Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden uiting

 

Het betreft de website www.ryanair.com, waarop een vlucht van Eindhoven naar London-Stansted wordt aangeboden voor € 5,00.

 

De klacht

 

In de recame-uiting staat een link naar een website-pagina waar de ‘optionele kosten’ staan. Bij deze kosten staan onder meer de kosten van het online inchecken. Inchecken is echter een essentieel en vast verplicht onderdeel van een vlucht. Het aanmerken van de kosten voor het online inchecken als ‘optionele kosten’ is in strijd met de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR).

 

Het verweer

 

De tarieven in de reclame-uitingen van adverteerder zijn alle gepubliceerd inclusief belastingen en toeslagen en tevens inclusief de verplichte toeslag van € 5,- voor het online inchecken. Wanneer sprake is van een actie-tarief, is de toeslag voor het online inchecken bij de prijs inbegrepen. Aan passagiers die geen gebruik maken van de mogelijkheid om online in te checken, wordt een toeslag van € 40,- berekend voor het inchecken op het vliegveld. Deze kosten worden slechts in rekening gebracht als men niet online incheckt en zijn derhalve vermijdbaar.

 

Adverteerder acht haar reclame-uitingen in overeenstemming met de Reclamecode Reisaanbiedingen.

 

De repliek en dupliek

 

Klager en adverteerder blijven bij hun standpunt en lichten dit nader toe.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Op grond van artikel III onder 1 RR zijn aanbieders gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen en dienen deze gepubliceerd te worden inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare kosten.

Adverteerder stelt dat alle vaste kosten bij de in de reclame-uiting vermelde prijs zijn inbegrepen. Uit de informatie op de website blijkt echter dat, bovenop het voor de bewuste reis geldende tarief waarmee wordt geadverteerd, onder meer € 5 in rekening wordt gebracht voor het online inchecken. Anders dan adverteerder, die deze kosten op de website als ‘optionele kosten’ aanmerkt, beschouwt de Commissie deze kosten als onvermijdbare en op het moment van publicatie bekende kosten. Voor de betreffende reis wordt immers minimaal € 5,- in rekening gebracht voor het inchecken. Nu deze toeslag niet is inbegrepen bij het in de gewraakte uiting vermelde tarief, heeft adverteerder gehandeld in strijd met artikel III onder 1 RR.

 

De beslissing van de Commissie (25 november 2009)

 

Gelet op het voorgaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel III sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

 

De grieven

           

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

Ryanair voldoet aan de verplichting in artikel 3 van de Reclamecode Reisaanbie­din­gen (RR), nu alle prijzen waarmee zij adverteert alle niet-optionele toe­slagen be­vat­ten, inclusief de check-in fee. Ryanair heeft dit aangetoond aan de hand van duide­lijke voorbeelden. Nu de Commissie aan dit bewijs is voorbijgegaan, is haar be­slis­sing in strijd met de Europese regelgeving en gebaseerd op een klacht die feitelijk onjuist en in strijd met de waarheid is. Als gevolg daarvan zouden con­sumenten wor­­den misleid indien de be­slissing wordt uitgevoerd. In dat geval dient Ryanair met prijzen te adverteren die hoger zijn dan de prijzen die de consu­ment moet betalen.

 

Het antwoord in appel

 

De grieven zijn gemotiveerd weersproken.

Het standpunt van geïntimeerde kan als volgt worden samengevat.

Het inchecken maakt een onlosmakelijk deel uit van een vlucht en mag dus niet apart in rekening worden gebracht. Ryanair houdt zich slechts sporadisch aan deze verplichting. Uitsluitend bij de speciale actietarieven wordt geen aparte fee voor het inchecken in rekening gebracht. Deze actietarieven zijn echter slechts beperkt be­schik­baar wat betreft boekingsperiode, beschikbare stoelen en vluchten. Bij alle andere tickets (de overgrote meerderheid) dient men minimaal € 5,-- per vlucht te betalen bovenop het op de website voor die vlucht genoemde bedrag. Er is dan geen mogelijkheid om gratis in te checken. Blijkbaar is Ryanair ten onrechte van mening dat alleen de speciale actietarieven als reclame gelden. Een website is een vorm van reclame die, ook wat betreft de normale tarieven aan de eisen van artikel III onder 1 RR dient te voldoen.

 

De mondelinge behandeling

 

Geïntimeerde licht zijn standpunt toe.

Volgens geïntimeerde leeft Ryanair bij slechts 5% van de vluchten artikel III onder 1 RR na. In de overige 95% is de toeslag voor het online inchecken niet in de prijs van de vlucht verdisconteerd. Nu het om een vaste onvermijd­ba­re toeslag gaat, handelt Ryanair door het voorgaande in strijd met artikel III onder 1 RR.

 

Het oordeel van het College

 

1. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

 

2. Het College stelt voorop dat ingevolge artikel III onder 1 RR aanbieders hun prijzen die­nen te publiceren inclusief de hun op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten die voor de aangeboden diensten aan de aanbieder moeten worden betaald. Niet in geschil is dat Ryanair aan deze verplichting voldoet voor zover het betreft de door haar aangeboden vluchten waarvoor een bijzonder actie­tarief geldt. In de specifieke reclame-uiting waarover de Commissie heeft geoor­deeld betreft het de vlucht van Eindhoven naar London-Stansted voor € 5,--. Vaststaat dat dit bedrag inclusief de toeslag voor het online inchecken is.

 

3. Ten aanzien van de vluchten waarvoor geen bijzonder actietarief geldt, heeft geïnti­meer­de gesteld dat bij dergelijke reizen altijd een toeslag voor het online inchecken in re­kening wordt gebracht. Ryanair stelt echter dat bij alle geadverteerde ta­rie­ven de online check-in fee in de prijs is begrepen. Het College verwerpt deze stelling van Ryanair. Ryanair heeft immers in beroep tegenover hetgeen geïnti­meer­de ge­mo­tiveerd heeft aangevoerd, niet aangetoond dat in de normale ta­rie­ven - de tarieven waarvoor geen bijzonder actietarief geldt - op haar website de toe­slag voor het online inchec­ken reeds is verdis­conteerd. Deze toe­slag wordt afzon­derlijk in re­ke­ning ge­bracht en kan, zoals geïntimeerde terecht betoogt, niet als een zuiver optionele toe­slag worden beschouwd, nu de reizi­ger voor het online in­chec­ken altijd minimaal € 5,-- is verschuldigd bovenop het normale ta­rief waarvoor de vlucht op de website www.ryanair.com wordt aangeboden.

 

4. In de spe­cifieke re­cla­me-uiting waarover de Commis­sie heeft geoor­deeld, gold deze toe­slag, naar het Col­lege begrijpt, voor de vluchten van­af Eindhoven naar bestem­min­­gen waar­voor des­tijds meer dan € 5,-- moest worden betaald, te weten Alghero, Ali­can­te, Girona, Mar­seil­le, Milaan, Pescara, Porto, Madrid en Rome. Het College is op grond van het voorgaande van oordeel dat ingevolge arti­kel III onder 1 RR bij de­ vluch­ten die op de web­site www.ryanair.com voor het nor­male tarief worden aan­ge­bo­den, de toeslag van € 5,-- als onvermijdbare en op het moment van publicatie be­kende bijkomende kostenpost in de prijs had moeten zijn verdiscon­teerd. Nu Ryan­air dit heeft nagelaten, acht het Col­le­ge de uiting in strijd met artikel III onder 1 RR.

 

5. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

 

De beslissing

 

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap