Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft uitingen op de webpagina https://sophysweblog.wordpress.com en de website www.goudenera.nl.

Op eerstgenoemde website, “Sophy’s blog”, staat onder de kop “De échte oplossing voor kanker” onder meer:

“Kanker is een ziekte die veroorzaakt wordt door een fout in de deling van je cellen ergens in je lichaam. (…) Dit artikel vind je ook op de website van mijn praktijk. Kanker kan namelijk nú pas genezen en iedereen die denkt genezen te zijn, vergist zich helaas.(…).

Dat wat de fout in je DNA herstelt, is de samenwerking tussen een aantal mineralen. Onder andere vitamine D, kobalt, vitamine C en zink maken hier deel van uit. Ik heb een olie gemaakt, waar dit alles zich in bevindt en die je op je huid kunt smeren, op de plek waar je een tumor hebt. Daarnaast heb ik een tinctuur ontwikkeld, waar deze mineralen ook in zitten en die je kunt innemen. Dat is namelijk eveneens nodig om echt helemaal te genezen van kanker.

Omdat die fout in je DNA en ook de héle tumor niet zomaar weg zijn, is het aan te raden ook een paar healings te laten doen door mij. Anders verloopt de genezing erg langzaam; misschien wel zo langzaam dat je situatie ondertussen verslechtert. Ik verwijder de tumor in die healings en ik maak je DNA in orde, zodat het zich corrigeert.”

De hiervoor geciteerde tekst staat ook op de website www.goudenera.nl, onder de kop

“Kanker en een gezonde celdeling”.

 

De klacht

Klager stelt dat de door adverteerder gemaakte olie en tinctuur worden gepresenteerd als geschikt voor het genezen van een ziekte bij de mens, namelijk kanker. Daardoor is er sprake van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1 van de Geneesmiddelenwet. Reclame voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend, is verboden ingevolge artikel 84 Geneesmiddelenwet. Noch voor de olie, noch voor de tinctuur is een handelsvergunning verleend, zodat sprake is van wettelijk verboden reclame en strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat sprake is van reclame lijdt geen twijfel, aldus klager, nu adverteerder haar middelen aanprijst als “de échte oplossing voor kanker”, en deze middelen zet tegenover andere middelen en therapieën, zowel regulier als alternatief, die niet effectief (genoeg) zouden zijn.

Verder pretendeert adverteerder met haar healings tumoren te kunnen verwijderen en DNA in orde te kunnen maken. Daarmee zijn de healings kennelijk onderdeel van “de échte oplossing voor kanker”, aldus klager. Er is echter geen enkel bewijs dat adverteerder daadwerkelijk in staat is het door haar geclaimde effect te bewerkstelligen. Daardoor is sprake van misleidende en oneerlijke reclame als bedoeld in artikel 7 NRC.

 

Het verweer

Adverteerder heeft telefonisch (aan het secretariaat van de Stichting Reclame Code) meegedeeld “geen kwaad” in de bestreden teksten te zien en geen aanleiding te hebben om schriftelijk verweer te voeren.

 

De informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad deelt mee dat de uiting onder de competentie van de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) valt. De uiting is niet ter preventieve toetsing aan de KOAG voorgelegd en is niet van een toelatingsnummer voorzien. Indien de uiting wel ter beoordeling was voorgelegd, dan zou de KOAG hebben gevraagd of het om een geregistreerd geneesmiddel gaat. Indien dat niet het geval is, is sprake van strijdigheid met artikel 84 Geneesmiddelenwet en artikel 4 Bijzondere Reclamecode CPG. Indien het wel om een geregistreerd geneesmiddel gaat, is van belang of het een receptplichtig geneesmiddel betreft. Publieksreclame voor een receptgeneesmiddel is in strijd met artikel 85.a Geneesmiddelenwet en artikel 3.a CPG. Daarnaast moet de geclaimde werking in lijn zijn met de geregistreerde SPC. Is dat niet het geval, dat is sprake van strijd met artikel 6 CPG. Bovendien lijkt de uiting in strijd met onder andere de artikelen 8.1 en 9 CPG, aldus de Keuringsraad.

 

Het oordeel van de Commissie

1. In de uitingen stelt adverteerder dat zij, voor “de échte oplossing van kanker”, een olie en een tinctuur met daarin bepaalde mineralen heeft ontwikkeld. Door de olie op de huid te smeren “op de plek waar je een tumor hebt” en de tinctuur in te nemen, kun je volgens de uitingen “echt helemaal genezen van kanker”. Nu de olie en de tinctuur worden gepresenteerd als substanties die geschikt zijn om een ziekte (kanker) bij de mens te genezen, moeten deze middelen worden aangemerkt als geneesmiddelen in de zin van artikel 1 lid 1 sub b van de Geneesmiddelenwet. De uitingen bevatten aldus een aanprijzing van geneesmiddelen. Reclame voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend, is ingevolge artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet verboden. Niet is gesteld of gebleken dat voor de olie en tinctuur een handelsvergunning is verleend. De uitingen zijn dus in strijd met artikel 84 lid 1 Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. De uitingen zijn tevens in strijd met artikel 4 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015, waarin is bepaald dat het verboden is reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor de wettelijk vereiste handelsvergunning niet is afgegeven.

2. In de uitingen prijst adverteerder verder haar healings aan, waarin zij “de tumor verwijdert” en “je DNA in orde maakt, zodat het zich corrigeert”. Nu klager heeft betwist dat adverteerder daadwerkelijk in staat is het door haar geclaimde effect te bewerkstelligen, lag het op de weg van adverteerder de juistheid van deze mededelingen aannemelijk te maken. Adverteerder heeft echter geen enkele onderbouwing voor het beweerde effect van de healings aangevoerd. Dit leidt tot het oordeel dat de uitingen gepaard gaan met onjuiste informatie over de van de aangeprezen healings te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3. De uitingen zijn gericht op een kwetsbare groep mensen, te weten zij die kanker hebben. Soms is voor deze mensen geen genezing meer mogelijk. In de uitingen wordt de indruk gewekt, dat de aanbevolen producten dé oplossing zijn, ook bij ongeneeslijk zieke mensen. Nu met name deze mensen worden misleid, ziet de Commissie aanleiding haar uitspraak door middel van een Alert onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC, artikel 4 CPG 2015 en artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze beslissing als Alert laten verspreiden.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap