Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

A.

De op 12 juli 2018 door klager ontvangen e-mail van NPL met daarin het aanbod:

“Stap over naar Qurrent en krijg € 400,- aan groene energie cadeau”.

De e-mail bevat onder meer een opsomming van “Uw voordelen” van het aanbod dat tot 20 juli 2018 geldt voor deelnemers van de Postcode Loterij. In de e-mail staan verschillende links met de tekst “Maak gebruik van dit cadeau” en een link naar “informatie over wat overstappen voor u betekent”. Hieronder staan de voorwaarden van de cadeau-actie van de NPL.

B.

De landingspagina op de website van Qurrent (www.qurrent.nl), die wordt bereikt door in de onder A genoemde e-mail te klikken op de link “Maak gebruik van dit cadeau”.

Op de landingspagina staat onder meer:

“Exclusief voor u als deelnemer van de Postcode Loterij

 € 400,- korting op uw energierekening”.

Hieronder kan de consument gegevens invullen, waarna de tarieven na overstap worden getoond. Verder staan op deze webpagina’s “Uw voordelen” van het actieaanbod, “Alle uitleg over dit aanbod” en “Veelgestelde vragen”.

 

De klacht

NPL probeert samen met Qurrent haar klanten te verleiden een energiecontract af te sluiten bij Qurrent. In de reclame wordt daarvoor een korting van € 400,- aangeprezen. Deze reclame is er echter volledig op gericht consumenten te misleiden door te laat en op een onduidelijke manier de daadwerkelijke voorwaarden van de actie te tonen, aldus klager. Zo wordt in de  uitingen niet vermeld dat het om een driejarig contract gaat en is niet terug te vinden tegen welke tarieven de energie geleverd zal worden. Pas in de derde stap van het aanvraagproces wordt – op een onduidelijk aangegeven wijze – de mogelijkheid geboden de tarieven in te zien. Daarbij is niet duidelijk of het gaat om tarieven die voor drie jaar vast staan. Ook is het wisselend vermelden van tarieven inclusief en exclusief btw misleidend. Klager stelt te vermoeden dat de “gratis” € 400,- energie verwerkt is in de maandelijkse leverings- en verbruikskosten en dus een "sigaar uit eigen doos" is.

 

Het verweer van NPL

NPL stelt dat van misleiding in de van haar afkomstige e-mail (uiting A) geen sprake is. NPL voert daartoe aan, verkort en zakelijk weergegeven, dat de e-mail alle relevante informatie over de cadeau-actie bevat. Er wordt geen informatie over de totale prijs van het energiecontract gegeven, omdat het termijnbedrag dat de consument moet gaan betalen niet vooraf door NPL gegeven of berekend kan worden. Het termijnbedrag is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten en is afhankelijk van persoonlijke factoren. In de e-mail wordt via een duidelijke link verwezen naar de website van Qurrent, waar de consument – zoals gebruikelijk bij energiecontracten – na het doorlopen van verschillende stappen inzicht in het termijnbedrag krijgt. NPL verstrekt op deze wijze tijdig en duidelijk informatie over de kostencomponenten van de actie. Het bedrag van € 400,- wordt daadwerkelijk in het eerste jaar in mindering gebracht op de energienota van deelnemers van de NPL die naar Qurrent overstappen. NPL vergoedt dit bedrag aan Qurrent, die voor deze actie de reguliere tarieven van haar andere driejarige producten hanteert.

 

Het verweer van Qurrent

Qurrent stelt, kort samengevat, dat de uiting die van haar afkomstig is (uiting B) niet misleidend is. Qurrent biedt in alle verkoopkanalen dezelfde leveringstarieven bij contracten van gelijke duur. De klant ontvangt bij de actie € 400,- korting, die door NPL aan Qurrent wordt vergoed. Alle relevante informatie over het actieaanbod wordt tijdig, in lijn met hetgeen gebruikelijk is in de energiemarkt en conform de richtlijnen van ACM (‘Aanbod op Maat’) gegeven. Zo vermeldt Qurrent de hoogte van de maandtarieven die voor de betreffende klant zullen gelden, de verschillende posten waaruit de totaalprijs is opgebouwd, de wijze waarop de geadverteerde korting van € 400,- in het termijnbedrag is verwerkt en wat het exacte bedrag is dat de klant aan belasting zal gaan betalen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de uitingen van NPL en Qurrent wordt deelnemers van de Postcode Loterij bij de overstap naar Qurrent een korting van € 400,- op de energierekening aangeboden. Beoordeeld moet worden of deze uitingen misleidend zijn wegens het ontbreken dan wel te laat of op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie over de voorwaarden en tarieven die bij het aanbod horen. De Commissie overweegt als volgt.

2.

De e-mail van NPL (uiting A) bevat naar het oordeel van de Commissie de relevante informatie over de cadeau-actie voor zover die door NPL kan worden gegeven. In de e-mail wordt vermeld dat de actie van “€ 400,- aan groene energie cadeau” geldt voor deelnemers van de Postcode Loterij die voor 20 juli 2018 overstappen op het Prijs Zeker-contract van Qurrent met een looptijd van 3 jaar. NPL heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij in deze algemene e-mail geen informatie kan verstrekken over het termijnbedrag dat door de consument die gebruik maakt van deze actie moet worden betaald. Het bedrag dat degene die naar Qurrent overstapt per maand of per jaar kwijt is aan energiekosten is immers afhankelijk van verschillende persoonlijke factoren. NPL heeft er daarom mee kunnen volstaan in haar e-mail duidelijke links op te nemen die leiden naar de website van Qurrent, waar de informatie over de bij het actie-aanbod behorende tarieven gevonden kan worden.

3.

De algemene informatie die Qurrent op haar website over de cadeau-actie verstrekt, is naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijk.

Onder de kopjes “Uw voordelen”, “Alle uitleg over dit aanbod” (met links naar de actievoorwaarden en naar “hoe overstappen werkt”) en “Veelgestelde vragen” wordt de consument in het algemeen geïnformeerd over de inhoud van de kortingsactie. Hier wordt onder meer toegelicht dat de welkomstkorting van € 400,- geldig is voor deelnemers van de Postcode Loterij die tussen 12 en 20 juli 2018 overstappen op het ‘3 jaar Prijs Zeker’ contract van Qurrent en binnen zes maanden na 12 juli 2018 switchen. Over dit contract wordt gezegd: “3 jaar energie tegen een scherpe prijs: de inkoopprijs”. Ook wordt als algemene informatie vermeld dat het energietegoed van € 400,- in de eerste acht maanden wordt ontvangen,” dus een korting van € 50,- per maand”.

4.

Verder wordt de consument op de website van Qurrent tijdig en voldoende duidelijk inzicht geboden in de tarieven die bij het actieaanbod gelden. Dat dit inzicht pas mogelijk is na het invullen van persoonlijke gegevens door de overstapper, maakt dit niet anders. De hoogte van het termijnbedrag is immers mede afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het soort woning, de gezinssamenstelling en het verbruik. De uiting is voldoende duidelijk over de kosten die voor de betreffende overstapper aan het energiecontract verbonden zijn. Na het invoeren van persoonlijke gegevens wordt een “totaal (incl.btw) per jaar” vermeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de prijs voor het eerste jaar, waarin de korting van € 400,- wordt verrekend, en de prijs voor de volgende (twee) contractjaren waarin van die korting geen sprake is. In de “prijsopbouw” worden tevens de bedragen per jaar van de verschillende prijscomponenten (stroom, gas, netbeheer stroom, netbeheer gas, vaste leverkosten, heffingskorting en btw) gespecificeerd. Aldus wordt de consument voldoende duidelijkheid gegeven over de inhoud en de tarieven van het actieaanbod.

5.

Klagers vermoeden dat de aangeboden korting van € 400,- op de energierekening een ‘sigaar uit eigen doos’ is, is door NPL en Qurrent gemotiveerd weersproken. Adverteerders hebben hiertoe aangevoerd dat Qurrent bij het actieaanbod geen hogere leveringstarieven hanteert dan bij haar andere driejarige producten, en dat NPL het kortingsbedrag van € 400,- per contract aan Qurrent vergoedt. Klager heeft geen onderbouwing aangevoerd voor zijn veronderstelling dat de korting verwerkt is in de maandelijkse leveringskosten. Dit gedeelte van de klacht kan daarom niet slagen.

6.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap