Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de radiocommercial van VRB waarin het volgende wordt gezegd:

“Bent u ondernemer? En wist u dat u met een bv 50% minder belasting betaalt? Vraag nu het gratis boek ‘Eenmanszaak of bv’ aan via vrbadvies.nl.”

 

De klacht

In de radiocommercial wordt gesuggereerd dat 50% belasting kan worden bespaard door als zzp-er een bv te gebruiken. Dit klopt volgens klager indien de heffing uit box 1 wordt vergeleken met alleen de vennootschapsbelasting. Maar wie de “opgepotte winst” uit de bv haalt, moet nog 25% aanmerkelijk belang betalen. In dat geval is de eenmanszaak vaak zelfs aanzienlijk voordeliger. Uitgaande van een algemeen erkende waardering van de aanmerkelijkbelangclaim op 25%, is de belastingdruk voor een ondernemer in box 1 maximaal circa 47% en in een bv (vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang) 40% of maximaal 43,75%, aldus klager. Dan is dus geen sprake van het in de commercial genoemde voordeel van 50%. Klager vindt dat de commercial misleidend is en daardoor het consumentenvertrouwen ondermijnt.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De tekst van de commercial is juist, zoals klager overigens volgens VRB onderschrijft. Bij een eenmanszaak ligt het gemiddelde winstbelastingtarief namelijk op 40%, wat uitkomt op 40% winstbelasting/inkomstenbelasting. Bij een bv wordt over de eerste € 200.000,- winst 20% winstbelasting/vennootschapsbelasting betaald. Dat is dus de helft van de gemiddelde belastingdruk in een eenmanszaak. Het geld dat na betaling van deze 20% belasting in de bv resteert, wordt door de meeste ondernemers weer volledig geďnvesteerd in de zaak. Door de veel lagere belastingdruk in de bv houden ondernemers dus vaak het dubbele over om te investeren in vergelijking met een eenmanszaak, aldus adverteerder.

In de commercial wordt niet vermeld dat indien het resterende geld privé wordt gebruikt er nog 25% aanmerkelijk belang (box 2) moet worden betaald, zoals klager opmerkt, omdat een reclamespot te kort is om deze fiscale materie volledig uiteen te zetten. Dit wordt wel vermeld in het boek waarnaar in de commercial wordt verwezen en dat op aanvraag kosteloos verkrijgbaar is bij VRB. Adverteerder ontkent dat de radiocommercial misleidend is.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen nader toegelicht. Voor zover relevant voor de beslissing wordt hierop ingegaan in het hierna volgende oordeel van de Commissie.

 

Het oordeel van de Commissie

In de radiocommercial wordt zonder voorbehoud of toelichting gesteld dat een ondernemer met een bv 50% minder belasting betaalt (dan een eenmanszaak). Er wordt derhalve een vergelijking gemaakt tussen de belastingdruk bij een zzp’er als eenmanszaak en een zzp’er die onderneemt via een bv. Om een dergelijke vergelijking van belastingdruk niet onvolledig te laten zijn, dient in de berekening van de belastingbesparing de aanmerkelijkbelangheffing te worden meegenomen. Vast staat dat bij de mededeling in de commercial dat een ondernemer met een bv 50% minder belasting betaalt, de aanmerkelijkbelangheffing buiten beschouwing is gelaten. Gelet hierop gaat de commercial naar het oordeel van de Commissie gepaard met wegens onvolledigheid onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde ondernemer tot wie de commercial is gericht door de onjuiste informatie op het verkeerde been kan worden gezet en via deze uiting tot een besluit over een transactie kan worden gebracht dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de commercial tevens misleidend. Daardoor is de commercial oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Dat een radiocommercial weinig ruimte biedt voor uitleg, zoals adverteerder stelt, neemt niet weg dat de verstrekte informatie juist moet zijn en niet mag misleiden. De enkele verwijzing naar het boek van VRB, waarin in dit verband de aanmerkelijkbelangclaim volgens adverteerder wel aan de orde komt, neemt het misleidende karakter van de commercial niet weg.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap