Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de huis-aan-huis bezorgde ongeadresseerde folder van de SP, die is verspreid in het kader van het referendum van 6 april 2016 over het verdrag van de Europese Unie met Oekraïne.

 

De klacht

De flyer is in klagers brievenbus gedeponeerd, hoewel die is voorzien van een Nee/Ja sticker. Klager heeft zich hierover per aangetekende brief beklaagd bij de SP, maar hierop is door de SP niet binnen vier weken gereageerd.

 

Het oordeel van de Commissie

De bestreden folder bevat een openbare aanprijzing van de politieke denkbeelden van de SP met betrekking tot het associatieverdrag met Oekraïne en een oproep om bij het daarover te houden referendum “NEE” te stemmen. Onder reclame wordt in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Gelet hierop, en in lijn met eerdere uitspraken van de Commissie ten aanzien van soortgelijke uitingen van de SP, is in het onderhavige geval sprake van reclame (voor denkbeelden) in de zin van artikel 1 NRC en dient de huis-aan-huis bezorgde uiting te worden aangemerkt als ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van artikel 1.1 sub d van de Code Verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk (Code VOR).

Als onweersproken is komen vast te staan dat de bestreden uiting is gedeponeerd in klagers brievenbus, die is voorzien van een Nee/Ja sticker in de zin van de Code VOR. Met deze sticker wordt kenbaar gemaakt dat men geen ongeadresseerd reclamedrukwerk wenst te ontvangen. Nu desondanks de bewuste uiting in klagers brievenbus is gedeponeerd, heeft de SP artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn om te bewerkstelligen dat de in bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers worden gerespecteerd en de Code VOR wordt uitgevoerd en nageleefd.

De (voorzitter van de) Commissie heeft de SP al verschillende malen aanbevolen c.q. vrijblijvend geadviseerd - aanvankelijk zonder, later met een Alert - om niet meer op een dergelijke wijze ongeadresseerd reclamedrukwerk te (doen) verspreiden. Evenals in haar beslissing in dossier 2015/00124 wijst de Commissie erop dat de SP telkenmale de bepaling, op grond waarvan ook een politieke partij Nee/Ja stickers dient te respecteren, overtreedt. Deze bepaling is gebaseerd op een code die tot stand is gekomen in samenwerking met de betrokken brancheorganisaties en bevat een codificatie van maatschappelijke opvattingen. Naar het oordeel van de Commissie kan de SP deze maatschappelijke opvattingen niet negeren en zich eigenmachtig aan deze code onttrekken. Gelet op het voorgaande heeft de Commissie wederom besloten om de onderhavige uitspraak als Alert te verspreiden en aldus onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Adverteerder heeft gehandeld in strijd met artikel 3.1 van de Code VOR. Nu sprake is van reclame voor denkbeelden adviseert de Commissie adverteerder om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Zij zal de uitspraak als Alert laten verspreiden.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap