Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klaagster gerichte mailing, bestaande uit een brief van adverteerder en een op klaagsters naam gesteld “persoonlijk en gratis certificaat voor een geluksom van 245.000,00 Euro”.

De klacht

Klaagster stelt dat zij tegen haar wil per week 2 à 3 van dergelijke brieven ontvangt van

Dr. Grant en andere adverteerders. Zij heeft ook tegen de van andere adverteerders afkomstige uitingen een klacht ingediend (bij de Commissie bekend onder de dossiernummers 2015/00292, 2015/00310 en 2015/00311). Zij wil dat de toezending van deze uitingen stopt, maar weet niet hoe zij dit kan bereiken. In de in dossier 2015/00292 ingediende klacht, die in de onderhavige klacht wordt genoemd, stelt klaagster dat ze 72 jaar is en er “weleens in [is] getrapt, het gaat ze alleen maar om die 45 euro”.

Het oordeel van de Commissie

1.

In de brief van adverteerder aan klaagster staat onder meer:

“Zeker, met meer dan 245.000 Euro kunt u zich eindelijk bevrijden van de zorgen die momenteel het zwaarst op u drukken. Daaraan mag u in geen geval twijfelen. Als u deze brief ontvangt, dan stelt u zich geen vragen meer, want u hebt geen minuut meer te verliezen. Waarom? Omdat er u nog slechts 7 dagen overblijven om hetgene aan te vragen dat uw geluk zou kunnen betekenen. De boodschap die ik vorige week heb ontvangen, was duidelijk. Er resten u nog slechts enkele dagen om tot actie over te gaan…

WAT MOET U DOEN OM HET GELUK VAN DEZE 245.000,00 EURO TE KUNNEN OPEISEN?

Verder wordt klaagster meegedeeld “dat deze procedure voor u volledig gratis is” en dat het bedrag van 40 Euro dat bij het certificaat moet worden gevoegd uitsluitend dient “om de behandeling- en administratieve kosten te dekken”. Volgens de brief kan klaagster vaststellen dat “alles klaar [is] voor het ontvangen van uw geluk en om een einde van uw geldzorgen te maken”. Klaagster wordt aangespoord het bijgevoegde “persoonlijk certificaat” in te vullen en “absoluut zo vlug mogelijk” terug te sturen. Voor “al uw projecten die momenteel op de beste weg naar de vervulling zijn” moet klaagster meteen antwoorden.

Onder deze tekst is een ondertekende ‘cheque’ afgebeeld met daarop klaagsters naam en adres en enkele malen het bedrag van € 245.000,00.

In een “PS” staat: “Uw certificaat is niet aan derden overdraagbaar. Alleen u, Mevrouw [naam klaagster], hebt het recht te vorderen wat in deze brief wordt beschreven…”.

2.

Met het “persoonlijk en gratis certificaat voor een geluksom van 245.000,00 Euro” kan klaagster - binnen 7 dagen - “als de gerechtigde persoon, aan wie deze mededeling werd verzonden” haar “persoonlijk geluksdossier voor 245.000 Euro” aanvragen. Zij moet aankruisen te hebben begrepen dat haar “bijdrage in de behandeling- en administratieve kosten van mijn dossier 40 Euro bedraagt”. Ik een kader staat de aan te kruisen mededeling: “Stuur mij de winst en alle documenten zo snel mogelijk. Ik betaal slechts 5 Euro meer, dus een totaal bedrag van 45 Euro.” Het bedrag van 40 respectievelijk 45 Euro dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Het ‘persoonlijk certificaat’ bevat verder een “vertrouwelijke vragenlijst voor uw dossier”, waarin klaagster naar haar “plannen” (voor aankopen) wordt gevraagd.

3.

In zowel de brief als het ‘persoonlijk certificaat’ wordt naar het oordeel van de Commissie de stellige indruk gewekt dat klaagster, door binnen 7 dagen te reageren, (documenten voor het innen van) het geldbedrag van € 245.000,- zal ontvangen. De Commissie acht het – mede gelet op het ontbreken van een reactie van adverteerder – niet onaannemelijk dat deze door de uiting gewekte indruk niet strookt met de werkelijkheid. Bovendien blijkt klaagster bij het toesturen van het certificaat voor de ‘geluksom van 245.000,00 Euro’ aan adverteerder een “bijdrage” van € 40,- of € 45,- verschuldigd te zijn.

4.

Gelet op het voorgaande dient de onderhavige wijze van reclame maken aangemerkt te worden als agressieve reclame als bedoeld in artikel 14.2 en in de aanhef en onder 2 van Bijlage 2 bij de Nederlandse Reclame Code (NRC), waarin is bepaald dat sprake is van onder alle omstandigheden agressieve reclame in het volgende geval:

De bedrieglijke indruk wekken dat de consument (…) door een bepaalde handeling te verrichten een prijs zal winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen, als er in feite: geen sprake is van een prijs of een ander soortgelijk voordeel, dan wel als het ondernemen van stappen om in aanmerking te komen voor de prijs of voor een ander soortgelijk voordeel afhankelijk is van de betaling van een bedrag door de consument of indien daaraan voor hem kosten zijn verbonden.

Nu sprake is van agressieve reclame, is de uiting ook oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5.

De bestreden uiting betreft geadresseerde reclame die via de brievenbus is verspreid. Op deze reclame is, naast de algemene bepalingen van de NRC, de Code Brievenbusreclame, huissampling en direct response advertising (CBR) van toepassing. Krachtens artikel 2 CBR dient de opdrachtgever zich in brievenbusreclame zodanig te identificeren, dat hij gemakkelijk kenbaar en daadwerkelijk bereikbaar is voor de ontvanger. Daartoe moeten naam en adres van de opdrachtgever worden vermeld en kan niet worden volstaan met de vermelding van het postbusnummer. Nu in de onderhavige uiting het adres van adverteerder ontbreekt en slechts een postbusnummer is vermeld, is de uiting in strijd met artikel 2 CBR.

6.

In de uiting wordt druk uitgeoefend op de geadresseerde om snel te reageren “om het geluk van deze 245.000,00 Euro te kunnen opeisen”. In deze omstandigheid en in de ernst van de geconstateerde overtredingen van de toepasselijke regelgeving ziet de Commissie aanleiding om de uitspraak als Alert te verspreiden. Hierdoor wordt de uitspraak onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en 2 CBR. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De Commissie zal de uitspraak als Alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap