Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting 

Het betreft de banner die wordt getoond in het account van klanten van DeGiro. Op de banner, die met een strik is ‘ingepakt’, staat: “Verwijs een vriend en ontvang €20”.

 

De klacht

DeGiro informeert haar klanten via een banner in hun account dat zij 20 euro kunnen verdienen als zij nieuwe klanten aandragen. Bij doorklikken blijkt dat het om 20 euro transactietegoed gaat. Wanneer je daarna de voorwaarden leest, blijkt dat je hiervoor alleen in aanmerking komt als de aangedragen persoon binnen drie maanden zelf minimaal 20 euro heeft uitgegeven aan transacties, wat volgens klager betekent dat voor 90.000 euro aan aandelen moet worden gekocht (transactiekosten bedragen 2 euro plus 0,02% van het orderbedrag). Hoewel DeGiro klager drie maanden geleden heeft toegezegd dat er transparanter zal worden gecommuniceerd, is er nog niets veranderd, aldus klager.

 

Het verweer

DeGiro heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op het verweer wordt ingegaan in het hiernavolgende oordeel van de Commissie.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van DeGiro is gehandhaafd en nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De klacht betreft de banner die wordt getoond in het account van klanten van DeGiro, onder wie klager, en die vermeldt: “Verwijs een vriend en ontvang €20”.

2. Op grond van de stukken gaat de Commissie uit van het volgende.

Om de banner te kunnen zien, moet de klant ingelogd zijn op de ‘WebTrader’, de interne handelsomgeving van DeGiro. Door te klikken op de banner komt men op de landingspagina waar staat: “Ontvang €20,- transactietegoed. U kunt nu €20 transactietegoed verdienen door andere beleggers ook te laten profiteren van de ongekend lage tarieven bij DEGIRO.”

Verderop op deze webpagina staan onder het kopje “Hoe werkt het?” drie stappen genoemd:

Nodig uw vrienden, familie of collega’s uit

(…)

Er wordt een account geopend middels uw link.

Zodra uw introducé een account heeft geopend via de door u gestuurde link kan hij/zij direct gebruik maken van €20,- transactietegoed.

U ontvangt € 20,- transactietegoed.

Zodra de door u aangetrokken nieuwe klant zijn €20,- transactietegoed verbruikt heeft ontvangt u uw €20,- transactietegoed.

Onder het kopje “Hoe werkt het?” is een link opgenomen met de tekst “(Lees de actievoorwaarden)”. Uit deze voorwaarden blijkt onder meer dat het transactietegoed van de introducé drie maanden geldig is en dat de bestaande klant zijn beloofde (transactietegoed van) € 20,- ontvangt indien de introducé zijn tegoed binnen de gestelde drie maanden heeft verbruikt.

3. In de eerste plaats dient beoordeeld te worden of de banner reclame is in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC), nu dat door DeGiro wordt betwist. Krachtens artikel 1 NRC wordt onder reclame verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. De Commissie volgt DeGiro niet in haar standpunt dat de banner geen reclame is omdat bij de op bestaande klanten gerichte uiting geen sprake is van een openbare aanprijzing. Vast staat dat de banner op dezelfde manier en in dezelfde vorm wordt getoond aan iedere klant van DeGiro die inlogt op zijn account, zodat sprake is van een systematische, niet uitsluitend op de individuele klant gerichte uiting. De uiting heeft tevens een wervend en aanprijzend karakter voor DeGiro en haar diensten en producten. De klant wordt immers opgeroepen anderen naar DeGiro te ‘verwijzen’ – klant te laten worden – en in ruil daarvoor € 20,- te ontvangen. De banner moet daarom aangemerkt worden als reclame in de zin van artikel 1 NRC, waarover de Commissie bevoegd is te oordelen.

4. Klagers bezwaar tegen de banner is, kort samengevat, dat in de banner niet wordt vermeld dat de te ontvangen € 20,- een transactietegoed betreft, welk tegoed bovendien alleen wordt ontvangen indien de nieuwe klant binnen drie maanden € 20,- aan transactiekosten heeft gemaakt. DeGiro stelt hiertegenover dat een banner is bedoeld om aandacht te trekken en zich door zijn beperkte omvang niet leent voor het communiceren van alle toepasselijke voorwaarden. De gemiddelde consument begrijpt volgens DeGiro dat er actievoorwaarden zijn en dat op de banner moet worden geklikt om hierover geïnformeerd te worden.

5. Dit verweer houdt naar het oordeel van de Commissie geen stand. Dat een banner wordt gebruikt om de aandacht te trekken neemt niet weg dat de inhoud van een banner voldoende duidelijk moet zijn, om te voorkomen dat de gemiddelde consument op het verkeerde been wordt gezet. Van de vereiste duidelijkheid is in dit geval geen sprake. Uit de mededeling “ontvang € 20,-” blijkt niet dat de bestaande klant die een nieuwe klant introduceert geen bedrag van € 20,- ontvangt, maar onder bepaalde voorwaarden een transactietegoed ter hoogte van    € 20,-. Ook voor de doelgroep van de banner, de bestaande klanten van DeGiro, behoeft dit niet zonder meer duidelijk te zijn. Verder wordt in de banner niet gewezen op het bestaan van actievoorwaarden, waaronder de belangrijke beperking dat de bestaande klant zijn beloofde transactietegoed van € 20,- slechts ontvangt indien de introducé binnen drie maanden na opening van een account minimaal € 20,- aan transactiekosten heeft gemaakt. Dat de te ontvangen € 20,- een transactietegoed betreft en dat belangrijke beperkende voorwaarden op de actie van toepassing zijn, is essentiële informatie die de gemiddelde consument – in dit geval de gemiddelde bestaande klant van DeGiro – nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen en die daarom in de banner zelf opgenomen dient te zijn. De keuze voor een banner met een beperkte omvang als reclamevorm rechtvaardigt niet dat de inhoud van de banner onduidelijk of onvolledig is.

6. Door het ontbreken van bovengenoemde essentiële informatie in de banner kan de gemiddelde klant van DeGiro ertoe gebracht worden een besluit te nemen over een transactie – het deelnemen aan de actie om € 20,- te ontvangen – welk besluit hij anders niet had genomen. De Commissie is daarom van oordeel dat de banner misleidend is als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

7. De Commissie heeft kennis genomen van de mededeling van DeGiro dat zij “waar dit bij de omvang en functie van de banner mogelijk is de bewoording in de banner zal aanpassen”.

In deze algemene mededeling ziet de Commissie geen aanleiding om een aanbeveling aan DeGiro achterwege te laten.

8. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap