Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting in ‘Krant van Gouda’. In de uiting zijn twee handen te zien. De ene hand draagt een Mazda speelgoedauto  over aan de andere hand. Boven de afbeelding staat de tekst: “Wij nemen het stokje over van Van Vegten Autobedrijf”. Onder de afbeelding staat de tekst: “Mulder-Mazda-’t Groene Hart De Mazda dealer voor Gouda e.o.”

 

De klacht

In de uiting wordt ten onrechte de indruk gewekt dat adverteerder het Mazda-dealerschap van Autobedrijf Van Vegten in Gouda (hierna: Van Vegten) gaat overnemen. In november hebben Mazda Nederland en adverteerder een brief gestuurd met een soortgelijke strekking aan alle Mazdabezitters in Gouda en omgeving, die voor een groot deel klant zijn bij Van Vegten. Klager vindt dat hij misleid is door adverteerder en verzoekt de Commissie om de handelwijze van adverteerder te veroordelen en adverteerder te verplichten tot een rectificatie in alle media van deze misleidende reclame.

 

Het verweer

Deze klacht staat niet op zichzelf. Adverteerder is met Van Vegten in een juridisch conflict verwikkeld omtrent over en weer gedane reclame-uitingen. Hieraan ligt ten grondslag de beëindiging  van het dealerschap van Van Vegten door de importeur van Mazda Nederland per 1 november 2015.

Het is niet geheel duidelijk tegen welke reclame-uiting de klacht van klager zich richt. Er wordt niet vermeld op welke datum de betreffende advertentie werd geplaatst. In het algemene gedeelte wordt wel de datum 13 november 2015 genoemd, maar onduidelijk is of die datum ziet op de dag van plaatsing. Overigens heeft adverteerder reeds bij brief van 13 november 2015 aan Van Vegten kenbaar gemaakt dat zij elke reclame-uiting waarin vermeld staat dat zij het stokje van Van Vegten overneemt zou staken en heeft adverteerder de uitingen ook niet meer gebruikt.

Adverteerder heeft per 1 november 2015 het Mazda-dealerschap toegewezen gekregen, ten koste van Van Vegten. De in de uiting gewekte indruk is dan ook niet misleidend, aangezien Van Vegten sinds 1 november 2015 geen Mazda-dealer meer is in de regio Gouda. In de uiting is voldoende kenbaar gemaakt dat “het stokje overnemen” van Van Vegten ziet op de voortzetting van het Mazda-dealerschap voor Gouda en omstreken. Enige andere activiteit, zoals het voortzetten van het erkend-reparateurschap, wordt daarin niet betrokken. Adverteerder ziet niet in dat met de uiting de misleidende indruk zou zijn gewekt dat Van Vegten geen Mazda garage meer is. Adverteerder meent dan ook dat de klacht ongegrond dient te worden verklaard, althans dient te worden afgewezen.

 

Repliek

Klager repliceert – samengevat en voor zover hier van belang – als volgt. Uit brieven van Mazda Nederland van 4 november 2015 en adverteerder van 5 november 2015 heeft klager de indruk gekregen dat autobedrijf Van Vegten te Gouda met ingang van 1 november 2015 geen Mazda bedrijf meer zou zijn. Dit is versterkt door de advertentiecampagne in dag- en weekbladen. Adverteerder stelt dat de indruk over de overname van het dealerschap van autobedrijf Van Vegten juist is. Klager bestrijdt dat, nu in de bestreden uiting wordt gezegd: “Mulder Mazda neemt het stokje over van autobedrijf Van Vegten”. Hierin staat niet dat de overname slechts het dealerschap betreft.

 

Dupliek

Adverteerder dupliceert – samengevat en voor zover hier van belang – als volgt. Bij de beoordeling van de klacht dient slechts de advertentie in de Goudse Post en niet de gehele reclamecampagne te worden betrokken. Adverteerder meent dat in de uiting niet de onjuiste indruk is gewekt dat adverteerder de taken als Mazda-garage voor Gouda e.o. van Van Vegten Autobedrijf gaat overnemen. Wel is de indruk gewekt dat zij het Mazda-dealerschap voortzet in plaats van Van Vegten, hetgeen juist is.

 

Mondelinge behandeling

Adverteerder handhaaft haar standpunt en voert voorts nog het volgende aan. Deze klacht is niet los te zien van het juridische conflict tussen Mulder-Mazda-’t Groene Hart en Van Vegten. Bovendien is het opmerkelijk dat Van Vegten op haar site een verwijzing heeft naar de Stichting Reclame Code. Adverteerder heeft het vermoeden dat klager kennelijk ook een belang heeft in deze zaak, hetgeen de klacht in een ander daglicht zou plaatsen.

 

Het oordeel van de Commissie

Niet in geschil is dat adverteerder per 1 november 2015 het Mazda-dealerschap in Gouda e.o. van Van Vegten heeft overgenomen en dat Van Vegten – zij het zonder het Mazda-dealerschap – blijft voortbestaan. Bij de beoordeling of een uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC) let de Commissie op de gehele uiting. De Commissie is van oordeel dat uit de bestreden uiting onvoldoende duidelijk blijkt dat de overname slechts ziet op het Mazda-dealerschap. De gemiddelde consument zal na het lezen van de advertentietekst: “Wij nemen het stokje over van Van Vegten Autobedrijf” gemakkelijk ten onrechte kunnen denken dat Van Vegten ophoudt te bestaan. Dat onderin de advertentie staat: “Mulder-Mazda-’t Groene Hart De Mazda dealer voor Gouda e.o.” maakt het oordeel van de Commissie niet anders. Hieruit blijkt niet, althans onvoldoende duidelijk dat de overname slechts ziet op het Mazda-dealerschap.

Gelet op het voorgaande is in de uiting onduidelijke informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de NRC. Omdat de uiting de gemiddelde consument bovendien ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Klager heeft verzocht adverteerder te veroordelen tot het plaatsen van een rectificatie. De Commissie is daartoe echter niet bevoegd.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap