voor Finish kiest, creëert hij een dynamiek en wil hij

                        het delen.

Annekereker:  De vaat is schoner en glanst meer!

Hester 123:     In één woord geweldig!

Slabetje:          Ik gebruik niets anders meer!

VO:                  Het is dus niet verrassend dat het door jullie als eerste gekozen werd.

                        Ontdek zelf waarom duizenden nieuwe huishoudens voor Finish hebben

                        gekozen. Doe mee met de Finish revolutie.

Onder in beeld verschijnen onder meer de volgende teksten:

 “Voor Finish vaatwastabletten. Gebaseerd op een test door The Insiders, 1136 mensen,

  NL maart 2013.”

Tot slot verschijnen in beeld de teksten: “Doe mee met de Finish revolutie”, “Gekozen  # 1 door consumenten”.

 

De klacht

 

Klager heeft tegen deze reclame-uiting de volgende bezwaren.

 

Na enkele inleidende testimonials wordt gezegd “Het is dus niet verrassend dat het door jullie als eerste gekozen werd”, waarmee gerefereerd wordt aan het vaatwasmiddel Finish. De onderbouwing hiervoor lijkt de onder in beeld staande disclaimer: “Voor Finish vaatwastabletten. Gebaseerd op een test door The Insiders, 1136 mensen, NL maart 2013.” Hierdoor wordt de indruk gewekt dat veel huishoudens hebben deelgenomen aan een verkiezing waarbij Finish als beste product werd gekozen. Echter niet is gebleken dat er een verkiezing heeft plaats gevonden. Aan degenen die zich bij The Insiders voor deelname hebben aangemeld, is gratis een pak Finish Quantum gestuurd waarna hen 3 vragen over het product zijn gesteld. Deze test biedt geen basis voor de bewuste claim. 

 

Vervolgens wordt gezegd: “Ontdek zelf waarom duizenden nieuwe huishoudens voor Finish hebben gekozen. Doe mee met de Finish revolutie.” Daarbij verschijnt onder meer in beeld de tekst: “Aantal verpakkingen verkocht volgens AC Nielsen Data tussen juni 2012 en mei 2013”. Echter de AC Nielsen data tonen aan dat de Finish-producten in de aangegeven periode nooit nr. 1 zijn geweest. De AC Nielsen data kunnen niet dienen ter onderbouwing van het in de uiting gestelde. Zij lijken alleen vermeld te zijn om te suggereren dat sprake is van objectieve data.

 

In verband met het gebruik van het woord kiezen, verwijst klager naar de uitspraak van de Commissie van 4 juli 2013 (dossier: 2013 00394) waarin de Commissie -kort gezegd- oordeelde dat “kiezen” in combinatie met “Finish revolutie” niet duidt op een éénmalige keuze voor een Finish-product. 

Uit eerder in opdracht van adverteerder door het onderzoeksbureau GfK verricht onderzoek was gebleken dat van een verandering als in de uiting werd gesuggereerd,

geen sprake  was.

 

Op grond van het vorenstaande acht klager de reclame-uiting in strijd met de waarheid en derhalve in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tevens is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van de artikelen 7 en 8 NRC.

 

Gezien de ernst van de misleiding en gezien het feit dat adverteerder zich weinig aantrekt van de uitspraak van de Commissie van 4 juli 2013 verzoekt klager de uitspraak als “Alert” onder de aandacht van derden te brengen.

  

Het verweer

 

De claims in de reclame-uiting worden ondersteund door verschillende documenten, data en studies, uitgevoerd door bekende en erkende derden.

De consumententest is uitgevoerd door The Insiders, gespecialiseerd in digitale consumententests. De onderhavige test is uitgevoerd onder 1136 Nederlandse consumenten die, op grond van een strenge selectie, zijn uitgenodigd voor deelname. 

Deze test laat zien

-       dat 73% van de deelnemers denkt dat “Finish nummer 1 is van de merkvaatwastabletten”

-       dat van de Sun-gebruikers 63% op Finish Quantum zou zijn overgestapt en

-       dat 65% van de deelnemers, ongeacht het merk dat zij voordien gebruikten, de voorkeur geeft aan Finish Quantum-tabletten.

De test ondersteunt derhalve de claim dat de consumenten Finish als merk nr.1 hebben gekozen.

Een ander internetonderzoek van The Insiders heeft meerdere verklaringen opgeleverd, waarvan er enkele in de gewraakte reclame-uiting zijn overgenomen. 

De Nielsen-gegevens komen overeen met het aantal dozen Finish dat in de periode juni 2012 t/m mei 2013 is verkocht, te weten 40.737 dozen per week, hetgeen de gewraakte mededeling rechtvaardigt. 

Gezien het vorenstaande is van misleiding geen sprake.

Aangezien de meerderheid van de deelnemende consumenten concurrerende merken gebruikten, konden zij hun ervaring vergelijken met de eerder door hen gebruikte vaatwasmiddelen. 

Klager stelt dat bij de tekst “Ontdek zelf waarom duizenden nieuwe huishoudens voor Finish hebben gekozen. Doe mee met de Finish revolutie.” tegelijkertijd de teksten “Gekozen # 1 door consumenten” en “Finish revolutie” in beeld komen . De Nielsen-gegevens zien op de claim “duizenden nieuwe huishoudens” en het woord “gekozen” verwijst naar de consumententest van The Insiders, evenals de disclaimer “Consumentenonderzoek uitgevoerd door The Insider onder 1136 Nederlandse consumenten, maart 2013.”

Adverteerder heeft de gegevens waarop hij de gewraakte mededelingen baseert, overgelegd.

Uit het vorenstaande blijkt dat de claims juist en niet misleidend zijn.

 

Mondelinge toelichting

 

Namens klager wordt de zaak, onder handhaving van de bezwaren die reeds schriftelijk tegen de reclame-uiting zijn aangevoerd, nader toegelicht en daarbij worden pleitaantekeningen overgelegd.

In de uiting wordt voornamelijk over “Finish” gesproken, zodat men zal denken dat de claims zien op het gehele Finish assortiment. De onderzoeken betreffen echter alleen Finish Quantum, de best werkende tablet van de hele range. De door adverteerder verstrekte Nielsen data laten daarnaast zien dat in de onderzochte periode 40.737 eenheden Finish zijn verkocht en 3.835 eenheden Finish Quantum. Adverteerder heeft de onderzoeksresultaten derhalve op onjuiste en misleidende wijze gebruikt. Het aantal verkochte pakken zegt immers niets over het aantal nieuwe huishoudens. Huishoudens kunnen immers in de bewuste periode meer pakken hebben gekocht.

Voorts wordt ten onrechte gesuggereerd dat de mededeling “Gekozen tot 1 door consumenten” ook voortvloeit uit de gegevens van Nielsen, aangezien tegelijkertijd onder in beeld naar de gegevens van Nielsen wordt verwezen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie heeft met betrekking tot de gewraakte reclame-uiting het volgende overwogen.

 

Allereerst overweegt de Commissie dat niet duidelijk is op welk Finish-product het in de uiting gestelde betrekking heeft. Op één van de eerste beelden komt Finish Quantum, dat -naar klager stelt- het best presterende product uit het Finish assortiment is, groot en duidelijk in beeld. Vervolgens worden geen verpakkingen meer getoond en wordt uitsluitend over Finish gesproken. Aangezien de door The Insider uitgevoerde test, waarop adverteerder zich voor een belangrijk deel van het in de uiting gestelde baseert, betrekking heeft op Finish Quantum, lijken de resultaten van Finish Quantum te worden toegerekend aan Finish producten in het algemeen.

 

Na enkele testimonials wordt gezegd: “Het is dus niet verrassend dat het door jullie als eerste gekozen werd”. De testimonials zijn afkomstig uit een door The Insiders uitgevoerde test. In het kader van deze test kregen de deelnemers een pak Finish Quantum cadeau, waarna van hen onder meer werd verwacht “ (…) regelmatig rapporten te sturen waarin je beschrijft wat je van het product vindt, met wie je erover hebt gesproken, hoe lang jouw gesprekken hebben geduurd enz.”. Als richtlijn voor een testimonial over Finish Quantum doet The Insider de volgende suggesties:

“1. Duid aan welke vaatwastabletten je vóór de campagne gebruikte.

  2. Kies je houding t.o.v. Finish Quantum vóór de campagne startte (bv. neutraal).

  3. Duid met een aantal sterren aan hoe tevreden je nu bent over Finish Quantum.

  4. Geef je uitgebreide mening (bv. welke resultaten je ziet met Finish Quantum,

      vergeleken met jouw vorige vaatwastabletten”.

Gelet op het bovenstaande kan de door The Insider uitgevoerde test niet worden aangemerkt als een test die voldoet aan de daaraan te stellen eisen van objectiviteit en vormt deze geen valide en betrouwbare basis voor de gewraakte mededeling.

 

Voorts wordt gezegd “Ontdek zelf waarom duizenden nieuwe huishoudens voor Finish hebben gekozen. Doe mee met de Finish revolutie”.

Adverteerder baseert zich bij de genoemde hoeveelheid nieuwe huishoudens op van Nielsen afkomstige gegevens. In de periode juni 2012 t/m mei 2013 zijn er, aldus de gegevens van Nielsen, gemiddeld per week 40.737 pakken Finish verkocht en 3.835 pakken Finish Quantum. Deze verkoopgegevens rechtvaardigen niet de conclusie dat “duizenden nieuwe huishoudens voor Finish hebben gekozen”, alleen al omdat door één huishouden meer malen een verpakking kan zijn gekocht.

 

Tot slot verschijnt in beeld de tekst “Doe mee met de Finish revolutie”, “Gekozen  # 1 door consumenten”.

Zoals de Commissie overwoog in haar uitspraak van 4 juli 2013 (dossier: 2013 00394)

wordt door te spreken van een “Finish revolutie” de indruk gewekt dat sprake is van een radicale, opzienbarende verandering in het gebruik van vaatwasmiddelen ten gunste van Finish en de gemiddelde consument zal deze mededeling aldus begrijpen dat de “duizenden nieuwe huishoudens” Finish enige tijd hebben gebruikt en dus meer malen hebben gekocht. De gegevens waarop adverteerder zich bij deze mededeling baseert, bieden daarvoor geen grondslag.

Ook bieden de gegevens, waarnaar adverteerder voor de juistheid van het in de uiting gestelde verwijst, geen grondslag voor de tekst “Gekozen  # 1 door consumenten”.

 

Blijkens het voorgaande is de Commissie van oordeel dat in de reclame-uiting onjuiste en voor de gemiddelde consument onduidelijke informatie wordt verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de reclame-uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.  Er is, gelet het vorenstaande onvoldoende aanleiding de uiting tevens in strijd met artikel 2 NRC te oordelen.

 

Omdat adverteerder, naar uit de gewraakte reclame-uiting blijkt, geen gehoor heeft gegeven aan de eerdergenoemde aanbeveling van de Commissie van 4 juli 2013 (dossier 2013 00394) heeft de Commissie besloten gebruik te maken van de haar in artikel 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep gegeven bevoegdheid om de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

De beslissing

 

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voorts heeft de Commissie besloten om de uitspraak onder een breed publiek te brengen als bedoeld in artikel 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap