Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van adverteerder voor de spaaractie waarbij klanten van adverteerder voor ‘kristalglas’ kunnen sparen. In de commercial wordt een muziekstuk ‘uitgevoerd’ met een grote hoeveelheid in de winkel opgestelde glazen, waarna de voice-over luidt: “Sparen voor kristalglas glazen van Villeroy & Boch….. gewoon bij Albert Heijn.” In beeld verschijnt: ”Spaar nu voor kristalglas van Villeroy & Boch Group”, het logo van adverteerder en van “Vivo © Villeroy & Boch Group, Made in Germany”, in een cirkel geplaatst: ”Actie loopt tot 8 februari 2015” en onderaan “Kijk voor de voorwaarden op ah.nl”.

De klacht

Klaagster is na het zien van de commercial gaan sparen voor de glazen in de veronderstelling dat zij voor echte kristallen glazen spaarde. Door berichten in de krant hierover werd haar duidelijk dat het niet ‘echt kristal’ betrof, waarna zij het geluid van de glazen heeft getest en haar bleek dat sprake is van gewoon glas.

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder begrijpt de klacht aldus dat volgens klaagster de indruk zou bestaan dat het ‘kristallen’ glazen betreft, terwijl het om ‘gewoon glas’ zou gaan.

Adverteerder heeft uiterste zorgvuldigheid betracht om overal in de reclame-uiting te spreken over ‘kristalglas’ en juist niet over ‘kristal’ of ‘kristallen glazen’ ter voorkoming van misverstanden.

 

De mondelinge behandeling

Adverteerder heeft het verweer gehandhaafd en nader toegelicht.

Het oordeel van de Commissie

1) De Commissie begrijpt de klacht aldus dat volgens klaagster in de bestreden uiting ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de consument in het kader van de onderhavige actie voor kristallen glazen kan sparen. Volgens klaagster gaat het om ‘gewoon glas’. Adverteerder heeft naar het oordeel van de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat de glazen waarvoor men in het kader van de onderhavige actie kan sparen geen ‘gewoon glas’ maar zogenaamd ‘sonoorglas’ betreffen. Dergelijk glas wordt gerekend tot de categorie ‘kristalglas’ als bedoeld in de Europese Richtlijn inzake kristalglas (69/493 EEG). Ingevolge bijlage 1 bij deze richtlijn dienen vier soorten kristalglas te worden onderscheiden, te weten volloodkristal, loodkristal en twee sonoorglas-varianten. Het verschil tussen deze categorieën is afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde metaaloxide, waaronder lood. Glas waaraan lood is toegevoegd mag, afhankelijk van de hoeveelheid, ‘volloodkristal’ (30% of meer lood) respectievelijk ‘loodkristal’ (24% of meer lood) genoemd worden en beschikt door de toevoeging van lood over een aantal unieke eigenschappen, waaronder bijzondere lichtbreking, helderheid en klank. Bij de twee lagere categorieën, sonoorglas genoemd, is de hoeveelheid toegevoegde metaaloxide lager (10% of meer) en is lood veelal vervangen door andere metaaloxides. Dit is ook het geval bij de glazen van de onderhavige actie van adverteerder, welke tot de derde categorie kristalglas behoren. Overigens, zo heeft adverteerder toegelicht, is het voordeel van deze categorie kristalglas dat het minder snel breekt en afwasmachinebestendig is. Desalniettemin moet geconstateerd worden dat volloodkristal en loodkristal zich van sonoorglas onderscheiden en door voornoemde eigenschappen een hogere prijs hebben.

2) Op grond van het voorgaande is het soort kristalglas van belang voor de consument. Dit is reeds beslist door het Hof van Justitie EG in de zaak C-51/93. Hierin heeft het Hof beslist dat bij de laatste twee categorieën, die van mindere kwaliteit zijn dan volloodkristal en loodkristal, het verschil in kwaliteit van het gebruikte kristalglas niet gemakkelijk herkenbaar is voor de gemiddelde consument en deze dus zo duidelijk mogelijk moet worden geďnformeerd teneinde “te voorkomen dat hij een product van de categorieën 3 en 4 verwart met een product van de hogere categorieën”. De Commissie neemt dit tot uitgangspunt bij de verdere beoordeling.

3) De Commissie begrijpt dat adverteerder geen gebruik heeft gemaakt van de term ‘sonoorglas’, omdat deze, net als ‘(vol)loodkristal’, zoals benoemd in het Glasartikelenbesluit uit 1972 (STb. 1972,668), in het economisch verkeer niet (meer) wordt gehanteerd en bij de consument onbekend zou zijn. Gelet op voornoemde Richtlijn en uitspraak van het Europese Hof ligt het echter op de weg van adverteerder om de consument te informeren over de categorie kristalglas van onderhavige actie.

4) De Commissie constateert dat in de uiting nadrukkelijk is vermeld en getoond dat het in de onderhavige actie ‘kristalglas glazen’ betreft. En weliswaar is, anders dan in de folder van adverteerder waarover de Commissie beslist in 2014/00867, het woord kristal niet op andere wijze in de uiting gebezigd maar dit neemt niet weg dat– bijvoorbeeld door een duidelijke verwijzing naar een internetbron hierover - enige nadere informatie over de specifieke aard van de gespaarde “kristalglas glazen” had moeten worden gegeven teneinde te voorkomen dat de gemiddelde consument ervan uit zou gaan dat wordt gespaard voor glazen van de hogere categorieën kristalglas (volloodkristal of loodkristal). In dit verband acht de Commissie onvoldoende dat voor kennisneming van “de voorwaarden” wordt verwezen naar ah.nl.

 

5) De informatie over de kwaliteit van het kristalglas waarvoor men spaart betreft op grond van het voorgaande essentiële informatie waarover de gemiddelde consument dient te beschikken teneinde een geďnformeerd besluit te nemen over een transactie. Door het ontbreken van informatie over de kwaliteit van het kristalglas zal de gemiddelde consument kunnen menen dat hij spaart voor een hogere kwaliteit kristalglas (volloodkristal of loodkristal) dan waarop de actie in werkelijkheid betrekking heeft (sonoorglas categorie 3). Hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe worden gebracht een besluit te nemen over een transactie dat hij anders niet had genomen. Gelet op het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Derhalve wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap