Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een per e-mail van 29 juni 2017 aan klager gestuurde nieuwsbrief met als onderwerp: “Collectieve autoverzekering met 55% korting”. 

Daarin staat onder meer:

“PMA is de grootste aanbieder van collectieve verzekeringen en heeft inmiddels 1.100.000 tevreden relaties. Als relatie van PMA kunt u gebruik maken van 55% collectiviteitskorting op uw auto-verzekering. Doe ook mee. Ga naar onze website en bereken uw voordeel. U bent van harte welkom!”

Hieronder staat de volgende link:

“BEREKEN NU UW PREMIE”.

Onder voornoemde link staat een overzicht met de aanhef: “Vanaf premie per maand”. In dit overzicht zijn diverse maandpremies opgenomen al naar gelang een “kleine”  “midden” of “grote” auto en de dekking. Onder het overzicht staat:

“Deze maandpremies zijn gebaseerd op een kleine (8.495 euro), midden (18.740 euro) en grote (39.475 euro) auto allen bouwjaar 2015. Bestuurder 31 jaar, 10 jaar schadevrij en 15.000 km per jaar. Premies zijn inclusief collectiviteitskortlng, assurantiebelasting en exclusief éénmalige poliskosten (8,25 euro). Peildatum 29 juni 2017.

 

De PMA autoverzekering

De PMA autoverzekering is ondergebracht bij Allianz. Bij Allianz staan veiligheid, kwaliteit en persoonlijke benadering centraal. Via PMA ontvangt u 55% collectiviteitskorting”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Naar aanleiding van de onderhavige nieuwsbrief is klager ingegaan op het betreffende aanbod, en heeft hij via de website zijn verzekering laten oversluiten. De nieuwe verzekering ging in op 15 september 2017.

Volgens de bij de klacht overgelegde screenprint van “https://pma.info/autoverzekering/bereken-premie/” bedroeg de voor klagers auto berekende “maandpremie” € 15,30. In deze “websitebevestiging”, zo stelt klager, wordt niets vermeld over “geldigheid”. 

Ook volgens “Uw premieberekening voor het Veilig Op Weg Pakket van Allianz Nederland” (eveneens bij de klacht overgelegd) oftewel, aldus klager, de “bevestiging” die hij “per e-mail” ontving, waarvan klager een afdruk overlegt, bedraagt de premie “Totaal per maand”: “€ 15,30”.

Onderaan deze premieberekening staat:

“Voor deze verzekering gelden de Verzekeringsvoorwaarden PM 16.

 De premieberekening is geldig tot 27 juli 2017 en onder voorbehoud van acceptatie”.

In de premieberekening is, aldus klager, anders dan over de geldigheid van de premieberekening, niets vermeld over de geldigheid van het aanbod.

Met betrekking tot zijn nieuwe verzekering ontving klager een “Polis van MOTORRIJTUIG-VERZEKERING”, gedateerd “13-9-2017”. Daarin staat als “Jaarpremie:  

EUR 2.524,36 waarover bonus/malus (trede 20) (…)”.

Deze jaarpremie houdt een maandpremie in van € 64,50 in plaats van de geoffreerde en bevestigd maandpremie van € 15,60, zo heeft klager per (bij de klacht overgelegde) e-mail van 18 september 2017 aan Allianz Benelux meegedeeld. In antwoord hierop is per e-mail van 19 september 2017 aan klager meegedeeld dat de premie van € 15,60 een “foutieve premie” is, dat deze het resultaat is van een computerstoring en dat, om klager hiervan niet de dupe te laten worden, besloten is de verzekering het eerste jaar tegen de geoffreerde premie te laten lopen, op basis van een gecorrigeerde polis.

Laatstbedoelde polis, gedateerd “21-9-2017”, is bij de klacht overgelegd, en daarin is als “Jaarpremie” vermeld: “EUR 606,71 waarover bonus/malus (trede 20) (…)”. Volgens klager is deze laatste premie de “afgesproken premie” (“exclusief bonus-malus korting”). 

Klager maakt er bezwaar tegen dat noch in de bestreden uiting, noch in de bevestigingen is vermeld dat het aanbod maar een jaar geldig is en dat de premie na een jaar kennelijk wordt verviervoudigd, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De PMA autoverzekering is ondergebracht bij en wordt afgesloten met Allianz.

Door een computerstoring bij Allianz is er door Allianz een verkeerde (veel te lage) premie getoond. Klager had (zeker gezien zijn ervarings-/opleidings-/ontwikkelingsniveau en leeftijd van 61 jaar) kunnen weten dat de getoonde premie veel te laag was. Uit coulance heeft Allianz klager een aanbod betreffende een autoverzekering gedaan met de ‘verkeerde’ premie. Vervolgens heeft klager deze verzekering bij Allianz afgesloten. PMA verwijst naar de desbetreffende correspondentie per e-mail tussen klager en Allianz, waarvan afdrukken bij de klacht zijn overgelegd.

Van misleiding of onvolledigheid van de zijde van PMA is geen sprake, aldus PMA. 

De nieuwsbrief is slechts een uitnodiging voor het bezoeken van de website van PMA. Ook deze website is niet misleidend. Hierop staan ook duidelijk de verzekeringsvoorwaarden van Allianz. PMA verwijst naar www/pma.info.autoverzekering.

Klager heeft een kopie van de premieberekening overgelegd. Daarin is ook duidelijk vermeld dat de verzekeringsvoorwaarden PM 16 van toepassing zijn. Ook de geldigheidsduur van de premieberekening is duidelijk vermeld, namelijk tot 27 juli 2017.  Alles geldt onder voorbehoud van acceptatie door Allianz.

Op klagers stellingen over Allianz (verzekeringsduur, acceptatie, enzovoorts) zal en kan PMA niet reageren. Dit valt niet onder verantwoordelijkheid van PMA.

 

De repliek

De repliek wordt als volgt samengevat.

Klager bestrijdt dat hij had kunnen weten dat de premie veel te laag is. Klager was verzekerd bij Promovendum, waar hij € 315,36 per jaar betaalde. De aanbieding van PMA met een collectiviteitskorting van 55% was een zeer aantrekkelijk aanbod.

Dat de premie veel te laag is, kan worden weerlegd met de door klager gemaakte, in de repliek opgenomen berekening.

PMA kan zich niet verschuilen achter een computerfout. PMA heeft klager hierover niet geïnformeerd. Hij kwam er pas achter na ontvangst per post van de polis, toen de nieuwe verzekering al was ingegaan en de oude was opgezegd.

Wanneer klager had vermoed dat de aangeboden premie "te laag" was of maar voor een jaar geldig, was hij nooit weggegaan bij Promovendum.

 

De dupliek

De dupliek wordt als volgt samengevat.

De nieuwsbrief is slechts een uitnodiging om de website pma.info/autoverzekering te bezoeken. De op deze website getoonde tarieven van Allianz zijn inclusief 55% collectiviteitskorting. Alle informatie in de nieuwsbrief is daarom juist.

Klager heeft naar aanleiding van de nieuwsbrief een berekening op voornoemde website gemaakt. Klager heeft een onvolledige kopie van de berekeningspagina overgelegd. PMA legt bij de dupliek een volledige kopie over. De berekening, de aanvraag en het afsluiten van de autoverzekering verlopen direct via Allianz (namelijk in het ICT-systeem en onder verantwoordelijkheid van Allianz Nederland).

Op de pagina “PREMIE BEREKENEN” is eerst vermeld:

"De gegevens die u hier verstrekt, verlopen direct via Allianz Nederland. Er worden cookies gebruikt. PMA heeft daar verder geen inzicht en invloed op. Het cookiebeleid van Allianz Nederland is van toepassing”.

Op enig moment was er bij Allianz Nederland een computerstoring. Als gevolg hiervan heeft Allianz onjuiste tarieven getoond. In dat kader verwijst PMA naar de door de klager overgelegde e-mail van Allianz van 21 september 2017. In de periode van de computerstoring heeft klager een  premie-berekening gemaakt.

PMA vindt dat Allianz het geschil met klager keurig heeft opgelost. Wellicht ten overvloede merkt PMA nog op dat de maximale duur voor een autoverzekering 1 jaar is. Ook dit weet klager, althans had hij kunnen en behoren te weten.

PMA kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de klager voor onbepaalde tijd misbruik wil maken van de computerstoring bij Allianz. Gelet echter op de bij de klager bekende polisvoorwaarden van Allianz heeft Allianz het recht de polisvoorwaarden en de premie na 1 jaar te wijzigen.

De door klager gemaakte vergelijking met PROMOVENDUM acht PMA onwaar en niet relevant. Klagers stellingen in dat verband zijn ook niet te verifiëren. Blijkens een quickscan op de website van PROMOVENDUM, gemaakt op 16 oktober 2017, komt PMA tot een hogere maandpremie voor klagers auto dan de premie die volgt uit klagers berekening bij repliek.

Uit de repliek wordt niet duidelijk waar de website pma.info/autoverzekering misleidend, onjuist en onvolledig zou zijn.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht op in die zin dat in de bestreden reclame een onjuiste of onduidelijke prijs is vermeld, daaronder begrepen de periode van die prijs. Zij oordeelt hierover als volgt.

Tussen partijen is niet in geschil dat klager via de in de (van PMA afkomstige) nieuwsbrief opgenomen link “BEREKEN NU UW PREMIE” terecht is gekomen op https://pma.info/autoverzekering/bereken-premie”, van welke webpagina bij de klacht een afdruk is overgelegd. In zoverre horen de nieuwsbrief en de bewuste webpagina bij elkaar en zal de Commissie deze als één geheel beoordelen. Bij dupliek heeft PMA meegedeeld dat de bij de klacht overgelegde afdruk van deze webpagina onvolledig is en heeft PMA een volledige afdruk overgelegd, aldus PMA.

Uit al hetgeen door partijen naar voren is gebracht, begrijpt de Commissie dat de op de bewuste webpagina gemaakte premieberekening in het geval van klager heeft geleid tot een maandpremie die lager was dan door PMA bedoeld, dit als gevolg van een computerstoring bij Allianz. Verder heeft PMA niet weersproken dat deze lagere premie van € 15,30 per maand ook was vermeld in de eveneens bij de klacht overgelegde “Uw premieberekening voor het Veilig Op Weg Pakket van Allianz Nederland”, oftewel, aldus klager, de “bevestiging” die hij “per e-mail” ontving en dat klager pas uit de polis gedateerd “13-9-2017” kennis nam van een (veel) hogere premie, toen de nieuwe verzekering al was ingegaan en klager zijn oude verzekering had opgezegd. 

Naar het oordeel van de Commissie hoefde klager er niet op bedacht te zijn noch te begrijpen dat in de voor hem gemaakte premieberekening een onjuiste, te lage premie was opgenomen. De Commissie overweegt daartoe dat in de nieuwsbrief een aanzienlijke collectiviteitskorting in het vooruitzicht wordt gesteld en dat daarin is vermeld: “Premies zijn inclusief collectiviteitskorting (…)”.

Gelet op het bovenstaande is de bestreden uiting in elk geval op het moment dat klager de premieberekening maakte, gepaard gegaan met onjuiste informatie ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Nu PMA in haar nieuwsbrief de geadresseerde heeft aangespoord om op de website van PMA “uw voordeel” en “uw premie” te berekenen, acht de Commissie PMA (mede) verantwoordelijk voor de onderhavige overtreding. Dat bij de premieberekening door een computerstoring bij Allianz een te lage premie is getoond, komt in dit geval mede voor rekening van PMA.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap