Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de poster van Squirt.org die hangt op de Herenmarkt te Amsterdam, naast een ingang van een speeltuin. De poster toont twee mannen. Op de voorgrond zit een jonge man, gekleed in een korte sportbroek en een mouwloos shirt. Achter hem staat een andere man, die de voorste man in zijn nek zoent, met één arm diens shirt opzij trekt en zijn andere hand in de broek van de voorste man steekt. Naast deze afbeelding staat, onder het logo van Squirt.org, de tekst: “The hookup site TOO HOT for the app store”. Hieronder is een mobiele telefoon te zien met de app van Squirt en afbeeldingen van “Guys Online Now”.

 

De klacht

De poster is niet geschikt om in de omgeving van een speeltuin te hangen. Het maakt klaagster niet uit of er twee mannen, twee vrouwen of een man en een vrouw zijn afgebeeld, maar de pose is veel te sexy.

 

Het verweer

Adverteerder heeft besloten in Nederland reclame te maken voor haar dienst in verband met het homovriendelijke gehalte van dit land. Homoseksueel getinte beelden in reclame-uitingen en/of beelden van een ontbloot bovenlichaam zijn niets nieuws voor Nederland. Volgens adverteerder is de reclame dan ook niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Nederland heeft wereldwijd een voortrekkersrol gespeeld bij de erkenning van homorechten en heeft een voedingsbodem geboden voor een bloeiende homoseksuele gemeenschap. Squirt.org is een dienst voor homoseksuele mannen die relevant is voor deze gemeenschap. Het is wettelijk toegestaan om reclame voor een dergelijke dienst te maken. De poster is niet seksueel uitdagender dan veel reclame-uitingen voor mainstream kledingmerken of de ‘mannelijke stripper’-reclamecampagne die in Nederland is gevoerd.

Klaagsters belangrijkste bezwaar betreft de locatie van de poster. Op basis van een pakketovereenkomst zijn vijftig locaties in het centrum van Amsterdam en vijftig locaties in Rotterdam aangekocht. Ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst was weinig informatie beschikbaar over de exacte locatie waar elke poster te zien zou zijn. Omdat de poster niet seksueel uitdagender is dan andere reclame-uitingen, en de campagne van 24 april tot en met 18 juni 2017 is gevoerd zonder dat er andere klachten zijn ingediend, meent adverteerder dat er geen sprake is geweest van schending van de NRC.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie neemt tot uitgangspunt dat het adverteerder toegestaan is om haar datingdienst voor homoseksuele mannen Squirt.org aan te prijzen. De Commissie beoordeelt niet de bestaande dienst op zich, maar toetst of de wijze waarop daarvoor reclame wordt gemaakt in overeenstemming is met de bepalingen van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

2. De Commissie vat de bezwaren van klaagster tegen de reclame-uiting aldus op dat zij de poster in strijd acht met de goede smaak en/of het fatsoen als bedoeld in artikel 2 NRC voor zover deze in de openbare ruimte in de nabijheid van een speeltuin hangt. Bij de toetsing van een reclame-uiting aan criteria als de goede smaak en het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. De Commissie beoordeelt of de uiting naar de huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare overschrijdt. Hierbij wordt mede rekening gehouden met de wijze waarop de uiting is geopenbaard en in dit geval, gelet op de klacht, specifiek met de situering van de uiting.

3. Adverteerder heeft ervoor gekozen haar erotische dienst in Nederland aan te prijzen op posters die in de openbare ruimte hangen waaronder, zoals in dit geval, in de directe nabijheid van een speeltuin. Dit betekent dat adverteerder in haar reclame-uiting de nodige terughoudendheid in acht dient te nemen om niet de grenzen te overschrijden van wat in het kader van de goede smaak en het fatsoen naar huidige maatschappelijke opvattingen bij de aanprijzing van een erotische dienst toelaatbaar is. Daarbij ligt het voor de hand dat naarmate op de posters het seksuele karakter van de aangeprezen dienst explicieter en nadrukkelijker tot uitdrukking wordt gebracht, de uiting eerder op maatschappelijke bezwaren zal stuiten dan indien dit karakter minder expliciet of nadrukkelijk uit de uiting blijkt.

4. Naar het oordeel van de Commissie heeft adverteerder in het onderhavige geval onvoldoende terughoudendheid betracht. De modellen op de poster zijn in een seksueel getinte pose afgebeeld en er worden expliciete seksuele handelingen getoond. Het op deze wijze zo expliciet aanprijzen van de erotische dienst Squirt.org in de directe omgeving van een speeltuin, waar veel jonge kinderen onvermijdelijk en indringend met de poster zullen worden geconfronteerd, kan naar het oordeel van de Commissie niet in overeenstemming met de goede smaak en het fatsoen worden geacht. De uiting gaat om die reden de grens te buiten van hetgeen maatschappelijk toelaatbaar dient te worden geacht. Dit leidt tot het oordeel dat de poster in strijd is met het bepaalde in artikel 2 NRC voor zover de poster in de nabijheid van een speeltuin is aangebracht. Dat adverteerder naar haar zeggen tevoren niet precies wist op welke locaties de posters kwamen te hangen, dient voor haar rekening en risico te blijven en doet aan eerdergenoemd oordeel niet af.

5. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC voor zover deze is geopenbaard op een locatie in de nabijheid van een speeltuin. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap