Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klaagster gerichte mailing bestaande uit een op klaagsters naam gestelde “Officieele Overdracht van Winst” van “uw persoonlijke prijs ter waarde van 35.000,00 Euro”, een “Officiële Acceptatie-Verklaring” en een brief van adverteerder aan klaagster betreffende de “magisch kosmische methode”.

De klacht

Klaagster stelt dat zij tegen haar wil per week 2 à 3 van dergelijke brieven ontvangt van

Maître Paul Ritter en andere adverteerders. Zij heeft ook tegen de van andere adverteerders afkomstige uitingen een klacht ingediend (bij de Commissie bekend onder de dossiernummers 2015/00292, 2015/00311 en 2015/00312). Zij wil dat de toezending van deze uitingen stopt, maar weet niet hoe zij dit kan bereiken. In de in dossier 2015/00292 ingediende klacht, die in de onderhavige klacht wordt genoemd, stelt klaagster dat ze 72 jaar is en er “weleens in [is] getrapt, het gaat ze alleen maar om die 45 euro”.

Het oordeel van de Commissie

1.

In de “Officieele Overdracht van Winst” staat onder meer:

“Uiteindelijke en definitieve uitslag. De informatie van dit dossier is geheel officieel. Mevrouw [naam klaagster], de uitbetaling van de 35.000,00 Euro aan u is absoluut gegarandeerd. Wij hebben nu dringend uw antwoord documenten nodig! Gelieve neem contact op.”

en

“De uiteindelijke en definitieve uitslag is: Mevrouw [naam klaagster], u heeft werkelijk gewonnen! Bevestigd!”

en

“Het staat vast dat u hoofdwinnares bent van de prijs!”*” (waarbij de asterisk verwijst naar de onderaan de pagina in kleine letters staande tekst “*zie beschikkingsvoorwaarden”).

en

“Meteen na ontvangst van uw Acceptatie-Verklaring garandeer ik u het opsturen van uw persoonlijke prijs ter waarde van 35.000,00 Euro (..)”.

Op de op klaagsters naam gestelde “Officiële Acceptatie-Verklaring” staat onder meer “Bedrag: 35.000,00 Euro” en “Waarborgprijs” en “Bedrag van de enige toegewezen prijs: 35.000,00 Euro”. Verder wordt vermeld dat klaagster voor “het uitkeren van deze prijs ter waarde van 35.000,00 Euro” de “gehele pagina” van de Acceptatie-Verklaring dient in te vullen en “vandaag nog” naar adverteerder dient op te sturen.

2.

Door de hiervoor aangehaalde inhoud van de mailing wordt naar het oordeel van de Commissie de stellige indruk gewekt dat klaagster door snel te reageren een geldprijs van

€ 35.000,- zal ontvangen. De Commissie acht het – mede gelet op het ontbreken van een reactie van adverteerder – niet onaannemelijk dat de door de uiting gewekte indruk dat klaagster definitief winnaar is van het genoemde geldbedrag niet strookt met de werkelijkheid. Voorts blijkt uit de “Officiële Acceptatie-Verklaring”, die klaagster moet invullen en “vandaag” moet opsturen voor het gegarandeerde uitkeren van de prijs van 35.000,00, niet kan volstaan met het snel reageren, maar dat zij bij het toesturen van de ‘Acceptatie-Verklaring’ “een bescheiden bijdrage van maar € 40” verschuldigd is. Voor het geven van “opperste prioriteit” aan klaagsters aanvraag wordt € 5,- extra in rekening gebracht. Het totaalbedrag van € 40,- of € 45,- is bij “vooruitbetaling” verschuldigd.

3.

Gelet op het voorgaande dient de onderhavige wijze van reclame maken aangemerkt te worden als agressieve reclame als bedoeld in artikel 14.2 en in de aanhef en onder 2 van Bijlage 2 bij de Nederlandse Reclame Code (NRC), waarin is bepaald dat sprake is van onder alle omstandigheden agressieve reclame in het volgende geval:

De bedrieglijke indruk wekken dat de consument al een prijs heeft gewonnen of zal winnen dan wel door een bepaalde handeling te verrichten een prijs zal winnen of een ander soortgelijk voordeel zal behalen, als er in feite: geen sprake is van een prijs of een ander soortgelijk voordeel, dan wel als het ondernemen van stappen om in aanmerking te komen voor de prijs of voor een ander soortgelijk voordeel afhankelijk is van de betaling van een bedrag door de consument of indien daaraan voor hem kosten zijn verbonden.

Nu sprake is van agressieve reclame, is de uiting ook oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.

De bestreden uiting betreft geadresseerde reclame die via de brievenbus is verspreid. Op deze reclame is, naast de algemene bepalingen van de NRC, de Code Brievenbusreclame, huissampling en direct response advertising (CBR) van toepassing. Krachtens artikel 2 CBR dient de opdrachtgever zich in brievenbusreclame zodanig te identificeren, dat hij gemakkelijk kenbaar en daadwerkelijk bereikbaar is voor de ontvanger. Daartoe moeten naam en adres van de opdrachtgever worden vermeld en kan niet worden volstaan met de vermelding van het postbusnummer. Nu in de onderhavige uiting het adres van adverteerder ontbreekt en slechts een postbusnummer is vermeld, is de uiting in strijd met artikel 2 CBR.

5.

In de mailing wordt klaagster, naast het “gewonnen” geldbedrag van € 35.000,-, een “magisch kosmische methode” aangeboden, waardoor Maître Paul Ritter “heel dicht bij u in de buurt [zal] zijn, om de juiste en onmiddellijke oplossing van al uw problemen te geven”. Door opzet en vorm van de mailing is naar het oordeel van de Commissie het vermoeden gerechtvaardigd dat de uiting met name op ouderen gericht is. Bovendien wordt in de uiting druk uitgeoefend op de geadresseerde om snel te reageren. In deze omstandigheden en in de ernst van de geconstateerde overtredingen van de toepasselijke regelgeving ziet de Commissie aanleiding om de uitspraak als Alert te verspreiden. Hierdoor wordt de uitspraak onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en 2 CBR. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De Commissie zal de uitspraak als Alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap