Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website http://www.myrainlife.com/rainsoul.nl voor zover het gaat om de hierna (onder de weergave van de klacht) te citeren aanprijzing van het product Rain Core.

 

De klacht

Deze wordt als volgt samengevat. Klaagster maakt bezwaar tegen het feit dat op de website van adverteerder diverse claims worden gebruikt in verband met de verkoop van Rain Core en dat voor die verkoop wordt doorverwezen naar www.agebodyskin.com en www.soulcoresupplementen.nl. Klaagster noemt de volgende claims: “Benefits Core’s formula promotes healthy function within the body’s organs. (…) Aloe Vera benefits digestive health, Chloropyllin improves the function of detoxification pathways, Wheatgrass is a powerful antioxidant that benefits the entire body, and Chlorella is a potent source of vitamins, minerals, fiber and protein.* Many of our customers have already seen and felt the benefits of Core.” Klaagster acht het een ‘doorn in het oog’ dat over de rug van kankerpatiënten dit soort producten worden aangeprezen die zouden zijn ontwikkeld door artsen om kankerpatiëntjes snel te laten herstellen van hun chemokuur. Klaagster is thuis in de orthomoleculaire wereld en weet dat het onderhavige product, dat voornamelijk water, rietsuiker en een paar zaden bevat, er niet voor kan zorgen dat iemand zich beter voelt.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat. In de klacht wordt onder andere naar de websites www.agebodyskin.com en www.soulcoresupplementen.nl verwezen. Zelfstandige distributeurs van adverteerder hebben deze websites opgezet in strijd met het bedrijfsbeleid van adverteerder. Zij heeft de betrokkenen inmiddels op de hoogte gebracht van de onderhavige klacht en werkt met hen samen om die websites compliant te maken. Met uitzondering van de claims die zijn verwoord in het klachtenformulier (over de samenstelling van het product Core op de website www.myrainlife.com) specificeert klaagster niet tegen welke concrete claims de bezwaren zijn gericht. Klaagster heeft, behalve voor zover het betreft de claims met betrekking tot Core, niet voldaan aan de eis dat een klacht redelijkerwijs gesubstantieerd dient te zijn, hetgeen het verweer bemoeilijkt. Adverteerder heeft de klacht zo geïnterpreteerd, dat deze uit twee onderdelen bestaat.

Onderdeel 1 van de klacht is in het algemeen gericht tegen alle claims die zouden suggereren dat de kruidenpreparaten die via de genoemde websites verhandeld worden en kankerpatiënten zouden helpen herstellen van de (bij)werking van chemotherapie, ook op een andere wijze een gunstig effect zouden bieden aan deze groep patiënten. Voor zover de klacht betrekking heeft op testimonials of op claims op een website van adverteerder die specifiek op Nederland is gericht en waarmee zou kunnen worden gesuggereerd dat de producten gunstige eigenschappen zouden hebben specifiek voor kankerpatiënten, verklaart adverteerder dat dergelijke claims verwijderd zijn en niet meer gebruikt zullen worden. Omdat in de klacht dergelijke claims niet expliciet genoemd zijn, geldt deze bevestiging niet als een erkenning dat bepaalde claims, in hun specifieke context, niet aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Ook de claims met betrekking tot het product Core die zijn geciteerd in het klachtenformulier zijn verwijderd van de website en zullen niet meer gebruikt worden totdat is nagegaan en bevestigd dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Met onderdeel 2 van de klacht lijkt klaagster te betogen dat het in het algemeen niet zou zijn toegestaan gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten te gebruiken. Echter, wanneer een aanvraag voor goedkeuring van een gezondheidsclaim door EFSA voor bepaalde nutriënten aanhangig is, zijn claims die zijn opgenomen in de zogenaamde indicatieve lijst van de KAG toelaatbaar op voorwaarde dat een aanvraag voor goedkeuring bij EFSA aanhangig is en dat de claims op de indicatieve lijst staan. De concentraties van de nutriënten worden altijd op de labels van de producten gespecificeerd overeenkomstig de vereisten voor etikettering. Adverteerder zal haar websites kritisch controleren en zal er op toezien dat claims die daarop gebruikt worden in de toekomst zullen voldoen aan de geldende eisen.

 

De reactie van klaagster

Klaagster stelt, zakelijk weergegeven, dat reclame wordt gemaakt voor producten die zo weinig inhoudsstoffen hebben, dat ze geen gezondheidsresultaat kunnen opleveren. Verder stelt zij dat harde, agressieve en opdringerige verkooptechnieken worden gebruikt voor producten die veel geld kosten. Ook is niet duidelijk is welke personen ‘achter adverteerder zitten’.

 

De reactie van adverteerder

Deze wordt als volgt samengevat. De websites www.agebodyskin en www.soulcoresupplements zijn geen websites van Rain lnternational B.V. In zoverre dient klaagster hierom niet ontvankelijk te worden verklaard in haar klacht. Door klaagster is op dezelfde wijze als in de oorspronkelijke klacht niet duidelijk gemaakt wat door haar als een "te lage hoeveelheid van inhoudsstoffen” wordt beschouwd. Adverteerder kan enkel gissen op welke van haar producten en claims de klacht betrekking heeft. Benadrukt wordt dat er niet een op zichzelf staande verplichting bestaat om in reclame-uitingen de concentraties van alle ingrediënten van voedingssupplementen te vermelden. De verpakkingen van verweerster voldoen aan de te stellen eisen. Adverteerder verzoekt de nieuwe (ongefundeerde) verwijten in de nadere reactie, zoals dat sprake zou zijn van "agressieve opdringerige verkooptechnieken" buiten beschouwing te laten. Deze verwijten waren geen onderdeel van de klacht. Overigens worden deze verwijten bestreden. Rain lnternational B.V. is een in Nederland gevestigd en geregistreerd bedrijf. Dit kan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geverifieerd worden. Ten slotte stelt adverteerder dat de Commissie niet bevoegd is om specifieke claims ambtshalve te beoordelen.

 

Het standpunt van de Keuringsraad KOAG/KAG

Dit wordt als volgt samengevat. De reclame-uiting valt door het gebruik van de claims onder de competentie van de KOAG. De uitingen zijn niet ter preventieve toetsing aan de KOAG voorgelegd en niet van een toelatingsnummer voorzien. Indien de betreffende uitingen wel zouden zijn voorgelegd, had de Keuringsraad KOAG/KAG deze niet van een toelatingsnummer voorzien, aangezien er gebruikt wordt gemaakt van diverse medische claims. Het betreft ten aanzien van Rain Core de volgende claims:
•      “Anti-Ontstekingsvoordelen”
•      “De gezondheidsvoordelen van deze zaden zijn uitvoerig bestudeerd en zo effectief bevonden dat hun samenstellingen in Europa als natuurlijke geneesmiddelen worden gebruikt.”

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klaagster maakt bezwaar tegen de volgende specifieke mededelingen over Rain Core op http://www.myrainlife.com/rainsoul.nl: “Benefits Core’s formula promotes healthy function within the body’s organs. Aloe Vera benefits digestive health, Chloropyllin improves the function of detoxification pathways, Wheatgrass is a powerful antioxidant that benefits the entire body, and Chlorella is a potent source of vitamins, minerals, fiber and protein.” De voorzitter merkt op dat deze tekst afwijkt van de uiting die door de Keuringsraad KOAG/ KAG is beoordeeld. De Keuringsraad noemt immers Nederlandstalige teksten en klaagster Engelstalige teksten die inhoudelijk sterk van elkaar verschillen. Op grond hiervan zal de voorzitter de uiting beoordelen zoals die blijkbaar luidde op het moment dat klaagster de klacht indiende en voordat deze door adverteerder is gewijzigd. Deze beoordeling zal ook tot de specifiek door klaagster betwiste claims beperkt blijven.

2)  Anders dan kennelijk het geval is in de door Keuringsraad KOAG/KAG beoordeelde versie van de reclame-uiting, wordt in de nu te beoordelen uiting niet gesuggereerd dat het product een medische werking heeft. Wel worden diverse andersoortige claims in verband met Rain Core gedaan, die, vertaald, als volgt kunnen worden weergegeven:
•   “De formule van Core bevordert een gezonde functie in de organen van het lichaam”
•   “Aloë Vera bevordert een gezonde spijsvertering”
•   “Chloropyllin verbetert de functie van ontgifting trajecten”
•   “Tarwegras is een krachtige antioxidant die voordelen biedt voor het hele lichaam”.
•   “Chlorella is een krachtige bron van vitaminen, mineralen, vezels en eiwitten”.

3)  De claims die inhouden dat Rain Core door zijn ingrediënten een gezonde functie van het lichaam bevordert, respectievelijk de effecten voor de gezondheid die worden toegeschreven aan Aloë Vera, Chloropyllin en tarwegras, dienen alle als een gezondheidsclaim in de zin van Verordening (EG) 1924/2006 (hierna: de Claimsverordening) te worden beschouwd. De claim “bron van” is echter een voedingsclaim in de zin van genoemde verordening. Gelet op de klacht, die in feite inhoudt dat al deze claims ontoelaatbaar zijn, dient beoordeeld te worden of de claims in overeenstemming zijn met de Claimsverordening.

4)  Adverteerder heeft niet gesteld of onderbouwd dat zij gebruik maakt van toegestane claims. De voorzitter constateert dat adverteerder slechts heeft meegedeeld dat zij in reactie op de klacht de uiting heeft aangepast, blijkbaar door voormelde claims te verwijderen. Met betrekking tot de gezondheidsclaim voor Aloë Vera merkt de voorzitter ambtshalve op dat voor deze stof geen sprake is van claims die zijn geautoriseerd en op de lijst met toegestane gezondheidsclaims zijn geplaatst. Wel staan bepaalde claims met betrekking tot deze stof ‘on hold’, dat wil zeggen dat die claims vallen onder de overgangsregeling van artikel 28 lid 5 van de Claimsverordening. De voorzitter begrijpt het verweer van adverteerder aldus dat zij niet aannemelijk kan maken dat in dit geval een specifieke ‘on hold claim’ van toepassing is. Met betrekking tot Chloropyllin en tarwegras is evenmin sprake van claims die zijn geautoriseerd en op de lijst met toegestane gezondheidsclaims zijn geplaatst dan wel ‘on hold’ staan. Daarmee is tevens gegeven dat de algemene claim “De formule van Core bevordert een gezonde functie in de organen van het lichaam” niet gepaard gaat met een geldige gezondheidsclaim overeenkomstig artikel 10 lid 3 Claimsverordening in verbinding met punt 3 van het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 januari 2013 tot vaststelling van richtsnoeren voor de uitvoering van de specifieke voorwaarden voor gezondheidsclaims van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad. Alle in de onderhavige uiting gebruikte gezondheidsclaims zijn op grond van het voorgaande in strijd met de Claimsverordening. Met betrekking tot de voedingsclaim is niet gesteld of gebleken dat aan de voorwaarden voor het gebruik van deze claim is voldaan. Door voormelde gezondheidsclaims te gebruiken, heeft adverteerder gehandeld in strijd met artikel 10 lid 1 Claimsverordening (de claims op basis van Aloë Vera, Chloropyllin en tarwegras) respectievelijk artikel 10 lid 3 Claimsverordening (de algemene claim), terwijl het gebruik van bedoelde voedingsclaim in strijd is met het verbod van artikel 8 lid 1 Claimsverordening.

5)  Op grond van het voorgaande is de uiting in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) voor zover het betreft de hierboven genoemde claims. Nu adverteerder de website heeft aangepast maar de gewijzigde website volgens de Keuringsraad KOAG/KAG in strijd met de wet is door het gebruik van medische claims, ziet de voorzitter geen aanleiding gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

6)  Voor zover klaagster stelt dat adverteerder harde, agressieve en opdringerige verkooptechnieken gebruikt, is de klacht onvoldoende gemotiveerd. Ook de klacht dat niet duidelijk is welke personen betrokken zijn bij adverteerder treft geen doel. Adverteerder hoeft dit in reclame-uitingen niet te vermelden. In zoverre wijst de voorzitter de klacht af.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van hetgeen hierboven onder 1) tot en met 5) is vermeld de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De voorzitter wijst de onderdelen van de klacht af die hierboven zijn bedoeld onder 6).

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap