Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klaagster geadresseerde mailing van Euro-Shopping.

Op de envelop is een “zegel” afgebeeld met de tekst:

“DRINGENDE WAARDEZENDING

****AANDACHT**** “

Voorts staat op de envelop:

“Mevrouw [naam klaagster],

u werd daarnet als een officiële cash geldwinnaar getrokken en bevestigd!”

en:

“Wij hebben al meerdere malen geprobeerd u telefonisch te bereiken.”

De mailing bestaat voorts onder meer uit een brief met als kop: “Dringende prijsmededeling”, een “Officiële Prijsbevestiging” en een bevestiging van een telefoongesprek betreffende “geldtransfer van € 9.500,00”, met op deze bevestiging een voor klaagster bestemde “Nota ter informatie”.

De klacht

In dossier 2013/00497 heeft de Commissie geoordeeld dat deze wijze van reclame maken door Euro-Shopping misleidend is. Blijkens de onderhavige mailing negeert adverteerder de aanbeveling van de Commissie en blijft zij op exact dezelfde wijze reclame maken.

Het verweer

Naar aanleiding van de klacht heeft Euro-Shopping een intern onderzoek verricht, waaruit is gebleken dat de mailing die klaagster en enkele andere geadresseerden hebben ontvangen een oude mailing betreft, die niet verstuurd had mogen worden. Euro-Shopping heeft advies ingewonnen bij haar advocaat en de aanbevelingen die Euro-Shopping in dat kader heeft ontvangen, zijn en/of worden doorgevoerd.

Het oordeel van de Commissie

1) In de uiting wordt klaagster onder meer “bevestigd” en gefeliciteerd als “officiële cash geldwinnaar uit de € 9.500,00 categorie A” en wordt klaagster aangespoord geen tijd te verliezen om haar “zeker gewonnen cash geldaandeel in ontvangst te kunnen nemen” door te kiezen voor “de beste uitbetalingsoptie: per bankcheque of per overschrijving” en “de cash geldopvraag op het bestel-/windocument” in te vullen en beide “binnen de 10 dagen (…) samen met een vrijblijvende bestelling of zonder” naar adverteerder terug te sturen. Hierna kan adverteerder aan klaagster haar “cash geldaandeel aan de € 9.500,00 doen toekomen”. Door bovengenoemde zinsneden, alsmede aanduidingen zoals “officiële prijsbevestiging” en “dringende waardezending”, wordt de indruk gewekt dat klaagster door de ‘documenten’ aan adverteerder toe te sturen gegarandeerd een substantieel geldbedrag in ontvangst kan nemen.

De mededeling op de envelop van de mailing dat adverteerder al meerdere keren heeft geprobeerd klaagster telefonisch te bereiken, draagt bij aan de indruk dat sprake is van een aanmerkelijke prijs waarover adverteerder klaagster telefonisch op de hoogte had willen stellen.

2) De Commissie acht echter niet aannemelijk gemaakt dat van een substantiële geldprijs daadwerkelijk sprake is. Nu - volgens de deelnemingsvoorwaarden - de prijs blijkt te bestaan uit een aandeel in de totale winsom van € 9.500,00 en de hoogte van dit aandeel bepaald wordt door het aantal opgestuurde ‘cashgeldopvragen’, acht de Commissie de mogelijkheid reëel dat van een aanmerkelijk te winnen bedrag geen sprake is. In geval het prijsaandeel kleiner is dan € 2,-, wordt het tegoed zelfs in het geheel niet uitbetaald en is dus geen sprake van een “zeker gewonnen cash geldaandeel”.

3) Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat in de uiting onduidelijke en dubbelzinnige informatie wordt verstrekt over de van deelname aan het kansspel te verwachten resultaten, een van de voornaamste kenmerken van het aangeprezen product als bedoeld in de aanhef en onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4) De Commissie heeft in haar beslissing van 25 juli 2013 in dossier 2013/00497 naar aanleiding van een vrijwel identieke uiting Euro-Shopping aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Nu adverteerder aan deze uitspraak blijkens de thans beoordeelde mailing geen gevolg heeft gegeven, heeft de Commissie besloten om de onderhavige uitspraak als Alert te verspreiden en aldus onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Dat het volgens het verweer om een oude mailing gaat “die niet verstuurd had mogen worden”, maakt het oordeel van de Commissie niet anders.

5) Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie zal de uitspraak als Alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap