Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de televisiecommercial en de flyer van Windsharefund voor het fonds WindShareFund III.

In de televisiecommercial wordt onder meer gezegd: “Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windsharefund.com”. 

In de flyer staat op de voorzijde onder meer: “ClimateBonds vanaf € 500,- met 5% groene rente” en, in een oranje cirkel: “Rente 5%”. Op de achterzijde van de flyer staat, voor zover hier van belang: “WindShareFund ClimateBonds zijn beschikbaar voor € 500,- per stuk met jaarlijks 5% groene rente met uitkeringen per kwartaal” en “Jaarlijks 5% groene rente”. Ook is een rekenvoorbeeld opgenomen met een inleg van € 7000,-, waarbij staat: “+5%  € 350,- per jaar”.

 

De klacht

In dossier 2015/01089 heeft de Commissie adverteerder naar aanleiding van een klacht over diens folder een aanbeveling gedaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Dat oordeel is volgens klager onverkort van toepassing op de huidige flyer, waarin ten opzichte van de oude folder nauwelijks iets veranderd is, en ook op de televisiecommercial.

 

Het verweer

Adverteerder stelt, kort samengevat, dat zij haar reclame-uitingen naar aanleiding van de eerdere uitspraak van de Commissie heeft aangepast en dat die uitingen thans volledig in lijn met die uitspraak zijn.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Beide partijen verwijzen naar de uitspraak van de Commissie in dossier 2015/01089. In die zaak heeft de Commissie overwogen dat in de toen voorgelegde flyer, die met name is gericht op de niet-professionele belegger, onvoldoende duidelijkheid werd verschaft over de aan het product verbonden risico’s. Door de mededelingen “vaste rente uit windenergie 5%” en “…een jaarlijks vast, duurzaam rendement …” werd naar het oordeel van de Commissie bij de gemiddelde consument de indruk gewekt dat hij een jaarlijks vast (financieel) rendement van 5% ontvangt, terwijl dat niet altijd het geval zal zijn.

2.

De Commissie constateert dat in de nu ter beoordeling staande flyer en in de televisiecommercial niet (meer) wordt gesproken over een vaste rente van 5% of een vast rendement, maar wordt gezegd: “5% (groene) rente”. Beoordeeld moet worden of de uitingen in deze vorm voldoende duidelijk en niet misleidend zijn voor de gemiddelde niet-professionele belegger.

3.

Dat is naar het oordeel van de Commissie niet het geval. In de televisiecommercial wordt zonder enig voorbehoud gezegd: “(..) ontvang 5% rente” en in de flyer wordt verschillende malen en met nadruk meegedeeld: “5% rente”. Hierdoor wordt de stellige indruk gewekt dat de deelnemer in het WindShareFund III kan rekenen op het ontvangen van een jaarlijkse rente van 5% op zijn inleg. Adverteerder heeft echter niet gesteld, en de Commissie acht ook niet anderszins aannemelijk geworden, dat daadwerkelijk altijd sprake is van een rente van 5%.

4.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de reclame-uitingen voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk zijn ten aanzien van de te behalen resultaten en de risico’s van het aangeprezen product. De enkele verwijzing (voor informatie) naar de website van adverteerder maakt dit niet anders. De uitingen zijn daarom misleidend als bedoeld in artikel 4:19 lid 2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat een bijzondere regeling kent met betrekking tot misleidende reclame voor financiële producten als het onderhavige. Daardoor zijn de uitingen in strijd met de wet in de zin van artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

5.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap