Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

1.  Het betreft een advertentie op achterzijde van de BelNieuws.nl van 22 maart 2017 in verband met het vijfjarig bestaan van eetgelegenheid Dickens te Huizen. In de advertentie staat onder meer: “Win een auto! Of andere te gekke prijzen”. In de advertentie is een Opel Karl te zien en staat verder “Autogroep Fred Janssen” met blijkbaar een logo van laatstgenoemde.
2.  Op pagina 9 van BelNieuws.nl wordt in een artikel ingegaan op deze actie onder de titel “Dickens viert 5-jarig bestaan met jaar gratis autorijden” waarbij de foto van een auto is te zien en op de bestickering de tekst: “Eet bij Dickens en win deze auto” en “kijk op dickens.nl/ eet­enwin” en “Autogroep Fred Jansen” met daarnaast blijkbaar het logo van laatstgenoemde.

 

De klacht

Deze wordt als volgt samengevat. De advertentie en de bestickering van de auto wekken de indruk dat de eigendom van de auto kan worden gewonnen. Op de bestickering van de auto wordt opgeroepen de website dickens.nl/eetcafe te bezoeken maar deze website toont alleen de krantenadvertentie, zodat de consument niets wijzer wordt. Uitsluitend uit het artikel blijkt duidelijk dat niet de auto maar slechts het gebruik ervan gedurende één jaar kan worden gewonnen. De actie van Dickens in samenwerking met de Autogroep is op grond van het voorgaande geheel misleidend alsmede in strijd met de waarheid. Aanvullende informatie ontbreekt ten onrechte. Klager heeft inmiddels begrepen dat men uitsluitend loten krijgt op basis van het bestede bedrag bij Dickens en niet over de aanschafprijs van een auto bij de Autogroep. Onduidelijk is waaruit de overige prijzen bestaan.

 

Het verweer van Dickens

Dit wordt als volgt samengevat. Er is geen sprake van misleiding. Op iedere uiting staat duidelijk waar men de actievoorwaarden kan raadplegen. Op de achterzijde van de loten staat wat men kan winnen. Op de website van Dickens is voor de actie een speciale pagina aangemaakt (www.dickens.nl/eetenwin) waar alles nogmaals wordt uitgelegd. Elke week worden de winnaars bekend gemaakt op de Facebookpagina en op de website van Dickens. Dickens legt onder meer de spelvoorwaarden over die “Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014” van toepassing zijn op het onderhavige promotionele kansspel.

 

Het verweer van de Autogroep

De Autogroep is geen partij in deze zaak. Dickens heeft de Autogroep gevraagd gedurende één jaar een auto ter beschikking te stellen voor een jubileumactie van het restaurant en heeft zelf voor de uiting en de bestickering gekozen. Het is dus geen actie van de Autogroep. Uit het artikel blijkt duidelijk dat de auto voor één jaar is te winnen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht is gericht tegen de advertentie op de achterzijde van het BelNieuws.nl en tegen de bestickering van de auto zoals deze in een artikel elders in de onderhavige editie van dit blad is te zien. Beide uitingen hebben betrekking op hetzelfde promotionele kansspel. Promotionele kansspelen zijn toegestaan onder de voorwaarden van de Gedragscode promotionele kansspelen. Op het moment dat niet wordt voldaan aan deze code (hierna: de gedragscode) overtreedt de aanbieder van het kansspel de Wet op de kansspelen. Een van de voorwaarden van de gedragscode is dat de oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel en de inhoudelijke informatie daarover niet misleidend zijn (artikel 5 gedragscode). De vraag of sprake is van misleiding, wordt beantwoord aan de hand van de toelichting bij dit artikel en aan de hand van de bepalingen inzake misleidende reclame. De voorzitter oordeelt als volgt.

2)  In de advertentie op de achterzijde van het Belnieuws.nl staat met zoveel woorden dat men de desbetreffende auto kan winnen. Op geen enkele wijze wordt duidelijk gemaakt dat het niet om het winnen van de auto gaat, maar om het winnen van één jaar gratis rijden in de auto. Dit is een wezenlijk verschil waarover de consument correct dient te worden geïnformeerd. Zonder deze informatie kan de gemiddelde consument de advertentie slechts in deze zin begrijpen dat hij de eigendom van de auto wint in plaats van het recht de auto gedurende een jaar te gebruiken. Nu de te winnen hoofdprijs onjuist is voorgesteld en de gemiddelde consument hierdoor zal menen een aanzienlijk grotere prijs te kunnen winnen dan in werkelijkheid mogelijk is, is sprake van misleiding. Dat elders in het blad in een artikel wel correcte informatie wordt gegeven over de hoofdprijs neemt de misleiding niet weg. In de advertentie wordt niet naar dit artikel verwezen terwijl verder niet is gegarandeerd dat lezers de advertentie in verband met dit artikel zullen brengen. De werving voldoet aldus niet aan de voorwaarden van de gedragscode, zodat de advertentie in strijd met de Wet op de kansspelen is.

3)  Voor zover de bestickering van de auto in het artikel zelf is te zien, blijkt uit de samenhang met het artikel voldoende duidelijk dat het gaat om het winnen van één jaar gratis rijden in de auto. Deze samenhang ontbreekt echter indien men de auto in het straatbeeld ziet. In zoverre is hetgeen hierboven onder 2) is vermeld van overeenkomstige toepassing en is ook deze uiting om die reden in strijd met de Wet op de kansspelen.

4)  De voorzitter gaat niet in op de stellingen van klager dat onduidelijk is dat men alleen bij Dickens loten kan verkrijgen alsmede dat volgens hem niet duidelijk is waaruit de overige prijzen bestaan. Of de uitingen op deze punten al dan niet voldoen aan de Gedragscode promotionele kansspelen, is voor deze zaak niet meer relevant nu hierboven reeds is geoordeeld dat de uitingen in strijd zijn met de Wet op de kansspelen. Artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) verbiedt handelen in strijd met de wet, zodat de uitingen in strijd met dit artikel zijn.

5)  De voorzitter houdt zowel Dickens als de Autogroep verantwoordelijk voor de overtreding van artikel 2 NRC. De reclame strekt weliswaar in de eerste plaats tot aanprijzing van (een promotioneel kansspel van) Dickens, maar de Autogroep maakt zijn betrokkenheid bij deze actie duidelijk kenbaar door zijn logo- en naamsvermelding in zowel de advertentie als op de bestickering op de auto. Zij heeft de auto ook voor de actie ter beschikking gesteld.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze te werven voor een promotioneel kansspel.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap