Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een op klager toegespitst aanbod op de website www.vistaprint.nl.

Het aanbod vangt aan met de tekst:

“Welkom … (naam klager), we hebben een aantal suggesties voor u op een rijtje gezet! (…)”.

 

Onder meer worden 250 “Premium visitekaartjes” aangeboden voor € 2,50 (i.p.v € 22,99).

De getoonde visitekaartjes bevatten een eerder door klager ingesteld ontwerp en tekst.

 

Onder het aanbod staat een link met de tekst “Bestel nu”.

 

De klacht

 

In de uiting wordt meegedeeld dat klager de, door hem eerder ingestelde,visitekaartjes kan bestellen voor € 2,50. Het visitekaartje dat wordt getoond bevat een door klager toegevoegd logo en een door hem geschreven tekst.

Als klager op ‘bestellen’ klikt, wordt er € 3,75 in rekening gebracht voor het opnemen van een logo.

 

Het verweer

 

De klacht is gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal - voor zover van belang - worden teruggekomen in het oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Adverteerder heeft in de eerste plaats gesteld dat de klacht niet is gericht tegen een openbare aanprijzing van adverteerder, maar tegen een zuiver feitelijke mededeling met betrekking tot de kosten van het uploaden van een afbeelding, zodat geen sprake is van een klacht tegen een reclame-uiting. De Commissie verwerpt deze stelling. Het genoemde aanbod is immers een systematische aanprijzing van een product van adverteerder en is derhalve te beschouwen als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De klacht strekt er onmiskenbaar toe dat deze reclame-uiting misleidend is, nu daarin geen juiste of duidelijke informatie met betrekking tot de kosten van het uploaden staat.

 

Naar adverteerder heeft meegedeeld, worden alle afbeeldingen die een klant uploadt, onthouden in de eigen ‘gallery’ en kunnen deze onbeperkt worden gebruikt voor andere producten en nabestellingen. De kosten die in rekening worden gebracht voor het uploaden van een afbeelding, gelden uitsluitend voor de eerste keer dat de desbetreffende afbeelding wordt geüpload.

Adverteerder voert aan dat gebleken is dat klager vier keer dezelfde afbeelding opnieuw heeft geüpload, in plaats van gebruik te maken van de mogelijkheid om een eerder geüploade foto te gebruiken. Hierdoor worden ook vier keer uploadkosten in rekening gebracht.

 

Adverteerder acht het uit het bestelproces en de website www.vistaprint.nl voldoende duidelijk dat éénmalige kosten zijn verbonden aan het uploaden van foto’s en dat vervolgens die afbeelding kosteloos voor alle toekomstige producten gebruikt kan worden. Zij is van mening dat aldus geen sprake is van misleidende reclame.

 

De Commissie volgt adverteerder niet in dit standpunt en heeft hiertoe het volgende overwogen.

 

In de gewraakte uiting wordt aan klager de mogelijkheid geboden om, via de link ‘Bestel nu’ 250 visitekaartjes met zijn eigen ontwerp en afbeelding te bestellen voor € 2,50. Vervolgens wordt in het bestelproces, naar blijkt uit de stukken van adverteerder, opnieuw de mogelijkheid geboden om ‘uw afbeelding’ te uploaden. Naar is gebleken worden, indien voor deze mogelijkheid wordt gekozen, voor het uploaden opnieuw extra kosten in rekening gebracht.

Ook wordt op deze pagina de mogelijkheid geboden om ‘een eerder geüploade foto’ te gebruiken (‘gebruik een eerder geüploade foto’). De Commissie acht het echter voor de gemiddelde consument onvoldoende duidelijk dat, uitsluitend indien men deze link gebruikt, wordt voorkomen dat er extra kosten voor het uploaden in rekening worden gebracht.

 

Aldus gaat de gewraakte uiting naar het oordeel van de Commissie gepaard met voor de gemiddelde consument onduidelijke informatie ten aanzien van de wijze waarop de prijs van het product wordt berekend zoals bedoeld in artikel 8.2 onder d NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Aangezien de Commissie adverteerder al eerder heeft aanbevolen om niet meer misleidende informatie te verstrekken met betrekking tot de uploadkosten, en adverteerder daar geen gevolg aan heeft gegeven, heeft de Commissie besloten deze uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen, als bedoeld in artikel 17 lid 1 onder h jo. 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voorts heeft de Commissie besloten de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek te brengen, als bovenvermeld.  

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap