Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial ter promotie van de ‘Renault Captur’. In de uiting wordt door de voice-over gezegd: “Renault Captur, Capture life”. Deze tekst verschijnt ook in beeld. Onderin beeld verschijnt de tekst: *Prijs is incl. bpm en btw en excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden renault.nl. Daarna zegt de voice-over: U rijdt ‘m al vanaf € 189,- p/mnd inclusief financiering, onderhoud en garantie.” Tegelijkertijd verschijnt in beeld de tekst: “All-in-One vanaf € 189,- p.m.* inclusief financiering, onderhoud en garantie. Renault.nl” Onderin beeld verschijnt de tekst: “* Maandbedrag berekend o.b.v. financiering v.d. consumentenprijs na aftrek van (a) een aanbetaling van 33,33% v.d. consumentenprijs en (b) betaling van een slottermijn ineens van 25% v.d. consumentenprijs. Exacte voorwaarden op renault.nl.”

 

De klacht

Renault adverteert met het model Captur voor € 189,- per maand (klager schrijft kennelijk abusievelijk € 198,-), private lease, inclusief alles. Echter de private lease van de Renault Captur kost € 345,- per maand, en niet € 189,- (klager schrijft kennelijk abusievelijk € 198,-), zoals wordt gesuggereerd in de reclame-uiting. De voorwaarden waaruit dit blijkt verschijnen kort en in een klein lettertype in beeld en zijn niet (goed) leesbaar op de televisie van klager die een doorsnede heeft van 82 centimeter. Renault heeft reeds eerder een aanbeveling gekregen van de Commissie, waar het een soortgelijke uiting en klacht betrof.

 

Het verweer

Ten onrechte veronderstelt klager dat de televisiecommercial strekt ter promotie van een private lease aanbieding. De commercial strekt ter promotie van ‘all-in-one’: een constructie waarbij de auto wordt gekocht op afbetaling en de koper eigenaar wordt van de auto. Uit de website van Renault blijkt duidelijk dat de all-in-one aanbieding een actie betreft. Deze is te vinden onder het tabje ‘acties’. Voor de private lease regeling waar klager het over heeft, moet gezocht worden onder het tabje ‘private lease’. Dit betreft uitdrukkelijk een andere regeling met andere voorwaarden. Klager vergelijkt appels met peren, aldus adverteerder. Adverteerder stelt voorts dat – indien wordt aangenomen dat klager ook heeft willen klagen tegen de ‘all-in-one’ actie – de televisiecommercial niet misleidend is en voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC), nu onderaan de uiting staat: “maandbedrag berekend o.b.v. financiering v.d. consumentenprijs na aftrek van (a) een aanbetaling van 33,33% v.d. consumentenprijs en (b) betaling van een slottermijn ineens van 25% v.d. consumentenprijs. Exacte voorwaarden op renault.nl”. Anders dan in de vorige uiting waarvan de Commissie heeft geoordeeld dat deze misleidend was, is het in de onderhavige commercial onaannemelijk dat deze tekst de gemiddelde consument gemakkelijk zal ontgaan. De voorwaarden onderaan de uiting staan in de onderhavige commercial 6 seconden in beeld, bij de andere commercial was dat 3 seconden. In de onderhavige commercial rijdt geen auto om de aanprijzende tekst. Voorts wordt de consument door middel van een sterretje bij de tekst verwezen naar de voorwaarden, waardoor het voor de gemiddelde consument duidelijk is dat het aanbod niet onvoorwaardelijk is en ook de tekst onderin beeld moet worden gelezen. Tot slot is de lettergrootte van de onderin beeld vermelde tekst “vele malen groter” dan bij de vorige commercial het geval was. Gelet op het voorgaande is het onaannemelijk dat de tekst die onderin beeld verschijnt de gemiddelde consument gemakkelijk zal ontgaan, zodat de klacht dient te worden afgewezen, aldus adverteerder.

 

Repliek

In de bestreden uiting wordt de indruk gewekt dat het om een leaseproduct gaat. Er wordt gesproken over een ‘all-in prijs’ van € 189,-, inclusief onderhoud en garantie. Het in de commercial genoemde bedrag van € 189,- is een ‘lokprijs’. Vooraf moet € 5.672,- worden betaald en na afloop van de lening € 4.297,-, zodat men uitkomt op een totaalbedrag van € 9.969,- (goedkoopste basismodel). Het sterretje achter de aangeprezen tekst ziet de consument snel over het hoofd. Bovendien zijn voor € 189,- auto’s te leasen van een ander merk, zodat de consument de indruk krijgt dat het een all-in prijs betreft (en dus lease), aldus klager.

 

Dupliek

Renault betwist – zoals klager stelt – dat een ‘all-in prijs” uitsluitend wordt gebruikt voor lease producten. Bij producten die op afbetaling worden gekocht wordt ook gewerkt met een prijs die in termijnen wordt betaald. Omdat naast de koopprijs ook wordt betaald voor onderhoud en garantie spreekt Renault Nederland over een ‘all-in-one’ prijs, hetgeen niet ongebruikelijk is. Om te voorkomen dat klanten ervan uitgaan dat er geen verdere voorwaarden aan de actie zijn verbonden is onderin beeld een goed leesbare tekst opgenomen waarin de belangrijkste aanvullende voorwaarden worden genoemd. Deze tekst is lang genoeg in beeld en kan de gemiddelde consument dan ook niet ontgaan.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie volgt adverteerder in het verweer dat in de bestreden televisiecommercial waarin ‘all-in-one’ wordt gepromoot niet – zoals klager stelt – de suggestie wordt gewekt dat deze strekt ter promotie van ‘private lease’. De uiting is op dit punt dan ook niet misleidend.

Uit hetgeen klager bij repliek naar voren heeft gebracht leidt de Commissie af dat de klacht tevens is gericht tegen ‘all-in-one’. De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klager de onderhavige reclame-uiting misleidend acht nu hierin wordt gezegd dat de consument al vanaf € 189,- per maand een Renault Captur rijdt, terwijl de consument – indien hij gebruik wil maken van deze ‘all-in-one’ aanbieding – voorafgaand een aanbetaling van 33,33% van de consumentenprijs aan Renault dient te voldoen en daarnaast nog een slottermijn  van 25% van de consumentenprijs, hetgeen in totaal neerkomt op een bedrag van € 9.969,-.

Niet in geschil is dat de consument die gebruik maakt van het ‘all-in-one’ aanbod niet slechts € 189,- per maand dient te voldoen, maar daarnaast nog een aanbetaling en een slottermijn verschuldigd is van in totaal € 9.969,-.

In verband met de beoordeling van de klacht heeft de Commissie de commercial bekeken op een groot formaat televisie en daarbij het volgende geconstateerd. De onderhavige televisiecommercial duurt ongeveer 29 seconden. Aan het einde van de commercial (het betreft volgens de waarneming van de Commissie 5 seconden) verschijnen diverse mededelingen in beeld, waaronder – centraal in beeld en in een relatief groot lettertype – de tekst: “All-in-One vanaf € 189,- p.m.* inclusief financiering, onderhoud en garantie. Renault.nl”. De tekst onderin beeld waarnaar het sterretje verwijst luidt: “Maandbedrag berekend o.b.v. financiering v.d. consumentenprijs na aftrek van (a) een aanbetaling van 33,33% v.d. consumentenprijs en (b) betaling van een slottermijn ineens van 25% v.d. consumentenprijs. Exacte voorwaarden op renault.nl”. De consument die van het ‘all-in-one’ aanbod van Renault gebruik wil maken mag verwachten dat het sterretje verwijst naar voorwaarden, die enige beperkingen aan het aanbod “All-in-One vanaf €189,-” stellen, maar niet dat hij daarnaast tevens een aanbetaling en een slottermijn aan Renault dient te voldoen van minimaal € 9.969,-. Dat is een beperking, die het aanbod in feite geheel ondergraaft. De Commissie is daarom van oordeel dat sprake is van essentiële informatie die voldoende uit het aanbod zelf en niet pas uit de voorwaarden had moeten blijken. Gelet hierop is de televisiecommercial misleidend wegens het ontbreken van essentiële informatie. Daarnaast overweegt de Commissie ten overvloede dat de tekst met daarin het verwijzingssterretje niet in één keer in beeld verschijnt, maar in fases. Allereerst verschijnt de zin: “All-in-One vanaf € 189,- p.m.*, vervolgens de zin: “inclusief financiering, onderhoud en garantie” en daaronder: “Renault.nl”. Dit leidt af van de overige tekst die tegelijkertijd onderin beeld staat: “Maandbedrag berekend o.b.v. financiering v.d. consumentenprijs na aftrek van (a) een aanbetaling van 33,33% v.d. consumentenprijs en (b) betaling van een slottermijn ineens van 25% v.d. consumentenprijs. Exacte voorwaarden op renault.nl”. De Commissie acht het aannemelijk dat deze tekst de gemiddelde consument gemakkelijk zal kunnen ontgaan, niet alleen omdat sterk de aandacht wordt gevestigd op de all-in-one prijs, maar ook door het – hoewel groter dan in de vorige commercial – relatief kleine lettertype.

De conclusie is dan ook dat sprake is van het ontbreken van essentiële informatie die de consument nodig heeft om een geďnformeerd besluit over een transactie te nemen, mede gelet op het feit dat de uiting als een uitnodiging tot aankoop dient te worden opgemerkt nu daarin een bepaalde auto voor een bepaalde prijs wordt aangeprezen. Derhalve dient duidelijk te zijn onder welke voorwaarden deze prijs van toepassing is. Nu deze informatie in het aanbod zelf ontbreekt en niet duidelijk is voor de gemiddelde consument, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c in verbinding met artikel 8.4 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat deze consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op hetgeen onder punt 2 en volgende is overwogen acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst zij de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap