Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van CZ. In de commercial is een vrouw, Anja, thuis met haar gezin en bij haar werk in een manege te zien. De voice-over vertelt dat bij Anja schildklierkanker was geconstateerd en zegt vervolgens: “Voor haar behandeling werkten meerdere ziekenhuizen samen. Zo kreeg ze de beste zorg en is ze gelukkig genezen. Bij CZ hebben we goed zicht op verschillen tussen ziekenhuizen. Daarmee kunnen we jou verder helpen. Want als je de verschillen kent, kun je beter kiezen wat bij je past. Wij doen alles voor betere zorg.” Aan het eind van de commercial verschijnt de tekst “Alles voor betere zorg. cz.nl” in beeld.

 

De klacht (inclusief het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter)

Klager vindt de bewering van CZ in de televisiecommercial “Alles voor betere zorg” onjuist en misleidend. In de eerste plaats stelt klager dat CZ geen zorg aanbiedt, maar vergoeding van zorgkosten. Verder onderscheidt CZ zich daarbij niet van de concurrentie, wat CZ in de commercial volgens klager wel suggereert. Zoals blijkt uit de verzekeringsvoorwaarden van CZ wordt de inhoud van de zorgverzekering bepaald door de overheid en vergoedt CZ alleen algemeen geaccepteerde behandelingen. CZ heeft niet de competentie om de kwaliteit van zorg te beoordelen. De beoordeling van zorg wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland. Door dit alles kan CZ op het punt van zorg niet beter zijn, aldus klager. Dat CZ met de bewering “Wij doen alles voor betere zorg” een doelstelling uitspreekt die verband houdt met de door CZ geboden zorgbemiddeling, zoals de voorzitter in zijn beslissing stelt, neemt volgens klager de misleiding niet weg. Het is niet onderbouwd én valt niet te verwachten dat zorgbemiddeling leidt tot betere zorg, en bovendien bieden de meeste andere zorgverzekeraars eveneens zorgbemiddeling aan. De zorgbemiddeling door CZ maakt dus ook niet dat sprake is van “betere zorg”.

 

Het oordeel van de voorzitter d.d. 28 juni 2018

De boodschap van de televisiecommercial is dat men bij ernstige ziekte voordeel kan hebben van de zorgbemiddeling die adverteerder biedt. Dit wordt tot uitdrukking gebracht aan de hand van de omschreven verhaallijn, waarin adverteerder meedeelt dat zij dankzij haar kennis van ziekenhuizen een patiënt op deze wijze kan helpen. Voor zover klager stelt dat adverteerder zich niet van andere zorgverzekeraars onderscheidt, kan de klacht niet slagen.  Dat adverteerder zorgbemiddeling biedt, staat niet ter discussie en zij stelt niet dat zij dit als enige zorgverzekeraar doet. Dat klager op grond van zijn persoonlijke ervaringen niet tevreden is over de begeleiding door CZ, brengt niet mee dat de televisiecommercial om die reden misleidend dient te worden geacht.

In de televisiecommercial wordt slechts een zeer globaal beeld van deze zorgbemiddeling gegeven. Ook de weigering door CZ van vergoeding van behandelingen die niet algemeen geaccepteerd zijn, leidt niet tot het oordeel dat sprake is van misleiding. De televisiecommercial wekt immers niet de suggestie dat ook dergelijke behandelingen worden vergoed. Dat adverteerder als algemene slogan gebruikt "Wij doen alles voor betere zorg" brengt evenmin mee dat sprake is van misleiding. Adverteerder spreekt hier een doelstelling uit die verband houdt met de zorgbemiddeling die zij blijkens het voorgaande aanbiedt. Van een grievende reclame-uiting is verder ook geen sprake, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

Het verweer

CZ voert aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat de televisiecommercial niet onjuist en misleidend is. De bewering “Wij doen alles voor betere zorg” wordt namelijk ondersteund door de (in het verweer geciteerde) verzekeringsvoorwaarden van CZ, de afspraken met zorgverleners en de (eveneens geciteerde) teksten over betere zorg op de website van CZ. In de dagelijkse praktijk handelt CZ overeenkomstig de verstrekte informatie. In de commercial gaat CZ uit van de zorg die onder het verzekerde pakket hoort, welk pakket door de overheid wordt bepaald. Alleen deze zorg komt immers voor vergoeding in aanmerking. CZ hecht veel waarde aan de kwaliteit van de verzekerde zorg. In verband daarmee maakt CZ goede afspraken met zorgverleners en stelt zij eisen aan de kwaliteit van de zorg, waardoor meer transparantie ontstaat over de geleverde zorg en CZ haar verzekerden beter kan adviseren bij welke zorgverlener de kwaliteit beter is. CZ helpt de verzekerde door te bemiddelen naar de zorgverlener bij wie de zorg van betere kwaliteit is. Op dit vlak probeert CZ zich te onderscheiden.

 

Het oordeel van de Commissie

Centraal staat de vraag of de televisiecommercial waarin CZ stelt dat zij “alles voor betere zorg” doet, gepaard gaat met onjuiste informatie en daardoor misleidend is. 

De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument de mededeling “(we doen) alles voor betere zorg” herkent als een algemene slogan, waarbij sprake is van enige overdrijving die in reclame niet ongebruikelijk is. Het is voldoende duidelijk dat CZ - een zorgverzekeraar -  met deze slogan niet stelt of suggereert dat zij zelf zorg aanbiedt of een vergoeding toekent voor zorgbehandelingen die niet onder het zorgpakket vallen dat door de overheid is bepaald en dus niet voor vergoeding in aanmerking komen. CZ spreekt met deze slogan uit dat zij streeft naar “betere zorg” voor haar verzekerden. De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat CZ zich in de praktijk inspant om dit streven naar betere zorg te verwezenlijken, bijvoorbeeld door via bemiddeling ervoor te zorgen dat een verzekerde naar een zorgverlener kan met wie CZ afspraken heeft gemaakt en die zorg van betere kwaliteit blijkt te leveren.

Gelet op het voorgaande deelt de Commissie het oordeel van de voorzitter dat de televisiecommercial van CZ niet misleidend is. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap