Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding van tickets voor vluchten op adverteerders website http://nl.edreams.com/.

 

De klacht

Op de website worden tickets aangeboden voor verschillende bestemmingen. De klacht wordt geïllustreerd aan de hand van de als voorbeeld genomen retourvlucht Amsterdam-Barcelona, die wordt weergegeven onder de kop “Goedkope vluchtaanbiedingen”. Deze vlucht wordt aangeboden voor € 34,-, met daarbij (een verwijzing naar) de mededeling “per reisbeen van retourvlucht”. Verondersteld wordt dat met deze - onduidelijk geformuleerde - mededeling wordt bedoeld dat de weergegeven prijs de halve prijs van een retourvlucht betreft. Het is niet toegestaan de prijs van een enkele reis weer te geven indien alleen een retourvlucht kan worden geboekt. Bij het aanbod van enkele reizen naar Barcelona in de periode februari-mei 2014 blijkt geen vlucht voor de prijs van € 34,- beschikbaar te zijn. Voor de goedkoopste vlucht, op 1 april 2014, wordt een “geraamde totale prijs” van € 50,- genoemd. Er is dus sprake van een onrealistisch aanbod, nu het niet mogelijk is voor de geadverteerde prijs (van € 34,-) een vlucht te boeken.

Na keuze van datum, vliegtijd en vliegmaatschappij wordt een vlucht Amsterdam-Barcelona voor € 41,- als goedkoopste mogelijkheid getoond. Daarbij wordt vermeld dat sprake is van servicekosten, maar de hoogte daarvan wordt niet in of bij de prijs vermeld.

Na invoer van persoons- en adresgegevens staat onder de “Service Opties” een optionele extra standaard aangevinkt. Volgens de regels mogen optionele extra’s alleen via opt-in worden aangeboden en niet, zoals hier het geval is, via opt-out.

Voor de betaling kan worden gekozen tussen creditcard of PayPal. Bij betaling via Visa Entropay creditcard blijkt een korting van € 15,- te gelden, die feitelijk al in de prijs is verwerkt. Visa Entropay is in Nederland geen gangbaar betaalmiddel. Bovendien zijn er hoge kosten (4,95%) verbonden aan het uploaden van bedragen via Entropay. Voor alle andere wijzen van betaling worden kosten in rekening gebracht. Bij de keuze voor een in Nederland gangbare betaalmogelijkheid zoals Master of Visa creditcard vervalt niet alleen de voor Visa Entropay geldende korting van € 15,-, maar komt er een bedrag van € 19,- aan kosten bij. Gelet op het voorgaande is het onvermijdelijk om kosten te maken voor het betalen van een ticket via eDreams. De kosten zijn niet vooraf meegedeeld of opgenomen in de prijs, en zijn bovendien exorbitant hoog en onrealistisch.

Op grond van alle hiervoor genoemde punten is de wijze van adverteren van eDreams in strijd met de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR).

Het oordeel van de Commissie

1)

In de bestreden Nederlandstalige uiting worden tickets voor vluchten van verschillende vliegmaatschappijen vanaf onder meer Amsterdam en Eindhoven aangeboden, welke tickets direct via de website van adverteerder kunnen worden gekocht. Aldus is sprake van een op de Nederlandse markt betreffende reisdiensten gerichte reclame en uitnodiging tot aankoop, op welke uiting de Reclamecode Reisaanbiedingen 2014 (RR) van toepassing is.

2)

De klacht is in de eerste plaats gericht tegen de aanbieding van een vlucht Amsterdam-Barcelona “van € 34”, “per reisbeen van retourvlucht”.

De Commissie veronderstelt dat “reisbeen van retourvlucht” een (onduidelijke) vertaling is van de bij vliegreizen niet ongebruikelijke term “flight leg”, waarmee het traject tussen vertrek- en (tussen)landingsplaats wordt aangeduid. Gelet hierop gaat de Commissie ervan uit dat adverteerder met de term “reisbeen” bij de onderhavige retourvlucht doelt op de heen- of terugvlucht. Door voor de retourvlucht de alleen voor de heen- of terugreis geldende prijs te vermelden, wordt in feite een vlucht op basis van een enkele reis aangeboden terwijl de vlucht alleen als retour te boeken is. Dit is in strijd met het bepaalde in artikel III onder 2.4 RR.

ANVR heeft gesteld dat in de periode februari-mei 2014 geen vlucht Amsterdam-Barcelona voor de geadverteerde prijs van € 34,- beschikbaar is (geweest). Nu bij gebreke van een verweer het tegendeel niet is gebleken, gaat de Commissie ervan uit dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met artikel V onder 1 RR, waarin is bepaald dat aanbieders zorgen voor een redelijke beschikbaarheid van de door hen in reclame-uitingen aangeboden diensten voor de genoemde prijs. Hierbij wordt opgemerkt dat de RR is gericht tot alle aanbieders van reisdiensten, ongeacht of zij de aangeboden reisdiensten zelf uitvoeren.

3)

De bestreden website met boekingsmodule betreft een uitnodiging tot aankoop. Ingevolge het bepaalde in artikel IV onder 1 RR zijn aan¬bieders in hun uitnodigingen tot aankoop op dezelfde wijze als in reclame-uitingen conform artikel III onder 1 van die code gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen. Een uitnodi¬ging tot aankoop moet voorts de essentiële informatie zoals vermeld in artikel 8.4 van de Neder¬landse Reclame Code (NRC) bevatten.

Het vorenstaande houdt in dat reisaanbieders hun prijzen, al of niet gespecificeerd, moeten publiceren inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten. Ten aanzien van variabele onvermijdbare kosten geldt dat direct bij de prijs moet worden gespecificeerd welke bijkomende kosten er zijn en wat de hoogte daarvan is of, indien de hoogte niet vooraf kan worden weergegeven, op welke manier de hoogte van die kosten kan worden berekend.

Bij de ticketprijzen die na het invullen van de gewenste vliegdatum, -tijd en –maatschappij in de uiting worden getoond, wordt vermeld: ”Servicekosten niet inbegrepen”. Kennelijk betreffen de servicekosten een onvermijdbare, onlosmakelijk aan de vlucht verbonden kostenpost. Niet duidelijk is of de servicekosten vaste dan wel variabele onvermijdbare kosten zijn. Is sprake van vaste onvermijdbare kosten die op het moment van publicatie van de uiting bekend zijn, dan dienen deze kosten in de geadverteerde prijs verdisconteerd te zijn. Betreffen de servicekosten variabele onvermijdbare kosten, dan dient de hoogte ervan bij de prijs te worden vermeld of, indien de hoogte niet vooraf kan worden weergegeven, de wijze waarop de hoogte van de kosten kan worden berekend. Nu met de enkele mededeling “Servicekosten niet inbegrepen” niet wordt voldaan aan de voornoemde bepalingen die gelden voor de prijsvermelding van onvermijdbare kosten in een uitnodiging tot aankoop, is de uiting in strijd met artikel IV onder 1 RR.

4)

Op de pagina met “Service Opties” kan worden gekozen voor de optie “Basis Dienstverlening” (€ 0,00), “Standaard Dienstverlening” (€ 3,99) of “Premium Dienstverlening” (€ 6,99).

De Commissie acht voldoende aannemelijk geworden dat de optie “Standaard Dienstverlening”, waarvoor extra kosten ten bedrage van € 3,99 in rekening worden gebracht, standaard staat aangevinkt.

Krachtens artikel IV sub 3 RR geldt dat facultatieve prijstoeslagen op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze aan het begin van elk boekingsproces worden medegedeeld en op een “opt-in”-basis moeten worden aanvaard. Nu “opt-in” een actieve (instemmende) handeling vereist van de consument en niet gezegd kan worden dat het standaard aangevinkt staan van de optie “Standaard Dienstverlening” als zodanig kan worden aangemerkt, is de uiting in strijd met voornoemde bepaling.

5)

De Commissie acht voldoende aannemelijk geworden dat voor alle andere betaalwijzen dan betaling via Visa Entropay creditcard extra kosten in rekening worden gebracht. Visa Entropay is in Nederland geen gangbaar betaalmiddel. Daardoor is het in feite voor de Nederlandse consument onvermijdelijk om kosten te maken voor het betalen van een ticket. Hetgeen onder 3) is overwogen ten aanzien van de vermelding van de servicekosten geldt ook met betrekking tot de onderhavige onvermijdbare kostenpost, waarvan de hoogte variabel is.

Dit betekent dat bij de geadverteerde prijs dient te worden vermeld dat sprake is van bijkomende kosten afhankelijk van de gekozen betaalwijze en wat de (minimale) hoogte van deze kosten is. Nu dat in de onderhavige uiting niet is gebeurd, is gehandeld in strijd met artikel IV onder 1 RR.

De beslissing

Gelet op het hiervoor overwogene acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de artikelen III sub 2.4 RR, IV sub 1 RR, IV sub 3 RR en V sub 1 RR.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap