Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door klaagster via haar brievenbus ontvangen flyer van NightWheels.

Op de voorzijde van de flyer staat onder de afbeelding van diverse flessen alcoholhoudende drank onder meer:
“NightWheels

(…)

Uw avondwinkel bezorgservice

www.nightshoponwheels.nl”. 

Op de achterzijde zijn onder meer diverse “Alcoholhoudende dranken” en “Mixdranken” vermeld, met daarbij de prijs. Onder het kopje “Overige” staat vervolgens onder meer:

“50 slagroompatronen € 30,00

(…)

Lachgas tanks     Prijs op aanvraag

(…)

Normale ballonnen 10 stuks   € 1,99”.

 

De klacht

Klaagster heeft de volgende bezwaren.

1.

Zij ontving de folder, ondanks het feit dat haar brievenbus voorzien is van een ja/nee sticker (kennelijk is bedoeld: een Nee/Ja sticker in de zin van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR).

2.

In de uiting ontbreekt de slogan “geen 18, geen alcohol”. Gelet daarop is de uiting in strijd met de Reclamecode voor Alcoholhoudende  Dranken 2014 (RvA).

3.

Mogelijk is er sprake van een overtreding van de Drank- en Horecawet. Een avondwinkel mag geen sterke drank verkopen en een slijterij geen “andere zaken” zoals ballonnen en lachgas, aldus klaagster. Zij heeft dit punt kenbaar gemaakt aan de gemeente. 

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

NightWheels erkent dat de bezorgde folder moet worden aangemerkt als ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van artikel 1.1 sub d van de Code VOR en dat zij artikel 3.1 Code VOR heeft overtreden.

lngevolge deze bepaling dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de in bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR. Binnen haar  macht heeft NightWheels al deze maatregelen en voorzieningen getroffen. Zij voert hiertoe -samengevat- het volgende aan.

Omdat NightWheels op dit moment door slechts één persoon wordt gerund, is bij het verspreiden van folders de hulp van familieleden ingeschakeld. In het onderhavige geval is per abuis een folder in een brievenbus gegooid, die was ‘bestickerd' met een ja-nee sticker. NightWheels heeft vooraf en herhaaldelijk aan de familieleden duidelijk gemaakt dat mensen met een brievenbus, voorzien van een Nee/Ja sticker, geen reclamedrukwerk wensen te ontvangen. Dit kan ook schriftelijk worden bevestigd door het betreffende familielid.

Nu bij klaagster helaas toch een folder is bezorgd, heeft NightWheels contact opgenomen met klaagster om een en ander, met een bos bloemen, goed te maken. Het is NightWheels onduidelijk waarom klaagster na de excuses van NightWheels ‘werk’ wilde maken van dit incident, zoals door haar is gesteld.

Het is de eerste maal dat NightWheels zich voor een vergrijp als het onderhavige moet verantwoorden bij de Commissie. Zij garandeert dat een en ander zich niet nogmaals  zal voordoen.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren oordeelt de Commissie als volgt.

Ad 1.

Adverteerder heeft erkend dat zij artikel 3.1 Code VOR heeft overtreden. Vervolgens heeft zij echter ook toegelicht waarom zij van mening is dat zij alle maatregelen heeft getroffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de in bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR, zoals bedoeld in artikel 3.1 Code VOR. 

De Commissie heeft nota genomen van de mededeling van adverteerder dat zij haar familieleden erop heeft gewezen dat mensen met een brievenbus, voorzien van een Nee/Ja sticker, geen reclamedrukwerk wensen te ontvangen. Deze instructie heeft in het geval van klaagster echter, zoals adverteerder heeft erkend, niet het gewenste gevolg gehad. Gelet daarop is de Commissie van oordeel dat artikel 3.1 Code VOR is overtreden.

Ad 2 en 3.

Op deze bezwaren heeft adverteerder niet gereageerd. Naar aanleiding van deze bezwaren oordeelt de Commissie als volgt.

Ad 2.

De onderhavige folder moet worden aangemerkt als reclame voor alcoholhoudende drank. In artikel 33 lid 2 RvA staat voor zover hier van belang:

“Iedere reclame voor alcoholhoudende drank dient een educatieve slogan ‘Geen 18, geen alcohol’ te tonen”. Nu deze slogan in de folder ontbreekt, is deze in strijd met artikel 33 lid 2 RvA.

Ad 3.

Voor het overige (de door klaagster opgeworpen vraag of de Drank- en Horecawet is overtreden, in die zin dat adverteerder hetzij geen sterke drank mag verkopen, hetzij geen “andere zaken” zoals ballonnen en lachgas) acht de Commissie de klacht onvoldoende gemotiveerd. Meer in het bijzonder is niet duidelijk of adverteerder al dan niet een vergunning heeft om het slijtersbedrijf uit te oefenen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad 1 respectievelijk Ad 2 heeft adverteerder artikel 3.1 Code VOR overtreden en is de uiting in strijd met artikel 33 lid 2 RvA. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) verspreiden respectievelijk te maken.

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap