Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aan klager gezonden mailing van Bakker, die bestaat uit de hierna met A, B en C aangeduide onderdelen:

A)

Een geadresseerde envelop, met boven de NAW-gegevens van klager de mededeling: “DRINGENDE OPROEP VOOR:”

Op de voorzijde van de envelop staat verder onder meer:

“BELANGRIJKE MEDEDELING:

Een koerier gaat 197 km naar Emmen afleggen om een MEGAPAKKET + een BANKCHEQUE bij u af te leveren!”

en:

“ATTENTIE! We zijn op zoek naar de winnaar van de cheque van € 10.000,00 met controlecode: EUR-10777!”

Op de achterzijde van de envelop staat, over de afbeelding van een televisie:

“OOK DIT BONUS MEGAPAKKET STAAT KLAAR VOOR TRANSPORT!”

en:

“Schitterende LG LED TV t.w.v. € 999,00

100% GRATIS

voor één van onze trouwe klanten met pakketcode: MEGA-1865”

en:

“MAAK SNEL OPEN! HET GAAT OM EEN GRATIS MEGAPAKKET + EEN BANKCHEQUE!”

B)

Een blad, met op de voorzijde de kop “OFFICIËLE BEVESTIGING!

Uw GRATIS MEGAPAKKET en uw BANKCHEQUE zijn ingepakt en staan verzendklaar meneer [naam klager]!”

Hieronder is een ‘inpakorder’ afgebeeld met als aan klager “te verzenden items”: “EEN MEGAPAKKET+ EEN BANKCHEQUE!”

Verder staat, onder de mededeling “DRINGENDE OPROEP!”, onder meer:

Meneer [naam klager], geef vandaag nog toestemming voor transport van uw GRATIS megapakket + bankcheque naar [adres klager]!

Geachte heer [naam klager],

Vandaag wordt een dag die u niet snel zal vergeten, want vandaag mag ik u als bijzonder gewaardeerde klant blij maken met niet 1 maar 2 grandioze beloningen. In ons magazijn staat namelijk een GRATIS megapakket én een tegen geld inwisselbare bankcheque klaar voor transport. Wij wachten alleen nog op uw toestemming voor transport naar uw adres!”

Op de achterzijde van dit blad staat onder meer:

Het is officieel vastgesteld en bevestigd: u hebt recht op een bankcheque. Controleer NU of u de megacheque van € 10.000,00 kunt winnen!

Zoals ik al verklapt heb, hebt u ook nog recht op een tegen geld inwisselbare bankcheque. (…) en vergelijk uw persoonlijke chequenummer en controlecode met de gepubliceerde chequenummers en controlecodes voor de te winnen geldprijzen in de officiële bekendmaking verderop. (…) Plak de betreffende bankchequezegel dan direct op uw cheque aanvraagbewijs en stuur deze binnen 10 dagen samen met uw bestelbon in om de tegen geld inwisselbare cheque waar u recht op hebt te ontvangen!”

en:

100% GRATIS voor u: een spannend megapakket met een fantastisch geschenk waar u volop van zult genieten meneer [naam klager]!

(…) Controleer (…) de pakketcode (…) Hebt u supergeluk en recht op het 10.000 cm2 MEGAPAKKET? Reageer dan vandaag nog.”

Er is een “Bankcheque Uitkeringsgarantie” afgebeeld, waarop, tussen andere klein gedrukte tekst, groot en vetgedrukt de naam van klager en het bedrag van € 10.000,00 staan.

Verder staat op deze zijde van het blad: “P.S. De snelste inzender met een geldige pakketcode ontvangt bovendien een schitterende LG LED TV helemaal GRATIS!”

Onderaan dit blad staan, klein gedrukt, de “Toekenningsvoorwaarden” en “Spelregels”.

C)

Een blad met op de voorzijde, boven de afbeelding van een televisie, de mededeling:

“Ook dit schitterende bonus MEGAPAKKET staat NU verzendklaar!”

Verder staat er onder meer: “De snelste inzender ontvangt deze schitterende LG LED TV als extra bonus bij een bestelling” en “Ter waarde van € 999,00 nu voor één van onze trouwe klanten 100% GRATIS!”

Onderaan dit blad staat: “PAKKETCODE MEGA-1865 OF MEGA-2433 IS WINNEND EN GEEFT DE SNELSTE INZENDER RECHT OP DEZE LG LED TV!”

Op de achterzijde van dit blad staat een overzicht van chequenummers en controlecodes waarmee men “bij tijdige inzending in de race” is voor geldprijzen van “€ 1000,00, € 2.500,00 of € 10.000,-*”, en een overzicht van pakketcodes waarmee men “GRATIS* recht” heeft op een van de zes “megapakketten” variërend van 100 cm2  tot 10.000 cm2.

De asterisk verwijst naar de in kleine letters onderin de uiting staande mededeling “Lees ook bijgevoegde toekenningsvoorwaarden en spelregels”.

 

De klacht

Klager stelt dat Bakker hem in haar reclame dingen voorhoudt die zij niet waarmaakt. Er moeten iedere keer nieuwe bestellingen op een bijgeleverd orderformulier worden geplaatst, wat klager altijd doet. De bestellingen worden stipt geleverd, maar de door Bakker aangeboden geschenken niet. Dit gebeurt herhaaldelijk, aldus klager, die daardoor “het idee van oplichten” krijgt. Op verzoeken aan Bakker om de geschenken alsnog te leveren, wordt volgens klager niet gereageerd.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Anders dan klager stelt, keert Bakker de toegezegde geschenken en gewonnen geldprijzen wel uit. In de ‘megapakket’ mailing wordt een megapakket voor 10.000 cm2 beloofd. Bij zijn bestelling heeft klager een gratis vlinderbloemenpakket ontvangen, goed voor meer dan 10.000 cm2 van zijn tuin.

Bij de geldprijzen die ter beschikking staan, wordt consequent gesproken over een prijs tot € 10.000,- en wordt niet beweerd dat klager al definitief winnaar is van dit bedrag. Klager ontvangt het bedrag van € 10.000,- gegarandeerd wanneer zijn geluksnummer door de notaris als het winnende nummer getrokken is. De winnende nummers worden pas na afloop van de actie, dus na 31 december 2016, bekend gemaakt. Dit alles staat in de spelregels.

Uit de spelregels blijkt ook dat de televisie aan de snelste inzender met een winnende pakketcode wordt toegekend. De acties van 2016 lopen tot 31 december. Na die datum zullen de winnaars bekend worden gemaakt.

 

De mondelinge behandeling

Alvorens partijen in de gelegenheid te stellen hun standpunten mondeling toe te lichten, merkt de voorzitter van de Commissie op dat klager met de klacht ook een uiting van Bakker betreffende een “cash bankcard” heeft meegezonden. De Commissie heeft naar aanleiding van een soortgelijke klacht van een andere klager reeds over deze uiting geoordeeld (beslissing van 26 mei 2016 in dossier 2016/00347) en Bakker heeft naar aanleiding van de aanbeveling van de Commissie het complianceformulier ondertekend.

Verder verwijst klager in zijn brief van 26 juli 2016 naar een (niet meegezonden) uiting van Bakker waarin “het grootste geschenk ooit” wordt beloofd. Over deze uiting is ook een soortgelijke klacht ingediend, die ter zitting van 4 augustus 2016 door de Commissie is behandeld (dossier 2016/00526) en waarin binnenkort uitspraak wordt gedaan.

Gelet op het voorgaande worden deze twee uitingen in de onderhavige beslissing buiten beschouwing gelaten. Klager stemt hiermee in.

Klager en adverteerder lichten vervolgens hun standpunt nader toe.

Op de vraag van de Commissie hoe wordt bepaald wie “de snelste inzender” is die recht heeft op de LG LED televisie, antwoordt adverteerder dat de notaris uit de inzenders van de eerste paar dagen van de actie de winnaar zal trekken. De aanduiding “de snelste inzender” is dus eigenlijk niet juist, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht zo op dat volgens klager in de bestreden uiting de indruk wordt gewekt dat hij bij zijn bestelling de LG LED TV en een groot geldbedrag zal ontvangen, maar dat dit in werkelijkheid niet het geval is. De Commissie overweegt als volgt.

2. In de uiting wordt door de herhaalde, grote en vetgedrukte tekst de nadruk gelegd op de mededelingen dat een groot megapakket en een bankcheque voor een groot geldbedrag door klager kunnen worden ontvangen, op voorwaarde dat aan klager in de uiting de juiste codes zijn toegekend en hij tijdig en op de juiste wijze bij Bakker een bestelling plaatst. Uit de door klager overgelegde stukken blijkt dat hij bij de mailing de codes en nummers heeft ontvangen die behoren bij het grootste megapakket (10.000 cm2), inclusief de LG LED TV, en de bankcheque voor het hoogste geldbedrag (€ 10.000,-). In werkelijkheid echter blijkt het bij een bestelling te ontvangen megapakket te bestaan uit een zakje vlinderbloemenzaad. Van de in de uiting als “bonus megapakket” aangeduide LG LED TV is slechts één exemplaar beschikbaar, dat aan het eind van de actieperiode wordt toegekend aan de als ‘snelste inzender’ aangewezen besteller. Verder blijkt klager met de hem in de uiting toegekende codes slechts kans te maken op de geldprijs van € 10.000,-, welke prijs aan het eind van de actieperiode wordt toegekend aan degene met het – vooraf door de notaris getrokken – winnende nummer. De bankcheque die door iedere inzender (bij een bestelling van minimaal € 15,-) wordt ontvangen, blijkt een voordeelcheque met een goederenwaarde van € 5,- of een contante waarde van € 2,- te betreffen.

3. Dat de actie met betrekking tot het megapakket en de bankcheque aldus in elkaar steekt, kan slechts uit de spelregels en toekenningsvoorwaarden worden afgeleid. In de uiting wordt één maal op de achterzijde van de hiervoor met C aangeduide uiting via een asterisk naar deze toekenningsvoorwaarden en spelregels verwezen, die met een grote hoeveelheid tekst in een zeer klein lettertype op de achterzijde van uiting B zijn weergegeven. Naar het oordeel van de Commissie wordt de gemiddelde consument op deze wijze onvoldoende duidelijk geïnformeerd over de werkelijke inhoud van de actie. De indruk dat de geadresseerde bij zijn bestelling een waardevol megapakket en groot geldbedrag zal ontvangen indien hij tijdig en op de juiste wijze bij Bakker een bestelling plaatst, wordt aldus onvoldoende weggenomen.

4. Verder wordt in de uiting – zowel in de tekst als in de spelregels –meegedeeld dat “de snelste inzender” met een juiste pakketcode recht heeft op de LG LED televisie. Adverteerder heeft erkend dat deze mededeling onjuist is. In werkelijkheid wordt uit de inzenders van de eerste paar dagen één inzender getrokken en daarmee als winnaar van de televisie aangewezen.

5. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de uiting gepaard gaat met onjuiste en onduidelijke informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Niet kan worden uitgesloten immers dat de consument die in de veronderstelling verkeert dat hij bij zijn bestelling een waardevol geschenk en/of een groot geldbedrag zal ontvangen, (snel) een bestelling zal plaatsen om dat geschenk en die prijs op te vragen. De uiting is daarom misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6. De Commissie heeft Bakker al verschillende malen naar aanleiding van klachten over soortgelijke mailings als de onderhavige aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie wijst bijvoorbeeld op haar beslissingen in de dossiers 2012/00585, 2015/01065 en 2016/00347, waarin telkens is geoordeeld dat de gemiddelde consument door de onduidelijke en/of onjuiste informatie in de uitingen is misleid. In het voortzetten door adverteerder van deze manier van reclame maken via misleidende mailings, ook al is de inhoud daarvan steeds iets anders, ziet de Commissie aanleiding de onderhavige uitspraak via een Alert bekend te maken onder een breed publiek.

7. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing  

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze beslissing als Alert laten verspreiden.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap