Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting in een reclamefolder van Emté, meer specifiek het gedeelte waarin “Dreft platinum all in one” lemon of original vaatwastabletten (verpakking 10 stuks) worden aangeboden voor € 1,-. Bovenaan de pagina staat: “Aanbiedingen alleen geldig op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2017.”

 

De klacht

Op het moment dat de winkel ’s ochtends open ging op 9 november 2017, was het product niet verkrijgbaar en werd aan klager meegedeeld dat het ook niet meer zou binnenkomen. Klager heeft geen tegoedbon ontvangen, kennelijk omdat het een “tijdelijke aanbieding” zou betreffen.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Op 27 oktober 2017, een week voor aanvang van de actie, heeft Emté bericht gekregen van de leverancier dat het product niet geleverd kon worden. Emté heeft ter onderbouwing hiervan de e-mailcorrespondentie tussen haar en de leverancier over deze kwestie overgelegd. Als alternatief heeft Emté toen Sun vaatwastabletten aangeboden, 23 stuks, van € 6,00 voor € 2,-. Dit product is klager ook aangeboden, aldus Emté, maar van dit aanbod heeft hij geen gebruik gemaakt, omdat hij (zo heeft Emté vernomen na navraag bij klager) voorkeur geeft aan Dreft boven Sun. Emté heeft geen tegoedbon aan de klant verstrekt omdat het product op een later moment ook niet beschikbaar zou zijn. Overigens staat op de folder duidelijk: “Voor alle Drie Dolle Dagen deals geldt: op = op”.    

 

Het oordeel van de voorzitter d.d. 21 december 2017

1) De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klager de uiting waarin “Dreft platinum all in one” vaatwastabletten worden aangeboden voor € 1,- misleidend vindt, omdat hij heeft ervaren dat dit product op de eerste dag van de actie, bij opening van de winkel, niet verkrijgbaar was.

2) Indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, dient zij ervoor zorg te dragen dat er een – in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame – redelijke voorraad goederen aanwezig is. Het aangeboden product moet in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar zijn. Bovendien moet de consument, indien tevoren niet duidelijk is of er voldoende voorraad is om aan de vraag te voldoen, in de reclame-uiting worden gewezen op de mogelijk beperkte beschikbaarheid van het aangeboden product.

3) In het onderhavige geval is het product überhaupt niet beschikbaar geweest. Nu in de uiting geen enkel voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot de beschikbaarheid, hoefde klager er geen rekening mee te houden dat dit artikel niet verkrijgbaar zou zijn.  

4) Gelet op het voorgaande is in de uiting geen duidelijke informatie verstrekt over de beschikbaarheid van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5) Dat Emté, zo begrijpt de voorzitter, zich beroept op overmacht maakt deze beslissing niet anders, nu het voor de consument geen verschil maakt wat de reden is van het feit dat de aanbieding niet beschikbaar is. Dat Emté een alternatief product heeft aangeboden maakt de beslissing evenmin anders, omdat het op de weg van Emté ligt om wanneer er actie gevoerd wordt voor een bepaald product, er zorg voor te dragen dat dit specifieke product van de aanbieding ook daadwerkelijk beschikbaar is, en wanneer daar onzekerheid over kan bestaan, het publiek hierover in de uiting te informeren.

Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter  

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Het bezwaar tegen de voorzitterstoewijzing  

Het bezwaar wordt als volgt samengevat.

De onderhavige reclame zag volgens adverteerder op een zakje met 10 stuks “Dreft Platinum all-in one” lemon of original vaatwastabletten, dat voor € 1,- werd aangeboden. Volgens adverteerder gaat het de consument er niet om dat hij of zij één verpakking van 10 stuks kan kopen. Waar het de consument om gaat, is dat één vaatwastablet door de actie € 0,10 kost, en dat hij of zij de vaatwastabletten dus tegen een veel lagere dan de normale verkoopprijs kan kopen, aldus adverteerder.

De alternatieve aanbieding betrof een pak SUN vaatwastabletten, 23 stuks voor € 2,-, wat neerkomt op € 0,087 per vaatwastablet. Het geboden alternatief betreft een ander merk vaatwastabletten. Volgens adverteerder zijn veel consumenten echter niet merkvast als het om vaatwastabletten gaat, hetgeen ook zou blijken uit een andere klacht van klager met betrekking tot vaatwastabletten van het merk “Dreft”. Volgens artikel 8.1 van de NRC moet bij de beoordeling of een uiting misleidend is, gelet worden op alle kenmerken en omstandigheden, en de feitelijke context. Om die reden vindt adverteerder dat het geboden alternatief dient te worden meegewogen bij de beoordeling van de uiting.

Emté ziet niet in hoe de uiting de gemiddelde consument ertoe kan hebben bewogen om een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Het geboden alternatief betrof immers precies hetzelfde product, enkel van een ander merk en was zelfs goedkoper dan de aanbieding in de folder. Volgens adverteerder was de uiting niet misleidend en evenmin oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De voorzitter heeft ten onrechte geoordeeld dat in de uiting geen voorbehoud is gemaakt met betrekking tot de beschikbaarheid. Op de laatste pagina van de folder staat onder andere “Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden”. Op de omslag staat: “Voor alle Drie Dolle Dagen deals geldt: op = op”. Op dezelfde pagina als de uiting stond, wordt de consument dus nog duidelijk gemaakt dat mogelijk sprake is van een beperkte beschikbaarheid van het aangeboden product. 

 

Het oordeel van de Commissie  

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat de aanbieding niet voorradig was in de supermarkt op het moment dat de actie van start ging. Adverteerder stelt daar - kort gezegd - tegenover dat de oorspronkelijke aanbieding weliswaar niet verkrijgbaar was, maar dat er, direct vanaf het begin van de actie, wel een redelijk alternatief beschikbaar was. De Commissie overweegt als volgt.

Vast staat dat het artikel dat in de folder is aangeprezen (“Dreft Platinum all-in one” lemon of original vaatwastabletten, 10 stuks voor  € 1,-), niet in de winkel verkrijgbaar is geweest. Uit artikel 8.2 aanhef en onder b NRC volgt dat een uiting misleidend is, wanneer deze gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de beschikbaarheid. Anders gezegd: een uiting is misleidend, wanneer het aangeboden product niet voorhanden is. Dit kan echter anders liggen, indien adverteerder een redelijk alternatief aanbiedt, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de kwaliteit, de prijs en de hoeveelheid per verpakking van het alternatief.

De oorspronkelijke aanbieding in de folder was 10 stuks “Dreft Platinum all-in one” lemon of original vaatwastabletten voor € 1,-. Omgerekend komt dit neer op een prijs van € 0,10 per vaatwastablet. Het alternatief was een verpakking Sun vaatwastabletten, 23 stuks voor € 2,-, wat neerkomt op een prijs van € 0,086 per vaatwastablet.

Hoewel het geboden alternatief omgerekend per tablet een goedkoper aanbod betreft, is de Commissie van oordeel dat hiermee nog niet vaststaat dat sprake is van een redelijk alternatief. Zo betreft het alternatief een ander merk vaatwastabletten (“Sun”), van wellicht ook een andere kwaliteit, en in ieder geval een andere hoeveelheid per verpakking. Niet aangenomen kan worden dat de gemiddelde consument die door de uiting interesse heeft in de aanbieding van deze (kleine) verpakking van 10 stuks van het merk “Dreft”, type “Platinum all-in one lemon of original” voor de prijs van € 1,-, vanzelfsprekend ook tevreden is met een verpakking met 23 stuks voor € 2,-, van een ander merk en mogelijk andere kwaliteit. De Commissie merkt hierbij op dat klager het alternatief kennelijk geweigerd heeft (zo blijkt uit het verweer) omdat hij “Dreft verkiest boven Sun”.      

Het verweer dat geen sprake is van misleiding omdat de consument wordt gewezen op een mogelijke beperkte beschikbaarheid (op de omslag en achterin de folder) treft geen doel. Van een zetfout, prijswijziging of ‘uitverkocht’ is geen sprake als het artikel in het geheel niet in de winkel heeft gelegen, zoals in het onderhavige geval. Om dezelfde reden is evenmin sprake van “op = op”.

Blijkens het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de beschikbaarheid van het artikel als bedoeld in de aanhef en onder b van artikel 8.2 NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen (waarvan immers reeds sprake is als de consument naar aanleiding van het commercieel aanbod naar de winkel is gegaan), dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter en acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap