Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een filmpje over het product Curcudyn op de website www.curcudyn.eu, te bekijken via de link http://www.curcudyn.eu/nl/wat-is-curcudyn. Daarin zegt de voice-over onder meer:

“Heb je last van je gewrichten? Ben je minder beweeglijk? Of heb je het gevoel dat je lichaam niet voldoende soepel is? Dan kan een curcumasupplement aangewezen zijn. Curcudyn is een hoog gedoseerd goed opneembaar curcumaextract aangevuld met gember, vitamine C en vitamine D voor het behoud van soepele gewrichten. In India wordt curcuma al heel lang gebruikt omwille van zijn heilzame werking, vooral om de gewrichten soepel te houden”.

 

De klacht

Klager heeft -samengevat- de volgende bezwaren.

1.

De uiting is in strijd met artikel 1 lid 1 sub b Geneesmiddelenwet in verbinding met artikel 84 van die wet en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

2.

De uiting is misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder a en b NRC en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

Klager licht deze bezwaren als volgt toe.

Ad 1.

De claims “Heb je last van je gewrichten? Ben je minder beweeglijk? Of heb je het gevoel dat je lichaam niet voldoende soepel is?” zijn niet aan te merken als gezondheidsclaims. Een gezondheidsclaim is een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid. Dit zijn claims over de rol van een nutriënt of andere stof bij de groei en ontwikkeling en de functies van het lichaam, psychologische functies en gedragsfuncties, en afslanken en gewichtscontrole. Met andere woorden, het gaat bij gezondheidsclaims om een aanduiding waarbij sprake is van het in stand houden van een goede gezondheid, zonder dat een medische claim of toespeling daarop wordt gebruikt. Door gebruikmaking van de woorden 'last van', 'minder beweeglijk' of 'niet voldoende soepel' wordt een toespeling gemaakt op een medisch probleem. Aldus wordt Curcudyn gepresenteerd als geneesmiddel. Op grond van artikel 1 lid 1 sub b van de Geneesmiddelenwet is een geneesmiddel immers:

"een substantie of een samenstel van substanties die bestemd is om te worden toegediend of aangewend voor dan wel op enigerlei wijze wordt gepresenteerd als zijnde geschikt voor:

1. Het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens,

2. Het herstellen, verbeteren of wijzigen van het functioneren van organen bij de mens".

Met de genoemde claims stelt Metagenics dat haar product Curcumine het bewegingsapparaat van de mens kan verbeteren. Hiermee handelt Metagenics in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet, omdat zij reclame maakt voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend.

Ad 2.

Reclame is misleidend indien deze gepaard gaan met onjuiste informatie of informatie die voor de gemiddelde consument onduidelijk of ondubbelzinnig is ten aanzien van de voornaamste kenmerken of de aard van het product en de gemiddelde consument ertoe brengt een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

 

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

Metagenics kan zich niet vinden in de stelling dat zij haar product zou positioneren als geneesmiddel. Uit het geheel van de informatie op de website www.curcudyn.eu blijkt duidelijk dat van zodanige positionering geen sprake is.

De claims "Heb je last van je gewrichten? Ben je minder beweeglijk? Of heb je het gevoel dat je lichaam minder soepel is?” merkt klager aan als een "medisch probleem". Deze interpretatie vindt Metagenics te eenzijdig. Zij heeft het bewuste product zo gepositioneerd dat de gemiddelde consument kan begrijpen wat Metagenics bedoelt. Voornoemde vragen zijn als het ware bedoeld om de categorie van gebruikers te schetsen die zich aangesproken zou kunnen voelen door de vraag "Curcudyn: is dat iets voor mij?". Hierbij moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de gemiddeld, omzichtige en oplettende consument. Die consument kan men zich voorstellen als een persoon van een zekere leeftijd, en bij het normale verouderen hoort  ook een aantal ouderdomsverschijnselen. Dit zijn geen ziektes, maar normale, fysiologische verouderingsverschijnselen (evenals de menopauze er een kan zijn). Dergelijke verouderingsverschijnselen worden door de gebruikers vaak beschreven met de beweringen zoals opgenomen in de bestreden vraagstelling. 

Metagenics heeft geenszins de ambitíe om haar producten voor te stellen als geneesmiddelen. Zij produceert voedingssupplementen en verdeelt deze in meer Europese landen. Kurkuma (Curcuma longa L) is een voedíngsspecerij die welbekend is  als voedingsmiddel en sinds vele jaren bestudeerd wordt omwille van zijn gezondheidsondersteunende werking. In die context wijst Metagenics erop dat zij in de voice-over bewust het woord "supplement" gebruikt. De Commissie zal begrijpen dat het woord "supplement" en een wens tot positionering als geneesmiddel niet direct samen gaan.

Metagenics heeft enkel de ambitie om haar product in “de normale gezondheidssfeer” te positioneren. De claims "Heb je last van je gewrichten? Ben je minder beweeglijk? Of heb je het gevoel dat je lichaam minder soepel is” zijn naar de mening van Metagenics veel softer dan andere beweringen die vaak op soortgelijke producten met kurkuma aangetroffen worden, zoals "ontstekingswerend" (anti-inflammatoir), "bij artrose", "bij artritis", "bij pijnlijke gewrichten" enzovoort. Metagenecis houdt zich bewust verre van dergelijke medicinale beweringen, omdat zij gelooft in een voedingssupplement met een fysiologisch effect voor het behoud van soepele gewrichten. Dit blijkt ook uit alle elementen van de website www.curcudyn.eu.

Verder verzet Metagnecis zich tegen de interpretatie van de uitdrukking "Heb je last van" als zou deze automatisch verwijzen naar een ziekte. Men kan ook last hebben van bijvoorbeeld lawaai, bekommernissen, dorst en/of heimwee.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1.

De Commissie deelt de opvatting van klager dat Curcudyn in de bestreden uiting zodanig wordt gepresenteerd dat er sprake is van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b Geneesmiddelenwet, en wel als volgt. Door de mededelingen “Heb je last van je gewrichten? Ben je minder beweeglijk? Of heb je het gevoel dat je lichaam niet voldoende soepel is?” wordt Curcudyn naar het oordeel van de Commissie gepresenteerd als geschikt voor het genezen of voorkomen van een gebrek of pijn bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b onder 1 Geneesmiddelenwet.

Adverteerder stelt overigens terecht dat de zinsnede “Heb je last van" niet automatisch verwijst naar een ziekte, maar de mededeling “Heb je last van” in combinatie met “je gewrichten?” duidt naar het oordeel van de Commissie op een gebrek of pijn.

Metagenics heeft niet weersproken dat voor Curcudyn geen handelsvergunning is verleend. Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC en artikel 4 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015.  

Ad 2.

Nu de uiting reeds om bovengenoemde reden in strijd is met de NRC, acht de Commissie het niet meer nodig om de uiting te toetsen aan artikel 7 in verbinding met  artikel 8.2 aanhef en onder a en b NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC en artikel 4 CPG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap