Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

 

De bestreden uiting

 

Het betreft een aan klager gezonden en geadresseerde brief. Rechts bovenin de brief staat, onder een referentienummer en de datum van de brief:

“Totaal bedrag            € 248,00

BTW  19%                  €  47,12

 

Totaal incl. BTW:        € 295,12

Datum:                       20-05-2009”

Hieronder staat: “Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de dagtekening van dit schrijven, zodat wij de levering kunnen garanderen.”

 

Hieronder staat de omschrijving van een product, waarnaast nogmaals de prijs staat, gespecificeerd als hiervoor beschreven.

 

Hieronder staat, in kleinere letters:

“Op deze aanbieding zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Voor de algemene toelichting en voor de tekst van de leveringsvoorwaarden zie ommezijde. Dit is een aanbieding en geen factuur. Bij acceptatie van deze aanbieding vragen wij u ervoor te zorgen dat het bedrag binnen 14 dagen is bijgeschreven op rekeningnummer 9634600 (…)”

 

Onderaan de brief staat nogmaals het totale bedrag zoals eerder genoemd en de bankgegevens van adverteerder. Hieronder staat: “Gaarne betaling binnen 14 dagen (20-05-2009)”

 

De klacht

 

De uiting lijkt op een factuur en is derhalve zeer misleidend. Voorts ontbreekt een adres van de adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie is van oordeel dat in de reclame-uiting, gelet op de opmaak - met name de in het oog springende vermelding op drie plaatsen van een ‘totaal’ prijs en een specificatie hiervan - de indruk wordt gewekt dat de geadresseerde voor een door hem gedane aankoop het in de uiting vermelde bedrag verschuldigd is. Ook het feit dat een referentienummer wordt genoemd en de in een dergelijk geval gebruikelijke mededeling: “Gaarne betaling binnen 14 dagen”, doen vermoeden dat het gaat om een factuur voor een door de geadresseerde besteld product. Met de in kleine lettertjes gedrukte tekst, waar onder meer staat dat het een aanbieding betreft, wordt deze indruk onvoldoende weggenomen.

Op grond van artikel 8.5, in verbinding met punt 20 van de in artikel 8.5 genoemde bijlage 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), is deze wijze van reclame maken onder alle omstandigheden misleidend. Gelet op het vorenstaande is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Het bezwaar van klager dat het adres van adverteerder niet in de uiting staat, leest de Commissie aldus, dat klager de uiting in strijd acht met artikel 2 van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct response advertising (CBR), waarin immers is bepaald dat een adverteerder zich in brievenbusreclame zodanig dient te identificeren, dat hij gemakkelijk kenbaar en daadwerkelijk bereikbaar is voor de ontvanger. Nu in dit artikel is bepaald dat naam en adres in het aanbod dienen voor te komen en dat hierbij met de vermelding van het postbusnummer niet kan worden volstaan, acht de Commissie ook deze klacht gegrond.

 

De beslissing

 

Gelet op het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en met artikel 2 CBR. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap