Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting waarin onder “Bevestiging” onder meer staat:

“Bedrijf/instelling        :  Stedelijk Gymnasium Schiedam

  Opdrachtgever/ster  :  Mevr. (naam klaagster)”. 

In de uiting is een aantal “advertentie gegevens” van het Stedelijk Gymnasium Schiedam opgenomen. Daarnaast staat onder meer:

“Uitgave: Informatiegids voor het MKB” en

“Bedrag: € 750,- excl. BTW”.

Onderaan de uiting staat onder meer:

“Wanneer u van de bovenstaande opdrachtbevestiging gebruik wenst te maken, verzoeken wij u ter totstandkoming van een overeenkomst zorg te dragen voor ondertekening door een daartoe bevoegd persoon”.  

 

De klacht

 

In de bestreden uiting wordt ten onrechte gesuggereerd dat het Stedelijk Gymnasium, waarvan klaagster rector is, afspraken heeft gemaakt met adverteerder over het plaatsen van een advertentie.

Dit is al tweemaal eerder gebeurd.

 

 

 

Het verweer

 

Op 25 of 26 januari 2011 heeft een medewerker van adverteerder het Stedelijk Gymnasium benaderd met een voorstel om te adverteren. Dat voorstel is niet geaccepteerd.

Adverteerder respecteert een dergelijke beslissing. Er is geen sprake van bestaande afspraken en voor zover klaagster anderszins is benaderd, is dat niet gebeurd door een medewerker van adverteerder.

 

De repliek

 

Klaagster stoort zich aan de wijze van telefoontjes plegen: telkens wordt teruggebeld, waarbij wordt gesuggereerd dat er al een afspraak is gemaakt.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie vat de klacht op in die zin dat door adverteerder ten onrechte wordt gesuggereerd dat er sprake is van een afspraak tussen adverteerder en het Stedelijk Gymnasium betreffende plaatsing van een advertentie. Klaagster heeft haar klacht onderbouwd door te verwijzen naar een telefonische benadering door adverteerder en naar de als bijlage aan deze uitspraak gehechte “Bevestiging”.

Aangezien de Commissie niet beschikt over bandopnamen van telefoongesprekken, maar slechts over voornoemde “Bevestiging”, zal zij haar oordeel beperken tot deze laatste uiting.

 

Bij ontvangst van de “Bevestiging” kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat reeds opdracht is gegeven tot plaatsing van een advertentie in de uitgave “Informatiegids voor het MKB” voor een bedrag van € 750,- BTW. De woorden “Bevestiging”, “Opdrachtgever/geefster” en “Uw advertentie gegevens” doen vermoeden dat reeds overeenstemming is bereikt over het plaatsen van een advertentie. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. Adverteerder heeft bij verweer immers meegedeeld dat een op 25 of 26 januari 2011 aan het Stedelijk Gymnasium gedaan telefonisch voorstel om te adverteren, niet is geaccepteerd. Nu de per e-mail van 31 januari 2011 aan klaagster toegezonden, bestreden uiting, waarin is vermeld: “Datum: Woensdag 26 januari 2011”, anders doet vermoeden, gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Dat onderaan de uiting staat:

“Wanneer u van de bovenstaande opdrachtbevestiging gebruik wilt maken, verzoeken wij u ter totstandkoming van een overeenkomst zorg te dragen voor ondertekening door een daartoe bevoegd persoon”

leidt niet tot een ander oordeel.

Deze mededeling doet niet althans onvoldoende af aan de eerder gewekte onjuiste indruk dat reeds een afspraak is gemaakt.

 

 

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap