Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden uiting

           

Het betreft een banner op de internetsite www.telegraaf.nl met de volgende tekst:

 “U bent bezoeker nummer 1.000.000. Dit is géén grap!

Online op 25.2.2010 om 8:33:59

U werd NU geselecteerd

Onze toevalsgenerator heeft u zonet uitgekozen

als mogelijke EXCLUSIEVE WINNAAR

Hoofdprijs: MINI”

 

3.                  De klacht

 

De uiting is misleidend. Klaagster bleek bijna iedere keer als zij de internetsite van De Telegraaf bezocht volgens de banner “bezoeker nummer 1.000.000” te zijn. Nadat klaagster had aangegeven kans te willen maken op de aangeboden prijs, werd haar gevraagd vragen te beantwoorden en gegevens in te vullen. Klaagster heeft per e-mail een bewijs van inschrijving op de prijstrekking voor de Mini ontvangen, maar bovendien zijn aan klaagster een aantal SMS-berichten toegezonden, waardoor zij ongewild kosten heeft gemaakt.

 

4.         Het oordeel van de Commissie

 

1 De Commissie vat de klacht aldus op, dat de uiting misleidend wordt geacht omdat klaagster verschillende malen bij het inloggen in de banner is aangeduid als “bezoeker nummer 1.000.000” , en dat klaagster voorts door het invullen van gegevens ongevraagd en tegen betaling SMS-berichten heeft ontvangen.

 

2 Naar het oordeel van de Commissie lijkt de uiting door zijn opzet een speciaal voor de be­zoe­ker bestemde mededeling te bevatten. Dit komt met name doordat in de uiting wordt gezegd dat men de 1.000.000e bezoeker is. Voorts wekt de uiting de indruk dat men om die reden is ge­selecteerd om als mogelijke exclusieve winnaar deel te nemen aan het promotionele kansspel. De Commissie gaat uit van de juistheid van de stelling van klaagster dat veel bezoekers van de internetsite waarop de bestreden uiting is te zien in de banner als de 1.000.000e bezoeker (moeten) zijn aangeduid, nu deze stelling door adverteerder niet is weersproken. Doordat de informatie in de uiting op de bezoeker lijkt te zijn toege­spitst, zal de gemiddelde consument niet verwachten dat hij slechts een van de zeer velen is die deze boodschap ontvangt en dat hij in feite slechts een gewone deelne­mer is in­dien hij besluit om mee te gaan spelen. Dat wordt gezegd dat men ge­selecteerd is als “mogelijke exclusieve winnaar”, neemt de misleiding niet weg. Uit deze mededeling blijkt im­mers niet dat men slechts een gewone deelnemer is in plaats van een zeer bij­zon­dere, exclusief als 1.000.000e bezoeker geselecteerde, deelnemer. Blijkens het voorgaande heeft adverteerder onjuiste informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.2  van de Nederlandse Reclame Code en kan de gemiddelde consument hier­door er toe worden gebracht om een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De consument is immers niet juist geïnformeerd over zijn status als gewone deelnemer aan het onderhavige promotionele kansspel. Gelet hierop is de uiting mis­leidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

3 De klacht dat klaagster ongevraagd en tegen betaling SMS-berichten heeft ontvangen kan aldus worden opgevat, dat de uiting in strijd zou zijn met artikel 3.2 van de Reclamecode SMS-dienstverlening (Code SMS), waarin is bepaald dat geen enkele SMS-dienst mag worden aangeboden op een manier waardoor de dienst een ander karakter lijkt te hebben dan het werkelijke karakter. De onderhavige banner stelt echter de Eindgebruiker niet in staat om een aankoop te doen en is ook geen uitnodiging tot aankoop (vgl. noot 12 bij de Code SMS). De banner bevat uitsluitend een uitnodiging om aan een prijsvraag deel te nemen en kan daarom niet als het aanbieden van een SMS-dienst in de zin van artikel 3.2 Code SMS worden aangemerkt.

 

De beslissing

 

Gelet op hetgeen is overwogen onder 2 acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Wijst de klacht voor het overige af.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap