Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial voor New York Pizza.

Te zien is dat een koerier twee pizza’s bezorgt bij een jong stel op een woonboot. Als de be-zorger wegloopt, glijdt hij uit op de loopplank. Terwijl het stel binnen pizza zit te eten, is een plons te horen en hulpgeroep van de kennelijk in het water gevallen bezorger. Het stel rea-geert hierop door de schuifpui te sluiten en verder te eten.

De klacht

Het niet helpen van de pizzabezorger die te water is geraakt en om hulp roept is niet alleen onfatsoenlijk en egoïstisch, maar ook een misdrijf en dus strafbaar. Dat de kwaliteit en de smaak van de pizza prevaleren boven het lot van de bezorger is laakbaar. De commercial geeft een verkeerd signaal af en versterkt het beeld van een steeds individualistischer samen-leving waarin men zich steeds minder bekommert om anderen.

Het verweer

Het sluiten van de schuifpui naar aanleiding van het schreeuwen van de pizzakoerier is een absurde reactie, waarmee op een grappige manier wordt duidelijk gemaakt dat de pizza ‘aso-ciaal’ lekker is. Het is absoluut niet zo dat adverteerder de pizza’s belangrijker vindt dan de koeriers. Het is geenszins de bedoeling van adverteerder om de koeriers of wie dan ook te kwetsen of anderszins negatief te stemmen.

De mondelinge behandeling

Namens adverteerder wordt benadrukt dat de commercial bewust ‘cartoonesk’ is uitgevoerd.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de televisiecommercial in strijd acht met de goede smaak en/of het fatsoen als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met (één van) deze crite-ria stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. Be-oordeeld wordt of de commercial naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat.

Daarvan is naar het oordeel van de Commissie, voornoemde terughoudendheid in acht ge-nomen, in de onderhavige commercial geen sprake. Met in reclame niet ongebruikelijke en voldoende herkenbare overdrijving worden de pizza’s van adverteerder aangeprezen. Daarbij wordt niet in ernst gesuggereerd dat het maatschappelijk aanvaardbaar is om geen hulp te verlenen aan iemand die in het water is gevallen. De beelden van het pizza-etende stel dat het hulpgeroep van de koerier nadrukkelijk negeert, zullen naar het oordeel van de Commissie door de gemiddelde consument niet worden opgevat als een instemming met of een aanspo-ring tot dergelijk gedrag. De commercial is duidelijk humoristisch bedoeld. Dat deze niet door iedereen wordt gewaardeerd nu daarin schijnbaar een strafbaar feit wordt getoond kan, gelet op het voorgaande, niet tot het oordeel leiden dat de commercial in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen. Daarom wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap