Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende reclame-uitingen voor Amslod E-bikes:

1.

Een uiting in een brochure, door klager aangetroffen in een vestiging van adverteerder op 9 juni 2017. Daarin staat over de Amslod Croft, een e-bike, onder meer:

“NU al v.a.

 995,-”.

2.

Een Facebook bericht van 21 juni 2017 waarin onder het logo van Amslod met daaronder de vermelding “Gesponsord” onder meer staat:

“U heeft al een luxe e-bike vanaf 995 Euro!”.

3.

Een uiting op de landingspagina van www.amslod.nl.

Daarin staat onder meer:

“Amslod E-bikes

(…)

NU

   AL V.A.  995,-

binnen 3 dagen rijklaar aan huis geleverd!”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Gesproken wordt over e-bike die leverbaar is voor de prijs van € 995,00. In uiting 3 staat bovendien: “binnen 3 dagen rijklaar aan huis geleverd!”.

Zowel tijdens een bezoek aan de showroom, als bij telefonische navraag op 22 juni 2017 bleek dat deze fiets niet kan worden geleverd. Van het telefoongesprek kan klager een audiofile beschikbaar stellen. Aan klager werd zelfs meegedeeld dat hij de e-bike op dit moment niet eens zou kunnen bestellen. Hoewel de fietsen door Amslod worden geproduceerd, is het niet mogelijk om een levertermijn te krijgen, zo kreeg klager te horen.

Adverteerder zou in haar reclame-uitingen op zijn minst moeten vermelden dat het onderhavige product is uitverkocht of niet meer leverbaar is.

Volgens de dame aan de telefoon kost de goedkoopste e-bike € 1300,00 tot € 1400,00.

 

Het verweer

De klacht is ongegrond, om de volgende redenen.

1.

De fiets van € 995,- waarmee wordt geadverteerd, kan Amslod wel leveren.

2.

Dit model heeft door het grote verkoopsucces meestal wel langere levertijden.

3.

Het “995,- model” is momenteel (juli 2017) zelfs per direct leverbaar.

4.

In het tekstfragment, opgenomen in de bijlagen bij de klacht, welk fragment is overgenomen uit de uitingen van adverteerder, staat duidelijk dat het gaat om:

“Op=Op” en om een gelimiteerde voorraad.

5.

Dat bij contact door klager met Amslod niemand aanwezig was om klager de levertijd duidelijker te kunnen vertellen, zegt niets over de daadwerkelijke levertijden.

6.

Door het grote succes in verkopen is er af en toe een langere levertijd (2 tot 3 maanden) dan adverteerder beoogt bij dit voordelige model. De stelling dat dat model niet leverbaar zou zijn, is onjuist.

Adverteerder concludeert dat er geen sprake is van misleiding.

Ten slotte legt adverteerder een afschrift over van de beslissing van de Commissie in dossier 2016/00774. Dit dossier betreft eenzelfde geval en aan de situatie is niets veranderd, aldus adverteerder.

 

De repliek

Op de punten 1 tot en met 6 van het verweer heeft klager -samengevat- als volgt gereageerd.

Ad 1.

Amslod stelt dat de fiets wel geleverd kan worden. Klager heeft echter het volgende ervaren. Op 6 juli 2017, begin van de middag, werd hij gebeld door Amslod. Meegedeeld werd dat de bewuste fiets leverbaar was. In eerste instantie heeft klager hierop niet positief gereageerd. Toen klager die middag terugbelde, teneinde de fiets alsnog te bestellen, werd hem wederom meegedeeld dat de fiets niet leverbaar was. Klager beschikt over een audiofile van het telefoongesprek.

Ad 2.

Bij navraag is het niet mogelijk om een levertijd te krijgen van Amslod, zelfs niet na het indienen van de onderhavige klacht.

Ad 3.

Klagers eigen onderzoek bewijst het tegendeel van het gestelde onder punt 3 van het verweer.

Ad 4.

In sommige passages is vermeld: “op=op”. In de tekst op de landingspagina is dat  echter niet het geval. Ook in de tv-commercial van Amslod komt deze vermelding niet voor. Klagers e-mail van 7 juli 2017 bevat (via www.youtube.com) een link naar deze commercial.

Ad 5.

Als klager zich als klant meldt bij Amslod, mag hij verwachten dat degenen die in contact zijn met de klanten (zowel persoonlijk als telefonisch) op de hoogte zijn van de levertijden en voorraden. Voor alle modellen was dit het geval, behalve voor de fiets van € 995,00. Over deze fiets kon uitsluitend worden verteld dat deze niet leverbaar was.

Ad 6.

Bij navraag is het gestelde onder punt 6 van het verweer herhaaldelijk tegengesproken.

Klager concludeert dat er sprake is van misleiding, meer in het bijzonder van een lokkertje.

 

De dupliek

Adverteerder begrijpt het punt van klager niet. Zij heeft geen idee wie klager bij Amslod heeft gesproken noch of klager werkelijk iemand heeft gesproken. Zij kan dit niet controleren.

Een feit is dat Amslod de afgelopen week “een honderdtal” modellen uitgeleverd heeft voor € 995,-, van welke modellen klager beweert dat deze niet leverbaar zouden zijn.

Adverteerder weet niet wat zij nog kan doen wat betreft klager, die kenbaar heeft gemaakt dat hij de bewuste fiets helemaal niet wil kopen, aldus adverteerder.

De fietsen zoals geadverteerd zijn wel leverbaar. Indien deze fietsen soms tijdelijk zijn uitverkocht, zijn deze te bestellen.

 

E-mail van 18 juli 2017 van het secretariaat van de Stichting Reclame Code (SRC) aan adverteerder

Door het secretariaat van SRC is onder meer aan adverteerder meegedeeld dat zij in de gelegenheid wordt gesteld om haar stelling, dat Amslod de afgelopen week “een honderdtal” modellen heeft uitgeleverd voor € 995,-, te onderbouwen, door middel van het overleggen van desbetreffende stukken.

 

E-mail van 18 juli 2017 met bijlage van adverteerder.

Adverteerder heeft onder meer het volgende meegedeeld.

Adverteerder legt een uitdraai over van haar administratie van de afgelopen dagen betreffende de Amslod Croft. De totaalbedragen zijn inclusief verwijderingsbijdrage ter hoogte van € 15,-.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat zij haar oordeel zal beperken tot de drie hiervoor onder “De bestreden uitingen” omschreven uitingen, waarvan afdrukken bij de klacht zijn overgelegd. De Commissie zal niet oordelen over een tv-commercial, die klager niet in zijn klacht, maar pas bij repliek heeft genoemd.

De onderhavige klacht komt erop neer dat de in de bestreden uitingen aangeprezen Amslod fietsen, die worden aangeboden “vanaf € 995,-”, niet leverbaar zijn, noch te bestellen zijn. Ter onderbouwing van zijn klacht heeft klager verwezen naar zijn bezoek aan de showroom van Amslod en naar op 22 juni en 6 juli 2017 gevoerde telefoongesprekken met Amslod, waarbij hem werd meegedeeld dat deze fietsen niet konden worden geleverd. In een eerder telefoongesprek op 6 juli 2017 is namens Amslod aan klager meegedeeld dat de bewuste fiets wel leverbaar was, aldus klager.

Gelet op bovenstaande gemotiveerde betwisting door klager van hetgeen in de bestreden uitingen staat, ligt het op de weg van adverteerder om aannemelijk te maken dat er sprake is (geweest) van een redelijke beschikbaarheid van de bewuste Amslod fietsen “vanaf € 995,-”, meer in het bijzonder voor € 995,-, in de periode waaruit deze uitingen dateren. In dit verband overweegt de Commissie dat klager de brochure heeft aangetroffen op 9 juni 2017 en dat het bericht op Facebook dateert van 21 juni 2017. Verder overweegt de Commissie dat uit geen van de bij de klacht overgelegde afdrukken van de bestreden uitingen blijkt dat in (één van) die uitingen is vermeld: “op=op”.

Bij e-mail van 18 juli 2017 heeft adverteerder, in reactie op de haar geboden mogelijkheid om haar stelling bij e-mail van 13 juli 2017, dat zij “de afgelopen week” “een honderdtal” modellen heeft uitgeleverd voor € 995,-, te onderbouwen, een uitdraai overgelegd van haar administratie in de periode 11 tot en met 17 juli 2017 betreffende de Amslod Croft, aldus adverteerder.

In het betreffende overzicht zijn onder het kopje “Verkoopfacturen” 15 ordernummers vermeld met daarachter bedragen inclusief btw en inclusief verwijderingsbijdrage ad € 15,-, zo begrijpt de Commissie. Deze bedragen zijn € 1.010,00 en € 2.020,00, kennelijk al naar gelang de verkoop van één of twee fietsen van € 995,.

Alvorens inhoudelijk te beslissen naar aanleiding van de klacht, acht de Commissie het nodig om nader schriftelijk door adverteerder te worden geïnformeerd over het volgende:

1.

Om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van een ‘redelijke beschikbaarheid’ van de Amslod Croft voor de prijs van € 995,- in de periode van 9 juni 2017 tot en met 28 juni 2017, moet duidelijk worden hoeveel van deze fietsen adverteerder in deze periode  daadwerkelijk ter beschikking had voor € 995,-, gespecificeerd per dag. De Commissie verzoekt adverteerder deze gegevens te verstrekken, gestaafd met stukken voor zover mogelijk. De Commissie neemt als uiterste datum van de periode 28 juni 2017, nu het bericht op Facebook dateert van 21 juni 2017 en verwacht mag worden dat het aanbod minstens een week wordt gestand gedaan.

2.

De Commissie verzoekt adverteerder om te verklaren waarom klager de bewuste fiets  in de periode van 9 juni 2017 tot en met 28 juni 2017 niet kon kopen, noch bestellen.

3.

De Commissie verneemt graag of het in de periode van 9 juni 2017 tot en met 28 juni 2017 mogelijk was om de Amslod Croft voor de prijs van € 995,- te bestellen, indien deze niet voorradig was, en zo ja, wat in dat geval de levertijd was. 

De Commissie stelt adverteerder in de gelegenheid om bovenbedoelde nadere informatie te verstrekken binnen 7 dagen na dagtekening van deze beslissing. Vervolgens zal klager schriftelijk kunnen reageren. 

  Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie stelt adverteerder in de gelegenheid om de Commissie binnen 7 dagen na dagtekening van deze beslissing nader schriftelijk te informeren als bedoeld in bovenstaand oordeel.

Voor het overige houdt zij haar beslissing aan.

 

E-mail van 7 september 2017 van adverteerder

Naar aanleiding van de tussenbeslissing heeft adverteerder de Commissie -samengevat- als volgt geïnformeerd over de punten 1, 2 en 3 van het oordeel.

Ad 1.

Ter beoordeling van de vraag of er sprake is geweest van een ‘redelijke beschikbaarheid’ verwijst adverteerder naar bijlage 1 bij haar e-mail, namelijk een assemblage overzicht van het betreffende product, de Amslod Croft. Hierop zijn de verwerkte productie/assemblage batches te vinden, aldus adverteerder. Per batch worden in de fabriek van adverteerder aantallen geproduceerd van >5 stuks tot <20 stuks per dag. Eerder zond adverteerder aan de Commissie een uitdraai van een periode van klantleveringen van ditzelfde product.

Ad 2.

Waarom klager de fiets niet heeft kunnen bestellen, is adverteerder niet duidelijk. Mogelijk is een showroom-medewerker niet goed geïnformeerd geweest. Wellicht heeft klager telefonisch met andere afdelingen binnen het bedrijf gesproken. Adverteerder acht het niet aannemelijk dat klager (bij navraag binnen de Amslod verkoopafdelingen) telefonisch de Amslod verkoopafdeling heeft gesproken.

Ad 3.

Het was in de periode van 9 juni 2017 tot en met 28 juni 2017 mogelijk om de Amslod Croft te bestellen. Gezien de verkoopaantallen vergeleken met de productieaantallen zou de levertijd relatief kort zijn geweest; adverteerder schat 14 dagen in de betreffende periode.

 

E-mail van 8 september 2017 van klager

De reactie van klager wordt als volgt samengevat.

Ad 1.

Uit het door adverteerder overgelegde document blijkt niet dat dit betrekking heeft op  het model van € 995,00. De Croft wordt verkocht in meer uitvoeringen, zo is aan klager meegedeeld. Met het model van € 995,00 word je gelokt, aldus klager, en vervolgens wordt geprobeerd een duurder exemplaar te verkopen.

Vergeleken bij de eerder toegezonden lijst (betreffende één week) ziet klager in het nu overgelegde document geen enkel ordernummer.

Verder voldoet dit document ook niet aan wat de Commissie heeft gevraagd, aldus klager, namelijk een overzicht van de hoeveelheid beschikbare fietsen in de periode 9 tot en met 28 juni 2017.

Ad 2 en 3.

Op de punten 2 en 3 van de tussenbeslissing ziet klager geen reactie van adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

In elke van de drie bestreden uitingen worden Amslod E-bikes aangeboden voor een prijs vanaf € 995,-, in de folder in het bijzonder de Amslod Croft. Dat betekent dat deze e-bikes, kennelijk al naar gelang de uitvoering, in elk geval voor € 995,- verkrijgbaar dienen te zijn. Klager heeft gemotiveerd bestreden dat deze mogelijkheid bestaat.

Vervolgens heeft de Commissie adverteerder door middel van een tussenbeslissing in de gelegenheid gesteld om duidelijk te maken hoeveel e-bikes van het type Amslod Croft adverteerder in de periode 9 tot en met 28 juni 2017 oftewel in de weken na de datum van aantreffen van de brochure en na publicatie van het Facebook bericht daadwerkelijk beschikbaar had voor € 995,-, gespecificeerd per dag.

In antwoord op de tussenbeslissing heeft adverteerder een “assemblage overzicht” van  de Amslod Croft overgelegd, met assemblagedata van 19 april 2017 tot en met 4 september 2017, waaronder de data in periode 9 juni tot en met 28 juni 2017, behalve de weekenden 10 en 11, 17 en 18, 24 en 25 juni 2017 en maandag 12 en dinsdag 20 juni 2017. Volgens adverteerder zijn in dit overzicht “de verwerkte productie/assemblage batches” te vinden, waarbij per batch in de fabriek van adverteerder aantallen worden geproduceerd van “>5 stuks tot <20 stuks per dag”.

Naar het oordeel van de Commissie is zij met dit overzicht niet althans niet voldoende geïnformeerd over het aantal e-bikes van het type Amslod Croft dat adverteerder in de periode 9 tot en met 28 juni 2017 daadwerkelijk beschikbaar had voor € 995,-, gespecificeerd per dag. Uit het overzicht valt ook niet op te maken dat het gaat om e-bikes die men voor € 995,- kan kopen.

Gegeven de klacht had het op de weg gelegen van adverteerder om voldoende aannemelijk te maken dat de in de bestreden uitingen aangeboden e-bikes daadwerkelijk verkrijgbaar zijn voor € 995,-. Dat heeft adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet gedaan.

Gelet op het bovenstaande gaan de bestreden uitingen gepaard met onjuiste informatie over de beschikbaarheid als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap