Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de mededeling “5 jaar garantie” in volgende uitingen voor elektrische fietsen van Stella:

a. de advertentie in het magazine Pensioenbelangen van augustus 2015
b. de “informatiebrochure elektrische fietsen”
c. de aan klaagster gezonden brief ter begeleiding van de informatiebrochure.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Stella adverteert met 5 jaar garantie voor haar elektrische fietsen. Tijdens het verkoopgesprek is klaagster niet gewezen op geldende voorwaarden. Pas nadat klaagster een elektrische fiets gekocht had, bleek haar uit de algemene voorwaarden op de achterzijde van het koopcontract dat er helemaal geen 5 jaar garantie gegeven wordt. Klaagster verwijst naar de uitspraak van de Commissie van 12 februari 2014, waarin de Commissie van oordeel was – aldus klaagster – dat Stella haar advertenties moest wijzigen. Omdat klaagster de indruk heeft dat dat nog steeds niet gebeurd is, heeft zij deze klacht ingediend. De koop van de elektrische fiets heeft zij geannuleerd.

 

Het verweer

In de door klaagster overgelegde ‘bewijsstukken’ worden de uitzonderingen op de garantie van 5 jaar vermeld. In de advertentie staat “*Garantie op locatie in Nederland, excl. Waddeneilanden. Bij normaal gebruik en onderhoud op accu en motorpakket twee jaar garantie.”

In het koopcontract staat: “Koper erkent tevens de algemene verkoopvoorwaarden van Stella Fietsen te hebben ontvangen en stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op deze overeenkomst.” De algemene voorwaarden staan op de achterzijde van de overeenkomst. Tevens staan de uitzonderingen op de 5 jaar garantie in alle reclame-uitingen (advertenties, brochures etc.) en op de website. Verkoopmedewerkers van adverteerder moeten klanten voor het ondertekenen van het koopcontract wijzen op de uitzonderingen die gelden voor de 5 jaar garantie. Adverteerder stelt te handelen conform de met de Commissie in het verleden gemaakte afspraken betreffende het op de juiste wijze voeren van reclame.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht aldus op dat volgens klaagster in de bestreden reclame-uitingen niet duidelijk wordt gemaakt dat op de geadverteerde “5 jaar garantie” uitzonderingen bestaan. Niet in geschil is dat de garantieperiode van vijf jaar slechts geldt voor het frame van de elektrische fiets en dat - zoals vermeld in de algemene voorwaarden - voor “de voorvork (met vering), het aandrijfsysteem, het batterijpakket, de stuurbedieningsunit en alle overige onderdelen, uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen” de garantietermijn twee jaar bedraagt.

2. In eerdere uitspraken (dossiers 2013/00879 en 2015/00527) heeft de (voorzitter van de) Commissie klachten tegen reclame-uitingen van Stella toegewezen omdat in die uitingen de beperking van het aanbod “5 jaar garantie” niet duidelijk werd gemaakt en er derhalve sprake was van het ontbreken van essentiële informatie. De Commissie begrijpt het verweer aldus dat volgens adverteerder in de thans bestreden uitingen voldoende duidelijkheid omtrent de uitzonderingen op de garantie van 5 jaar wordt verstrekt. Naar aanleiding hiervan overweegt de Commissie het volgende.

3. In de advertentie (uiting a) en de informatiebrochure (uiting b) is de volgende mededeling opgenomen: “*Garantie op locatie in Nederland, excl. Waddeneilanden. Bij normaal gebruik en onderhoud op accu en motorpakket twee jaar garantie.” In de eerste plaats wordt opgemerkt dat deze mededeling, die de indruk wekt dat alleen voor de accu en het motorpakket een kortere garantietermijn dan 5 jaar geldt, niet strookt met de onder 1 aangehaalde algemene voorwaarden waarin is bepaald dat de 5 jaarstermijn slechts voor het frame geldt en voor alle overige onderdelen van de fiets niet.

4. Voorts is de mededeling “*Garantie op locatie in Nederland, excl. Waddeneilanden. Bij normaal gebruik en onderhoud op accu en motorpakket twee jaar garantie” in de advertentie en de informatiebrochure verticaal en in een zeer klein lettertype geplaatst. Daar komt bij dat in de advertentie de - slecht zichtbare - asterisk die naar deze mededeling verwijst niet bij “5 jaar garantie”, maar bij de aanprijzing “5 dagen levertijd” is geplaatst. In de brochure is de asterisk in de hoek van een kadertje geplaatst, naast de tekening van een fiets die bij de tekst “5 jaar garantie” en “landelijk” staat, en is de mededeling waarnaar de asterisk verwijst op de naastgelegen pagina opgenomen. Door de hiervoor beschreven wijze waarop de mededeling tot beperking van het aanbod van 5 jaar garantie in de uitingen is opgenomen, zal deze mededeling de gemiddelde consument gemakkelijk kunnen ontgaan.

5. Gelet op hetgeen onder 3 en 4 is overwogen is de Commissie van oordeel dat de advertentie en de brochure de gemiddelde consument onvoldoende attent maken op het feit dat de nadrukkelijk geadverteerde garantieperiode van vijf jaar slechts geldt voor het frame en niet voor alle overige - en bij een elektrische fiets essentiële - onderdelen. De vermelding daarvan in de algemene voorwaarden doet daar niet aan af. 

6. In de brief (uiting c) die klaagster heeft ontvangen bij toezending van de informatiebrochure staat: “Wij geven u als enige leverancier in Nederland maar liefst 5 jaar garantie op uw fiets.” In deze brief, die als zelfstandige reclame-uiting dient te worden aangemerkt, wordt geen enkel voorbehoud gemaakt voor toepasselijkheid van de garantieperiode van 5 jaar.

7. De beperking die adverteerder hanteert op het aanbod “5 jaar garantie” betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geďnformeerd besluit over de aankoop van een elektrische fiets van adverteerder te kunnen nemen. Nu deze informatie, zoals hiervoor is overwogen, niet duidelijk in de reclame-uitingen is opgenomen en de Commissie tevens van oordeel is dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

8. Gelet op voornoemde onduidelijkheid acht de Commissie de uitingen tevens in strijd met artikel 12 NRC, waarin is bepaald dat indien in reclame over “garantie” wordt gesproken, de omvang, inhoud en tijdsduur van die garantie duidelijk dient te zijn.

9. Nu de Commissie adverteerder reeds eerder heeft aanbevolen in haar reclame-uitingen duidelijk te maken dat de nadrukkelijk geadverteerde garantieperiode van 5 jaar slechts geldt voor het frame van haar elektrische fietsen, en Stella aan die aanbevelingen blijkens de thans beoordeelde uitingen niet of in onvoldoende mate voldoet, heeft de Commissie besloten gebruik te maken van haar bevoegdheid om de uitspraak door middel van verspreiding als Alert onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in de artikelen 7 en 12 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De Commissie zal de uitspraak als Alert laten verspreiden.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap