Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radioreclame. Daarin wordt gezegd:  

“Dextro Energy en de banaan. Ze zeggen dat een banaan je snel energie geeft. Maar hoe kan dat? De kortste weg is toch recht? Daarom neem ik Dextro Energy. Dat komt direct in je bloed en gaat snel naar je hoofd.

Dextro Energy, sneller naar je hoofd”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Deze radioreclame houdt de claim in dat het product Dextro Energy beter is dan een banaan. Dextro Energy bestaat voor 90% uit suiker. Daarnaast bevat het onder meer wat aroma, antiklontermiddel en vitamine C. Een banaan bevat essentiële vitamines en mineralen zoals magnesium, kalium, mangaan, koper, ijzer, zink, calcium, vitamine B6, B9, A, K en E.

Klaagster kan zich dan ook niet voorstellen dat adverteerder mag claimen dat een banaan minder goed is dan “hun suikerklontje”.

 

Het verweer

Helaas lijkt  klaagster de boodschap van de reclamespot voor Dextro Energydruivensuikertabletten verkeerd te hebben begrepen.

Klaagster is van mening dat met de radiospot wordt beweerd dat Dextro Energy beter zou zijn dan een banaan. Dit zou echter onjuist zijn, aangezien een banaan behalve suiker ook nog diverse vitaminen en mineralen bevat. 

Klaagster is dus kort gezegd van mening dat de spot als boodschap heeft dat bananen slechter zijn dan Dextro Energy en men in plaats daarvan Dextro Energy zou moeten gebruiken.  Hiertegen zou bezwaar moeten worden gemaakt, aangezien bananen anders dan Dextro Energy nog andere voedingsstoffen bevatten.

Allereerst benadrukt adverteerder dat het geenszins haar bedoeling is om te propageren dat Dextro Energy 'beter' zou zijn dan bananen. In de bestreden reclame wordt dit echter op generlei wijze beweerd of gesuggereerd. Adverteerder voert hiertoe het volgende aan.

a.

In de radiospot wordt in het geheel geen 'algehele vergelijking' tussen bananen enerzijds en Dextro Energy anderzijds gemaakt. De spot richt zich veeleer uitsluitend op één enkel aspect, namelijk hoe snel (de koolhydraten uit) bananen respectievelijk Dextro Energy in het bloed en daarmee ook in de hersenen (in de spot aangeduid als 'hoofd') terechtkomen. Zodoende wordt er in de spot ook uitdrukkelijk gezegd: "Omdat Dextro Energy direct in je bloed komt en snel naar je hoofd gaat."

Hieruit volgt reeds dat bij de luisteraar niet de indruk kan ontstaan dat er een vergelijking zou worden gemaakt tussen alle voedingsstoffen in bananen enerzijds en Dextro Energy anderzijds. Er wordt veeleer expliciet benadrukt dat het alleen om de vraag gaat hoe snel bananen respectievelijk Dextro Energy in het bloed en daarmee ook in het hoofd terechtkomen. In de hele spot is op geen enkele wijze sprake van overige voedingsstoffen die in bananen respectievelijk Dextro Energy aanwezig zijn, zodat ook niet de indruk kan ontstaan dat het totale gehalte aan voedingsstoffen van bananen en Dextro Energy zou worden vergeleken, of dat bananen als zodanig 'in een kwaad daglicht' zouden worden gesteld.

Reeds om deze reden kan de redenering van de klaagster niet worden gevolgd.

b.

Met de spot wordt inderdaad slechts tot uitdrukking gebracht dat Dextro Energy sneller in het bloed en zodoende ook in het hoofd terechtkomt dan de koolhydraten uit bananen. Deze door de spot gedane bewering is wetenschappelijk gefundeerd en derhalve bewezen juist. Dit blijkt ook uit het volgende:

aa.

Adverteerder gaat ervan uit dat zij algemeen bekend mag veronderstellen dat alleorganen van het lichaam door de bloedsomloop van energie worden voorzien. Adverteerder kan wat dit betreft afdoende bewijzen overleggen indien de Commissie dit nodig acht. Het lichaam heeft zowel voor zijn fysieke als voor zijn geestelijke activiteiten energie nodig. Energie kan niet door het lichaam zelf worden aangemaakt, maar moet via de voeding worden toegevoerd. Meer dan de helft van de energiebehoefte wordt via koolhydraten aan het lichaam toegevoerd, de rest via vetten en eiwitten. Zodoende zijn koolhydraten de belangrijkste energiebron van het lichaam.

bb.

Koolhydraten komen in verschillende vormen voor, namelijk als monosachariden (enkelvoudige suikers) en polysachariden (meervoudige suikers). Dextrose, het hoofdbestanddeel van Dextro Energy, betreft een enkelvoudige suiker, Daarnaast zijn er twee- en meervoudige suikers (polysachariden) die, anders dan enkelvoudige suikers, niet uit slechts één bouwsteen, maar uit complexe structuren bestaan. Terwijl Dextro Energy uitsluitend de enkelvoudige suiker dextrose bevat, bevatten bananen daarnaast in het bijzonder ook polysachariden, die aanmerkelijk langzamer worden verteerd. Polysachariden moeten immers eerst in het spijsverteringskanaal worden gesplitst tot dextrose voordat ze in de bloedsomloop terechtkomen en vandaar naar de cellen worden getransporteerd. Bij de enkelvoudige suiker dextrose is een dergelijke splitsing in het spijsverteringskanaal daarentegen niet nodig. Dextrose wordt juist zonder voorafgaande splitsing direct door het spijsverteringskanaal doorgegeven naar de bloedsomloop. Anders dan andere koolhydraten, die eerst langzaam worden verteerd en geleidelijk als energie aan het lichaam worden toegevoerd, komt dextrose zodoende binnen enkele minuten na inname in de bloedsomloop en stelt deze het lichaam direct energie ter beschikking. Zoals bekend is dit vooral in situaties waarin prestaties van het lichaam respectievelijk de hersenen worden verlangd, een zeer specifiek voordeel van dextrose. Zo voorzien in het bijzonder de hersenen bijvoorbeeld hoofdzakelijk met dextrose in hun energiebehoefte. Ze hebben meer dan de helft van de in het lichaam aanwezige dextrose nodig, en in stresssituaties zelfs tot wel 90 procent. Bij een overeenkomstige behoefte is de snelle toevoer van energie vooral een doorslaggevend voordeel omdat de hersenen geen dextrosereserves kunnen aanleggen, maar zijn aangewezen op dextrose die via de bloedsomloop naar de hersenen wordt getransporteerd.

cc.

Met wetenschappelijk onderzoek is dienovereenkomstig ook bewezen dat de koolhydraten uit Dextro Energy (dus dextrose) aanzienlijk sneller in het bloed en daarmee in het hoofd, ofwel de hersenen, terechtkomen dan de koolhydraten uit bananen.

Hoe snel en in welke mate de bloedsuikerspiegel stijgt door de opname van een voedingsmiddel, wordt uitgedrukt in de glykemische index (Gl).

Dextrose bezit de hoogst mogelijke Gl van 100, terwijl bananen slechts een Gl van 60 hebben (Leitzmann, Müller et al.: Ernährung in Prävention und Therapie, Stuttgart 2009), Hieruit volgt reeds dat de koolhydraten uit Dextro Energy aanzienlijk sneller in de bloedsomloop terechtkomen dan die uit bananen.

Aanvullend is aan de Universiteit Freiburg, afdeling voedingswetenschappen, de verandering van de glykemische index na inname van Dextro Energy enerzijds en bananen anderzijds vergeleken. De proefpersonen kregen bij een volgens DIN-normen gestandaardiseerde test enerzijds dextrosetabletten en anderzijds bananen met dezelfde hoeveelheid koolhydraten. Al bij de eerste meting na 5 minuten steeg de bloedsuikerspiegel na inname van de dextrosetabletten met ca. 20%, en in dezelfde periode na het eten van de banaan met slechts ca. 5%. Dat wil zeggen dat de stijging van het bloedsuikergehalte 5 minuten na inname van de dextrosetabletten viermaal zo hoog was als na het eten van de banaan.

Bij een volgende meting na 30 minuten was de bloedsuiker-spiegel bij de dextrosetabletten met bijna 80% gestegen, terwijl deze na het eten van de banaan met amper 40% gestegen was. Zodoende is wetenschappelijk bewezen dat de dextrose uit de Dextro Energyproducten aanzienlijk sneller in het bloed terechtkomt dan dit bij de opname van koolhydraten uit de banaan het geval is.

De enige boodschap die in de radiospot wordt overgebracht, dat de koolhydraten uit Dextro Energy sneller in het bloed en daarmee in het hoofd terechtkomen dan die uit de banaan, is derhalve bewezen juist. De spot beweert of suggereert niets anders. De luisteraar beseft derhalve zonder twijfel dat hier reclame voor een zeer specifiek voordeel van Dextro Energy ten opzichte van andere levensmiddelen - als zodanig wordt de banaan genoemd - wordt gemaakt, namelijk dat Dextro Energy bijzonder snel energie levert omdat het zo snel in het bloed terechtkomt.

Vanzelfsprekend is Dextro Energy niet bedoeld als vervanging van een evenwichtige voeding met gezonde levensmiddelen zoals bananen. Dit wordt echter ook op generlei wijze tot uitdrukking gebracht.

Uit het bovenstaande volgt dat de radiospot niet misleidend en niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC) is.

 

Het oordeel van de Commissie

In de bestreden uiting wordt met betrekking tot Dextro Energy onder meer gezegd:

“Ze zeggen dat een banaan je snel energie geeft. Maar hoe kan dat? De kortste weg is toch recht? Daarom neem ik Dextro Energy. Dat komt direct in je bloed en gaat snel naar je hoofd.

Dextro Energy, sneller naar je hoofd”.

In deze mededeling ziet de Commissie aanleiding de klacht ambtshalve aan te vullen, op grond van haar bevoegdheid om reclame ambtshalve te beoordelen, neergelegd in artikel 7 lid 2 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Die aanvulling betreft het volgende.

Uit voornoemde tekst zou kunnen worden geconcludeerd dat er sprake is van een  gezondheidsclaim als bedoeld in artikel 2 lid 5 van de Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims (hierna: de Claimsverordening), in die zin dat dat door die tekst wordt gesuggereerd dat er een verband bestaat tussen het levensmiddel Dextro Energy en de gezondheid, namelijk dat men van Dextro Energy snel energie krijgt, en wel sneller dan van een banaan.

Artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening luidt:

“Gezondheidsclaims zijn verboden, tenzij zij in overeenstemming zijn met de algemene voorschriften van hoofdstuk II en de specifieke voorschriften van dit hoofdstuk, en er overeenkomstig deze verordening een vergunning is verleend, en zij zijn opgenomen in de in de artikelen 13 en 14 bedoelde lijsten van toegestane claims”.

Alvorens te beoordelen of de onderhavige claim een gezondheidsclaim is en zo ja, of deze claim in strijd is met dit verbod, zal de Commissie adverteerder in de gelegenheid stellen om zich schriftelijk uit te laten op dit punt, en daarbij in te gaan op de beslissing van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: “het Gerecht”) van 16 maart 2016 in zaak T – 100/15. Deze beslissing houdt -kort samengevat- een bevestiging in van de beslissing van de (Europese) Commissie bij Verordening (EU) 2015/8 van 6 januari 2015 om vijf gezondheidsclaims betreffende glucose af te wijzen. Drie van die claims luiden respectievelijk:

“Glucose wordt in het normale energiemetabolisme van het lichaam gemetaboliseerd”;

“Glucose draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme” en

“Glucose draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme tijdens lichaamsbeweging”.

In “PERSCOMMUNIQUÉ nr. 30/16” van 16 maart 2016, gepubliceerd op www.curia.europa.eu, staat over deze beslissing van het Gerecht onder meer:

“Aangezien de gemiddelde consument volgens de algemeen aanvaarde voedings- en gezondheidsbeginselen zijn inname van suiker moet verminderen, heeft de Commissie terecht vastgesteld dat de betrokken gezondheidsclaims, die enkel de heilzame werking van glucose voor het energiemetabolisme op de voorgrond plaatsen zonder te wijzen op de aan een suikerinname inherente gevaren, dubbelzinnig en misleidend waren en dus niet konden worden toegestaan”.

Vervolgens zal klaagster schriftelijk kunnen reageren.

De Commissie zal haar beslissing voor het overige aanhouden.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie stelt adverteerder in de gelegenheid om binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing nadere informatie te verstrekken als bedoeld in het oordeel.

Voor het overige houdt de Commissie haar beslissing aan.

 

Reactie op de tussenbeslissing namens adverteerder

Namens adverteerder is -samengevat- het volgende meegedeeld.

a.

De tekst van de bestreden reclame betreft geen gezondheidsclaim in de zin van VO (EG) 1924/2006. Van een gezondheidsclaim is volgens de definitie van artikel 2 lid 2 onder 5 van voornoemde verordening immers alleen sprake wanneer tot uitdrukking wordt gebracht dat er een verband bestaat tussen een levensmiddel of een van zijn bestanddelen en de gezondheid. De in de uiting gebruikte uitspraken brengen geen enkel effect op de gezondheid tot uitdrukking. De toevoer van energie naar het lichaam is immers een alledaags proces, dat plaatsvindt door opname van alle soorten calorie-houdende voeding, en dientengevolge noodzakelijkerwijs samengaat met de voeding respectievelijk de voedingsopname. Het menselijk lichaam wordt echter door de dagelijkse voedingsopname, die zoals omschreven tot toevoer van energie leidt, noch gezonder, noch minder gezond. Het betreft daarentegen veeleer een louter voedingsspecifiek proces.

Ook uit de bijlage van VO (EG) 1924/2006 blijkt dat energiegerelateerde uitspraken in alle gevallen de voedingswaarde betreffen, doch niet de gezondheid. In de bijlage, die de toelaatbaarheid van uitspraken betreffende de voedingswaarde en voorwaarden voor het gebruik ervan regelt, worden deze zogenaamde energieclaims immers uitdrukkelijk vermeld.

Bij gebrek aan een verband tussen de energievoorziening en de gezondheid, en vanwege de expliciete regeling van energieclaims als uitspraken die de voedingswaarde betreffen, wordt hier derhalve niet voldaan aan de wettelijke definitie van een gezondheidsclaim. Adverteerder verwijst wat dit betreft ook naar het persbericht “Myths & Misunderstandings” van de Europese Commissie, waarin de Europese Commissie heeft uiteengezet dat het begrip 'gezondheidsclaim' niet te breed mag worden uitgelegd.

Uit het bovenstaande volgt al dat de uitspraak "Ze zeggen dat een banaan je snel energie geeft. Maar hoe kan dat? De kortste weg is toch recht? Daarom neem ik Dextro Energy. Dat komt direct in je bloed en gaat snel naar ie hoofd. Dextro Energy, sneller naar je hoofd" hier onafhankelijk van de bepalingen van VO (EG) 1924/2006 voor gezondheidsclaims mag worden gebruikt.

b.

Tot nu toe was de Commissie eveneens van opvatting dat de tekst in de betwiste reclame geen gezondheidsclaim betreft. Adverteerder verwijst naar dossier 2014/00396. In dat geval werd dezelfde reclametekst gebruikt als in het onderhavige geval, met daarbij de uitspraak "en helpt je snel met nadenken".

De Commissie heeft destijds beslist dat de uitspraak "Ze zeggen dat een banaan je snel energie geeft. Maar hoe kan dat? De kortste weg is toch recht? Daarom neem ik Dextro Energy. Dat komt direct in je bloed en gaat snel naar je hoofd. Dextro Energy, sneller naar ie hoofd," waarvan ook hier sprake is, geen gezondheidsclaim betreft, maar dat alleen de toen bovendien gebruikte uitspraak "en helpt je snel met nadenken" een verband met de gezondheid vertoont. Deze passage is door adverteerder sindsdien niet meer gebruikt.

Nu de definitie van een gezondheidsclaim sinds de beslissing in dossier 2014/00396  niet is gewijzigd, verzoekt adverteerder de Commissie om vast te houden aan haar in die beslissing geuite opvatting dat de bovengenoemde uitspraken in de reclame geen gezondheidsclaims betreffen.  

c.

Zelfs wanneer men in de tekst van de bestreden uiting een verband met de gezondheid zou zien, zou het niet gaan om een specifieke, maar een algemene claim in de zin van artikel 10 lid 3 VO (EG) 1924/2006. Volgens deze bepaling zijn verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van een voedingsstof of levensmiddel voor de gezondheid in het algemeen of het gezondheidsrelevante welbevinden toelaatbaar, voor zover hieraan een, in een van de lijsten volgens artikel 13 of 14 genoemde, speciale gezondheidsclaim is toegevoegd. Hierover heeft het Bundesgerichtshof in zijn besluit van 17 januari 2013 (ref. I ZR 5112 - Vitalpilze) echter geoordeeld dat het gebruik van algemene gezondheidsclaims op dit moment nog toelaatbaar is, zonder dat hieraan een specifieke claim uit de lijsten volgens artikel 13 of 14 wordt toegevoegd, omdat deze lijsten nog niet definitief zijn opgesteld.

d.

Geheel uit voorzorg wijst adverteerder er ten slotte op dat ook de in de tussenbeslissing genoemde beslissing van het Gerecht van de Europese Unie in de zaak T-100/2015 niet strijdig is met bovenstaande argumentatie. Ten eerste zijn met deze beslissing claims beoordeeld die noch identiek zijn aan de in de bestreden reclame gebruikte uitspraken, noch van gelijke betekenis zijn. Verder is deze beslissing niet rechtsgeldig geworden. Tegen deze beslissing is beroep aanhangig bij het Europees Gerechtshof onder de zaak C- 296/2016 P.

De beslissing van de (Europese) Commissie bij Verordening (EU) 2015/8 van 6 januari 2015 (bevestigd in voornoemde beslissing van het Gerecht van de Europese Unie in de zaak T-100/2015) is om diverse redenen nietig. Het Gerecht heeft in eerste instantie niet alleen een niet-toepasselijke toetsingsmaatstaf gehanteerd, maar de verordening is ook strijdig met artikel 18 lid 4 VO (EG) 1924/2006, met het principe van proportionaliteit en met het principe van gelijke behandeling. Het beroepsschrift met gedetailleerde argumentatie stelt adverteerder desgewenst ter beschikking van de Commissie.

Gezien het bovenstaande verzoekt adverteerder de Commissie de klacht af te wijzen.

 

De reactie van klaagster bij brief van 6 september 2016

Deze reactie wordt als volgt samengevat.

In de bestreden reclame wordt letterlijk gezegd dat Dextro Energy sneller energie geeft dan een banaan. Of dit wel of niet een gezondheidsclaim is, doet volgens klaagster niet ter zake. Het gaat er om hoe de consument de reclame ervaart. De argeloze consument denkt na het horen van de reclame: het is beter om een Dextro Energy te nemen dan een banaan te eten. Dat is waar klaagster bezwaar tegen maakt.

Klaagster vindt het “ronduit belachelijk” om in een reclame te suggereren dat een snoepje dat vol met suiker zit beter is dan een banaan, die behalve een prachtige bron van energie ook nog vol zit met belangrijke stoffen als potassium, magnesium etcetera.

De consument wordt al volgestopt met voorverpakte, bewerkte levensmiddelen die vol suiker zitten en overgewicht is een reëel probleem in Nederland. 

Klaagster verzoekt de Commissie om haar klacht te honoreren en adverteerder te sommeren om de radioreclame niet meer uit te zenden, op straffe van een boete.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De Commissie stelt voorop dat de thans bestreden uiting wat betreft één volzin afwijkt van de uiting, beoordeeld in dossier 2014/00396, en wel als volgt.

Laatstbedoelde radioreclame bevatte de volzin: “Dat komt direct in je bloed, gaat naar je hoofd en helpt je snel met nadenken”, terwijl nu wordt gezegd: “Dat komt direct in je bloed en gaat snel naar je hoofd”.

Beide uitingen eindigen met: “Dextro Energy, sneller naar je hoofd”.

Anders dan adverteerder blijkens de reactie op de tussenbeslissing kennelijk veronderstelt, werd in de in dossier 2014/00396 beoordeelde uiting niet gezegd: “gaat snel naar je hoofd”, maar “gaat naar je hoofd”. 

2.

In de tussenbeslissing heeft de Commissie overwogen dat uit de tekst:

“Ze zeggen dat een banaan je snel energie geeft. Maar hoe kan dat? De kortste weg is toch recht? Daarom neem ik Dextro Energy. Dat komt direct in je bloed en gaat snel naar je hoofd. Dextro Energy, sneller naar je hoofd” zou kunnen worden geconcludeerd dat er sprake is van een  gezondheidsclaim als bedoeld in artikel 2 lid 5 (kennelijk is bedoeld: artikel 2 lid 2 sub 5) van de Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims (hierna: de Claimsverordening), in die zin dat door die tekst wordt gesuggereerd dat er een verband bestaat tussen het levensmiddel Dextro Energy en de gezondheid, namelijk dat men van Dextro Energy snel energie krijgt, en wel sneller dan van een banaan.

In reactie op de tussenbeslissing heeft adverteerder primair bestreden dat er sprake is van een gezondheidsclaim in de zin van artikel 2 lid 2 sub 5 Claimsverordening. Naar haar mening brengen de in de uiting gebruikte uitspraken geen enkel effect op de gezondheid tot uitdrukking, omdat de toevoer van energie naar het lichaam een alledaags proces is, dat samengaat met de voeding respectievelijk de voedingsopname, en het menselijk lichaam noch gezonder, noch minder gezond maakt. In dit verband heeft adverteerder ook gesteld dat uit de bijlage “Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor” bij de Claimsverordening blijkt dat energiegerelateerde uitspraken in alle gevallen de voedingswaarde betreffen, en niet de gezondheid. Verder meent adverteerder dat het proces van nadenken geen enkel verband houdt met de gezondheid.

De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Zij stelt voorop dat uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 september 2012, nummer C544/10 ( Deutsches Weintor/Land Rheinland Pfalz) volgt  dat het woord ‘verband’ zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 sub 5 Claimsverordening ruim moet worden uitgelegd. In rechtsoverweging 34 staat onder meer: “Het woord ‘verband’ moet dus ruim worden begrepen”.

De Commissie deelt bovengenoemd standpunt van adverteerder, neergelegd in de reactie op de tussenbeslissing, niet. Zij overweegt daartoe het volgende.

Allereerst houdt “het proces van nadenken” wel degelijk verband met de gezondheid, en wel met de werking van de hersenen. Verder heeft de tekst van de uiting geen betrekking op de toevoer door Dextro Energy van energie naar het lichaam in het algemeen, maar op snelle toevoer van energie naar het hoofd, en wel sneller dan in geval men een banaan eet. Hierdoor impliceert de uiting dat er een verband bestaat tussen het levensmiddel Dextro Energy en de snelle toevoer van energie naar het hoofd.

Het beroep van adverteerder op de bijlage bij de Claimsverordening, geheten “Voedingsclaims en voorwaarden daarvoor”, kan niet slagen. Deze bijlage bevat claims betreffende energie, namelijk “lage energetische waarde”, “verlaagde energetische waarde” en “bevat geen energie”, maar dat betekent nog niet dat een claim betreffende energie geen gezondheidsclaim kan zijn.

Zoals hiervoor overwogen, werd in de in dossier 2014/00396 beoordeelde uiting niet gezegd: “gaat snel naar je hoofd”, maar “gaat naar je hoofd”. De stelling van adverteerder dat de Commissie in dossier 2014/00396 heeft beslist dat de uitspraak "Ze zeggen dat een banaan je snel energie geeft. Maar hoe kan dat? De kortste weg is toch recht? Daarom neem ik Dextro Energy. Dat komt direct in je bloed en gaat snel naar je hoofd. Dextro Energy, sneller naar je hoofd," geen gezondheidsclaim betreft, is dan ook onjuist.

Subsidiair heeft adverteerder zich beroepen op artikel 10 lid 3 Claimsverordening en op een beslissing van het Bundesgerichtshof met betrekking tot die bepaling. Adverteerder heeft gesteld dat zelfs wanneer men in de tekst van de bestreden uiting een verband met de gezondheid zou zien, het niet zou gaan om een specifieke, maar een algemene claim in de zin van artikel 10 lid 3 van de Claimsverordening.

Deze bepaling luidt, voor zover hier van belang:

“Verwijzingen naar algemene, niet-specifieke voordelen van (…) het levensmiddel voor de algemene gezondheid of voor het welzijn op gebied van gezondheid zijn alleen toegestaan (…)”.

Van een verwijzing naar een dergelijk algemeen, niet specifiek voordeel is naar het oordeel van de Commissie geen sprake. Door het verband dat in de uiting wordt gelegd tussen het levensmiddel Dextro Energy en de snelle toevoer van energie naar het hoofd, en wel sneller dan in geval van het eten van een banaan, wordt juist verwezen naar een specifiek voordeel van Dextro Energy. Reeds daarom kan het beroep op artikel 10 lid 3 Claimsverordening in combinatie met de beslissing van het Bundesgerichtshof niet slagen.  

Gelet op het bovenstaande, meer in het bijzonder het verband dat in de uiting wordt gelegd tussen het levensmiddel Dextro Energy en de snelle toevoer van energie naar het hoofd, en wel sneller dan in geval van het nuttigen van een banaan, is er naar het oordeel van de Commissie sprake van een gezondheidsclaim als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub 5 Claimsverordening. 

Meer subsidiair heeft adverteerder gesteld dat de in de tussenbeslissing genoemde beslissing van het Gerecht van de Europese Unie van 16 maart 2016 in dossier T – 100/15 niet in strijd is met hetgeen adverteerder primair en subsidiair in reactie op de tussenbeslissing heeft aangevoerd. De Commissie volgt deze stelling niet, en overweegt daartoe het volgende.

De vijf in deze beslissing beoordeelde gezondheidsclaims betreffende glucose zijn niet identiek aan de in de bestreden uiting gebruikte uitspraken, maar de Commissie acht drie van die claims, namelijk de in de tussenbeslissing aangehaalde claims:

“Glucose wordt in het normale energiemetabolisme van het lichaam gemetaboliseerd”;

“Glucose draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme” en

“Glucose draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme tijdens lichaamsbeweging”

van gelijke betekenis als de gezondheidsclaim, die in de onderhavige uiting besloten ligt, in die zin dat het gaat om het verkrijgen van energie door glucose/dextrose.

Verder heeft de Commissie kennis genomen van de inhoud van voornoemde beslissing van het Gerecht van de Europese Unie in dossier T – 100/15 en van de mededeling van adverteerder dat beroep is ingesteld tegen deze beslissing. Noch het feit dat beroep is ingesteld, noch de argumenten van beroep die adverteerder in reactie op de tussenbeslissing naar voren heeft gebracht, geven de Commissie echter aanleiding om te oordelen dat de uitspraak een kennelijke misslag bevat en daarom geen rekening dient te worden gehouden met dit arrest, inhoudende -kort samengevat- een bevestiging van de beslissing van de (Europese) Commissie bij Verordening (EU) 2015/8 van 6 januari 2015 om vijf gezondheidsclaims betreffende glucose, waaronder de drie hiervoor aangehaalde, af te wijzen.

Omdat niet is gebleken dat de gezondheidsclaim die besloten ligt in de tekst “Ze zeggen dat een banaan je snel energie geeft. Maar hoe kan dat? De kortste weg is toch recht? Daarom neem ik Dextro Energy. Dat komt direct in je bloed en gaat snel naar je hoofd. Dextro Energy, sneller naar je hoofd”  een ingevolge de Claimsverordening toegestane gezondheidsclaim is, is de radioreclame in strijd met artikel 10 lid 1 Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). 

3.

Nu de radioreclame reeds om bovengenoemde reden in strijd is met de NRC, komt de Commissie niet meer toe aan het beoordelen van klaagsters bezwaar dat de reclame de claim inhoudt dat het product Dextro Energy beter is dan een banaan. 

Overigens is de Commissie niet bevoegd om adverteerder te sommeren om de radioreclame niet meer uit te zenden, op straffe van een boete, zoals door klaagster verzocht.

4.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 2 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap